Oppf lging av brukere
Download
1 / 27

Oppfølging av brukere - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av brukere. Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Agenda. Strategi for oppfølging av NAVs brukere Hovedtrekkene av AVI-meldinga Konsekvensene for attføringsområdet. Overordnede føringer. Få flere i arbeid og færre på stønad: Sikre målrettet bistand til etatens brukere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oppfølging av brukere' - bardia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppf lging av brukere

Oppfølging av brukere

Ingar Heum

Arbeids- og Velferdsdirektoratet


Agenda
Agenda

 • Strategi for oppfølging av NAVs brukere

 • Hovedtrekkene av AVI-meldinga

 • Konsekvensene for attføringsområdet


Overordnede f ringer
Overordnede føringer

 • Få flere i arbeid og færre på stønad:

  • Sikre målrettet bistand til etatens brukere

  • Nærhet til arbeidslivet

 • Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov

  • Brukermedvirkning

  • Individuelt tilpassede løsninger

  • Likebehandling

 • Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

  • Helhetlig forvaltning

  • Effektiv forvaltning


Oppf lging av brukerne grunnmuren i nav reformen
Oppfølging av brukerne- grunnmuren i NAV-reformen

Organisering

 • Forvaltningsoppgaver i egne enheter

 • Samle kompetanse

 • Tilgjengelighetsstrategi

  Felles faglig plattform

 • Målretting/arbeidsretting

 • Lokalt handlingsrom, skjønn og individuelt tilpasset

 • Fokus på brukere med behov for mer omfattende bistand

 • Arbeidsgiverkontakt og markedsarbeid

 • Endringer i regelverk

  Felles oppfølgingsverktøy


Oppf lgingsstrategi
Oppfølgingsstrategi

Strategien ble vedtatt av begge direktorater 15/3

Vi skal innen 1/6 utarbeide en plan for utvikling av området: hvordan skal forventningene realiseres?

Dette omfatter blant annet videre planer for metodeutvikling, utvikling av IKT-løsninger, utvikling av kompetansetiltak for ansatte og tiltak for å tilgjengeliggjøre strategien.


Oppf lgingsstrategi1
Oppfølgingsstrategi

Strategien har følgende elementer:

1. Mål for det enkelte oppfølgingsområde: hva skal brukeren kunne forvente av NAV?

2. Minstestandarder for hvert oppfølgingsområde: hva forventes av NAVs medarbeidere?


Oppf lging
Oppfølging

Med oppfølging forstås all samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål.

 • Sikre kontinuitet

 • Tilpasse til den enkeltes behov

 • Brukermedvirkning og myndiggjøring

 • Individuelt tilpassede tjenester

 • Sikre en kvalitativ god veiledning


Arbeidsevne i navs metodiske arbeid
Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid

Arbeidsevnen beskriver den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet

Individets

muligheter

og begrensninger

Omgivelsenes krav og

forventninger

MuligheterOverordnet modell for arbeidsprosesser

Bestilling

Kartlegging

Arbeidsevne-/funksjons-

evnevurdering

Inngangsvilkår ytelser

Plan

Oppfølging

Midlertidige

ytelser

Gjennomføring

Evaluering

Arbeid og

deltakelse

Varige ytelser

Overordnet modell for arbeidsprosesserM l for bestilling
Mål for bestilling

Bruker skal kunne forvente:

 • å få presentere sitt behov og sine forventninger

 • at bestillingen skal utformes gjennom en dialog som fremmer respekt, medvirkning og innflytelse

 • at bruker og veileder skal ha som mål å utforme en bestilling som begge er enige om

 • at veileder sier noe om den videre oppfølgingen i NAV


M l for kartlegging
Mål for kartlegging

Brukeren skal kunne forvente:

 • Kartlegging tar utgangspunkt i en felles forståelse av hva bestillingen er.

 • NAV og bruker sørger sammen for at nødvendig og tilstrekkelig informasjon innhentes.


M l for arbeidsevnevurdering
Mål for Arbeidsevnevurdering

Brukeren skal kunne forvente at:

 • Brukerens evner og muligheter til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet blir vurdert. Vurderingen skal skje i samråd med brukeren selv.

 • Der hvor arbeidsevnevurderingen underbygger enkeltvedtak knyttet til inngangsvilkår i Folketrygdloven skal brukeren kunne forvente at vedtaket, som hovedregel, følges av den konklusjon som er gitt i arbeidsevnevurderingen.


M l for plan
Mål for plan

Brukeren skal kunne forvente:

 • at planen utformes i samarbeid med veileder, tar utgangspunkt i brukers bestilling, og bygger på den informasjon som er fremkommet gjennom kartlegging og evt. arbeidsevnevurdering.

 • at planen beskriver mål og virkemidler.

 • at planen har form av en avtale som forplikter begge parter.

 • at planen ses i sammenheng med relevante eksterne planer. NAV-planen skal integreres i individuell plan (IP) dersom slik foreligger, eller dersom det er behov for å initiere en IP.

 • at arbeidet med å komme fram til en godkjent plan ikke tar lenger tid enn det som brukeren har behov for i form av bistand til avklaring og veiledning.


M l for gjennomf ring
Mål for Gjennomføring

Brukeren skal kunne forvente:

 • At avtalte aktiviteter gjennomføres i tråd med brukerens utviklingsløp, gjennomføringsevne, planer og mål.

 • Brukerne skal følges opp individuelt i henhold til plan og etter behov.

 • God kvalitet på de tjenester og tiltak som tilbys i regi av NAV.


M l for evaluering
Mål for evaluering

Brukeren skal kunne forvente:

 • å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på:

  • Hvor i prosessen er man i forhold til målet?

  • Har man fått til de riktige tiltakene?

  • Har tiltakene hatt god kvalitet?

  • Hva i aktiviteten har ført til endring?

  • Hvordan har samarbeidet mellom NAV og bruker fungert?

  • Hva gjenstår eventuelt for å nå målet?

  • Andre mål/delmål som er nådd?


Agenda1
Agenda

 • Strategi for oppfølging av NAVs brukere

 • Hovedtrekkene av AVI-meldinga

 • Konsekvensene for attføringsområdet


Stortingsmelding nr 9 2006 2007 arbeid velferd og inkludering

Stortingsmelding nr 9 (2006-2007)Arbeid, velferd og inkludering
Fra m lgruppetenkning til individfokus
Fra målgruppetenkning til individfokus

Inngangsvilkår

Målgruppens

kjennetegn

Brukerens

situasjon

Nåsituasjon

Arbeidsevnevurdering

Fordeling

Målgruppens

rettigheter

Brukerens

behov

Generell virkemiddelmeny

Rammeverk

Skjønnsutøvelse


Hovedgrepene i avi meldingen
Hovedgrepene i AVI-meldingen

 • Velferdskontrakter brukes som gjennomgående og systematisk prinsipp for å konkretisere gjensidige forventninger, krav og forpliktelser mellom forvaltning og bruker.

 • Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere.Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler.


Hovedgrepene i avi meldingen1
Hovedgrepene i AVI-meldingen

 • En ny midlertidig folketrygdytelse som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønads­forvalting til aktive tiltak og oppfølging.

 • Ett nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden.


Agenda2
Agenda

 • Strategi for oppfølging av NAVs brukere

 • Hovedtrekkene av AVI-meldinga

 • Konsekvensene for attføringsområdet


Fra sykmelding til attf ring
Fra sykmelding til attføring

Sykmelding

Oppfølgings-

plan

6 uker

Funksjons-

vurdering

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

Bedrifts-

interne

tiltak

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

(BHT/tillitsvalgt/

Verneombud)

Dialogmøte

Revisjon

av plan

12 uker

NAV

Dialogmøte

NAV

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

6 mnd

Resultater

vurderes

Yrkes-

rettet

attføring


Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne attf ring rehabilitering tu
Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne (attføring/rehabilitering/TU)

Sykmeldt

Arbeidssøker

Sosialhjelp

Arbeidsevne-

vurdering

Avklaring

Handlingsplan

Behandling

Arbeidstrening

Kvalifisering

Øke

arbeidsevne

Arbeid

Formidling

Tilrettelegging

Benytte

arbeidsevne

Aktivisering

Bevare

arbeidsevne


ad