Analiza diferenciale dhe marrja e vendimeve ne afat te shkurt
Download
1 / 42

Analiza diferenciale dhe marrja e vendimeve ne afat te shkurt - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Analiza diferenciale dhe marrja e vendimeve ne afat te shkurt. Pasqyra e të ardhurave Tradicionale. Theksimi është në klasifikimin funksional të kostove , e JO tek sjellja e kostos. Margjinali I Kontributit Pasqyra e te ardhurave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza diferenciale dhe marrja e vendimeve ne afat te shkurt' - natara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pasqyra e të ardhurave Tradicionale shkurt

Theksimiështënëklasifikiminfunksionaltëkostove, e JO teksjellja e kostos


Margjinali i kontributit pasqyra e te ardhurave
Margjinali shkurt I KontributitPasqyra e teardhurave

Therksiminukeshte ne sjelljen e kostovepor ne margjinalin e kontributit


Margjinali i kontributit pasqyra e te ardhurave1
Margjinali shkurt I KontributitPasqyra e teardhurave

Margjinaliikontributiteshteshuma e tehyravetejkalonkoston variable.


Metoda tradicionale vs metodes se kontributit
Metoda shkurttradicionalevsMetodes se Kontributit

.

E shihnidallimin ne mesteMargjinalitn’tersidheMargjinalitteKontributit?


Diferencimi i analizave
Diferencimi i Analizave shkurt

Def. -Analizojmkostot e ndryshmedhetëardhuratpëralternativatëndryshme.


Kostot relevante dhe t ardhura t
Kostot Relevante dhe të Ardhura shkurtt

Kostot e ardhshmedhetëardhuratqëndryshojnë midis alternativave

.

Shembull: Ju keni një punë të paguar $ 1500 në muaj në qytetin tuaj. Ju keni një ofertë pune në një qytet fqinjë që paguan $ 2.000 në muaj. Kostoja e udhtimit në ate qytet është 300 $ në muaj.

Sa është ndryshimi në të ardhurat

midis dy alternativave?


Kostot relevante dhe t ardhura t1
Kostot Relevante dhe të Ardhura shkurtt

Kostot e ardhshmedhetëardhuratqëndryshojnë midis alternativave

Shembull: Ju keni një punë të paguar $ 1500 në muaj në qytetin tuaj. Ju keni një ofertë pune në një qytet fqinjë që paguan $ 2.000 në muaj. Kostoja e udhtimit në ate qytet është 300 $ në muaj.

Sa është ndryshimi në të ardhurat

midis dy alternativave?

$2,000 – $1,500 = $500


Kostot relevante dhe t ardhura t2
Kostot Relevante dhe të Ardhura shkurtt

Kostot e ardhshme dhe të ardhurat që ndryshojnë midis alternativave

Shembull: Ju keni një punë të paguar $ 1500 në muaj në qytetin tuaj. Ju keni një ofertë pune në një qytet fqinjë që paguan $ 2.000 në muaj. Kostoja e udhtimit në ate qytet është 300 $ në muaj.

Ku eshte diferenca e kostovene mes te dy alternativave?


Kostot relevante dhe t ardhura t3
Kostot Relevante dhe të Ardhura shkurtt

Kostot e ardhshme dhe të ardhurat që ndryshojnë midis alternativave

Shembull: Ju keni një punë të paguar $ 1500 në muaj në qytetin tuaj. Ju keni një ofertë pune në një qytet fqinjë që paguan $ 2.000 në muaj. Kostoja e udhtimit në ate qytet është 300 $ në muaj.

Ku eshte diferenca e kostovene mes te dy alternativave?

$300


Kostot relevante dhe t ardhura t4
Kostot Relevante dhe të Ardhura shkurtt

Kostot e ardhshme dhe të ardhurat që ndryshojnë midis alternativave

Shembull: Ju keni një punë të paguar $ 1500 në muaj në qytetin tuaj. Ju keni një ofertë pune në një qytet fqinjë që paguan $ 2.000 në muaj. Kostoja e udhtimit në ate qytet është 300 $ në muaj.

.

Advantazhi Neto monetar i punes ne qytetin tjeter eshte

$500 – $300 = $200.

A do te udhtosh ne qytetin tjeter per $200?


Sunk costs shpenzimet e zhytura
Sunk Costs shkurtShpenzimet e zhytura

 • Kostot e kaluara që nuk mund të ndryshohet me vendimin e të tanishëm.

 • Jan te parëndësishme për vendim-marrje

Shembull: Keniblerënjëautomobilqëkushtoi $ 10.000 dyvjetmëparë. Kostoja 10,000 $ ështëkosto e zhytur (sunk-kost), përshkak se pa marrparasysh se a keinvozitetatëterkohen, parkuarterkohen, e kenindrruar, apo e kenishitur, junukmundtëndryshonikoston $ 10,000


Sunk costs shpenzimet e zhytura1

Ndrroje ? shkurt

Sunk CostsShpenzimet e zhytura

.

Kostoja= $10,000para dy viteve

Kostoja = $25,000Sot

.

Tregtari do ta ndrron per $20,000 plus makinen e juaj.Çfarë shum është me e rëndësishme për vendimin tuaj,

koston $ 10,000 te makines tuaj ose shuma e parave

diferenciale që ju do të paguani?


Dy lloje te kostove fikse

Shembull shkurt

Zhvlerësimi për ndërtesat dhe pajisjet

Shembull

Reklamat dhe hulumtim & zhvillim

Dy lloje te kostove Fikse

Te kryera

Afat-gjatë dhe nuk mund të reduktohet në afat të shkurtër.

Lirë për të vepruar (discretionary)

Mund të ndryshohet në një afat të shkurtër nga vendim-marrist aktuale menagjerial


Kostot oportune
Kostot shkurtOportune

 • Përfitimet e paracaktuar, duke refuzuar nje tjetër alternative më të mirë per të vepruar

  • Shembull: Nëse ju nuk do vazhdoni kolegjin, ju kishi mundur të fitoni $20,000 në vit. Kostoja e juaj oportune per shkak te vijimit ne kolegj për një vit përfshin 20.000 $

 • Kostoja Oportune nuk regjistrohen ne rekordet e kontabilitetit, por janë të rëndësishme për vendimet për shkak se ata janë një sakrificë e vërtetë.


Aplikimi i analizave te ndryshme diferenciale

 • Nuk shkurt do tëketë

 • përpunimaposhitje

 • tenderlidhurnë

 • këtështres!

AplikimiiAnalizavetendryshme / Diferenciale

Vendimet

e Çmimeve

Përpunim ose

shitjen e

produkteve të

përbashkët

Pranon ose refuzon

kerkes speciale

.

Rritjen / shtimin ose

eliminimin e produkteve,

segmentimit apo

konsumatorëve

Vendosim nëse do të

prodhojm ose të blejm

produkte


Vendim marrja ne aspekt me mimin
Vendim-marrja ne aspekt me çmimin shkurt

 • Objektivi: zgjidhni një çmim për një produkt që maksimizon të ardhurat.

 • Kostojafiksejanëtëparëndësishme, sepseatazakonishtnukjanëtëprekurngavendimet e çmimitafatshkurtër.

 • Pasiqekostotfiksejanëtënjëjta, pavarësishtngavendimi, maksimizimin e tëardhurave me tëvërtetë do tëthotëmaksimizimin e kontributittemargjinalit.


Vendim-marrja shkurt ne aspekt me çmimin

Shembull

AB'ja është duke planifikuar për të lendsuar (shti ne treg) një produkt te ri (kafsh te mbushur me pambuk). Analiza Marketing tregojn kërkesën vijuese vjetore për kët produkt:

 • 10,000 njesi per $10.00 per njesi

 • 13,000 njesi per $9.00 per njesi

 • 16,000 njesi per $8.00 per njesi

 • 20,000 njesi per $7.00 per njesi

  Në qoftë se kostoja variabile per njësi është $ 4,00 dhe nuk ka shpenzime të reja fikse lidhur me produktin e ri, çfarë çmimi shites duhet të AB te synon/vendos?


Vendim-marrja shkurt ne aspektme çmimin

Shembull

Cili është margjinali i kontributi per njësi për çdo

çmim njësie apo per çdo njesi te shitur?


Vendim-marrja shkurt ne aspektme çmimin

Shembull

Cila është margjinalu totale i kontributit për çdo çmim njësi

apo per çdo njesi te shitur ?


Vendim-marrja shkurt ne aspektme çmimin

Shembull

Praj, çmimi prej $ 9,00 për njësi maksimizon margjinalin total te kontributit, duke marr parasysh marrëdhënie në mes të çmimit të shitjes dhe kërkesës.


Kerkesat speciale special orders
Kerkesat speciale / Special Orders shkurt

Kerkesatspecialepërfshijnëmundësinëpërtëshiturnjëprodukttërinëtregmbibazennje-kohore.

Kostotfiksejanëzakonishttëpandryshuarane aspekt me kerkesatspeciale, kështuqëçdoçmimmëimadhe se sakostojavariabile do tërrisëfitimin.


Kerkesat speciale special orders shembull
Kerkesat shkurtspeciale / Special OrdersShembull

Ari org. prodhonlodranënetiketën/emrin e vet përdyqanettefëmijëve. Ari org. ka kapacitettëmjaftueshmepërtëkonsideruarnjëkerkesspecialenganjëshitës me shumicpër 100.000 lodra. Shitës me shumici ka ofruarnjëçmimmesatarprej 18 $ per loder. Përdorninëvijiminformacionet e kostos per njësiqetëkëshilloniArin org nëse TE pranojapo JO kërkesen


Kerkesat speciale special orders shembull1
Kerkesat shkurtspeciale / Special OrdersShembull

Kostot Fikse Indirekte arrin ne 2.000.000 $ për një kapacitet prej 500.000 lodra. Ari org. normalisht shet lodren me shumicë për një çmim mesatar prej 30 $ per arush.


Kerkesat shkurtspeciale / Special OrdersShembull

Kostoja total variabile per

njesieshte $16.00

KostojaFikseTotaleIndirektenuk do tëndryshojë

nëqoftëse porosiaspecialeështëpranuardheështë e

parëndësishmepërvendimin


Kerkesat shkurtspeciale / Special OrdersShembull

Kostoja total variabile per

njesieshte $16.00

Kontributi per njesi ne porosin speciale = $18 - $16 = $2

Kontributi Total ne porosi = 100,000 njeis × $2 = $200,000

Pranon porosin. T’ardhurat do te rriten per $200,000.


Shtojm ose eliminojm produkte ose segmentojm
Shtojm ose Eliminojm Produkte ose Segmentojm shkurt

 • Nxjerrim dallimin midis kostove te

 • shmangshme dhe e pashmangshme

Kostot e pashmangshme

Vazhdojntejenprezentdhe

kurproduktieliminohet

Kostot e shmangshme

Ndalenkurprodukti

Eliminohet.

 • Elimino produktin vetëm në qoftë se

 • kostot e shmangshme janë më të

 • mëdha se sa të të ardhurat e humbura.


Shtojm ose eliminojm produkte ose segmentojm1

Pa department shkurt

te daktilografet

do te thot. . .

Pa menagjer te

departmentit

te daktilografis

Shtojm ose Eliminojm Produkte ose Segmentojm

Kostot e shmangeshme zhduken me kalimin e kohës nëse segment vetë zhduket


Shtojm ose eliminojm produkte ose segmentojm2

Pa department shkurt

te daktilografet

ShtojmoseEliminojmProdukteoseSegmentojm

Kostote pashmangshmelindinpërshkaktë

funksionimittëpërgjithshëmtëkompanisëdhenukjanë

përshkaktëekzistencëssënjë segment tëveçantë

Ne prap kemi

presidentin e Kompanis


Eliminimi i nj line te produktit shembull
Eliminimi shkurtinjë line teproduktitShembull;

Shitorja AAB konsideroneliminimin e departamentitteprodhimit. Tëardhuratngaprodhimijan 200.000 $ nëvit, me koston e mallravetëshituraprej 160.000 $. Pagat e $ 20,000 do tëeliminohen. Megjithatë, alokimi ne proporciontekostovetepashmangeshmetedyqanitjan 45.000 $ dhe do tëvazhdojëpavarësishtngavendimi. A Duhettëndërpritetprodhimi?


Eliminimi shkurtinjë line teproduktitShembull;

(fakti të thotë se $ 20.000 paga janë të "diskrete (vend per te vepruar)" kostot fikse dhe mund të eliminohen.)


Eliminimi shkurtinjë line teproduktitShembull;

(fakti të thotë se $ 20.000 paga janë të "diskrete (vend per te vepruar)" kostot fikse dhe mund të eliminohen.)

Mbyllja e prodhimit do të rezultojë në një rënie prej 20.000 $ ne të ardhurat e një humbje të re prej $ 45,000. Dyqani duhet të mbahet hapur, vetem nëse një linjë të re e prodhimi është gjetur me një margjinal kontributin më të lartë.


Vendim marrja me ble apo me prodhu
Vendim-marrja shkurt me Bleapo me Prodhu

.

Shshshsh…


Vendim marrja me ble apo me prodhu1

A duhet të vazhdojë shkurt

prodhimin, apo

duhet ta blej?

Vendim-marrja me Bleapo me Prodhu

 • Çmimi i blerjes së tregut duhetë të krahohet me koston e shmangshme te prodhimit.

 • Nëse objektet ka një përdorim alternativ, atëherë kostoja oportune e objekteve duhet gjithashtu të merret parasysh në vendim-marrje.


Vendim marrja me ble apo me prodhu2

Kostoja per njesi shkurt

Materiali Direkt

$

9.00

Puna Direkte

5.00

Kostot variabile indirekte

1.00

Kostot Fikse indirekte

13.00

Totali

$

28.00

Vendim-marrja me Ble apo me Prodhu

TNT prodhonpjestekompjuterike . Kostoja per njësi, bazuarnëprodhimin e 20.000 pjesvenëvit, janë:


Blej shkurtapo ShitShembull

Njëfurnizuesijashtëm ka ofruarpërtësiguruar 20.000 pjestekompjuterit me njëkostoprej $ 25 përpjes. Kostojafikseindirekte do tëvazhdojnënësejanëblerëpjesve. TNT nuk ka alternativë per përdorimin e objektet.

A e kshillojm TNT per tepranuaroferten?


Kostoja per njesi shkurt

Materiali Direkt

$

9.00

Puna Direkte

5.00

Kostot variabile indirekte

1.00

Totali

$

15.00

Blejapo ShitShembull

Kostot diferenciale për të bërë (kostot shmangen nëse blen nga furnizuesi i jashtëm)

TNT nuk duhet të paguaj 25 $ për njësi të një furnizuesi te jashtëm për të shmangur $ 15 për koston diferenciale për njësi të prodhimit të pjesve. Kostot fikse janë të parëndësishme për vendimin.


Blej shkurtapo ShitShembull

Megjithatë, supozojm se objekti mund të jepen me qira për një kompani tjetër për 250.000 $ në vit, nëse TNT blen pjeset e kompjuterit nga furnizuesi i jashtëm.

A duhet TNT te blerë pjeset dhe te leshon me qira të objektin?


Blej shkurtapo ShitShembull

Kostoja oportune e nderteses ndryshon

vendim-marrjen.

Pyetja e vërtetë për t'iu përgjigjur është "cila është menyra me e mirë per te përdorur objektin TNT'a"?”


Aplimimi i diferenciales analiza ne kualitet
Aplimimi shkurtiDiferencialesAnaliza ne Kualitet


Aplimimi i diferenciales analiza ne kualitet1
Aplimimi shkurtiDiferencialesAnaliza ne Kualitet

Kostoja


Aplimimi i diferenciales analiza ne kualitet2
Aplimimi shkurtiDiferencialesAnaliza ne Kualitet

Kostotdiferencialendërmirrenpërtepërmirësuarcilësisë / kualitetin, zakonisht, janëmëulta se përfitimet e fituarngaprodhimiiprodukteve me cilësitëlartë.

Kostoja

Benefiti


ad