Problemy do rozwiązania - PowerPoint PPT Presentation

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ...
Download
1 / 20

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Problemy do rozwiązania. Trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Trudności w nauce języków obcych Słabe wyniki w nauce Ograniczony dostęp do kultury i Internetu Niewystarczające środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć. Pomoc Unii Europejskiej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Problemy do rozwiązania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Problemy do rozwi zania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Problemy do rozwi zania

Problemy do rozwiązania

 • Trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 • Trudności w nauce języków obcych

 • Słabe wyniki w nauce

 • Ograniczony dostęp do kultury i Internetu

 • Niewystarczające środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pomoc unii europejskiej

Pomoc Unii Europejskiej

 • Stowarzyszenie społeczno-kulturo wsi Lipina otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Szansa na lepszy start”.

 • Termin realizacji projektu:od października 2010 do maja 2011

 • Przeprowadzenie szkoleń z zasad równości szans kobiet i mężczyzn dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektu

Cel projektu

 • Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie, poprzez zapewnienie im udziału w ciekawych, rozwijających i wyrównujących wiedzę i umiejętności edukacyjne zajęciach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia wyr wnawcze

Zajęcia wyrównawcze

 • Język polski

 • Język angielski

 • Matematyka

 • Zajęcia w klasach O-III

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


J zyk polski

Język polski

 • Uzupełnienie braków wiedzy

 • Doskonalenie umiejętności ciche czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się i pisania wypracowań w języku ojczystym

 • Kurs kaligrafii (doskonalenie techniki pisania)

 • 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie)

  klasa VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


J zyk angielski

Język angielski

 • Zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się, czytania i pisania w języku angielskim

 • 2 grupy: klasy O – III (4 godziny miesięcznie)

  klasy IV – VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Matematyka

Matematyka

 • Uzupełnienie braków w wiedzy matematycznej

 • Przygotowanie klasy VI do sprawdzianu szóstoklasisty

 • 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie)

  klasa VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia wyr wnawcze w klasach 0 iii

Zajęcia wyrównawcze w klasach 0-III

 • Zdobycie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, czytania głośnego, pisania, wypowiadania się, sprawności w liczeniu w zakresie czterech działań arytmetycznych

 • 2 grupy: klasy O – I (3 godziny miesięcznie)

  klasy II – III (3 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ko a zainteresowa

Koła zainteresowań

 • Koła językowe z języka angielskiego i rosyjskiego – „Językowe warsztaty teatralne”

 • Koło matematyczne – „Matematyka z wyobraźnią”

 • Koło przyrodnicze – „Klub odkrywców przyrody”

 • Koło informatyczne – „Internet bez tajemnic”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


J zykowe warsztaty teatralne

„Językowe warsztaty teatralne”

 • Opanowanie języków na poziomie zapewniającym sprawną komunikację

 • Doskonalenie rozumienia ze słuchu

 • Sprawne mówienie, czytanie i pisanie

 • Przygotowanie przedstawień teatralnych w językach obcych

 • Język angielski: klasy III – VI (6 godz./miesiąc)

 • Język rosyjski: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Matematyka z wyobra ni

„Matematyka z wyobraźnią”

 • Rozwój zainteresowań matematycznych

 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

 • Umiejętność posługiwania się językiem matematycznym

 • Nauka matematyki z komputerem

 • Gry logiczne

 • 1 grupa: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Klub odkrywc w przyrody

„Klub odkrywców przyrody”

 • Rozwój zainteresowań przyrodniczych

 • Praca metodą projektu

 • Zainteresowanie środowiskiem najbliższej okolicy

 • Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego

 • 2 grupy: klasy I – III (3 godz./miesiąc)

  klasy IV – VI (3 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Internet bez tajemnic

„Internet bez tajemnic”

 • Zainteresowanie uczniów rosnącymi możliwościami zastosowania komputerów i technologii informacyjnej w nauce, technice i w życiu codziennym

 • Przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie

 • 2 grupy: klasy III – V (3 godz./miesiąc)

  klasa VI (3 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

 • Korekta wad wymowy

 • Podniesienie samooceny uczniów i uczennic

 • Łączna ilość godzin w miesiącu: 8 godzin

 • 2 grupy (po około 5 osób)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia pedagogiczno psychologiczne

Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne

 • Spotkania indywidualne z uczniami i uczennicami potrzebującymi wsparcia psychologicznego

 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • Eliminowanie poziomu lęku

 • Ilość zajęć: 6 godzin na miesiąc

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Sprz t jaki otrzymamy

Sprzęt jaki otrzymamy

 • 2 laptopy (komputery przenośne)

 • Drukarka wielofunkcyjna

 • Wieża z wejściem mikrofonowym

 • Przenośna biała tablica

 • Mikroskopy i preparaty mikroskopowe

 • Ekran projekcyjny

 • Liczydła, menzurki, waga szalkowa, klockii inne pomoce dydaktyczne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczki

Wycieczki

 • Wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza do Warszawy (opłacony przejazd autokarem, opłacone bilety do: Muzeum Techniki, Planetarium i Szklanej Panienki)

 • Wycieczka do Teatru w Białymstoku (opłacony przejazd autokarem i bilety do teatru)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Problemy do rozwi zania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login