Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne 5750449
Download
1 / 55

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku ID grupy: 97/47_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku

 • ID grupy: 97/47_P_G1

 • Opiekun: Jadwiga Pszonka

 • Kompetencja: przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

 • Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011


Dane informacyjne1

Dane INFORMACYJNE

Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie

ID grupy: 97/5_P_G1

Opiekun: Magdalena Karwik

Kompetencja: przedsiębiorczość

Temat projektowy:

„Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011


Akty prawne reguluj ce dzia alno gospodarcz

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)


Dzia alno gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność gospodarcza (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.2) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

ŹRÓDŁO : pl.euabc.com


Przedsi biorca

PRZEDSIĘBIORCA

 • Przedsiębiorcą (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.4) w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


Mikroprzedsi biorca

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Za mikroprzedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.104) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.


Ma y przedsi biorca

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Za małego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.105) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.


Redni przedsi biorca

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Za średniego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie

działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.106) uważa się

przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch

ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


Formy prawno organizacyjne przedsi biorstwa

FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

WADY I ZALETY

ŹRÓDŁO: finansekredyt.com; blogusmaximus.blox.pl


Formy prawno organizacyjne przedsi biorstwa1

FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA


Sp ka cywilna

SPÓŁKA CYWILNA

Zalety :

 • Łatwość założenia

 • Proste procedury prowadzenia

 • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki

 • Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności,

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

  Wady :

 • Nie tylko pełna, ale przede wszystkim solidarna odpowiedzialność wspólników

  za zobowiązania spółki

 • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki

 • Trudność, czy wręcz niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl (obrazki) tws.org.pl ; jakzarobicszybkopieniadzebezwychodzeniazdomu.blog.onet.pl


Sp ka jawna

SPÓŁKA JAWNA

Zalety :

 • Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

 • Koszty podatku od umowy spółki, wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenia

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


Sp ka komandytowa

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zalety :

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość złączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych

 • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

 • Odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


Sp ka komandytowo akcyjna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zalety :

 • Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki

 • Wysoki kapitał zakładowy

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


Sp ka partnerska

SPÓŁKA PARTNERSKA

Zalety :

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika do własnych działań

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej

  Wady :

 • Ograniczone grono beneficjentów tej formy prawnej

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wymóg prowadzenia pełnej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


Sp ka z ograniczona odpowiedzialno ci

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zalety :

 • Ograniczona odpowiedzialność.

 • Osobowość prawna

 • Możliwość zaangażowania znacznego kapitału

 • Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw

  Wady :

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału

 • Duża odpowiedzialność zarządu

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań

 • Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


Sp ka akcyjna

SPÓŁKA AKCYJNA

Zalety :

 • Proste gromadzenie kapitału poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych

 • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki

 • Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy

  Wady :

 • Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji

 • Duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki

 • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

 • Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej

 • Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców

 • Skomplikowany proces likwidacji

ŹRÓDŁO: mfiles.pl


G wny cel przedsi biorstwa

Główny cel przedsiębiorstwa

 • przetrwanie

 • rozwój


Podzia celu g wnego

Podział celu głównego:

 • cele ekonomiczne

 • cele techniczno – produkcyjne

 • cele regionalne


Cel ekonomiczny dzia alno ci przedsi biorstwa

Cel ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa :

 • długoterminowy i krótkoterminowy zysk,

 • poprawa rentowności,

 • poprawa pozycji firmy na rynku,

 • wzrost produktywności czynników wytwórczych,

 • innowacyjność.


Cel techniczno produkcyjny realizowany jest poprzez

Cel techniczno – produkcyjny realizowany jest poprzez:

 • maksymalizację produkcji

 • poprawę jakości

 • reprodukcję zasobów kapitałowych


W sk ad cel w regionalnych wchodz

W skład celów regionalnych wchodzą:

 • ochrona i odnowa środowiska,

 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

 • rozwój infrastruktury regionalnej,

 • aktywizacja regionu.


Produkcja

produkcja

 • Jest to wszelka działalność, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych – zwanych produktami lub wyrobami – przynoszących zyski jej producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.


Typy produkcji

Typy produkcji

 • produkcja jednostkowa

 • produkcja seryjna

 • produkcja masowa


Produkcja jednostkowa

Produkcja jednostkowa

 • Polega na wykonywaniu produktów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków.


Produkcja seryjna

Produkcja seryjna

 • Polega na wykonywaniu produktów w określonych partiach, np. produkcja telewizorów.


Produkcja masowa

Produkcja masowa

 • Polega na produkowaniu stale tych samych produktów, np. produkcja cukru.


Dane informacyjne 5750449

 • Wytwarzanie wyrobów odbywa się

 • w ramach procesu produkcji.


Przyk adowy proces produkcji

Przykładowy proces produkcji


Proces produkcji

Proces produkcji

 • Jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie.


Cechy procesu produkcyjnego

Cechy procesu produkcyjnego:

 • celowość

 • dynamika

 • ekonomiczność

 • Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji i czynników energetycznych.


Elementy sk adowe procesu produkcyjnego

Elementy składowe procesu produkcyjnego:

 • proces technologiczny

 • procesy pomocnicze


Proces technologiczny

Proces technologiczny:

 • jest podstawowym elementem procesu produkcyjnego

 • w trakcie którego występuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca


Podzia procesu technologicznego

Podział procesu technologicznego:

 • procesy pracy

 • procesy naturalne


Proces pracy

Proces pracy:

 • oddziaływanie człowieka na surowce i materiały za pomocą narzędzi, maszyn

 • stworzenie odpowiednich warunków w celu uzyskania wyrobu gotowego


Procesy naturalne

Procesy naturalne:

 • następują bez udziału lub z minimalnym udziałem człowieka

 • powodują zmiany w przetwarzanych surowcach lub materiałach za pomocą czasu, środków chemicznych oraz czynników biologicznych

 • to np. procesy fermentacji, dojrzewania, suszenia, reakcje chemiczne


Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze:

 • procesy transportu

 • magazynowanie

 • procesy kontroli


Misja wizja cele

MISJA, WIZJA, CELE:

Misja firmy - jest precyzyjnym wyrażaniem-w języku zrozumiałym dla członków firmy i jej otoczenia-dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest więc ujęciem wizji strategicznej dla potrzeb zarządzania.

Wizja firmy - widzenie i wyobrażenia, oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości, organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażanie intencji i aspiracji bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągania celów.

Cele Firmy- to pomysły na zrealizowanie wizji.


Przyk ady wizji misji i cel w konkretnych firm

PRZYKŁADY WIZJI, MISJI I CELÓW KONKRETNYCH FIRM:

Wizja rozwoju Doskam„Chcemy być niezależną i nowatorską firmą, która jest głównym dostawcą szkoleń rozwojowych prowadzonych w formule: tradycyjnej, e-learning i blended learning. Chcemy konsekwentnie zwiększać wartość rynkową firmy poprzez jej permanentny rozwój, orientując się przy tym na klientów i współpracowników mających wpływ na rezultat, którym praca i współpraca z nami sprawia radość i satysfakcję.”

Wizja Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.

„dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: • Jakości produktów naftowych, • Jakości obsługi klienta• Profesjonalnego zarządzania.”


Misja

misja

 • MISJA GPN-T – gdański park naukowo-techniczny„Stworzenie przestrzeni dla przekucia marzeń i idei w rzeczywistość. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Dzięki pomocy merytorycznej oraz finansowej idee nowych rozwiązań high- tech stają się rzeczywistością. GPN-T wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim budując jego konkurencyjność oraz staje się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski.”

 • Misja Firmy ANBUD

 • „dostarczanie przedsiębiorstwom najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w najkorzystniejszej cenie. Pozwala to naszym klientom zrealizować własną idee rozwoju informatyki dążąc do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.”


Dane informacyjne 5750449

CELE

Cel działań PKN

Głównym celem działań PKN jest zdobycie w Polsce i na arenie międzynarodowej renomy organizacji jako:

uznawanej i docenianej w Polsce i na świecie, niezależnej od jakichkolwiek wpływów, autonomicznej i obiektywnej,

sprawnie koordynującej prace normalizacyjne, aktywnie współuczestniczącej w działalności międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych,

dostarczającej usługi i produkty wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki, społeczeństwa i administracji publicznej.

Cele działań Hoffman a.d

rozwój spółki pod względem technicznym i organizacyjnym dający w konsekwencji pozytywny wynik finansowy jej pracy

zdobycie uznania ze strony Klientów i zawiązanie trwałych relacji z nimi

ciągłe doskonalenie skuteczności w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001


Dane informacyjne 5750449

SWOT


Definicja

Definicja

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji.


Dane informacyjne 5750449

MOCNE STRONY

(czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji.

SŁABE STRONY

organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.


Dane informacyjne 5750449

SZANSE

(zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.

ZAGROŻENIA

(zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania


Strategie rozwoju przedsi biorstwa

STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Strategia

to ogólnie sformułowana metoda osiągnięcia zamierzonych celów. Pojawia się ona w podejmowaniu przez firmę działań atakujących lub obronnych, mających na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze.

Strategia rozwoju

strategia (z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.


Dane informacyjne 5750449

Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:

otoczenie firmy,

ocenić zasoby będące w dyspozycji firmy,

określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie: Jaka jest wizji firmy i jej misja?

Rodzaje strategii przedsiębiorstw:

Strategie ofensywne

Strategie defensywne

Strategie konkurencyjne


Dane informacyjne 5750449

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa składa się z wzajemnie zależnych części:

Domeny działania - określa gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi.

Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym niż inne przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne – pokazują, co i kiedy przedsiębiorstwo ma robić.

Funkcjonalne programy działania - są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy na codzienne zachowanie każdej zatrudnionej osoby.


Prezentacje wykona y

Prezentacje wykonały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie - slajdy 3-21, 43-54

Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku - slajdy 1-2, 22-42 , 55


 • Login