V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“. 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 2. Významné události ROP JZ v roce 2011 3. Přínos pro region v roce 2011 4. Budoucnost 5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU “ – proč tady a teď?

Download Presentation

Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Výroční konference ROPJihozápad„Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“


1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011

2. Významné události ROP JZ v roce 2011

3. Přínos pro region v roce 2011

4. Budoucnost

5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ – proč tady a teď?

6. K diskuzi - východiska

7.K tématu – další program

Obsah:

Řízení, kontrola a audit prostředků z EU

www.rr-jihozapad.cz


1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011- finanční přehled

Vyčerpáno (zasmluvněno) 82 % celkové alokace ROP Jihozápad

Přijato celkem 2527* projektových žádostí

Podepsáno 564* smluv o podmínkách poskytnutí dotace v hodnotě téměř

15 mld. Kč* (viz graf)

Zdroj: MSC a Monit7+ ke dni 1.11. 2011

* Bez projektů PO 4 – technická pomoc

www.rr-jihozapad.cz


1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011- srovnání krajů

Zdroj: Monit7+ ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Policejní vyšetřování – 118 projektů v držení PČR, doporučeno proplácení

projektů s výjimkou projektů označených PČR za nevhodné

Obnovení proplácení projektů v držení PČR – od 07/2011 projekty 5. a 6. výzvy,

od 09/2011 projekty 2. a 3. výzvy, 2007-2011 proplaceno celkem 6,4 mld. Kč

Udělení korekce - 02/2011 ukončení kontroly PCO – závěr 5% korekce, 07/2011 schválena korekce cca 242 mil. Kč, úhrada v 5 splátkách

Dodatečná alokace pro ROP Jihozápad – 05/2011 cca 14 mil. Eur, zaměřeno

do OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury SŠ a VoŚ; vyhlášení výzev v roce 2012

Obnovení certifikace – 14.10. zasláno k certifikaci 4,3 mld. Kč

Jednání o budoucnosti 2013+ – 08/2011 Vláda ČR vzala na vědomí Souhrnný

návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České rep.

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


Výzvy v roce 2011 – schválené projekty

13. výzva – 01/2011- 03/2011

Alokace – 1, 225 mld. Kč

Předloženo 153/ schváleno 12 projektů

Ve fázi podpisu smluv

OP - 1.1 Modernizace regionální silniční sítě,

1.5 Rozvoj místních komunikací

a 2.2 Rozvojové projekty spádových center

14. výzva – 04/2011 - 06/2011 (07/2011)

Alokace – 60 mil. Kč

Předloženy 4/ schváleny 4 projekty

Ve fázi podpisu smluv

OP – 1.3 Modernizace vozového parku

veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla

a regionální vozidla)

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


Výzvy v roce 2011–ukončené výzvy

17. výzva – 07/2011 - 09/2011

Alokace – 320 mil. Kč

Předloženo 32 projektů – probíhá hodnocení

OP – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

(infrastruktura CR, výstavba a rekonstrukce turistických cest, hipostezek, cyklostezek)

Zdůvodnění zaměření výzvy:

Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad = analýza zpracována firmou GaREP 2010/2011, analýza provedena z důvodu zacílení podpory pro cestovní ruch do oblastí, které v předchozích výzvách čerpaly pouze minimum finančních prostředků a zároveň mají pro rozvoj cestovního ruchu určité předpoklady

Důraz kladen na rozvoj cestovního ruchu

Cílem identifikace rozvojových středisek/oblastí regionu (4) a stanovení vhodných aktivit (2)

3.1A) doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - areály sportu a volného času, zlepšení nabídky v případě špatného počasí, prodloužení sezóny apod.

3.1B) ekologicky šetrná forma turistiky – cykloturistika, terénní cykloturistika (singltracks), vodácká turistika apod.

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

www.rr-jihozapad.cz


Výzvy v roce 2011– vyhlášené výzvy, probíhá příjem žádostí

15. výzva – 04/2011- 06/2013

Alokace – 18,8 mil. Eur

OP - 2.1 - Integrované plány rozvoje měst

„Levý břeh Vltavy“, „Plzeň – univerzitní město 2015“

a „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“

16. výzva – 19. 10. 2011 - 10. 1. 2012

Alokace – 36 mil. Kč

OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

(synergické aktivity k 3 projektům IOP)

18. výzva – 19. 10. 2011 - 16. 1. 2012

Alokace – 1,017 mld. Kč

OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

(silnice II. a III. třídy)

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


3. Přínos pro region v roce 2011 PO1

Prioritní osa 1 – Dostupnost center

Zasmluvněno 76 % alokace

Proplaceno 23 % alokace

340,60 km modernizovaných místních komunikací

35,51 km nových silnic,

268 odstraněných bodových závad

40 nových dopravních prostředků hromadné dopravy

22 nových kolejových vozidel

www.rr-jihozapad.cz

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3. Přínos pro region v roce 2011 PO2

Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí

 • Zasmluvněno 91 % alokace

 • Proplaceno 51 % alokace

 • 29 zdravotních zařízení

 • 7 domovů pro seniory

 • 8,29 haobnovené plochy zanedbaných areálů

 • 62 projektů na zlepšení péče a výuky v MŠ, ZŠ a VoŠ

www.rr-jihozapad.cz

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3. Přínos pro region v roce 2011 PO3

 • Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu

 • Zasmluvněno 84 % alokace

 • Proplaceno 41 % alokace

 • 2576 nových lůžek hotelů

 • 305 nově vzniklých pracovních míst

 • 29,19 km nově zbudovaných

 • cyklostezek a cyklotras

 • 48 certifik. ubytovacích zařízení

 • 47 opravených historických

 • památkových objektů

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3. Přínos pro region v roce 2011 PO4

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Komunikace

tiskové zprávy, tiskové konference

kampaně Tipy na výlet, Kontrolní proces

nový web ROP Jihozápad

Semináře

semináře pro žadatele

školení k veřejným zakázkám, DPH a k udržitelnosti

semináře pro příjemce

Publikace

HEJ ROP!, Turistický speciál, Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, leták k zadávání veřejných zakázek, bulletin Kontrolní proces

Výroční zprávy

Zprávy o realizaci

www.rr-jihozapad.cz


4. Budoucnost

Plánované výzvy

www.rr-jihozapad.cz


Navýšení alokace ROP Jihozápad

619 mil. EUR633 mil. EUR

Navýšení alokace nyní připomínkuje Evropská komise. Vyjádřit by se

měla do konce roku 2011.

Vyhlášení výzev předpokládáme v roce 2012.

4. Budoucnost

www.rr-jihozapad.cz


5. Řízení, kontrola a audit prostředků z EU

2011 - 119 kontrol projektů na místě, řešeno 50 nesrovnalostí

Nejčastější pochybení vedoucí k sankcím: Nereálnost plánů/cílů

Pochybení při výběrových řízeních

Změny v projektech

Nehospodárnost výdajů

Udržitelnost projektu

2011 ROP Jihozápad poskytuje konzultace, pořádal 6 seminářů, vydal 11 metodických materiálů, probíhá kampaň na podporu kontrolního procesu

2011 – ÚRR podroben kontrolám – externí audit (MF ČR, NKÚ), interní audit (PAS), Policie ČR

Proč tady a teď?

ROP Jihozápad v současné době ve fázi INTENZIVNÍ KONTROLY projektů!

www.rr-jihozapad.cz


6. K diskuzi/ východiska?

Jaké kontroly mohou příjemci z ROP Jihozápad očekávat?

Jaká jsou nejčastější zjištění?

Jak chybám předcházet?

Kde hledat radu?

Jak řešit případné sankce?

Lze se odvolat?

www.rr-jihozapad.cz


7. K tématu – další program

Následující tematické přednášky:

Josef Polák - Kontrola finančních prostředků poskytovaných ze zahraničí (Nejvyšší kontrolní úřad)

Marek Brichcín - Audit zadávání veřejných zakázek (Evropský účetní dvůr)

Richard Hubl - Zkušenosti z kontrol EÚD v ROP Jihovýchod (Úřad Regionální rady Jihovýchod)

David Novák - Průběh auditu z praktického pohledu (Pověřený auditní orgán)

www.rr-jihozapad.cz


 • Login