Zasady kierowania do szk na sesj wiosenn 2007r przez kuratora o wiaty
Download
1 / 11

Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty: - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:. W przypadku istnienia w zespole szkół oddziałów szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół przekształconych będą kierowani do szkół mogących przeprowadzić egzamin dojrzałości w swoich macierzystych zespołach szkół.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:

W przypadku istnienia w zespole szkół oddziałów szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół przekształconych będą kierowani do szkół mogących przeprowadzić egzamin dojrzałości w swoich macierzystych zespołach szkół.

W przypadku braku, w macierzystym zespole szkół, typu szkoły ponadpodstawowej, mogącej przeprowadzić egzamin dojrzałości, absolwenci będą kierowani do szkół z oddziałami ponadpodstawowymi (zbliżony typ szkoły i bliskość adresu).

 • Absolwenci szkół młodzieżowych* będą zdawać egzamin w szkołach dla dorosłych.

 • * Dotyczy tylko absolwentów technikum 5-letniego i 3-letniego oraz absolwentów klas zbiorczych liceum- 4 letniego.


Przesłane indywidualnie przez absolwenta podanie (do KO we Wrocławiu) + kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr pesel - do dnia 5 lutego 2007r.

lub

przesłana elektronicznie (do KO we Wrocławiu) i przekazana do dnia 5 lutego 2007r. wypełniona – przez szkoły- baza danych dotycząca absolwentów szkół młodzieżowych, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu w maju 2007r. + przesłana pocztą kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi, nr pesel.

informacje o skierowaniu absolwenta otrzymują:

dotychczasowa szkoła – posiadająca dokumentację przebiegu nauczania skierowanego absolwenta (lub archiwum, w którym dokumentacja się znajduje),

szkoła, do której skierowany jest absolwent,

absolwent – na adres domowy.

Podstawą do skierowania absolwenta do komisji w innej szkole jest:


Ksero protokółu egzaminu dojrzałości danego absolwenta z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się do szkoły, która została wskazana pismem Kuratora,

w dokumentacji zlikwidowanej lub przekształconej szkoły pozostawia się jego kopię oraz pismo kuratora oświaty,

szkoła, w której absolwent ponownie przystępuje do egzaminu dojrzałości, dołącza do przesłanego ksero protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości.

świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.

Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości przed Komisją w innej szkole:


§ 33

Absolwent, który:

1) przerwał egzamin dojrzałości;

nie zdał egzaminu dojrzałości z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub części ustnej, może przystąpić do części pisemnej lub części ustnej egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej samej szkole lub przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty

W uzasadnionych przypadkach absolwent, o którym mowa w ust. 1, za zgodą kuratora oświaty, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją powołaną w innej szkole. Świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.

W przypadku wyrażenia przez absolwenta woli złożenia egzaminu dojrzałości przed Komisją Egzaminacyjna Kuratora Oświaty oraz w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, Kurator wskazuje absolwentowi szkołę*, która przejmuje jego dokumentacje w celu realizacji zapisów § 33 załącznika nr 1 (...).

 • *Szkoła ta, zostaje wskazana osobnym pismem Kuratora Oświaty.

 • Pismo otrzymują:

 • absolwent,

 • dotychczasowa szkoła,

 • szkoła – która wykonuje czynności wskazane w § 33 ust 2 załącznika nr 1 (...).


Dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości przed Komisją przy Kuratorze Oświaty:

kartę zgłoszenia i protokół egzaminu dojrzałości *,

uwierzytelnioną kopię arkusza ocen.

*w przypadku przesyłania protokołów egzaminu dojrzałości ze szkół przekształconych, proszę o wypełnienie ich w następujący sposób:

wypełniamy stronę pierwszą z danymi absolwenta, na stronie pierwszej i drugiej

wypełniamy rubryki z przedmiotami, datami, ocenami i podpisami - zdanymi dotychczas przez absolwenta,

Wypełniamy protokół – bez wypełniania adnotacji – rubryk z podpisem wychowawcy i podpisem oraz pieczęcią dyrektora).

Dotyczy absolwentów, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu przed Komisją Kuratora Oświaty, a ich macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona.


1)  W przypadku, gdy szkoła istnieje (występują oddziały ponadpodstawowe) i absolwent chce zdawać przed Komisją w szkole macierzystej

Absolwent

deklaracja Absolwenta- do dnia przekazania zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne do Kuratorium Oświaty

PKE - Komisja szkolna

egzamin + świadectwo


2) W przypadku, gdy szkoła istnieje i absolwent chce zdawać przed Komisją KO

Absolwent

deklaracja Absolwenta

Dyrektor szkoły

przesłanie dokumentacji – do 5 lutego 2007r !

Komisja przy KO

Szkoła wydaje świadectwo


Absolwent

Deklaracja (podanie) Absolwenta

Dyrektor szkoły

informacja o takich uczniach do KO (aplikacja elektroniczna „maj 2007” do 5 lutego 2007r. + podania absolwentów+ksero świadectwa ukończenia szkoły+pesel)

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły w Zespole

Komisja szkolna w Zespole przeprowadzająca egzamin dojrzałości

Świadectwo wydaje szkoła, do której skierowano absolwenta

3)W przypadku, gdy szkoła została przekształcona - ale istnieje w Zespole typ szkoły przeprowadzający egzamin dojrzałościlub absolwent złożył podanie o skierowanie na egzamin dojrzałości w swojej dotychczasowej- macierzystej szkole


4)W przypadku, gdy szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać w Komisji przy KO

Absolwent

podanie do KO (do 5 lutego 2007r.) + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu.

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły, w której powołano PKE

3

Wyznaczenie szkoły – zgromadzenie dokumentacji absolwenta

absolwent

W szkole wskazanej składa deklarację o przystąpienie do egzaminu w Komisji KO

Świadectwo wydaje szkoła 

Komisja przy KO

3


5)Szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać egzamin dojrzałości w wyznaczonej Komisji –PKE, chce samodzielnie prosić o wskazanie PKE (bez pośrednictwa swojej macierzystej szkoły).

Absolwent

Podanie do 5 lutego 2007r. do KO + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu.

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły, w której powołano PKE

Wskazana PKE – przeprowadza egz. dojrzałości i szkoła wydaje świadectwo


ad
 • Login