Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne
Download
1 / 32

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE. Nazwy szkół: LO w Kamieniu Pom . i LO w Środzie Wielkopolskiej ID grupy: 97_29_mf_g2 i 97_50_mf_g1 Opiekunowie: Jarosław Boboryko i Ewa Sadyś Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: „ Statystyczna rzeczywistość naszego miasta.”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

Dane INFORMACYJNE

 • Nazwy szkół: LO w Kamieniu Pom. i LO w Środzie Wielkopolskiej

 • ID grupy: 97_29_mf_g2 i 97_50_mf_g1

 • Opiekunowie: Jarosław Boboryko i Ewa Sadyś

 • Kompetencja: matematyczno - fizyczna

 • Temat projektowy: „Statystyczna rzeczywistość naszego miasta.”

 • Semestr/rok szkolny: II/ 2010-2011


Statystyczna rzeczywisto naszego miasta

„Statystyczna rzeczywistość naszego miasta.”

 • Po wymianie poglądów wewnątrz grup i między nimi, wspólnie postanowiliśmy, że w ramach współpracy w MGP ten temat będzie przez nas realizowany w II semestrze.

 • Wydał się on nam ciekawy ponieważ jego realizacja, nie tylko umożliwiała poznanie się dwóch grup uczniowskich z samego faktu współpracy, ale pozwalała bliżej poznać i porównać dwie miejscowości, z których nasze grupy pochodzą.


Statystyczna rzeczywisto kamienia pomorskiego i rody wielkopolskiej

„Statystyczna rzeczywistość Kamienia Pomorskiego i Środy wielkopolskiej.”

 • Temat ten, z chwilą jego podjęcia przez nasze grupy zmienił się praktycznie w


Jak wygl da a realizacja tematu projektu

Jak wyglądała realizacja tematu projektu?

 • Po szczegółowym zapoznaniu się z opracowaniem tematu projektu - zwłaszcza w części dotyczącej zadań cząstkowych – każda z grup zaczęła zbierać informacje na temat własnej miejscowości.

 • Dosyć szybko okazało się, że źródła pozyskiwania danych statystycznych są różne w obu grupach i dane są słabo porównywalne między sobą. Kategorie ich niby byłe te same np. struktura bezrobocia, jednak ich opracowanie szło innymi ścieżkami.


Tytu slajdu

TYTUŁ SLAJDU

 • Ideą naszego wspólnego przedsięwzięcia było porównanie obu miast.

 • Wobec różnych typów danych, także ich różnej dokładności, postanowiliśmy potrzebne nam informacje zaczerpnąć z jednego, tego samego źródła: Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.


Oto co uda o si ze wsp lnych poszukiwa uzyska

Oto, co udało się ze wspólnych poszukiwań uzyskać:


Dane informacyjne

 • Przyglądając się tym herbom można odnieść wrażenie, że miasta są ściśle związane ze sobą. Św. Jan na herbie Kamienia Pomorskiego spogląda z murów obronnych będących przedłużeniem tych pochodzących z herbu Środy Wielkopolskiej.

a

Kamień Pomorski

Środa Wielkopolska


Z dok adniejszych bada wynika e miejscowo ci jednak wi cej dzieli ni czy

Z dokładniejszych badań wynika, że miejscowości jednak więcej dzieli niż łączy.

 • Odległość drogowa między miastami to 343km. Dystans, na który potrzeba, by go pokonać około 4godz. 52min (według informacji z Google Earth).

 • Miejscowości są położone w dwóch różnych województwach – woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie.

 • Miasta mają inny charakter. Kamień jest miejscowością uzdrowiskową, Środa to ośrodek usługowo-przemysłowy.

 • Inna jest historia obu miast. Środa jest miastem mocno „zakorzenionym” w dziejach Polski. Kamień dużą część swojego istnienia ma związaną ze Szwecją, Brandenburgią czy Prusami.


S te podobie stwa

Są też podobieństwa

 • Na przykład:

 • Obie miejscowości mają nadane prawa miejskie mniej więcej w tym samym czasie: Środa Wlkp. w roku 1261, a Kamień Pom. w 1274.

 • Oba miasta mają status miast powiatowych w obecnym podziale administracyjnym Polski.

 • Obie nazwy miast są dwuczłonowe ;).


Teraz troch statystyki

Teraz trochę statystyki


Liczba ludno ci w obu miastach

Liczba ludności w obu miastach

 • Z wykresu widać wyraźnie jak mocno różnią się od siebie te dwa miasta. Środa Wielkopolska jest miastem ponad dwa razy liczebniejszym. Nie trudno też zauważyć, że w Środzie mieszkańców przybyło w ciągu 7 lat, zaś w Kamieniu wręcz przeciwnie. Czyżby przyjechali do Środy z Kamienia 


Dane informacyjne

Porównanie liczby ludności na tle miasta powiatu i województwa (dane uzyskane na podstawie spisu powszechnego w 2002r.)

 • Nie tylko same miasta, ale także odpowiadające im wyższe jednostki terytorialne: powiat i województwo różnią się między sobą jeżeli chodzi o liczbę ludności.


Ludno ci w powiatach kamie skim oraz redzkim w latach 2002 2009

ludności w Powiatach Kamieńskim oraz Średzkim w latach 2002-2009

 • Porównując oba powiaty widzimy znacznie mniejszą różnicę liczby ludności jaka dzieli oba miasta i województwa.

 • Poza tym można zauważyć, że w powiecie średzkim są tendencje wzrostowe. W powiecie kamieńskim liczba ludności ma charakter skaczący.


Struktura zamieszkania ludno ci w powiatach kamie skim oraz redzkim w latach 2002 2009

Struktura Zamieszkania ludności w Powiatach Kamieńskim oraz Średzkim w latach 2002-2009

 • Z tych danych wynika, że powiat kamieński ma bardziej charakter miejski. W powiecie średzkim większość ludzi żyje na wsi. W roku 2004r. wyraźnie można zauważyć napływ ludności wiejskiej do miast w powiecie kamieńskim.


Struktura ludno ci pod wzgl dem p ci w powiatach kamie skim oraz redzkim w latach 2002 2009

Struktura ludności pod względem płci w Powiatach Kamieńskim oraz Średzkim w latach 2002-2009

 • Stosunek liczby kobiet do mężczyzn w obu powiatach i poszczególnych latach utrzymuje się na tym samym poziomie.


Tak wygl da struktura ludno ci wed ug p ci w samych miastach wed ug danych za rok 2009

Tak wygląda Struktura ludności według płci w samych miastach według danych za rok 2009

 • Widzimy tutaj bardzo podobny stosunek obu liczb kobiet do mężczyzn.


Bardzo podobnie por wnanie p ci wypada w ca ej polsce

Bardzo podobnie porównanie płci wypada w całej Polsce

 • Dane na podstawie spisu powszechnego z 2002r.


Por wnanie powierzchni miast

Porównanie Powierzchni miast

 • Podobnie jak w przypadku liczby ludności – zarysowuje się znaczna różnica między powierzchniami jakie zajmują oba miasta.

 • Na wykresie dobrze widoczna jest ta dysproporcja.


Por wnanie powierzchni powiat w

Porównanie Powierzchni powiatów

 • W przypadku powierzchni powiatów mamy do czynienia z zupełnie odwróconą w stosunku do poprzedniej - proporcją.


Por wnanie powierzchni miast w stosunku do powiat w

Porównanie Powierzchni miast w stosunku do powiatów

 • Na wykresach widać jaką część swoich powiatów zajmują oba miasta.


Struktura zatrudnienia pod wzgl dem p ci w obu powiatach w latach 2003 2009

Struktura zatrudnienia pod względem płci w obu powiatach w latach 2003 - 2009

 • W powiecie średzkim widoczny jest wzrost zatrudnienia w kolejnych latach, ale trzeba podkreślić, że jest on spowodowany wyraźnie wzrostem zatrudnienia mężczyzn.

 • W powiecie kamieńskim zatrudnienie utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.


Dane informacyjne

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w obu miastach w latach 2003 - 2009

 • Stopa bezrobocia w Kamieniu Pomorskim w roku 2003 była bardzo duża, bo wynosiła ponad 20%. W kolejnych latach dosyć szybko spadała, chociaż w 2009r. znowu obserwujemy wzrost.

 • Tendencje obu miast są bardzo podobne, chociaż nie sposób zauważyć, że spadek bezrobocia w poszczególnych latach był silniejszy w Kamieniu Pomorskiego. Z dużej różnicy w między miastami w 2003r. doszło prawie do zrównania w roku 2009r.


Liczba bezrobotnych w obu powiatach w latach 2003 2009

Liczba bezrobotnych w obu powiatach w latach 2003 - 2009

 • Wykres pokazuje zupełni te same tendencje w powiatach jakie mieliśmy w miastach.


Dane informacyjne

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH w obu miastach w latach 1995 - 2009

 • W jednym i drugim mieście liczba firm różnych branży na przestrzeni lat 1995-2008 stale rosła. Stałe oddalenie krzywych od siebie pokazuje, że te tendencje nie są indywidualne, ale dotyczą prawdopodobnie całego kraju.

 • Jedynie w roku 2009 zarysowują się zupełnie inne tendencje. Spadek liczby zarejestrowanych firm w Środzie Wielkopolskiej musiał być spowodowany jakimś ważnym czynnikiem gospodarczym.


Dane informacyjne

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH w latach 2008 - 2009

 • Przyglądając się dokładniej spadkowi liczby zarejestrowanych firm w Środzie Wielkopolskiej odnotowanego w roku 2009 na tle powiatu i porównując te same dane z Kamieniem Pomorskim można stwierdzić, że załamanie ma szerszy zasięg. Dotyczy także (nawet jeszcze bardziej) całego powiatu średzkiego.


Podsumowanie

Podsumowanie . . .

 • Takich danych jak te, zaprezentowane tutaj można dołączyć jeszcze bardzo wiele. Pokazują one duże różnice między naszymi miastami, które są konsekwencją przede wszystkim wielkością miast. W drugiej kolejności ich położeniem geograficznym.

 • Zdarzają się także i podobieństwa, choć te dotyczą bardziej tendencji niż samych wielkości.


Podsumowanie1

… Podsumowanie …

 • Trzeba przyznać, że zebranie bardzo konkretnych i wiarygodnych informacji o naszych miastach i regionach nie było na początku rzeczą łatwą.

 • Zbieranie danych w celu ich wyeksponowania wytarło przed nami ścieżki dochodzenia do – być może w przyszłości - potrzebnych nam danych statystycznych. Nie tylko tych dotyczących naszych miejsc zamieszkania.


Podsumowanie2

… Podsumowanie …

 • Tworzenie na podstawie zdobytych danych wykresów w arkuszu kalkulacyjnym stawało się z każdym następnym coraz łatwiejsze.

 • Podczas pracy nad projektem powstawało ich bardzo dużo. Nie wszystkie były ciekawe, aby warto było je tutaj eksponować. Nie wszystkie - trzeba uczciwie powiedzieć - nam też wyszły.


Podsumowanie3

… Podsumowanie

 • Czy opracowywane dane pomogły nam poznać miejscowość, z której pochodzi druga współpracująca z nami grupa? Trochę na to liczyliśmy.

Teraz już wiemy, że liczby potrafią mówić, ale nie koniecznie opowiadać!


Koniec prezentacji

Koniec prezentacji

 • Grupy:

 • 97_29_mf_g2 LO w Kamieniu Pom.

 • oraz

 • 97_50_mf_g1 LO w Środzie Wlkp.

Dziękują za Uwagę.


 • Login