Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce
Download
1 / 41

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš. Deniss Hanovs Rīga, 2007.g. 13. jūnijs [email protected] Atskats atpakaļ. 2002. gada beigās – Sekretariāts; Vadoša valsts pārvaldes institūcija integrācijas politikā; Nolikumā: rasu diskriminācijas izskaušana, iecietības veicināšana;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš' - anjolie-briggs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Direkt va 2000 43 latvij 4 gadu ce

Direktīva 2000/43 Latvijā: 4 gadu ceļš

Deniss Hanovs

Rīga, 2007.g. 13. jūnijs

[email protected]


Atskats atpaka
Atskats atpakaļ

 • 2002. gada beigās – Sekretariāts;

 • Vadoša valsts pārvaldes institūcija integrācijas politikā;

 • Nolikumā: rasu diskriminācijas izskaušana, iecietības veicināšana;

 • 4 gadu pieredze šajā jomā


Izpratne par diskrimin ciju
Izpratne par diskrimināciju

Direktīva 2000/43 ietvaros diskriminācija ir vienādas attieksmes principa pārkāpšana;

“sliktāka”attieksme pret vienu no vairākiem indivīdiem uz rasu vai etnisko atšķirību pamata;

Rase/ etniskā izcelsme – pamats negatīvai attieksmei


Attieksme ir diskrimin jo as r c bas pamat
Attieksme ir diskriminējošas rīcības pamatā

Sekretariāts darbojas diskriminācijas novēršanas jomā, ņemot vērā to, ka diskriminējošas rīcības pamatā ir individuālā un kolektīvā attieksme, viedokļi, jaunveidoti un pārmantoti, kultūras kontekstā tapuši priekšstati par Citādo (šeit: etniskā izcelsme un rase)


T p c
Tāpēc…

 • Grozījumi normatīvajos aktos

  un

  Izglītojošas aktivitātes ar mērķi celt sabiedrības kompetenci, veidot pieredzi pieņemto Citādo;


Ide l v zija
Ideālā vīzija

 • Latvijas sabiedrībā pastāv zināšanas, prasmes un pieredze, kas mazina to cilvēku skaitu, kas īsteno vienādas attieksmes pārkāpumu saskarsmē;

  Kā to sasniegt?

  1. Virziens – normatīvo aktu pilnveidošana – Direktīvas pārņemšana;

  2. “Apgaismība XXI gs.” – sabiedrības informēšana


Aktu l kais direkt vas p r em an
Aktuālākais Direktīvas pārņemšanā

 • Vienota nediskriminācijas līkuma vietā grozījumi vairākos līkumos;

 • 24.05.07. – Grozījumi Krimināllikumā, ko izstrādāja ĪUMSILS. Atgriezti otreizejai caurlūkošanai 150. panta dēļ;

 • Likums “Par sociālo drošību” – spēkā kopš 2006. gada 5. janvāra;


Pie emti groz jumi
Pieņemti grozījumi

 • Likums par Valsts cilvēktiesību biroju – Tiesībsarga birojs;

 • Biedrību un nodibinājumu likums;

 • Valsts Civildienesta likums;

 • Pacientu tiesību likums


Direktīvas saturā ir virkne papildus instrumentu, kas ir saistīti ar sabiedrības izglītošanu un dialoga veidošanu, tātad attieksmes maiņu • Brošūru cikls “Mērķis iecietība”; Direktīvas 2000/43 un arī 2000/78 nozīmi, jaunajām iespējām un lomu iecietīgākas sabiedrības veidošanā;

 • Leporello lapa “JA UN TAD”;

 • Mediju satura analīze;

 • Publiskie informatīvie pasākumi;

 • Darbs ar jauniešiem (semināri);


Da i veiksm gie piem ri
Daži veiksmīgie piemēri Direktīvas 2000/43 un arī 2000/78 nozīmi, jaunajām iespējām un lomu iecietīgākas sabiedrības veidošanā;


K defin t ieciet bu
Kā definēt iecietību Direktīvas 2000/43 un arī 2000/78 nozīmi, jaunajām iespējām un lomu iecietīgākas sabiedrības veidošanā;?

 • Iecietība – prasmes, zināšanas un pieredze, kas ļauj saprast Citādo.

 • Etniski, sociāli, reliģiski, politiski Citādais.


Fakti dati 2 290 76 5
Fakti, dati Direktīvas 2000/43 un arī 2000/78 nozīmi, jaunajām iespējām un lomu iecietīgākas sabiedrības veidošanā;2 290 765

Etniskais sastāvs:

 • Latvieši – 59,0%

 • Krievi – 28,5%

 • Baltkrievi – 3,8%

 • Ukraiņi – 2,5%

 • Poļi – 2,4%

 • Ebreji -0,4 %

 • Vācieši -0,2 %

  Avots: (Naturalizācijas pārvalde, 2006)


T tad
Tātad… Direktīvas 2000/43 un arī 2000/78 nozīmi, jaunajām iespējām un lomu iecietīgākas sabiedrības veidošanā;

 • Latvijā pastāv kultūru dažādība;

 • Dažādības pieņemšana un atbalsts kultūru dialogam nav iedzimts fenomens;

 • Cilvēks un kolektīvs pauž neiecietību, vardarbību – reakcija uz nezināmo, bailes un nedrošība, neizpratne, pieredzes trūkums;

 • Līdz ar to…


Ieciet bas veicin ana latvij jauns apgaism bas projekts
Iecietības veicināšana Latvijā – jauns Apgaismības projekts

 • Saka, ka Eiropā Apgaismības projekts ir cietis neveiksmi, bet arī multikulturalisma “problēmas” Rietumeiropā nenozīmē starpkultūru dialoga nāvi;

 • Dialogs ir atjaunojams, iekļaujot jaunās kultūras un prakses

 • Veicināt iecietību nozīme apgaismot sabiedrību par dažādības priekšrocībām


K p c lai es k tu ieciet gs
Kāpēc lai es kļūtu iecietīgs? projekts

Iecietība – sasniegt jaunu kvalitāti sabiedrības grupu mijiedarbībā, jo tai jābūt nodrošinātai publiskā telpā, kurā pastāv ideju/ideoloģiju hierarhija, sadursmes;

Iecietība prasa līdzekļus, zināšanas, enerģiju. Neiecietība ir atraktīvāka, nostāda morāles un “pareizo” vērtību pusē, attaisno un kompensē vairākus trūkumus.


Valsts politika
Valsts politika projekts

 • 2002dibināts Sekretariāts;

 • Jaunā valsts politikas prioritāte – E. Repšes valdības apņemšanas sekmēt iecietību;

 • 2004 Programma iecietības veicināšanai

 • 2006 Valsts programma “Čigāni (romi) Latvijā” 2007. -2009.


Izaicin jumi

Iecietība nav populāra; projekts

Neveido politisko kapitālu, ir “karstais kartupelis”;

Prasa veikt priekšdarbus vairākās valsts pārvaldes un sabiedrības jomās – izglītībā, valsts pārvaldē, pakalpojumu sektorā, uzņemējvidē, kopumā sabiedrības attieksmē pret dažādām minoritārām grupām.

Veicināt normatīvo aktu efektivitāti apkarojot dažādas cilvēktiesību pārkāpumu izpausmes;

Izglītot, informēt sabiedrību;

Pārvarēt temata “elitarizmu”

Izaicinājumi2004 2006 gada aptauju rezult ti politika lv
2004. – 2006. gada aptauju rezultāti. Politika.lv projekts

2004. gada pētījumā, ko veicaBaltic Institute of Social Sciences:

45% latviešuun 41% cittautiešu nevelējās dzīvot blakus musulmaņiem

43%/ 41% - romiem;

38%/ 37% - seksuālo minoritāšu pārstāvjiem;

15%/ 7% - ebrejiem (BSZI dati, 2004)


Programma k atbilde un r c bas pl ns pret augo o neieciet bu
Programma kā atbilde un rīcības plāns pret augošo neiecietību

Dažas Programmas pamatnostādnes:

 • Programma ir vajadzīga visai sabiedrībai

 • Programma ir orientēta uz ilgtspējīgu neiecietības novēršanu un profilaksi

 • Mainās sabiedrība, mainās situācija. Programma reaģē uz jaunajām vajadzībām

 • Programma ir kompakts dokuments ar vadlīnijām un rīcības plānu. Saturs un forma ir sabiedrības rokās.


Darba grupa t klo an s darb b
Darba grupa. Tīklošanās darbībā neiecietību

 • Starpministriju un ekspertu darba grupa;

 • Eksperti kļuvuši par tīklu un ilgstošajiem sadarbības partneriem;

 • Ministrijas un mediji ar skepsi


M r grupas
Mērķgrupas neiecietību

 • Etniskās un reliģiskās minoritātes;

 • Mediji;

 • Izglītības iestādes;

 • Pašvaldības un valsts pārvalde;

 • Politiķi


Katru gadu l dz 1 maijam atskaite par iepriek ja gada r c bas pl na izpildi
Katru gadu līdz 1. maijam atskaite par iepriekšēja gada rīcības plāna izpildi

Neprognozējams finansējuma apjoms;

Pieaugoša tēmas politizācija;

Programmas pilns teksts: www.integracija.gov.lv


Līdzšinējā pieredze, labā prakse rīcības plāna izpildi16 novembris starptautisk ieciet bas diena
16. novembris. Starptautiskā iecietības diena. rīcības plāna izpildi

 • Latvijā atzimējama kopš 2004. gada ;

 • Dažādu partnerorganizāciju sadarbības projekti – ES kampaņas, valsts pārvaldes institūcijas, NVO sektors;

 • Atvērto durvju dienas;

 • Dažādības vēstnieki;

 • Aktivitātes plašai sabiedrībai

 • Žurnālistu balva ZEBRA


Starptautisk ned a pret rasismu
Starptautiskā nedēļa pret rasismu rīcības plāna izpildi

 • 21. martā;

 • Sabiedrības kompetences/izpratnes celšana par etnisko dažādību un rasisma graujošajām sekām;

 • Sadarbība ar skolām un augstskolām;

 • Sadarbība ar medijiem;


Latvia equal in diversity led i un ii
Latvia equal in diversity (LED)I un II rīcības plāna izpildi

 • Sadarbības rezultāts ar ES dalībvalstu ministrijām (Somijas Darba ministrija);

 • Līdzdalība “For Diversity, against Discrimination” and Pamattiesību aģentūrā Fundamental Rights Agency (EUMC)


2005 2007
2005. – 2007. rīcības plāna izpildi

 • Aptuveni 140 000 EUR grants no ES

 • 20% Latvijas budžeta finansējumaJaunie resursi internetā rīcības plāna izpildi


2008 gads
2008. gads rīcības plāna izpildi

 • Starpkultūru dialoga gads;

 • Temats: kultūru dažādības izplatīšana publiskā telpā


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! rīcības plāna izpildi

 • Jautājumi, komentāri….


ad