Mesimdhenia me ne qender nxenesin dhe metodat interaktive te te mesuarit l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT PowerPoint PPT Presentation


 • 3396 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT. Objektivat:. Ne përfundim të këtij trajnimi , pjesëmarrësit mund : Te identifikojnë konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin

Download Presentation

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mesimdhenia me ne qender nxenesin dhe metodat interaktive te te mesuarit l.jpg

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT


Objektivat l.jpg

Objektivat:

Ne përfundim të këtij trajnimi, pjesëmarrësit mund:

 • Te identifikojnë konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin

 • Te pervetesojne konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin

 • Te diferencojnë epërsinë e metodave me në qendër nxënësin ndaj metodave tradicionale.

 • Te diskutojnë për teknikat e përdorura dhe rolin e mësuesit në mësimdhënien me në qendër nxënësin.


Slide3 l.jpg

Kuptimi verbal

Te dhenat per inteligjencen

Shpejtesia e

perceptimit

arsyetimi

Te dhenat

numerike

Kujtesa

Rrjedhshmeria

Spatial

Vizualizimi

projektimi


Slide4 l.jpg

Teoria trairkike e inteligjences (Sterneberg)

Zgjidh, pershtat dhe formezo sipas nevojes!

Aftesia per te pershtatur sjelljen me mjedisin dhe nevojat personale

Njohja dhe perpunimi I informacionit

Perballu dhe zgjidh situata

IQ

Shprehi te perpunimit te informacionit

Pervoje me nje detyre ne nje situate te caktuar


M simdh ni a nd rvepruese l.jpg

Mësimdhënia ndërvepruese

 • Akt bashkëveprimi

 • Dinamike

 • Fleksible

 • E hapur


Metodologja nd rvepruese l.jpg

Metodologja ndërvepruese

Metoda ndërvepruese janë ato metoda që përdoren:

 • për të ndërtuar strukturat e të menduarit të

  nxënësve

 • për të kultivuar qëndrime dhe vlera !

 • dhe jo për të përvetësuar njohuri!


Koncepte baz t m simdh nies me n qend r nx n sin l.jpg

Konceptebazëtëmësimdhënies me nëqendërnxënësin:

 • Më shumë mësimdhënie të hapur!

 • Më pak të nxënë të drejtuar nga mësuesi!

 • Mësimdhënia për të nxënë

 • Më shumë të nxënë bashkëveprues!

 • Te nxënit si proces ku fitohen dituri,vlera,qëndrime,shkathtësi!


Rolet e m suesit l.jpg

Rolet e mësuesit

Rolet me kryesore dhe me të rëndësishme që merr mësuesi në procesin mësimor janë:

 • Organizues i mësimit

 • Udhëheqës i procesit

 • Partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase

 • Motivues

 • Vlerësues


M simdh nia aktive l.jpg

Për të ilustruar ketë ide le të shohim tabelën e mëposhtme:

Mësimdhënia aktive:


Roli i m suesit n nxitjen e t nx nit l.jpg

Roli i mësuesit në nxitjen e të nxënit

Për të realizuar një të nxënë të suksesshëm në klase:

 • Mësuesi zgjedh me kujdes grupet e nxënësve

 • Planifikon veprimtaritë e të nxënit ndërveprues apo në bashkëpunim

 • Përcakton objektivat mësimore dhe shoqërore për një grup pune dhe kontrollon përparimin individual të nxënësve

 • Kontrollon të nxënit si grup


P r t realizuar t nx nit nd rveprues l.jpg

Për të realizuar të nxënit ndërveprues:

Mësuesi duhet të ketë parasysh:

 • Planifikimi

 • Angazhimi

 • Vlerësimi

 • Puna me cilësi

 • Vëzhgimi i vazhdueshëm i nxënësve

 • Vendosja e kërkesave për kohen

 • Përkrahja e frymës se besimit,unitetit dhe pergjegjesise


Nd rveprimi mund t shihet si l.jpg

Ndërveprimi mund të shihet si:

 • Shkëmbim

 • Bashkëpunim

 • Plotësim

 • Përballje dhe konflikt intelektual

 • Dialog i argumentuar

 • Iniciativë nga një grup nxënësish dhe përgjigje nga një grup tjetër

 • Vendimmarrje e përbashkët dhe e shteruar me një diskutim

 • Përcaktim i përbashkët i këndvështrimeve

 • Kryerje e përbashkët e veprimeve

 • Ndarje e roleve në një veprimtari të përbashkët

 • Rivalitet midis grupeve


Metodat interaktive l.jpg

Metodat interaktive:

 • Diskutimi

 • Puna me grupe

 • Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe me të tjerët

 • Loja në role

 • Puna me projekte

 • Ekskursioni

 • Tabela e koncepteve

 • Ditari dypjesësh

 • Kubimi

 • Diagrami i venit

 • Tryeza e rrumbullaket

 • Kllasteri

 • Esetë dhe shkrimet e lira


Bofa afektive e nx n sit l.jpg

Bofa afektive e nxënësit:

 • Metodat interaktivepërobjektivat afektive, ku kalohet në disa hapa:

 • Hapi I: Nxënësi pranon(të angazhohet, të marre pjese)

 • Hapi II:Shpreh kënaqësi që po merr pjese

 • Hapi III: Përfshihet në veprimtari(zbaton detyrat që ka)

 • Hapi IV: Organizohet në përmbushjen e detyrës që ka)

  Hapi V: Karakterizimi (veprimtaria kryhet pa ndihmën e mësuesit)

  Nxënësi ka krijuar vlera dhe qëndrime!


Roli i mesuesit kur nx n si sht n qend r l.jpg

Roli I mesuesitkurnxënësiështënëqendër:

Roli i mësuesit nuk zbehet, po është shume i rendesishem,

 • Ai është partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase

 • Mësuesi zvogëlon nivelin e stresit dhe ngarkesën e punës gjate një veprimtarie, duke i mësuar ata të ndihmojnë njeri-tjetrin në detyrat e dhëna

 • Mësuesi jep këshilla përkundrejt veprimtarive që do të zhvilloje nxënësi

 • Mësuesi nxit veprimin nxënës-nxënës

 • Mësuesi pranon reagimet e nxënësve lidhur me metodën që do të zhvillohet dhe krijon mundësinë që nxënësi të jete i lire për të pyetur

 • Mesuesi ushtron nxënësit për një vlerësim të pavarur të arritjeve në veprimtaritë e tyre


Cfar ndodh me nx n sit l.jpg

CFARë NDODH ME NXëNëSIT?

Ne këndvështrimin nxënës-nxënës

 • Nxënësit përfshihen në mënyre aktive në procesin e nxënies dhe me metodat interaktive nxënësit kane të drejt të marrin nisma

 • Nxënësit bashkojnë iniciativat

 • Nxënësit flasin në emër të grupit në të cilin ata kryejnë punën e ngarkuar

 • Vendosen rregulla të caktuara për situata të caktuara

 • Krijojnë marrëdhënie të reja komunikimi me njeri-tjetrin

 • Rritet cilësia e të mësuarit në klase


Objektiva konjitive l.jpg

OBJEKTIVA KONJITIVE:

 • Njohja

 • Te kuptuarit

 • Te zbatuarit

 • Analize

 • Sinteze

 • Vlerësimi


Objektiva afektive l.jpg

OBJEKTIVA AFEKTIVE:

 • Marrja

 • Reagimi

 • Vlerësimi

 • Organizimi

 • Karakterizimi


Objektiva psikomotore l.jpg

OBJEKTIVA PSIKOMOTORE

 • Imitimi

 • Manipulimi

 • Saktësia

 • Artikulimi

 • Natyralizmi


Pune n grupe l.jpg

Pune në grupe:

 • Grupi 1:Te sjelle përvojën e tij për teknikat dhe metodat e punës në grup

 • Grupi 2:Te sjelle përvojën e tij për tekniken dhe metodat e punës me metodat e hulumtimit

 • Grupi i 3: të sjelle përvojën e tij në tekniken dhe metodat e zhvillimit të aftësive shkruese

 • Grupi i 4:Te përcaktoje hapat që duhen për një pune me projekte


 • Login