Helhetlig vannforvaltning - PowerPoint PPT Presentation

Helhetlig vannforvaltning
Download
1 / 18

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Helhetlig vannforvaltning. Orientering for fylkestinget. Innledning. Bakgrunn Organisering og regelverk Geografisk inndeling Forvaltningsplan Fylkeskommunen. Ikke ”ditt svin!” Men fordeling av ansvar: 40% mitt svin og 60% ditt svin! = helhetlig vannforvaltning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Helhetlig vannforvaltning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning

Orientering for fylkestinget


Innledning

Innledning

 • Bakgrunn

 • Organisering og regelverk

 • Geografisk inndeling

 • Forvaltningsplan

 • Fylkeskommunen


Ikke ditt svin men fordeling av ansvar 40 mitt svin og 60 ditt svin helhetlig vannforvaltning

Ikke ”ditt svin!” Men fordeling av ansvar:40% mitt svin og 60% ditt svin!= helhetlig vannforvaltning


Eus vanndirektiv og vannforskriften

EUs vanndirektiv og vannforskriften

 • EUs rammedirektiv for vann 2000

 • Direktivet gir overordna mål og føringer for å sikre god miljøtilstand ~ naturlig tilstand

 • Implementert i Norge gjennom vannforskriften 2006

  • Hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven

 • Nytt for Norge:

  • Helhetlig vannforvaltning

  • Nedbørfelt er forvaltningsenhet, ikke administrative grenser


Sentrale begreper i vannforskriften

Sentrale begreper i vannforskriften

 • Vannforekomst

  • Elv, innsjø og grunnvann

 • Vannområde

  • Fornuftig forvaltbar enhet

  • Én eller flere vannforekomster

 • Vannregion

  • En administrativ enhet

  • Én eller flere vannområder

 • SMVF

  • Sterkt modifisert vannforekomst,for eksempel pga kraftutbygging

 • VRM - Vannregionmyndighet

 • VRU - Vannregionutvalg


Form l med vannforskriften

Formål med vannforskriften

 • Sikre god miljøtilstand på vannforekomster (VF)

  • God tilstand  Sikre at VF ikke forringes

  • Dårlig tilstand  Bedre tilstand gjennom tiltak

 • Utarbeide regionale forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer

 • Framskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for arbeidet

 • Ny aktivitet eller nye inngrep ok dersom

  • Tiltak mot forringelse settes inn

  • Samfunnsnytten er større enn tapet av miljøkvalitet

  • Miljømessige bedre alternativer er uforholdsmessig kostbare


Nasjonal organisering

Nasjonal organisering

Vannregionmyndighet


Nasjonal inndeling i vannregioner

Nasjonal inndeling i vannregioner


Fylkesvis fordeling i region 2

Fylkesvis fordeling i region 2

% av Vest-Viken


Inndeling i vannomr der

Inndeling i vannområder

Randsfjorden Sør-Øst


Vannomr der i f rste planfase

Vannområder i første planfase


Regional organisering vest viken

Regional organisering: Vest-Viken

Regionalt

Lokalt


Innhold i forvaltningsplanen

Innhold i forvaltningsplanen

 • Miljømål for vannforekomstene

 • Beskrivelse av tilstanden i vannforekomstene

 • Beskrivelse av påvirkninger

 • Oversikt over beskyttede områder (drikkevann m.m.)

 • Overvåkningsprogram

 • Sammenfatning av tiltaksprogram


Forvaltningsplan for gjennomf ring 2010 2015

Forvaltningsplan for gjennomføring 2010-2015

 • Omfatter de 5 utvalgte vannområdene

 • Planprogram på høring i 2007

 • Viktige problemstillinger på høring 1. halvår 2008

 • Utkast til forvaltningsplan på høring innen 1. januar 2009

 • Vedtas som fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven

  • Vedtas i alle berørte fylkesting tidlig høst 2009

  • Godkjennes ved Kgl.res. innen utgangen av 2009 (oversendes MD 1. november 2009)

 • Rulleres hvert sjette år, fra 2015 skal alle vannområder være med


Tidsplan for arbeidet

Tidsplan for arbeidet


Fylkeskommunens og fylkestingets oppgaver

Fylkeskommunens og fylkestingets oppgaver

 • Bidra under utarbeidelse av forvaltningsplanen gjennom

  • Deltakelse på vannområdenivå

  • Deltakelse i vannregionutvalget og arbeidsgruppen

  • Kulturminnevern knyttet til vassdrag (sektormyndighet)

  • Samordning med fylkesdelplan for småkraftverk

 • Gi uttalelse ved høringer

 • Forvaltningsplanen for vannregionen må vedtas av alle berørte fylkesting


Helhetlig vannforvaltning

Ny koordinator ? FMFK


Offentlig deltagelse og informasjon

Offentlig deltagelse og informasjon

 • Vannportalen

  • http://www.vannportalen.no/vestviken

 • Vann-nett

  • http://vann-nett.nve.no


 • Login