Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš - PowerPoint PPT Presentation

Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce
Download
1 / 41

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš. Deniss Hanovs Rīga, 2007.g. 13. jūnijs deniss.hanovs@integracija.gov.lv. Atskats atpakaļ. 2002. gada beigās – Sekretariāts; Vadoša valsts pārvaldes institūcija integrācijas politikā; Nolikumā: rasu diskriminācijas izskaušana, iecietības veicināšana;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Direktva 2000/43 Latvij: 4 gadu ce

Deniss Hanovs

Rga, 2007.g. 13. jnijs

deniss.hanovs@integracija.gov.lv


Atskats atpaka

Atskats atpaka

 • 2002. gada beigs Sekretarits;

 • Vadoa valsts prvaldes institcija integrcijas politik;

 • Nolikum: rasu diskrimincijas izskauana, iecietbas veicinana;

 • 4 gadu pieredze aj jom


Izpratne par diskrimin ciju

Izpratne par diskriminciju

Direktva 2000/43 ietvaros diskrimincija ir viendas attieksmes principa prkpana;

sliktkaattieksme pret vienu no vairkiem indivdiem uz rasu vai etnisko atirbu pamata;

Rase/ etnisk izcelsme pamats negatvai attieksmei


Attieksme ir diskrimin jo as r c bas pamat

Attieksme ir diskriminjoas rcbas pamat

Sekretarits darbojas diskrimincijas novranas jom, emot vr to, ka diskriminjoas rcbas pamat ir individul un kolektv attieksme, viedoki, jaunveidoti un prmantoti, kultras kontekst tapui priekstati par Citdo (eit: etnisk izcelsme un rase)


T p c

Tpc

 • Grozjumi normatvajos aktos

  un

  Izgltojoas aktivittes ar mri celt sabiedrbas kompetenci, veidot pieredzi pieemto Citdo;


Ide l v zija

Idel vzija

 • Latvijas sabiedrb pastv zinanas, prasmes un pieredze, kas mazina to cilvku skaitu, kas steno viendas attieksmes prkpumu saskarsm;

  K to sasniegt?

  1. Virziens normatvo aktu pilnveidoana Direktvas premana;

  2. Apgaismba XXI gs. sabiedrbas informana


Aktu l kais direkt vas p r em an

Aktulkais Direktvas preman

 • Vienota nediskrimincijas lkuma viet grozjumi vairkos lkumos;

 • 24.05.07. Grozjumi Kriminllikum, ko izstrdja UMSILS. Atgriezti otreizejai caurlkoanai 150. panta d;

 • Likums Par socilo drobu spk kop 2006. gada 5. janvra;


Pie emti groz jumi

Pieemti grozjumi

 • Likums par Valsts cilvktiesbu biroju Tiesbsarga birojs;

 • Biedrbu un nodibinjumu likums;

 • Valsts Civildienesta likums;

 • Pacientu tiesbu likums


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Direktvas satur ir virkne papildus instrumentu, kas ir saistti ar sabiedrbas izgltoanu un dialoga veidoanu, ttad attieksmes maiu


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

 • Sekretarits steno regulru infromanas kampau par Direktvas 2000/43 un ar 2000/78 nozmi, jaunajm iespjm un lomu iecietgkas sabiedrbas veidoan;

 • Eiropas pretdiskrimincijas politikas departamenta kompetenc;


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

 • Broru cikls Mris iecietba;

 • Leporello lapa JA UN TAD;

 • Mediju satura analze;

 • Publiskie informatvie paskumi;

 • Darbs ar jaunieiem (seminri);


Da i veiksm gie piem ri

Dai veiksmgie piemri


K defin t ieciet bu

K defint iecietbu?

 • Iecietba prasmes, zinanas un pieredze, kas auj saprast Citdo.

 • Etniski, socili, reliiski, politiski Citdais.


Fakti dati 2 290 76 5

Fakti, dati2 290 765

Etniskais sastvs:

 • Latviei 59,0%

 • Krievi 28,5%

 • Baltkrievi 3,8%

 • Ukraii 2,5%

 • Poi 2,4%

 • Ebreji -0,4 %

 • Vciei -0,2 %

  Avots: (Naturalizcijas prvalde, 2006)


T tad

Ttad

 • Latvij pastv kultru dadba;

 • Dadbas pieemana un atbalsts kultru dialogam nav iedzimts fenomens;

 • Cilvks un kolektvs pau neiecietbu, vardarbbu reakcija uz nezinmo, bailes un nedroba, neizpratne, pieredzes trkums;

 • Ldz ar to


Ieciet bas veicin ana latvij jauns apgaism bas projekts

Iecietbas veicinana Latvij jauns Apgaismbas projekts

 • Saka, ka Eirop Apgaismbas projekts ir cietis neveiksmi, bet ar multikulturalisma problmas Rietumeirop nenozm starpkultru dialoga nvi;

 • Dialogs ir atjaunojams, iekaujot jauns kultras un prakses

 • Veicint iecietbu nozme apgaismot sabiedrbu par dadbas priekrocbm


K p c lai es k tu ieciet gs

Kpc lai es ktu iecietgs?

Iecietba sasniegt jaunu kvalitti sabiedrbas grupu mijiedarbb, jo tai jbt nodrointai publisk telp, kur pastv ideju/ideoloiju hierarhija, sadursmes;

Iecietba prasa ldzekus, zinanas, eneriju. Neiecietba ir atraktvka, nostda morles un pareizo vrtbu pus, attaisno un kompens vairkus trkumus.


Valsts politika

Valsts politika

 • 2002dibints Sekretarits;

 • Jaun valsts politikas prioritte E. Repes valdbas apemanas sekmt iecietbu;

 • 2004 Programma iecietbas veicinanai

 • 2006 Valsts programma igni (romi) Latvij 2007. -2009.


Izaicin jumi

Iecietba nav populra;

Neveido politisko kapitlu, ir karstais kartupelis;

Prasa veikt priekdarbus vairks valsts prvaldes un sabiedrbas joms izgltb, valsts prvald, pakalpojumu sektor, uzemjvid, kopum sabiedrbas attieksm pret dadm minoritrm grupm.

Veicint normatvo aktu efektivitti apkarojot dadas cilvktiesbu prkpumu izpausmes;

Izgltot, informt sabiedrbu;

Prvart temata elitarizmu

Izaicinjumi


Nacion l programma ieciet bas veicin anai

Nacionl programma iecietbas veicinanai

2005. 2009.


2004 2006 gada aptauju rezult ti politika lv

2004. 2006. gada aptauju rezultti. Politika.lv

2004. gada ptjum, ko veicaBaltic Institute of Social Sciences:

45% latvieuun 41% cittautieu neveljs dzvot blakus musulmaiem

43%/ 41% - romiem;

38%/ 37% - seksulo minoritu prstvjiem;

15%/ 7% - ebrejiem(BSZI dati, 2004)


Programma k atbilde un r c bas pl ns pret augo o neieciet bu

Programma k atbilde un rcbas plns pret augoo neiecietbu

Daas Programmas pamatnostdnes:

 • Programma ir vajadzga visai sabiedrbai

 • Programma ir orientta uz ilgtspjgu neiecietbas novranu un profilaksi

 • Mains sabiedrba, mains situcija. Programma rea uz jaunajm vajadzbm

 • Programma ir kompakts dokuments ar vadlnijm un rcbas plnu. Saturs un forma ir sabiedrbas roks.


Darba grupa t klo an s darb b

Darba grupa. Tkloans darbb

 • Starpministriju un ekspertu darba grupa;

 • Eksperti kuvui par tklu un ilgstoajiem sadarbbas partneriem;

 • Ministrijas un mediji ar skepsi


M r grupas

Mrgrupas

 • Etnisks un reliisks minorittes;

 • Mediji;

 • Izgltbas iestdes;

 • Pavaldbas un valsts prvalde;

 • Politii


Katru gadu l dz 1 maijam atskaite par iepriek ja gada r c bas pl na izpildi

Katru gadu ldz 1. maijam atskaite par iepriekja gada rcbas plna izpildi

Neprognozjams finansjuma apjoms;

Pieaugoa tmas politizcija;

Programmas pilns teksts: www.integracija.gov.lv


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Ldzinj pieredze, lab prakse


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

 • Iecietbas diena/ Neda pret rasismu

 • Mazkumtautbu NVO atbalsts

 • ES finansjums iecietbai Latvij: LED I un II

 • ignu (romu) programma


16 novembris starptautisk ieciet bas diena

16. novembris. Starptautisk iecietbas diena.

 • Latvij atzimjama kop 2004. gada ;

 • Dadu partnerorganizciju sadarbbas projekti ES kampaas, valsts prvaldes institcijas, NVO sektors;

 • Atvrto durvju dienas;

 • Dadbas vstnieki;

 • Aktivittes plaai sabiedrbai

 • urnlistu balva ZEBRA


Starptautisk ned a pret rasismu

Starptautisk neda pret rasismu

 • 21. mart;

 • Sabiedrbas kompetences/izpratnes celana par etnisko dadbu un rasisma graujoajm sekm;

 • Sadarbba ar skolm un augstskolm;

 • Sadarbba ar medijiem;


Latvia equal in diversity led i un ii

Latvia equal in diversity (LED)I un II

 • Sadarbbas rezultts ar ES dalbvalstu ministrijm (Somijas Darba ministrija);

 • Ldzdalba For Diversity, against Discrimination and Pamattiesbu aentr Fundamental Rights Agency (EUMC)


2005 2007

2005. 2007.

 • Aptuveni 140 000 EUR grants no ES

 • 20% Latvijas budeta finansjuma


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Konference Antisemitisms un islamofobija


Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Jaunie resursi internet


2008 gads

2008. gads

 • Starpkultru dialoga gads;

 • Temats: kultru dadbas izplatana publisk telp


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanbu!

 • Jautjumi, komentri.


 • Login