PENURUNAN KADAR CARUMAN KWSP SYER PEKERJA - PowerPoint PPT Presentation

Penurunan kadar caruman kwsp syer pekerja
Download
1 / 11

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oleh : ALFINA BAKAR TIMBALAN PENDAFTAR BAHAGIAN SARAAN & PERKHIDMATAN PEJABAT PENDAFTAR 24 DISEMBER 2008. PENURUNAN KADAR CARUMAN KWSP SYER PEKERJA. Kerajaan telah mengumumkan penurunan kadar caruman syer pekerja dari 11% kepada 8% semasa penggulungan Bajet 2009 pada

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PENURUNAN KADAR CARUMAN KWSP SYER PEKERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Penurunan kadar caruman kwsp syer pekerja

Oleh:

ALFINA BAKAR

TIMBALAN PENDAFTAR

BAHAGIAN SARAAN & PERKHIDMATAN

PEJABAT PENDAFTAR

24 DISEMBER 2008

PENURUNAN KADAR CARUMAN KWSP SYER PEKERJA


Tujuan penurunan kadar c aruman kwsp syer pekerja

Kerajaan telah mengumumkan penurunan kadar caruman syer pekerja dari 11% kepada 8% semasa penggulungan Bajet 2009 pada

4 November 2008 yang lalu.

TujuanPenurunan Kadar Caruman KWSP SyerPekerja


Tujuan penurunan kadar c aruman kwsp syer pekerja1

Langkah ini bertujuan meningkatkan pendapatan boleh guna golongan pekerja selaras dengan keadaan ekonomi semasa. Pada masa yang sama pertambahan pendapatan boleh guna akan merangsang perbelanjaan domestik sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara.

TujuanPenurunan Kadar Caruman KWSP SyerPekerja


Bila tarikh kuat kuasa

Kadar caruman berkanun/wajib bagi caruman syer pekerja akan diturunkan secara automatik daripada 11% kepada 8% selama dua (2) tahun berkuat kuasa mulai gaji bulan Januari 2009 hingga gaji bulan Disember 2010.

BilaTarikhKuatKuasa?


Tempoh pelaksanaan

Penurunan kadar caruman ini adalah untuk tempoh dua (2) tahun iaitu sehingga gaji Disember 2010 (Caruman Januari 2011). Mulai gaji Januari 2011 (Caruman Februari 2011) kadar caruman syer pekerja akan kembali kepada 11%.

TempohPelaksanaan


Tindakan ahli

 • Ahli KWSP yang inginmengekalkankadarcarumansebanyak 11% mulaigajiJanuari 2009 hendaklahmengisiborangKWSP 17A(AHL)KHASyang bolehdimuatturundarilaman web KWSP dihttp://www.kwsp.gov.my/.

 • Boranghendaklahdiisidengan pen dakwathitam.

 • Isikannombormajikan

 • PegawaiTetap : 1917986

 • PegawaiKontrak : 010805783

 • TindakanAhli


  Soalan lazim

  • Perlukahahlimengisiboranguntukmencarumpadakadar 8%?

 • Tidakperlukeranapenurunankadarcarumanadalahsecaraautomatik

 • SOALAN LAZIM


  Penurunan kadar caruman kwsp syer pekerja

  SOALAN LAZIM

  • Setelahtamattempohkuatkuasaadakahahliperlumengisisebarangboranguntukkembalikekadar 11%?

  • Tidakperlu. Inikeranakenaikankadarcarumankepada 11% akandibuatsecaraautomatikapabilatempohdua (2) tahuntersebuttamat.


  Penurunan kadar caruman kwsp syer pekerja

  SOALAN LAZIM

  • Bolehkahahlimemohonuntukmencarummelebihikadar 8% seperti 9% atau 10%?

 • Boleh, dengansyaratahlimengisiborang KWSP 17A(AHL) danmenyatakanjumlahcarumantambahansyerpekerja yang melebihikadarberkanun 8%.


 • Penurunan kadar caruman kwsp syer pekerja

  penutup

  Boranguntukmengekalkankadarcarumansebanyak 11% mulaigaji 2009 yang lengkapdiisiperludikemukakankepadaTimbalanPendaftar, BahagianSaraan & Perkhidmatan, PejabatPendaftarpadaatausebelum30 Disember 2008.


  Terima kasih

  TERIMA KASIH


 • Login