Slovn z soba a tvo en slov
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Slovní zásoba a tvoření slov PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovní zásoba a tvoření slov. Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování. Anotace. Materiál tvoří 11 slidů , v nichž se žák seznamuje se způsoby obohacování slovní zásoby v českém jazyce, dále s pojmy zastaralé slovo, novotvar, zřídka užívané slovo atd. cílová skupina: 8. roč.

Download Presentation

Slovní zásoba a tvoření slov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovn z soba a tvo en slov

Slovní zásoba a tvoření slov

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování


Anotace

Anotace

 • Materiál tvoří 11 slidů, v nichž se žák seznamuje se způsoby obohacování slovní zásoby v českém jazyce, dále s pojmy zastaralé slovo, novotvar, zřídka užívané slovo atd.

 • cílová skupina: 8. roč.

 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák

 • očekávaný výstup: žák je schopen popsat, jak vznikají nová slova

 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ

 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních


Z kladn pojmy

základní pojmy

 • slovní zásoba

 • způsoby tvoření slov:

  • odvozování

  • skládání

  • nevlastní složeniny (spřežky)

  • vlastní složeniny

  • zkracování: zkratky a zkratková slova

 • přejímání slov


Slovn z soba a zp soby jej ho obohacov n

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

 • Změny v našem životě, ve společnosti, vědě, technice a kultuře vedou i ke změnám ve slovní zásobě. Slovník každého jazyka se vyvíjí, aby mohl dobře sloužit měnícím se pojmenovacím potřebám. Proto vznikají nová slova, významy některých existujících slov se mění, přibývají nebo ubývají. Jiná slova se naopak používají méně, zastarávají a postupně mizí.


N sleduj c slova rozd l na zastaral z dka u van a nov

Následující slova rozděl na zastaralá, zřídka užívaná a nová

 • snowboard, trabant, technostyl, tomaty, pantáta, MP3, sypek, europoslanec, chrabrota, autovlak

 • řešení:

 • slova zastaralá: tomaty, pantáta, chrabrota

 • slova zřídka užívaná: trabant, sypek

 • slova nová: snowboard, technostyl, MP3, europoslanec, autovlak


Tvo en nov ch slov

Tvoření nových slov

 • Nová slova se tvoří ze slov v jazyce existujících několika způsoby.

 • Nejčastější je odvozování příponami (záznam-ník)nebo předponami (pro-zvonit)

 • Méně časté je skládání (velkoobchod, elektrospotřebič, spolujezdec)

 • Někdy se tvoří slova teké zkracováním z víceslovných pojmenování (Meopta – mechanickáoptika, ČEDOK – Československádopravníkancelář)


Rozd l n sleduj c slova podle vzniku

Rozděl následující slova podle vzniku

 • televizní, vydávat, obranyschopný, poctivec, hrozno, pradávný, hlavolam, prázdniny, velehory, Čedok

 • odvozeniny: televizní, vydávat, poctivec, pradávný, prázdniny, velehory

 • složeniny: obranyschopný, hlavolam, velehory

 • zkratková slova: hrozno, Čedok


P ej m n slov

Přejímání slov

 • Slovní zásoba českého jazyka se obohacuje také přejímáním slov z jiných jazyků (telefon, komunikace, disketa, e-mail, metropole). V současné době jsou to hlavně nová slova z angličtiny, která se často jako mezinárodní uplatňují také v mnoha cizích jazycích (design, show, market, party, on-line).

 • K mnoha slovům cizího původu existují české varianty:

  kauza=případ, věc; cash=v hotovosti; trend=směr; fixní=pevný, stálý


Ur ete u n sleduj c ch slov ko eny koncovky a p edpony

Určete u následujících slov kořeny, koncovky a předpony

 • zbytek

 • zavalitý

 • oddychnout si

 • noviny

 • hřebík

 • lyžař

 • zmýlit se

 • maličký

 • průsmyk

 • červivý

 • maminka

 • masitý

 • hmyz

 • zčernat

 • slézt

 • vznést se

 • ztichnout

 • pytlík

 • slepit

 • bezzubý

 • cenný

 • z-byt-ek

 • za-val-itý

 • od-dych-nout si

 • nov-iny

 • hřeb-ík

 • lyž-ař

 • z-mýl-it se

 • mal-ičký

 • prů-smyk

 • červ-ivý

 • mam-inka

 • mas-itý

 • hmyz

 • z-červn-at

 • s-lézt

 • vz-nés-t se

 • z-tich-nout

 • pytl-ík

 • s-lepi-it

 • bez-zub-ý

 • cen-ný

 • zálesák

 • vylovený

 • rozkousat

 • stromeček

 • myslit

 • rozzuřit

 • okov

 • výmysl

 • viset

 • myška

 • objev

 • oběhnout

 • rozzářit

 • výlet

 • mýdlo

 • vítězství

 • malíček

 • hlavička

 • pravítko

 • nábytek

 • rozhlas

 • zá-les-ák

 • vy-lov-ený

 • roz-kous-aný

 • strom-eček

 • mysl-it

 • roz-zuřit

 • o-kov

 • vý-mysl

 • vis-et

 • myš-ka

 • ob-jev

 • o-běh-nout

 • roz-zář-it

 • vý-let

 • mý-dlo

 • vítěz-ství

 • mal-íček

 • hlav-ička

 • prav-ítko

 • ná-byt-ek

 • roz-hlas


Tvo en slov

Tvoření slov

 • Někdy se pro pojmenování nových jevů a věcí použijí již existující slova a přiřadí se jim nový význam (virus – původně mikroorganismus vyvolávající choroby, virus – software záměrně vytvořený pro zasahování do provozu počítače a šířící se bez vědomí uživatele).

 • Slova se také spojují v pevná, ustálená pojmenování – sousloví (digitální vysílání, zelená vlna, internetové stránky).


Souslov

Sousloví

víceslovné pojmenování

jednoslovné pojmenování

 • člen reprezentačního mužstva

 • střední útočník

 • hráč kopané

 • pokutový kop

 • křídelní útočník

 • trestný kop

 • maratonský běh

 • hokejová hůl

 • vrhač koulí

 • skokan do výšky

 • skokan o tyči

 • zápasník ve volném stylu

 • nerozhodný výsledek

 • postavení mimo hru

 • reprezentant

 • forward (centrforward)

 • fotbalista

 • penalta

 • křídlo

 • penalta

 • maraton

 • hokejka

 • koulař

 • výškař

 • tyčkař

 • volnostylař

 • remíza

 • ofsajd


 • Login