Welkom op de cursus basisveiligheid vca versie 4 5
Download
1 / 152

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.5. Telefoon uit a.u.b. Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. Introductie. Basisveiligheid VCA Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom op de cursusBasisveiligheid VCAVersie 4.5


Telefoon uit a.u.b..


Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.


Introductie

Basisveiligheid VCA

Opleiding over

veiligheid

gezondheid

welzijn

voor werknemers


Introductie

Hoofdstukindeling

 • Arbeidsomstandigheden en milieu

 • Arbo in de praktijk

 • Gevaarlijke stoffen

 • Etikettering en Signalering

 • Elektriciteit

 • Brand- en explosiegevaar

 • Werken in besloten ruimten

 • Werkplekeisen algemeen

 • Hijs- en hefwerktuigen

 • Werken op hoogte

 • Handgereedschap

 • Gereedschapsmachines

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen


Arbeidsomstandigheden en milieu

Hoofdstuk 1

Arbeidsomstandigheden en milieu

1.1De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

1.2Rechten en plichten

1.3Toezicht en de Inspectie SZW

1.4Arbo-ondersteuning

1.5Milieu en Europese richtlijnen

1.6Vragen


Arbeidsomstandigheden en milieu

Belangrijkste elementen van de Arbowet:

 • Veiligheid en gezondheid;

 • Voortdurende verbetering;

 • Werkgever en werknemer verantwoordelijk;

 • Samenwerking en overleg;

 • Deskundige ondersteuning.

Blz 6 / 7


Arbeidsomstandigheden en milieu

Arbowet

 • Arbowetdoelvoorschriften

 • Arbobesluit toelichting

  Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving

 • Arbocatalogus door werkgever en werknemers opgesteld

 • Branche brochure informatie van Inspectie SZW voor bedrijven

Blz 6 / 7


Arbeidsomstandigheden en milieu

Arbeidstijdenwet

Regels voor werk en rusttijden.

Maximale werktijd per dag en week.

Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust.

Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin.

Blz 6


redelijkerwijs

Arbeidsomstandigheden en milieu

Plichten van de werkgever:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

 • Optellen van plan van aanpak;

 • Voeren van beleid;

 • Onderzoeken, melden en registreren van ongevallen;

 • Geven van voorlichting;

 • Zorgen voor veilige middelen en werkmethoden.

Blz 8


Arbeidsomstandigheden en milieu

Verantwoordelijkheden werknemers:

 • Geen gevaar veroorzaken

 • Beveiligingen en persoonlijke beschermings middelen toepassen

 • Voorlichting en instructie volgen

 • Gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken

 • Melden van gevaar

 • Meewerken aan ongevallen-onderzoek

Blz 8 / 9


Arbeidsomstandigheden en milieu

Rechten van de werknemers:

recht op werkonderbreking als:

 • Ernstig gevaar dreigt voor mensen;

 • Direct dreigend;

 • Arbeidsinspectie kan niet tijdig ter plaatse zijn;

 • Direct melden aan leidinggevende.

  Ook melden aan de Inspectie SZW

Blz 9


Arbeidsomstandigheden en milieu

De Inspectie SZW

Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de Arbowet

Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven

Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie

Blz 10


Arbeidsomstandigheden en milieu

De inspecteur SZW:

 • Geeft een waarschuwing

 • Stelt een “eis tot naleving”

 • Legt het werk stil

 • Geeft een boete (lik-op-stukbeleid)

 • Stelt een procesverbaal op

Blz 10/ 11


Arbeidsomstandigheden en milieu

Deskundige ondersteuning

Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de

uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende

mogelijkheden:

 • Interne deskundige (bijvoorbeeldpreventiemedewerkeren/of Arbodeskundige/veiligheidskundige;

 • Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externegecertificeerde Arbo-dienst(vangnetregeling);

 • Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts(maatwerkregeling).

Blz 12


Arbeidsomstandigheden en milieu

Deskundige ondersteuning

De preventiemedewerker:

 • Stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak;

 • De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak.

Blz 12


Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

 • Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel

 • Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten

 • Evaluatie: plan van aanpak

  • gevaren en risico’s voor mensen voorkomen of

  • zo klein mogelijk houden

   RI&E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen

Blz 12


Arbeidsomstandigheden en milieu

Deskundige ondersteuning

Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor:

 • Het begeleiden van zieke werknemers;

 • Het uitvoeren van het (vrijwillige)Periodieke MedischOnderzoek (PMO);

 • Aanstellingskeuringen waar deze noodzakelijk zijn voor defunctie.

  In ieder geval moeten bedrijven over interne Arbo-deskundigheid beschikken.

Blz 12 / 13


Arbeidsomstandigheden en milieu

WET MILIEUBEHEER

Doelen:

 • Bescherming/verbetering van milieu

 • Doelmatige verwijdering van afvalstoffen

  Dus:

 • Productieprocessen aanpassen;

 • Uitstoot beperken;

 • Afval verminderen en scheiden.

Blz 14


Arbeidsomstandigheden en milieu

MILIEUWETGEVING

 • Wet Milieubeheer, doel: bescherming en verbetering van milieu

 • Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren:Vergunning met voorschriften en Uitvoeringsbesluiten met regels

 • Wet Milieugevaarlijke Stoffen (nu EG-verordening REACH), doel: mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffenBevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking

 • REACH=Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen

Blz 14


CE-markering

CE = Conformité Européene

CE = Europese richtlijn voor gebruikveiligheid van producten

 • Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.

 • Verplicht in alle EU-landen

Blz 14


Arbo in de Praktijk

Hoofdstuk 2

Arbo in de praktijk

2.1Risico’s

2.2Ongevalbeheersing

2.3Preventie

2.4Het melden van ongevallen

2.5Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse

2.6Veilig gedrag

2.7Procedures en instructies, signalering

2.8Noodsituaties en Bedrijfsnoodplan

2.9Vragen


Arbo in de Praktijk

BRONNEN VAN RISICO’S

 • Het soort werk

 • Kennis en ervaring

 • De werkplek zelf

 • Het welzijn

 • De mentaliteit

Blz 18


Arbo in de Praktijk

VEILIGHEID:

IS HET BEWUST NEMEN VANAANVAARDBARE RISICO’S

Blz 18


Arbo in de Praktijk

Een ongeval is ongewenst

met schade en/of letsel

tot gevolg

Een bijna-ongeval

is ongewenst

maar heeft geen

schade en/of letsel

tot gevolg

Wat een geluk!

Blz 20


Arbo in de Praktijk

Ongevallen gebeuren niet zo maar

Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf:

Ongevallen voorkomen door:

 • Voorkomen van onveiligehandelingen

 • Voorkomen van onveiligesituaties

  Maatregelen:

  bv. taak- of werkomschrijving, toezicht

  instructie en voorlichting

Blz 20


Arbo in de Praktijk

Veiligheid is een taak voor iedereen!

20% onveilige situaties!

80% onveilige handelingen!

Blz 21


Arbo in de Praktijk

Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt ..

Intern

nummer

Melden

en

Registreren

Blz 24


Arbo in de Praktijk

TRA en LMRA

Taak Risico Analyse

 • Analyse van de gevaren

 • Bij uitvoering van risicovolle taken

 • Veiligheid en de gezondheid van werknemers.

  Doel:

 • Risico’s te analyseren en te evalueren

 • Afspreken van juiste beheersmaatregelen

  Toepassing bij:

 • Uitvoering van risicovolle taken / werkzaamheden

 • Uitvoering van werk in een risicovolle omgeving

 • Blz 26


  Arbo in de Praktijk

  TRA en LMRA

  Laatste minuut risico analyse

  Een LMRA of Start Werk Analyse:

  • Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat

  • Korte risico controle en “zelf check”

  • Eerst denken dan pas doen

  Blz 26


  Arbo in de Praktijk

  Veiligheidsgedrag

  Veilig gedrag is:

  Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt

  Dat bereik je door:

  • Je aan de veiligheidsvoorschriften houden;

  • Aanwijzingen en instructies opvolgen;

  • Onveilige handelingen stoppen;

  • Onveilige situaties opheffen;

  • Onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende;

  • Orde en netheid betrachten.

  Blz 27


  Arbo in de Praktijk

  Veiligheidsgedrag

  Gevaar van alcohol en drugsgebruik:

  • Verminderde waakzaamheid;

  • Verminderd of problematisch functioneren;

  • Verminderd inschattingsvermogen van situaties;

  • Drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag;

  • Overschatting van de eigen mogelijkheden;

  • Verhoogde werkdruk op collega’s en verstoring van de werkorganisatie.

  Blz 27


  Arbo in de Praktijk

  Procedures en instructies

  Algemene veiligheidsregels hebben betrekking op:

  • Aan en afmelden;

  • Verkeersregels op het terrein;

  • Hoe te handelen bij calamiteiten;

  • Scheiden van afval;

  • Melden van ongevallen, brand en incidenten.

   Deze zijn bedoeld voor:

  • De gehele organisatie;

  • Eigen personeel;

  • Uitzendkrachten;

  • Andere personen op de locatie;

  • Personeel van aannemers en onderaannemers.

  Blz 28


  Arbo in de Praktijk

  Procedures en instructies

  Specifieke veiligheidsregels hebben betrekking op:

  • Betreden van besloten ruimten;

  • Werken op hoogte;

  • Warm/heet werk;

  • Werken in explosiegevaarlijke omgeving;

  • Gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;

  • Graafwerkzaamheden;

  • Gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen.

   Zij hebben betrekking op:

  Blz 28


  Arbo in de Praktijk

  Bedrijfshulpverleningsplan

  Doel:

  • Voorbereid zijn op noodsituaties;

  • Noodsituaties bestrijden;

  • Slachtoffers voorkomen en beperken;

  • Slachtoffers helpen.

   Het BHV plan moet bij iedereen bekend zijn, dus ook bij bezoekers.

  Blz 29


  Arbo in de Praktijk

  Bedrijfshulpverleningsplan

  In de instructies staat onder meer het volgende:

  • Onmiddellijk werk onderbreken, externe communicatie stoppen;

  • Ins tructies van de opdrachtgever opvolgen;

  • Zich naar de evacuatieplaats begeven, conform evacuatieplan of instructies BHV-er;

  • Evacueren dwars op de windrichting;

  • Bij aankomst op de evacuatieplaats aanwezigheid melden.

   Gebruik geen liften!

  Blz 29


  Arbo in de Praktijk

  Wat te doen in geval van nood:

  • Eerst melden / alarmeren

  • Handelen en maatregelen nemen

  • Situatie veiligstellen en erger voorkomen

  • Beëindiging incident / noodsituatie door hoofd bedrijfsnoodorganisatie

  Blz 29


  Gevaarlijke stoffen

  Hoofdstuk 3

  Gevaarlijke stoffen

  3.1Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen

  3.2Gevaarlijke stoffen en vergiftiging

  3.3Soorten gevaarlijke stoffen

  3.4Industriële gascilinders en opslag in vaten en tanks

  3.5Biologische stoffen

  3.6Grenswaarden

  3.7Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen

  3.8Vragen


  Gevaarlijke stoffen

  Opname van gevaarlijke stoffen via:

  • Spijsverteringsorganen (mond)

  • Ademhalingsorganen (longen)

  • Huid

  Blz 32


  Gevaarlijke stoffen

  Voorkomen van opname in het lichaam:

  • Draag beschermende kleding en schoeisel;

  • Zorg voor goede ventilatie en/of adembescherming;

  • Eet, drink en rook niet op de werkplek;

  • Trek vuile werkkleding uit bij pauzes en einde werkdag;

  • Was altijd eerst je handen en gezicht als je gaat eten,drinken en roken;

  • Verzorg wondjes zoals het hoort.

  Blz 32


  Vergiftiging

  ACUUT

  CHRONISCH

  Gevaarlijke stoffen

  Blz 34


  Gevaarlijke stoffen

  Risico’s van gevaarlijke stoffen:

  • Reukgrens ligt hoger dan de grenswaarde;

  • Sommige gevaarlijke stoffen ruiken aangenaam;

  • Sommige gevaarlijke stoffen schakelen de reukzenuw al bij lage concentraties uit waardoor je denkt dat je veilig bent (H2S);

  • Maskering van gevaarlijke stoffen door andere (niet) gevaarlijke stoffen;

  • Geur is persoonsafhankelijk.

  Blz 34


  Gevaarlijke stoffen

  Vormen waarin gevaarlijke stoffen

  kunnen voorkomen:

  • Gas;

  • Damp;

  • Vloeistof;

  • Vaste stof;

  • Nevel;

  • Stof.

  Blz 36


  Gevaarlijke stoffen

  Eigenschappen:

  • Explosief

  • Oxiderend

  • Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar

  • (Zeer) giftig.

  • Schadelijk of irriterend

  • Bijtend of corrosief

  • Kankerverwekkend

  • Milieugevaarlijk

  • Sensibiliserend

  Blz 36


  Gevaarlijke stoffen

  Soorten:

  • (Organische) oplosmiddelen

  • Cyclische verbindingen

  • Zuren en logen

  • Zware metalen

  • Koolmonoxide

  • Asbest

  • Cement

  • Huishoudmiddelen

  Blz 37


  Gevaarlijke stoffen

  Huishoudmiddelen

  Gebruik van gevaarlijke stoffen in het huishouden.

  Risico’s zijn dezelfde als in het bedrijf. Dus:

  • Dezelfde beschermende maatregelen nemen als in het bedrijf!

  • Houdt kinderen uit de buurt

  • Zorg dat kinderen er niet bij kunnen komen door gevaarlijke stoffen achter slot en grendel op te slaan.

  • Brandgevaarlijke stoffen koel opslaan.

  Blz 37


  Gevaarlijke stoffen

  Industriële gascilinders

  • Kleurcodering op schouder van cilinder.

  • Correct opslaan.

  • Batterijen gasflessen niet opstellen op arbeidsplaats.

  • Voldoende ventilatie van opslagruimte.

  • Nooit opslaan in of bij kelders,putten en sleuven.

  • Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen.

  • Aangepaste blusmiddelen.

  • Water als koelmiddel bij opslagruimte.

  Blz 38


  Gevaarlijke stoffen

  Preventieve maatregelen

  • Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage.

  • Controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages.

  • Zorg voor voldoende lekbakken.

  • Ruim gelekte producten zo snel mogelijk op.

  Blz 38


  Gevaarlijke stoffen

  Biologische stoffen

  Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de:

  • Afvalverwerkingindustrie;

  • Gezondheidszorg;

  • Landbouw;

  • Voedingsindustrie;

  • Waterzuiveringsinstallaties.

  Blz 39


  Gevaarlijke stoffen

  Biologische stoffen

  Risico’s bij blootstelling:

  • Infecties;

  • Vergiftigingen;

  • Allergie;

  • Schimmels.

   Wanneer?

  • Bij contact met dieren;

  • Werken in riolen;

  • Werken in vervuilde grond

  • Werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra.

  Blz 39


  Gevaarlijke stoffen

  Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen:

  • Inenten;

  • Blootgestelde werknemers beperken;

  • Duur blootstelling beperken;

  • Beschermende kleding gebruiken;

  • Huidcrème gebruiken;

  • Oogbescherming gebruiken;

  • Na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen.

  Blz 39


  Gevaarlijke stoffen

  Grenswaarde

  Wordt uitgedrukt in:

  • deeltjes (gas) per miljoen deeltjes lucht [ppm]

   of

  • milligram stof per kubieke meter [mg/m3]

  Blz 40


  Gevaarlijke stoffen

  Grenswaarde

  • Grenswaarde-TGG (Tijd gewogen gemiddelde)= maximaal 8 uur per dag of maximaal 40 uurper week

  • Grenswaarde-C (Ceiling)= plafondwaarde ofwel maximale waarde ongeacht tijdsduur

  • Grenswaarde-H Stoffen gaan gemakkelijk door de huid

  Blz 40


  Gevaarlijke stoffen

  Grenswaarde

  Grenswaarden zijn gezondheidskundige waarden.

  De grenswaarde geldt voor mensen die:

  • Niet meer dan 8 uur per dag werken;

  • Niet meer dan 40 uur per week werken;

  • Volwassen en gezond zijn;

  • Onder normale omstandigheden werken en geen zwaar werk doen.

  Blz 40


  Gevaarlijke stoffen

  Maatregelen ter voorkoming aan blootstelling:

  • Maatregelen aan de bron

  • Ventilatie

  • Scheiden van mens en bron

  • Persoonlijke bescherming

  Blz 42


  Etikettering en signalering

  • Hoofdstuk 4

  • Etikettering en signalering

   4.1Etikettering, bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen

   4.2Gevarendiamant

   4.3Chemiekaarten, veiligheidsinformatiebladen, signaleringsborden en markeringen

   4.4Vragen


  Etikettering en signalering

  Etiketten op kleinverpakkingen:

  • (Chemische) naam van de stof;

  • Het gevaarsymbool;

  • H-zinnen (voorheen R-zinnen);

  • P-zinnen (voorheen S-zinnen);

  • Naam van de fabrikant/leverancier.

  Blz 46


  Etikettering vlgs het GHS(global harmonized system)

  milieuschadelijk

  explosief

  ((zeer) licht)

  ontvlambaar

  nieuw; lange termijn

  Gezondheidsschadelijk.

  (kankerverwekkende, mutagene en/of

  reprotoxische stoffen)

  oxiderend

  corrosief

  nieuw;

  gassen onder druk

  (zeer) giftig

  Schadelijk

  of irriterend

  Blz 47

  klein chemisch afval

  ( geen GHS klasse)

  Nieuwe etiketten 2010 ingevoerd

  en vanaf 2017 verplicht


  Etikettering en signalering

  Gevarendiamant (grootverpakkingen)

  brandgevaar

  2

  reactiviteit

  instabiliteit

  gezondheids-

  gevaar

  1

  0

  w

  bijzondere aanduidingen

  Blz 49


  Etikettering en signalering

  Chemiekaart aceton

  Bijlage


  Etikettering en signalering

  Signalering

  Signalering van gevaren op de werkvloer verplicht

  Vergelijkbaar met de verkeerstekens

  Vijf groepen signaleringstekens:

  • Verbodsbord;

  • Gebodsbord;

  • Veiligheidsvoorzieningbord;

  • Waarschuwingsbord;

  • Mededelingbord.

   Verder wordt gebruik gemaakt van markeringen in de vorm van strepen en linten

  Blz 50 / 51 / 52 53


  Elektriciteit

  Hoofdstuk 5

  Elektriciteit

  5.1Risico’s bij het werken met elektriciteit

  5.2Veilig werken met elektriciteit

  5.3Bijzondere gevaren bij elektriciteit

  5.4Vragen


  Elektriciteit

  Veiligheid bij elektriciteit

  • Ongevallen

   • Weerstand kleiner Stroomsterkte groter

   • Stroomsterkte groterWarmteontwikkeling groter

  Blz 56


  Elektriciteit

  Stroomdoorgang kan dodelijk zijn!

  De grootte en aard van het letsel is afhankelijk van:

  • Weg van stroom door lichaam

  • Aanrakingsoppervlak

  • Stroomsterkte

  • Tijdstroomdoorgang

  • Soort en hoogte spanning

  • Lichamelijke conditie

  Blz 56


  Elektriciteit

  Stroomsterkte

  0,2 - 2 mA Licht prikkelend gevoel

  2 mA - 10 mA Sterk wordende pijnlijke spierkramp

  10 - 20 mA Grensstroomsterkte; onder spanning staande delen

  kan je niet meer loslaten

  >20 mA Ademhaling wordt belemmerd;

  snelle hulp is nodig om verstikking te voorkomen

  100 mA Hartfibrillatie is dodelijk als niet direct wordt

  ingegrepen (directe elektrocutie)

  Blz 56


  Elektriciteit

  Stroomsterkte fataal

  Afhankelijk van:

  • Huidweerstand;

  • Aanrakingsoppervlak;

  • Standplaats;

  • Soort en hoogte spanning

   Veilige spanning is

   • Maximaal120 V gelijkspanning

   • Maximaal50 V wisselspanning

  ~

  Blz 56


  Elektriciteit

  Veiligheidsmaatregelen zijn:

  • Alleen handelingen door deskundigen;

  • Geen deskundigheid? NIET AANKOMEN!

  • Gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten);

  • Veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers;

  • Bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA);

  • Aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers;

  • Deugdelijke kabels (mechanische bescherming).

  Blz 58


  Elektriciteit

  Veiligheidsmaatregelen zijn (vervolg):

  • Fysieke afscherming;

  • Isolatie;

  • Dubbele isolatie;

  • Aardlekbeveiliging;

  • Lage spanningen;

  • Veiligheidstransformator;

  • Jaarlijkse controle.

  dubbel geïsoleerd

  Blz 58 / 59


  Elektriciteit

  Statische elektriciteit

  • Risico bij:

   • slecht geleidende stoffen;

   • geïsoleerde (niet-geaarde) opstelling.

 • Oplading door wrijving

 • Vonkoverslag als elektrische lading niet kan weglekken via aardleiding.

 • Blz 60


  Elektriciteit

  Statische elektriciteit, preventieve maatregelen zijn:

  • Toevoegen anti-statische dope (ASA);

  • Beperken stroomsnelheid;

  • Goede aarding leidingen, apparatuur, tanks;

  • Valhoogte in opslagvat beperken;

  • Hogedrukspuit aarden;

  • Toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof);

  • Aansluiten op aardleidingnet;

  • Verhogen luchtvochtigheid bij droge stof.

  • Draag altijd antistatisch schoeisel, kleding

  Blz 60


  Brand- en explosiegevaar

  Hoofdstuk 6

  Brand- en explosiegevaar

  6.1Wat is brand?

  6.2Risico’s bij brand

  6.3Blusmiddelen

  6.4Wat te doen bij brand?

  6.5Vragen


  Brand- en explosiegevaar

  Type brand:

  Vaste stof

  Vloeistof

  Gas

  Metaal

  Blz 64 / 65


  Brand- en explosiegevaar

  5 componenten

  voor brand

  Blz 65


  Brand- en explosiegevaar

  Risico’s van brand:

  • Vlampunt;

  • Explosiegrenzen;

  • Zuurstofgehalte;

  • Reactiebevordering;

  • Reactie met water;

  • Zelfontbranding;

  • Brandbevorderende stoffen.

  Blz 67 / 68


  Brand- en explosiegevaar

  Vlampunt:

  • Bij vloeistoffen en dampen

  • Temperatuur waarbij de damp

   (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan worden ontstoken

   (met bv. aansteker, lucifer)

  Blz 67 / 69


  Brand- en explosiegevaar

  Explosiegrenzen

  • Bij gas, stof (stofexplosie)

  • Volumepercentage gas of stof dat (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan exploderen

   (ontsteking door vlam, vonk)

   Elk gas heeft eigen explosiegebied

  Blz 67 / 69


  Brand- en explosiegevaar

  Explosie gevaarlijke omgevingen zijn:

  • Gas en Oliewinninginstallaties;

  • Raffinaderijen;

  • Overlaadstations;

  • Opslag brandbare stoffen;

  • Graansilo’s.

  Blz 67


  Brand- en explosiegevaar

  In explosiegevaarlijke omgevingen is het strengverboden om:

  • Zonder toestemming te betreden;

  • Zonder toestemming materialen en middelen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren;

  • Zonder werkvergunning werkzaamheden uit te voeren.

  Blz 68


  Brand- en explosiegevaar

  Blussen door middel van:

  • Natte blusstoffen

   • water, schuim en AFFF

  • Droge blusstoffen

   • zand en bluspoeder

  • Gasvormige blusstoffen

   • kooldioxide (CO2) ook wel koolzuursneeuw

  Blz 70


  Brand- en explosiegevaar

  Blusstof:

  Water (stoom)-koelende werking zuurstofverdringing (door stoom)

  Schuim-zuurstofafsluiting

  Zand-zuurstofafsluiting en koelend

  Bluspoeder-negatieve katalyse

  CO2-zuurstofverdringing

  AFFF- zuurstofafsluiting

  Blz 70


  Brand- en explosiegevaar

  Wat als……?

  • Zorg voor eigen veiligheid

  • Meld de brand

  • Waarschuw mensen in de omgeving

  • Doe deuren en ramen dicht

  • Breng mensen in veiligheid

   Onderneem alléén een bluspoging als het veilig kan

  Blz 73


  Werken in besloten ruimten

  Hoofdstuk 7

  Werken in besloten ruimten

  7.1Risico’s in besloten ruimten

  7.2Maatregelen

  7.3Graafwerkzaamheden

  7.4Steekflenzen

  7.5Werkvergunningen

  7.6Vragen


  Werken in besloten ruimten

  Besloten ruimten

  Eigenschappen:

  • erg klein;

  • moeilijk te ventileren;

  • kleine in- en uitgangen;

  • slecht verlicht;

  Voorbeelden:

  • opslagtanks;

  • reactieketels;

  • kelders;

  • riolen;

  • liftschachten;

  • putten/sleuven.

  Blz 78


  Werken in besloten ruimten

  Risico’s van besloten ruimten:

  • Brand en explosie

  • Gevaarlijke stoffen

  • Zuurstoftekort

  • Elektrocutie

  • Vallen en struikelen

  Blz 78 / 79


  Werken in besloten ruimten

  Maatregelen bij werken in besloten ruimten

  • Voorbereidende werkzaamheden

  • Tijdens het werk

  Blz 80


  Werken in besloten ruimten

  Voorbereidende werkzaamheden

  • Organiseren;

  • Toezicht en verblijfsduur;

  • regelen: veiligheidswacht

  • Metingen verrichten.

  Blz 80


  Werken in besloten ruimten

  Metingen vooraf:

  • zuurstof: 19-21%

  • explosiegevaar:< 10% LEL

  • giftige stoffen:< grenswaarde

  Blz 80


  Werken in besloten ruimten

  Maatregelen tijdens het werk:

  • Bereikbaarheid en vluchtmogelijkheid

  • Ventileren

  • Specifieke maatregelen nodig bij:

   • lassen;

   • verven;

   • overige bijzondere werkzaamheden

  Blz 81


  Werken in besloten ruimten

  Graafwerkzaamheden

  Maatregelen vooraf:

  • Melden bij het KLIC

  • Geldige graafvergunning

  • Eventueel opspoorapparatuur gebruiken

   Begin met:

  • Proefsleuf graven (binnen 1,5 meter van opgegeven locatie)

  • Afwijkingen van leidingen en kabels melden.

  • Graven met machine met een niet-getande graafbak

  • Denk aan opstelling van machines

  • Ook een sleuf kan worden beschouwd als besloten ruimten

  • Houdt rekening met instortingsgevaar!

  • Neem de juiste voorzorgsmaatregelen!

  Blz 83


  Werken in besloten ruimten

  Steekflens

  Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens (zo dicht mogelijk bij de besloten ruimte!)

  Blz 84


  Werken in besloten ruimten

  Doel werkvergunning:

  • Overleg tussen betrokkenen;

  • Bindende afspraken;

  • Vastleggen van voorwaarden voor uitvoeren van werk.

  Werk

  vergunning

  …………

  …………….

  ….

  ……..

  ………….

  Blz 86


  Werken in besloten ruimten

  Specifieke werkvergunningen zijn:

  • Heetwerkvergunningen t.b.v. laswerkzaamheden;

  • Graafvergunningen t.b.v. graven van bijvoorbeeld sleuven om kabels en leidingen te repareren of toe te voegen;

  • Werken met gevaarlijke stralingsbronnen;

  • Verwijderen van asbest.

  Blz 86


  Werken in besloten ruimten

  Onderdelen werkvergunning:

  • Aanvraag werkzaamheden

  • Maatregelen door verstrekkende afdeling

  • Maatregelen door houder

  • Bekrachtiging

   Je moet de inhoud kennen en begrijpen!

  Werk

  vergunning

  …………

  …………….

  ….

  ……..

  ………….

  Blz 88


  Werkplekeisen algemeen

  Hoofdstuk 8

  Werkplekeisen algemeen

  8.1Voorkom struikelen, uitglijden en verstappen

  8.2Risico’s bij tillen

  8.3Gevaren van geluidshinder

  8.4Risico’s bij sloopwerk

  8.5Gevaren bij lassen en snijden

  8.6Werken in kou en hitte

  8.7Hoge drukpompen en – leidingen

  8.8Vragen


  Werkplekeisen algemeen

  Struikelen, uitglijden en verstappen

  Oorzaken: - niet-egale ondergrond

  - gladde ondergrond

  - hoogteverschil

  - beperking menselijk lichaam

  Preventie:- aanpak bij de bron

  - scheiden van mens en gevaar

  - markeringen

  - persoonlijke bescherming/gedrag

  Blz 92


  Werkplekeisen algemeen

  Tillen

  • Juiste houding

  • Gebruik bescherming

  • Gebruik hulpmiddelen

  Blz 94


  Werkplekeisen algemeen

  Gevaren van lawaai op de werkplek:

  • Hinder in de vorm van concentratieverlies;

  • Vermindering van de spraakverstaanbaarheid;

  • Tijdelijke gehoorvermindering.

   80 dB(A): blijvende schade aan gehoor mogelijk

   gehoorbescherming dragen geadviseerd

   werkgever moet maatregelen nemen

   85 dB(A): gehoorbescherming verplicht

  Blz 96


  Werkplekeisen algemeen

  Mogelijke gevolgen van geluidhinder kunnen zijn:

  • Verstoring van de communicatie;

  • Niet horen van waarschuwingen of hulpgeroep;

  • Blijvende gehoorschade;

  • Nervositeit;

  • Verminderde concentratie, vermoeidheid;

  • Hoofdpijn;

  • Versnelde ademhaling;

  • Maag- en darmklachten;

  • Verhoogde bloeddruk.

  Blz 96


  Werkplekeisen algemeen

  Blijvende gehoorschade heeft tot gevolg:

  • Moeite hebben met het horen van hoge tonen of zachte geluiden,

  • Moeite hebben met telefoneren,

  • Moeite hebben met het volgen van een gesprek in rumoerige omgeving,

  • Horen van fluit, piep- of bromtonen, die niet uit de omgeving komen.

   Gehoorschade is definitief

   Gehoorschade is niet te genezen

  Blz 96


  Werkplekeisen algemeen

  Gevaren bij sloopwerkzaamheden zijn:

  • Verstappen en struikelen;

  • Uitstekende constructiedelen;

  • Werken op hoogte;

  • Instabiliteit bij sloopfront;

  • Vallend sloopmateriaal;

  • Instorting;

  • Vrijkomen gevaarlijke stoffen;

  • Lawaai.

  Blz 97


  Werkplekeisen algemeen

  Veiligheidsmaatregelen bij slopen zijn:

  • Persoonlijke valbeveiliging gebruiken

  • Rekening houden met draagkracht van overblijvende constructie

  • Zonder specifiek plan niet boven of onder elkaar werken

  • Gebruik stortkokers

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen; helm,

  • Veiligheidsschoenen, overall, adembescherming,

  • Gehoorbescherming gebruiken

  • Inventariseren concentratie gevaarlijke stoffen (bv. asbestinventarisatie)

  Blz 97


  Werkplekeisen algemeen

  Mogelijke gevaren bij elektrisch lassen zijn:

  • Elektrocutie;

  • Brand en explosie door hittevorming en wegspringende spetters;

  • Verbranding van de huid door vrijkomende UV-straling;

  • Verbranding van het hoornvlies door vrijkomende UV- straling;

  • Verblinding van de ogen door vrijkomende infrarood straling;

  • Warmtestraling;

  • Vergiftiging door lasrook;

  • Longaandoeningen door inademen van lasrook;

  • Verkeerde werkhouding.

  Blz 98


  Werkplekeisen algemeen

  Veiligheidsmaatregelen bij elektrisch lassen zijn:

  • Spanningverlagend relais (in besloten ruimten verplicht);

  • Persoonlijke bescherming:

   - laskap- lasschort

   - laskleding- veiligheidsschoenen

   - Lucht geventileerde laskap;

  • Lasgordijnen voor bescherming van personen in de omgeving tegen UV en infraroodstraling;

  • Plaatselijke afzuiging van lasrook;

  • Ruimtelijke ventilatie;

  • Blusmiddelen onder handbereik;

  • Werkvergunningensysteem indien vereist.

  Blz 98


  Werkplekeisen algemeen

  Enkele gevaren bij Autogeen lassen, snijden en branden zijn:

  • Geraakt worden door spetters gloeiend materiaal;

  • Brand door brandbaar materiaal dat vlam vat;

  • Vlamterugslag;

  • Lekkage van gas en zuurstof;

  • Sommige gassen zoals propaan zijn zwaarder dan lucht en blijft hangen in putten, uitgravingen en kelders.

  Blz 98


  Werkplekeisen algemeen

  Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn:

  • Draag de juiste beschermende kleding;

  • Verwijder eerst de brandbare materialen in je omgeving of dek ze af;

  • Gebruik van vlamdover in de slang tussen acetyleenfles en brander;

  • Terugstroombegrenzers op gas en zuurstofslang van brander;

  • Wees bedacht op lekkage van gas en zuurstof in laaggelegen werkomgeving;

  Blz 98


  Werkplekeisen algemeen

  Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn (vervolg):

  • Slangbreuk beveiliging toepassen;

  • Continue gas meten;

  • Acetyleenfles rechtopstaand gebruiken of minimaal onder een hoek van 30 graden;

  • Plaatselijke afzuiging van lasrook en gassen;

  • Ruimtelijke ventilatie.

  • Blusmiddelen onder handbereik;

  • Werkvergunningensysteem indien vereist.

  Blz 98


  Werkplekeisen algemeen

  Het gevaar bij werken in kou is:

  • Versnelde afkoeling met gevolg:

   • bevangen raken door de koude;

   • bevriezingsverschijnselen;

   • veel materiaal niet veilig te gebruiken.

    Maatregelen hiertegen zijn:

  • Warmteondergoed en isolerende kleding dragen;

  • Op beschutte werkplek je werk uitvoeren;

  • Nooit in tocht werken;

  • Geschikt gereedschap gebruiken;

  • Op tijd extra pauzes inlassen;

  • Afwisselen met collega’s.

  Blz 99


  Werkplekeisen algemeen

  Het gevaar bij werken in warmte is:

  • Bevangen raken en flauwvallen;

  • Onvoldoende afvoer van lichaamswarmte;

  • Verlies van lichaamsvocht.

   Maatregelen hiertegen zijn:

  • Voldoende pauzes inlassen;

  • Afwisselen met collega’s;

  • Op tijd voldoende drinken;

  • Ademende werkkleding gebruiken;

  • Hitte werende werkkleding gebruiken.

  Blz 99


  Werkplekeisen algemeen

  Gevaren bij werken met hoge druk zijn:

  • Openbarsten van leidingen;

  • Doorspuiten van onderdelen van installaties;

  • Geraakt worden door wegschietende onderdelen;

  • Onbevoegd en onbekwaam werken met hoge druk machines zoals industriële hoge druk reinigers.

   Maatregelen hiertegen zijn:

  • Voor ingebruikname installaties en machines testen;

  • Afpersen van installaties met vloeistof, meestal water;

  • Testen en afpersen met zo weinig mogelijk personeel en gebied afschermen/afzetten;

  • Veiligheidsinstructies nauwkeurig opvolgen;

  • Alleen hiertoe opgeleid personeel inzetten.

  Blz 100


  Hijs- en hefwerktuigen

  Hoofdstuk 9

  Hijs- en hefwerktuigen

  9.1Hijskranen

  9.2Kettingwerk

  9.3Staalkabels

  9.4Touw en hijsbanden

  9.5Samenstel, stroppen, lengen en hijsjukken

  9.6Takels

  9.7Vorkheftrucks en Palletwagens

  9.8Vragen


  Hijs- en hefwerktuigen

  Hijsen:

  • Manueel;

  • Hulpmiddelen (takels e.d.);

  • Mobiele hulpmiddelen (steekwagen, vorkheftruck);

  • Hijskranen.

  • Voorbeelden:

  • Mobiele kraan;

  • Portaalkraan;

  • Auto laadkraan;

  • Bouwkraan.

  Blz 104


  Hijs- en hefwerktuigen

  Regels voor hijswerktuigen zijn:

  • Kraanboek aanwezig;

  • Hijstabellen en hijsgrafieken aanwezig;

  • Keuringscertificaten aanwezig.

  Blz 104


  Hijs- en hefwerktuigen

  Vereisten voor de bediener van een hijswerktuig:

  • Deskundigheidsbewijs STVT(Verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen)

  • Registratieboekje (Ervaring en geneeskundige verklaring)

  Blz 104


  Hijs- en hefwerktuigen

  Risico’s bij hijswerktuigen:

  • Personenbinnen draaibereik;

  • Afstempelen;

  • Zware lasten;

  • Windkracht;

  • (naderend)onweer.

  Blz 105


  Hijs- en hefwerktuigen

  Hijsgereedschap:

  • Kettingwerk

  • Staalkabels

  • Touw

  • Stroppen, lengen en hijsbanden

  • Haken en ogen

  • Takels

  Let op: maximale werklast

  hoeken van lengen

  mogelijke slijtage

  Blz 106 t/m 113


  Hijs- en hefwerktuigen

  Risico’s van takels zijn:

  • Mechanische breuk van takel of van bevestigingspunt;

  • Overbelasting.

   Niet doen:

  • Overbelasten;

  • Vastmaken aan bordessen, railing en leidingwerk;

  • Op de punt belasten;

  • Niet zijdelings belasten.

   Wel doen:

  • Regelmatig controleren, zeker voor elk gebruik;

  • Defecten direct melden.

  Blz 114


  Hijs- en hefwerktuigen

  Vorkheftrucks:

  • Wettelijke verplichtingen;

  • Voorzieningen;

  • Veilig gebruik;

  • Markering en keuring.

  Blz 116


  Hijs- en hefwerktuigen

  Verboden bij het werken met een vorkheftruck:

  • Meerijden tenzij er een 2e zitplaats is;

  • Personen te heffen tenzij speciale voorziening aanwezig is;

  • Hijsen tenzij juiste aanpassing aanwezig is;

  • Het contragewicht te verzwaren;

  • Te roken bij elektro-heftrucks.

   Verplicht bij het werken met vorkheftrucks :

  • De chauffeur moet goed zicht hebben;

  • Gebruik van de veiligheidsgordel.

  Blz 116


  Hijs- en hefwerktuigen

  Palletwagen:

  • Altijd op een vlakke ondergrond gebruiken;

  • Denk aan obstakels;

  • Zorg voor voldoende transportruimte.

  Blz 117


  Werken op hoogte

  Hoofdstuk 10

  Werken op hoogte

  10.1Risico’s op hoogte

  10.2Ladders

  10.3Stalen steigers

  10.4Rolsteigers

  10.5Hangsteigers

  10.6Hoogwerkers

  10.7Werkbakken

  10.8Vragen


  Werken op hoogte

  Werken op hoogte

  2,5 m

  meer dan 2,5 m valgevaar

  Blz 120


  Werken op hoogte

  Bij schuine en platte daken of

  gaten in vloeren en wanden:

  • Gebruik individueel veiligheidsharnas

  • Gebruik loopplanken (hellend dak);

  • Gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak);

  • Dek gaten af met stevig materiaal;

  • Breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen.

  Blz 120 / 121


  Werken op hoogte

  • enkele ladder;

  • opsteekladders;

  • schuifladders;

  • reformladders.

  Ladders:

  Gebruiksregels voor ladders:

  • in goede staat houden;

  • niet verven;

  • niet zelf repareren;

  • zorgvuldig en goed opstellen;

  • op de juiste wijze gebruiken.

  Blz 122 / 123


  Werken op hoogte

  Voor steigers geldt:

  • streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger;

  • geen materiaal achterlaten;

  • houdt de vloer stroef;

  • gebruik geen los klimmateriaal op de steiger.

  • let op de maximale belasting

  • gebruik stortkokers voor afvoer materiaal

  • gebruik de bouwlift veilig (personenlift of goederenlift)

  Blz 124


  Werken op hoogte

  Ook zijn er bij steigers regels voor:

  • Kantplanken en leuningen

  • Inspectiewerk

  • Werkzaamheden

  • Hulpsteigers

  • Liften

  • Takels

   Steigerkaart geeft veiligheidsstatus aan.

   Geen steigerkaart of gebreken? Steiger niet betreden!

  Blz 124


  Werken op hoogte

  Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid

  Aandachtspunten bij het werken met rolsteigers:

  • Blokkeren wielen

  • Van binnenuit beklimmen

  • Denk aan gereedschap (kan vallen)

  • Sta niet op de schoren

  • Houd de steiger schoon

  • Niet verplaatsen als er iemand op staat

  • Verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen

  • Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen

  Blz 126


  Werken op hoogte

  Voorbeelden van hangsteigers zijn:

  • Hangbrug;

  • Hangsteiger;

  • Eenmanswerkbrug.

   Aandachtspunten bij het werken met hangsteigers zijn:

  • Vanaf windkracht 7 Bft niet mee werken;

  • Let op bedieningsorganen;

  • Bij storing niet verder werken maar (laten) repareren;

  • Nooit gebruiksklaar achterlaten;

  • Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie, vanaf 25 m verplicht (en als normale communicatie niet mogelijk is)

  Blz 128


  Werken op hoogte

  Hoogwerkers

  Vast opgesteld

  Mobiel

  Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen

  Vanaf windkracht 7 Bft, niet mee werken

  Daarom:- getraind/opgeleid personeel

  - signalering maximum werklast

  - specifieke gebruiksregels

  Blz 130


  Werken op hoogte

  Voor het werken met werkbakken geldt:

  • Alleen gebruiken als het echt niet anders kan;

  • Windkracht vanaf 7 Bft verboden;

  • De kraanmachinist en persoon in de werkbak moeten elkaar zien en verstaan;

  • Iedere persoon in de werkbak draagt een individueel veiligheidsharnas (vast aan de werkbak);

  • In- of uitstappen alleen toegestaan als werkbak op stevige ondergrond staat

  Blz 132


  Handgereedschap

  Hoofdstuk 11

  Handgereedschap

  11.1Eenvoudig handgereedschap

  11.2Elektrisch handgereedschap

  11.3Pneumatisch en hydraulisch handgereedschap

  11.4Handslijpmachines

  11.5Vragen


  Handgereedschap

  Eenvoudig handgereedschap

  Risico door:

  • Slecht onderhoud;

  • Slecht gebruik.

  Blz 136


  Handgereedschap

  Handgereedschap met elektrische aandrijving

  • Veilige spanning:

  • 50 V ~ (wisselspanning)

  • 120 V =(gelijkspanning)

  Risico door:

  • Elektrocutie

  • Verbranding (vonken)

  dubbel geïsoleerd

  Blz 138


  Handgereedschap

  Aandachtspunten bij gebruik van een nietmachine:

  • Gebruik met maximale werkdruk;

  • Geleider leeg bij plaatsen lader;

  • Nagels/nieten aangepast aan apparaat.

   Mogelijke risico’s:

  • Wegschieten van de nagel;

  • Terugslaan van de nagel;

  • Doorboren van het werkstuk.

  Blz 140


  Handgereedschap

  Aandachtspunten bij het gebruik van de Handcirkelzaag:

  • Beschermkap over het deel van de zaag dat zaagt (vast aan het frame en scharnierend deel aan geleider);

  • Automatische beschermkap over snijdend deel van de zaag, ook als deze niet zaagt;

  • Spouwmes aangepast aan diameter en dikte van de zaag.

  Blz 140


  Handgereedschap

  Aandachtspunten bij het gebruik van een kettingzaag:

  • Bedieners minimaal 18 jaar oud;

  • Opleiding met toets gehad hebben;

  • Voorgeschreven PBM gebruiken;

  • Stilstand ketting bij stationair toerental;

  • Kettingrem binnen 0,15 sec werken;

  • CE markering.

  Blz 141


  Handgereedschap

  Handgereedschap met pneumatische aandrijving

  Risico door:

  • Trillen

  • Geluid

  Dodemansknop en

  gehoorbescherming verplicht.

  Blz 142


  Handgereedschap

  Handgereedschap met hydraulische aandrijving

  Risico door:

  • Oliedruk

  • Bevestigingen

  Dodemansknop en

  onderhoud verplicht.

  Blz 142


  Handgereedschap

  Handslijpmachines

  Risico door:

  • Rondvliegende delen;

  • Aanraken slijpschijf;

  • Uit elkaar springen van schijf;

  • Brand door vonken;

  • Geluid;

  • Verkeerd gebruik.

  Doorslijpschijven

  Afbraamschijven

  Blz 144


  Gereedschapsmachines

  Hoofdstuk 12

  Gereedschapsmachines

  12.1Gereedschapsmachines en kolomboormachines

  12.2Vast opgestelde slijpmachines

  12.3Zaagmachines

  12.4Vragen


  Gereedschapsmachines

  Voorbeelden van gereedschapsmachines zijn:

  • Vast opgestelde boormachines

   • let op: 'happen' in werkstuk

  • Vast opgestelde slijpmachines

   • let op: uit elkaar vliegen slijpsteen

  • Cirkelzagen

   • let op: snijgevaar

  Blz 148


  Gereedschapsmachines

  Cirkelzagen:

  • Universele cirkelzaagmachine;

  • Bouwcirkelzaag machine (met noodstop en als extra eis nulspanningschakelaar);

  • Voor machines met meerdere bedieningsplaatsengelden aanvullende eisen.

  Blz 152


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Hoofdstuk 13

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  13.1PBM’s in het algemeen

  13.2Adembescherming

  13.3Gehoorbescherming

  13.4Lichaamsbescherming

  13.5Oogbescherming

  13.6Valbeveiliging

  13.7Vragen


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als het

  echt niet anders kan.

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  beschermen tegen:

  De gevolgen van onveiligheid en

  ze voorkomen erger letsel

  Blz 156


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Fabrikant zorgt voor PBM’s die

  • sterk

  • betrouwbaar

  • getest

   zijn.

   Gebruiker:

  • Beheert ze, controleert ze,

  • Zorgt voor veilige opslag en

  • Gebruikt ze goed.

  Blz 156


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  CE-markering

  Blz 156


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien

  van persoonlijke beschermingsmiddelen:

  Doeltreffende bescherming

  Ergonomisch verantwoord

  Goede gebruiksaanwijzing

  Blz 156


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Zuurstofconcentratie < 19%

  Bijzondere stof

  Overschrijding grenswaarde

  Omgevingslucht

  filteren

  Afhankelijke adembescherming,

  bijvoorbeeld een filterbusmasker.

  Onafhankelijke adembescherming,

  bijvoorbeeld persluchtapparatuur verseluchtkap

  LET OP GEBRUIKSREGELS

  Blz 158


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Gehoorbescherming:

  • Boven 80 dB(A) aanbevolen

  watjes

  pluggen

  oordoppen

  otoplastieken

  gehoorkappen

  wettelijk

  • Boven 85 dB(A) verplicht!

  Blz 162


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Voorbeelden van bescherming van lichaamsdelen:

  • Hoofdbescherming;

  • Bescherming voor handen en armen;

  • Bescherming voor voeten;

  • Bescherming voor het lichaam.

  Blz 164 / 165


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Voorbeelden van oogbescherming:

  • Normale veiligheidsbril;

  • Ruimzichtbril;

  • Gelaatsscherm;

  • Lasbrillen en laskappen.

  Blz 166 / 167


  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Bescherming van lichaamsdelen

  Valbeveiliging:

  • Gebruik altijd een individueel veiligheids-harnas(na valbelasting vernietigen);

  • Eventueel met remchute of nonchute en vallijn (na valbelasting controle).

  Blz 168


  Tot slot

  Voor het examen geldt:

  • Lees vragen goed door.

  • Kies het meest juiste antwoord.

  • Controleer of je alle vragen goed hebt beantwoord.

  • Geen telefoon, smartphone, tablet o.i.d. meenemen in de examenruimte


  ad
 • Login