Zasada r wno ci szans kobiet i m czyzn w efs polskie do wiadczenia 2004 2009 marta raw uszko
Download
1 / 13

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w EFS. Polskie doświadczenia 2004 - 2009 Marta Rawłuszko - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w EFS. Polskie doświadczenia 2004 - 2009 Marta Rawłuszko. PIW EQUAL – 2004 - 2008. 3. Punkt wyjścia:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w EFS. Polskie doświadczenia 2004 - 2009 Marta Rawłuszko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasada r wno ci szans kobiet i m czyzn w efs polskie do wiadczenia 2004 2009 marta raw uszko

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w EFS. Polskie doświadczenia 2004 - 2009

Marta Rawłuszko


Piw equal 2004 2008

PIW EQUAL – 2004 - 2008

3

Punkt wyjścia:

„Opis polityki równości szans” określony poprzez cele, definicję obecnej sytuacji, planowane działania, założone rezultaty, ramy czasowe i wskaźniki sukcesu, stanowi element umowy o dofinansowanie.

W roku 2005 została przeprowadzona ocena umów Partnerstw na rzecz Rozwoju pod kątem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn opierająca się o 4 kryteria: a) dane z podziałem na płeć, b) spójność, c) osłabianie stereotypów, d) skład partnerstwa realizującego projekt.


Piw equal 2004 20081

PIW EQUAL - 2004 - 2008

Zdiagnozowane wyzwania:

Błędne rozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

Równość rozumiana przede wszystkim jako udział 50/50 według płci,

Perspektywa równości szans praktycznie niewidoczna na poziomie analizy sytuacji i definiowania celów projektowych,

W przypadkach, gdy analiza sytuacji wyjściowej dotyczy kobiet i mężczyzn, jej wnioski nie przekładają się na cele i działania projektowe – brak spójności.


Piw equal 2004 20082

PIW EQUAL – 2004 - 2008

Założenia:

Projektodawcy EQUAL będą korzystać ze środków EFS również w kolejnym okresie programowania. Kompetencje zdobyte w ramach realizacji projektów EQUAL będą wykorzystywane po zakończeniu Inicjatywy.

Aby wzmocnić świadomość i wiedzę projektodawców na temat włączania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w planowanie i realizację projektów konieczne jest zbudowanie sieci trenerskiej i eksperckiej, która będzie w stanie odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie.


Piw equal 2004 20083

PIW EQUAL – 2004 - 2008

Wdrożone rozwiązania

2 dniowy program szkoleniowy prowadzony metodami aktywnymi wzmacniający świadomość, wiedzę i umiejętności włączania zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

6 dniowe szkolenia trenerskie dla grupy około 40 osób,

Realizacja 94 szkoleń dla około 1 500 osób wywodzących się z przeszło 600 instytucji z całej Polski.


Piw equal 2004 20084

PIW EQUAL – 2004 - 2008

Rekomendacje:

Szkolenia dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn powinny być realizowane w fazie tworzenia projektu lub w początkowym etapie jego wdrażania,

Należy stworzyć stałą ofertę szkoleń dla zainteresowanych, dokładając starań, aby zasada równości szans kobiet i mężczyzn docierała do jak najszerszego grona odbiorców,

Budowa bazy wiedzy na temat praktycznej realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.


Spo rzl 2004 2006

SPO RZL – 2004 - 2006

Ewaluacja:

Niedostateczna wiedza na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poziomie instytucji i projektodawców,

Niezrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn i brak umiejętności przełożenia zasady na praktykę projektową,

Nie istnieje weryfikacja spełniania zasady - zasada równości szans kobiet i mężczyzn traktowana jedynie jako wymóg formalny, brak instrumentów wspierających rzeczywistą ocenę.


Spo rzl 2004 20061

SPO RZL – 2004 - 2006

Rekomendacje:

Popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn powinna stanowić rzeczywisty element oceny projektu,

Instytucje powinny posiadać konkretne instrumenty pozwalające na ocenę spełnienia tej zasady,

Instytucje powinny pełnić role upowszechniania wiedzy na temat zasady wśród projektodawców.


Po kl 2007 2013

PO KL – 2007 - 2013

Nowe rozwiązania:

4 modele szkoleniowe przygotowane dla IP, KOP, ROEFS i projektodawców – testowane w 4 województwach,

Projekt szkoleniowo-doradczy dla IZ PO KL oparty o badanie i dokładną analizę potrzeb szkoleniowych,

Powołanie grupy roboczej ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL,

Wypracowanie standardu minimum z uwzględnieniem konsultacji społecznych,

Przygotowanie poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”, otworzenie skrzynki mailowej rownoscplci@mrr.gov.pl i opracowanie FAQ dla projektodawców.


Po kl 2007 20131

PO KL – 2007 - 2013

Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn:

Dzięki świadomym i systematycznym działaniom Instytucji Zarządzającej PO KL, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie PO KL będą realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn przyczyniając się do wzmocnienia równości płci.


Efs 2004 2009 proces zmiany

EFS – 2004 – 2009 – Proces zmiany


Kluczowe cechy procesu zmiany

Kluczowe cechy procesu zmiany

Indywidualne zaangażowanie osób związanych z działaniami na rzecz równości płci,

Zmiana wprowadzona odgórnie – Instytucja Zarządzająca jako sponsor i lider zmiany,

Przyjęcie podejścia strategicznego i długoterminowego,

Zapewnienie komunikacji w ramach systemu wdrażania PO KL poprzez grupę roboczą, komitety monitorujące oraz konsultacje społeczne,

Dostęp do ekspertyzy, budowanie wiedzy i umiejętności w ramach systemu wdrażania PO KL.


ad
  • Login