Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem
Download

Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem

Advertisement
Download Presentation
Comments
Ava
From:
|  
(4467) |   (0) |   (0)
Views: 984 | Added: 16-01-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Ndermarresia dhe ndermarresit si krijues te bizneseve te vogla dhe te mesme. (Pjesa e II-te). Historiku mbi ndermarresine. Fjala ndermarresi vjen nga fjala frenge \"entrepreneur\" qe do te thote me ndermarre diqkaPeter Drucker paraqitjen e filozofise se ndermarresise e quan si
Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem Mr.Venet Shala

2. Ndermarresia dhe ndermarresit si krijues te bizneseve te vogla dhe te mesme (Pjesa e II-te)

3. Historiku mbi ndermarresine Fjala ndermarresi vjen nga fjala frenge ?entrepreneur? qe do te thote me ndermarre diqka Peter Drucker paraqitjen e filozofise se ndermarresise e quan si ?ngjarjen me shpresedhenese? sepse ajo nxit ndryshimet e shpeshta, shfrytezon shanset qe te tjeret nuk i shohin, krijon diqka ndryshe dhe bene qe nevoja per risi (inovacione) te jete e perhershme Ndermarresia eshte nje proces i krijimit te nje gjeje qe eshte ndryshe nga ajo qe ekziston dhe qe ka vlere ne saje te dedikimit te kohes dhe te perpjekjeve, duke perfshire rrezikun financiar, fizik dhe social per te sendertuar nje shperblim financiar ose nje kenaqesi personale

4. Perkufizimet e ndermarresit dhe te ndermarresise Ndermarres mund te konsiderohet ai person qe krijon nje biznes, duke u ballafaquar me rrezikun, duke synuar realizimin e fitimit dhe rritjen e biznesit, duke perfituar nga shanset dhe aftesia per te siguruar dhe menaxhuar resurset. Ndermarresi ka aftesi qe nje ide profitabile ta shnderroje ne realitet Karakteristikat kryesore te ndermarresit mund te jene: Njohja e shanseve ne treg Gadishmeria per pranimin e rrezikut Aftesia per te siguruar resurset per investim Aftesia per te menaxhuar biznesin

5. Qka dallon ndermarresi nga menaxheri? Ndermarresit dallohen nga menaxheret sipas ketyre cilesive: Rreziku (risku) Efektiviteti Inovacioni Ndermarresit dallojne nga menaxheret edhe per shkak te: Qendrimit proaktiv dhe Qendrimit reaktiv

6. Evoluimi i mendimeve mbi rendesine e ndermarresise se BVM Lidhur me evoluimin e mendimeve rreth rendesise se ndermarresise ka pikepamje te ndryshme : Teoria e tregut te lire Teoria e varesise se BVM nga ato te medha Levizjet e mbrojtjes se ambientit ?e vogla eshte e bukur?

7. Mjedisi/rrethina e biznesit te vogel dhe te mesem Faktoret e brendshem ndikues: Motivet e pronarit Vetite personale Shkathetesite teknike Aftesite menaxheriale Aftesite per marketing Aftesite per menaxh.financiar Faktoret e jashtem ndikues: Mjedisi makro politik ekonomik social teknologjik Mjedisi mikro: Ekonomia lokale Furnitoret Konkurrentet bleresit

8. Barrierat/pengesat per hyrje ne biznes (Modeli i Porterit)

9. Fushat e veprimit te biznesit te vogel dhe te mesem Bizneset e vogla dhe te mesme tregojne interes me te madh per fusha te caktuara, p.sh ne tregti dhe ne sherbime se sa ne sektorin e prodhimit Tregtia eshte fusha me atraktive per bizneset e vogla dhe te mesme per shkak te kerkesave me te vogla per kapital fillestar Sherbimet gjithashtu jane fusha atraktive dhe dominante ne te cilat veprojne BVM.Kjo ka te beje me sherbime te shumellojshme te individeve apo ndermarrjeve.Fusha e sherbimeve koheve te fundit ka fituar nje peshe te madhe ne zhvillimin e shpejte ekonomik

10. Trendet e zhvillimit te disa formave te ndermarresise Bizneset/nd?rmarr?sia familjare Femrat nd?rmarr?se apo nd?rmarr?sia e femrave Nd?rmarr?sit me koh? t? pjes?shme Bizneset nga sht?pia

12.

13. Struktura e bizneseve ne Kosove Bizneset mikro 98.5 % Bizneset e vogla 1.3 % Bizneset e mesme 0.2 % Struktura sektoriale e bizneseve: Prodhimi 16% Sherbimet 33% Tregtia 51%

14. Pengesat ne biznes

15. Themeluesit & struktura gjinore Nje themelues: 81% Dy themelues 11% Tre e me shume 8% Struktura gjinore e themeluesve: Meshkuj 95 % Femra 5%

16. Lokacioni i BVM ne Kosove Ne nje lokacion 78% Dy apo me shume lokacione 20% Jashte Kosoves 2%

17. Burimet e korrupsionit Pagat e ulta 43% Moszbatimi i ligjit 26 Mungesa e mekanizmave institucional 21% Mungesa e etikes 10%

18. Burimet e investimeve te biznesit te vogel dhe te mesem ne Kosove Me mjete vetanake 67% Me kredi bankare t? vendit 21% Me kredi nga banka t? jashtme 1.1% Mjete pa kthim nga donator?t e jasht?m (OJQ) 0.8% Hua nga familja ose miqt? 9.6% P?rmes investimeve t? Jashtme Direkte 0.5


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro