Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce
Download
1 / 41

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš. Deniss Hanovs Rīga, 2007.g. 13. jūnijs deniss.hanovs@integracija.gov.lv. Atskats atpakaļ. 2002. gada beigās – Sekretariāts; Vadoša valsts pārvaldes institūcija integrācijas politikā; Nolikumā: rasu diskriminācijas izskaušana, iecietības veicināšana;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Direktva 2000/43 Latvij: 4 gadu ce

Deniss Hanovs

Rga, 2007.g. 13. jnijs

deniss.hanovs@integracija.gov.lv


Atskats atpaka

 • 2002. gada beigs Sekretarits;

 • Vadoa valsts prvaldes institcija integrcijas politik;

 • Nolikum: rasu diskrimincijas izskauana, iecietbas veicinana;

 • 4 gadu pieredze aj jom


Izpratne par diskriminciju

Direktva 2000/43 ietvaros diskrimincija ir viendas attieksmes principa prkpana;

sliktkaattieksme pret vienu no vairkiem indivdiem uz rasu vai etnisko atirbu pamata;

Rase/ etnisk izcelsme pamats negatvai attieksmei


Attieksme ir diskriminjoas rcbas pamat

Sekretarits darbojas diskrimincijas novranas jom, emot vr to, ka diskriminjoas rcbas pamat ir individul un kolektv attieksme, viedoki, jaunveidoti un prmantoti, kultras kontekst tapui priekstati par Citdo (eit: etnisk izcelsme un rase)


Tpc

 • Grozjumi normatvajos aktos

  un

  Izgltojoas aktivittes ar mri celt sabiedrbas kompetenci, veidot pieredzi pieemto Citdo;


Idel vzija

 • Latvijas sabiedrb pastv zinanas, prasmes un pieredze, kas mazina to cilvku skaitu, kas steno viendas attieksmes prkpumu saskarsm;

  K to sasniegt?

  1. Virziens normatvo aktu pilnveidoana Direktvas premana;

  2. Apgaismba XXI gs. sabiedrbas informana


Aktulkais Direktvas preman

 • Vienota nediskrimincijas lkuma viet grozjumi vairkos lkumos;

 • 24.05.07. Grozjumi Kriminllikum, ko izstrdja UMSILS. Atgriezti otreizejai caurlkoanai 150. panta d;

 • Likums Par socilo drobu spk kop 2006. gada 5. janvra;


Pieemti grozjumi

 • Likums par Valsts cilvktiesbu biroju Tiesbsarga birojs;

 • Biedrbu un nodibinjumu likums;

 • Valsts Civildienesta likums;

 • Pacientu tiesbu likums


Direktvas satur ir virkne papildus instrumentu, kas ir saistti ar sabiedrbas izgltoanu un dialoga veidoanu, ttad attieksmes maiu


 • Sekretarits steno regulru infromanas kampau par Direktvas 2000/43 un ar 2000/78 nozmi, jaunajm iespjm un lomu iecietgkas sabiedrbas veidoan;

 • Eiropas pretdiskrimincijas politikas departamenta kompetenc;


 • Broru cikls Mris iecietba;

 • Leporello lapa JA UN TAD;

 • Mediju satura analze;

 • Publiskie informatvie paskumi;

 • Darbs ar jaunieiem (seminri);


Dai veiksmgie piemri


K defint iecietbu?

 • Iecietba prasmes, zinanas un pieredze, kas auj saprast Citdo.

 • Etniski, socili, reliiski, politiski Citdais.


Fakti, dati2 290 765

Etniskais sastvs:

 • Latviei 59,0%

 • Krievi 28,5%

 • Baltkrievi 3,8%

 • Ukraii 2,5%

 • Poi 2,4%

 • Ebreji -0,4 %

 • Vciei -0,2 %

  Avots: (Naturalizcijas prvalde, 2006)


Ttad

 • Latvij pastv kultru dadba;

 • Dadbas pieemana un atbalsts kultru dialogam nav iedzimts fenomens;

 • Cilvks un kolektvs pau neiecietbu, vardarbbu reakcija uz nezinmo, bailes un nedroba, neizpratne, pieredzes trkums;

 • Ldz ar to


Iecietbas veicinana Latvij jauns Apgaismbas projekts

 • Saka, ka Eirop Apgaismbas projekts ir cietis neveiksmi, bet ar multikulturalisma problmas Rietumeirop nenozm starpkultru dialoga nvi;

 • Dialogs ir atjaunojams, iekaujot jauns kultras un prakses

 • Veicint iecietbu nozme apgaismot sabiedrbu par dadbas priekrocbm


Kpc lai es ktu iecietgs?

Iecietba sasniegt jaunu kvalitti sabiedrbas grupu mijiedarbb, jo tai jbt nodrointai publisk telp, kur pastv ideju/ideoloiju hierarhija, sadursmes;

Iecietba prasa ldzekus, zinanas, eneriju. Neiecietba ir atraktvka, nostda morles un pareizo vrtbu pus, attaisno un kompens vairkus trkumus.


Valsts politika

 • 2002dibints Sekretarits;

 • Jaun valsts politikas prioritte E. Repes valdbas apemanas sekmt iecietbu;

 • 2004 Programma iecietbas veicinanai

 • 2006 Valsts programma igni (romi) Latvij 2007. -2009.


Iecietba nav populra;

Neveido politisko kapitlu, ir karstais kartupelis;

Prasa veikt priekdarbus vairks valsts prvaldes un sabiedrbas joms izgltb, valsts prvald, pakalpojumu sektor, uzemjvid, kopum sabiedrbas attieksm pret dadm minoritrm grupm.

Veicint normatvo aktu efektivitti apkarojot dadas cilvktiesbu prkpumu izpausmes;

Izgltot, informt sabiedrbu;

Prvart temata elitarizmu

Izaicinjumi


Nacionl programma iecietbas veicinanai

2005. 2009.


2004. 2006. gada aptauju rezultti. Politika.lv

2004. gada ptjum, ko veicaBaltic Institute of Social Sciences:

45% latvieuun 41% cittautieu neveljs dzvot blakus musulmaiem

43%/ 41% - romiem;

38%/ 37% - seksulo minoritu prstvjiem;

15%/ 7% - ebrejiem(BSZI dati, 2004)


Programma k atbilde un rcbas plns pret augoo neiecietbu

Daas Programmas pamatnostdnes:

 • Programma ir vajadzga visai sabiedrbai

 • Programma ir orientta uz ilgtspjgu neiecietbas novranu un profilaksi

 • Mains sabiedrba, mains situcija. Programma rea uz jaunajm vajadzbm

 • Programma ir kompakts dokuments ar vadlnijm un rcbas plnu. Saturs un forma ir sabiedrbas roks.


Darba grupa. Tkloans darbb

 • Starpministriju un ekspertu darba grupa;

 • Eksperti kuvui par tklu un ilgstoajiem sadarbbas partneriem;

 • Ministrijas un mediji ar skepsi


Mrgrupas

 • Etnisks un reliisks minorittes;

 • Mediji;

 • Izgltbas iestdes;

 • Pavaldbas un valsts prvalde;

 • Politii


Katru gadu ldz 1. maijam atskaite par iepriekja gada rcbas plna izpildi

Neprognozjams finansjuma apjoms;

Pieaugoa tmas politizcija;

Programmas pilns teksts: www.integracija.gov.lv


Ldzinj pieredze, lab prakse


 • Iecietbas diena/ Neda pret rasismu

 • Mazkumtautbu NVO atbalsts

 • ES finansjums iecietbai Latvij: LED I un II

 • ignu (romu) programma


16. novembris. Starptautisk iecietbas diena.

 • Latvij atzimjama kop 2004. gada ;

 • Dadu partnerorganizciju sadarbbas projekti ES kampaas, valsts prvaldes institcijas, NVO sektors;

 • Atvrto durvju dienas;

 • Dadbas vstnieki;

 • Aktivittes plaai sabiedrbai

 • urnlistu balva ZEBRA


Starptautisk neda pret rasismu

 • 21. mart;

 • Sabiedrbas kompetences/izpratnes celana par etnisko dadbu un rasisma graujoajm sekm;

 • Sadarbba ar skolm un augstskolm;

 • Sadarbba ar medijiem;


Latvia equal in diversity (LED)I un II

 • Sadarbbas rezultts ar ES dalbvalstu ministrijm (Somijas Darba ministrija);

 • Ldzdalba For Diversity, against Discrimination and Pamattiesbu aentr Fundamental Rights Agency (EUMC)


2005. 2007.

 • Aptuveni 140 000 EUR grants no ES

 • 20% Latvijas budeta finansjuma


Konference Antisemitisms un islamofobija


Jaunie resursi internet


2008. gads

 • Starpkultru dialoga gads;

 • Temats: kultru dadbas izplatana publisk telp


Paldies par uzmanbu!

 • Jautjumi, komentri.


ad
 • Login