Dane informacyjne 5750449
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

Dane INFORMACYJNE PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku ID grupy: 97/47_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku

 • ID grupy: 97/47_P_G1

 • Opiekun: Jadwiga Pszonka

 • Kompetencja: przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

 • Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011


Dane INFORMACYJNE

Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie

ID grupy: 97/5_P_G1

Opiekun: Magdalena Karwik

Kompetencja: przedsiębiorczość

Temat projektowy:

„Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność gospodarcza (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.2) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

ŹRÓDŁO : pl.euabc.com


PRZEDSIĘBIORCA

 • Przedsiębiorcą (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.4) w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Za mikroprzedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.104) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.


MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Za małego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.105) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.


ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Za średniego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie

działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.106) uważa się

przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch

ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

WADY I ZALETY

ŹRÓDŁO: finansekredyt.com; blogusmaximus.blox.pl


FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA


SPÓŁKA CYWILNA

Zalety :

 • Łatwość założenia

 • Proste procedury prowadzenia

 • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki

 • Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności,

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

  Wady :

 • Nie tylko pełna, ale przede wszystkim solidarna odpowiedzialność wspólników

  za zobowiązania spółki

 • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki

 • Trudność, czy wręcz niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl (obrazki) tws.org.pl ; jakzarobicszybkopieniadzebezwychodzeniazdomu.blog.onet.pl


SPÓŁKA JAWNA

Zalety :

 • Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

 • Koszty podatku od umowy spółki, wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenia

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zalety :

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość złączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych

 • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

 • Odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zalety :

 • Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze

  Wady :

 • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki

 • Wysoki kapitał zakładowy

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


SPÓŁKA PARTNERSKA

Zalety :

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika do własnych działań

 • Posiadanie firmy

 • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania

 • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej

  Wady :

 • Ograniczone grono beneficjentów tej formy prawnej

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wymóg prowadzenia pełnej księgowości

 • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zalety :

 • Ograniczona odpowiedzialność.

 • Osobowość prawna

 • Możliwość zaangażowania znacznego kapitału

 • Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw

  Wady :

 • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego

 • Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału

 • Duża odpowiedzialność zarządu

 • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań

 • Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów

ŹRÓDŁO: sciaga.pl


SPÓŁKA AKCYJNA

Zalety :

 • Proste gromadzenie kapitału poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych

 • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki

 • Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy

  Wady :

 • Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji

 • Duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki

 • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

 • Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej

 • Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców

 • Skomplikowany proces likwidacji

ŹRÓDŁO: mfiles.pl


Główny cel przedsiębiorstwa

 • przetrwanie

 • rozwój


Podział celu głównego:

 • cele ekonomiczne

 • cele techniczno – produkcyjne

 • cele regionalne


Cel ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa :

 • długoterminowy i krótkoterminowy zysk,

 • poprawa rentowności,

 • poprawa pozycji firmy na rynku,

 • wzrost produktywności czynników wytwórczych,

 • innowacyjność.


Cel techniczno – produkcyjny realizowany jest poprzez:

 • maksymalizację produkcji

 • poprawę jakości

 • reprodukcję zasobów kapitałowych


W skład celów regionalnych wchodzą:

 • ochrona i odnowa środowiska,

 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

 • rozwój infrastruktury regionalnej,

 • aktywizacja regionu.


produkcja

 • Jest to wszelka działalność, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych – zwanych produktami lub wyrobami – przynoszących zyski jej producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.


Typy produkcji

 • produkcja jednostkowa

 • produkcja seryjna

 • produkcja masowa


Produkcja jednostkowa

 • Polega na wykonywaniu produktów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków.


Produkcja seryjna

 • Polega na wykonywaniu produktów w określonych partiach, np. produkcja telewizorów.


Produkcja masowa

 • Polega na produkowaniu stale tych samych produktów, np. produkcja cukru.


 • Wytwarzanie wyrobów odbywa się

 • w ramach procesu produkcji.


Przykładowy proces produkcji


Proces produkcji

 • Jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie.


Cechy procesu produkcyjnego:

 • celowość

 • dynamika

 • ekonomiczność

 • Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji i czynników energetycznych.


Elementy składowe procesu produkcyjnego:

 • proces technologiczny

 • procesy pomocnicze


Proces technologiczny:

 • jest podstawowym elementem procesu produkcyjnego

 • w trakcie którego występuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca


Podział procesu technologicznego:

 • procesy pracy

 • procesy naturalne


Proces pracy:

 • oddziaływanie człowieka na surowce i materiały za pomocą narzędzi, maszyn

 • stworzenie odpowiednich warunków w celu uzyskania wyrobu gotowego


Procesy naturalne:

 • następują bez udziału lub z minimalnym udziałem człowieka

 • powodują zmiany w przetwarzanych surowcach lub materiałach za pomocą czasu, środków chemicznych oraz czynników biologicznych

 • to np. procesy fermentacji, dojrzewania, suszenia, reakcje chemiczne


Procesy pomocnicze:

 • procesy transportu

 • magazynowanie

 • procesy kontroli


MISJA, WIZJA, CELE:

Misja firmy - jest precyzyjnym wyrażaniem-w języku zrozumiałym dla członków firmy i jej otoczenia-dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest więc ujęciem wizji strategicznej dla potrzeb zarządzania.

Wizja firmy - widzenie i wyobrażenia, oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości, organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażanie intencji i aspiracji bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągania celów.

Cele Firmy- to pomysły na zrealizowanie wizji.


PRZYKŁADY WIZJI, MISJI I CELÓW KONKRETNYCH FIRM:

Wizja rozwoju Doskam„Chcemy być niezależną i nowatorską firmą, która jest głównym dostawcą szkoleń rozwojowych prowadzonych w formule: tradycyjnej, e-learning i blended learning. Chcemy konsekwentnie zwiększać wartość rynkową firmy poprzez jej permanentny rozwój, orientując się przy tym na klientów i współpracowników mających wpływ na rezultat, którym praca i współpraca z nami sprawia radość i satysfakcję.”

Wizja Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.

„dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: • Jakości produktów naftowych, • Jakości obsługi klienta• Profesjonalnego zarządzania.”


misja

 • MISJA GPN-T – gdański park naukowo-techniczny„Stworzenie przestrzeni dla przekucia marzeń i idei w rzeczywistość. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Dzięki pomocy merytorycznej oraz finansowej idee nowych rozwiązań high- tech stają się rzeczywistością. GPN-T wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim budując jego konkurencyjność oraz staje się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski.”

 • Misja Firmy ANBUD

 • „dostarczanie przedsiębiorstwom najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w najkorzystniejszej cenie. Pozwala to naszym klientom zrealizować własną idee rozwoju informatyki dążąc do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.”


CELE

Cel działań PKN

Głównym celem działań PKN jest zdobycie w Polsce i na arenie międzynarodowej renomy organizacji jako:

uznawanej i docenianej w Polsce i na świecie, niezależnej od jakichkolwiek wpływów, autonomicznej i obiektywnej,

sprawnie koordynującej prace normalizacyjne, aktywnie współuczestniczącej w działalności międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych,

dostarczającej usługi i produkty wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki, społeczeństwa i administracji publicznej.

Cele działań Hoffman a.d

rozwój spółki pod względem technicznym i organizacyjnym dający w konsekwencji pozytywny wynik finansowy jej pracy

zdobycie uznania ze strony Klientów i zawiązanie trwałych relacji z nimi

ciągłe doskonalenie skuteczności w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001


SWOT


Definicja

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji.


MOCNE STRONY

(czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji.

SŁABE STRONY

organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.


SZANSE

(zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.

ZAGROŻENIA

(zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania


STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Strategia

to ogólnie sformułowana metoda osiągnięcia zamierzonych celów. Pojawia się ona w podejmowaniu przez firmę działań atakujących lub obronnych, mających na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze.

Strategia rozwoju

strategia (z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.


Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:

otoczenie firmy,

ocenić zasoby będące w dyspozycji firmy,

określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie: Jaka jest wizji firmy i jej misja?

Rodzaje strategii przedsiębiorstw:

Strategie ofensywne

Strategie defensywne

Strategie konkurencyjne


Strategia rozwoju przedsiębiorstwa składa się z wzajemnie zależnych części:

Domeny działania - określa gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi.

Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym niż inne przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne – pokazują, co i kiedy przedsiębiorstwo ma robić.

Funkcjonalne programy działania - są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy na codzienne zachowanie każdej zatrudnionej osoby.


Prezentacje wykonały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie - slajdy 3-21, 43-54

Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku - slajdy 1-2, 22-42 , 55


 • Login