Planiranje i programiranje u nastavi
Download

Planiranje i programiranje u nastavi

Advertisement
Download Presentation
Comments
Antony
From:
|  
(3900) |   (0) |   (0)
Views: 99 | Added: 06-06-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

Planiranje i programiranje u nastavi

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Planiranje i programiranje u nastavi Dr.sc. Elvi Pir?l Marina Dikovic, znanstvena novakinja Didaktika Sveucili?te Jurja Dobrile u Puli

2. Nastavni plan i program za osnovnu ?kolu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i ?porta, 2006.) Izvedbeni nastavni plan i program: Godi?nji ili globalni plan i program Mjesecni plan i program

3. Kako planirati i programirati? Broj tema u HNOS-u ne predstavlja broj nastavnih sati ? za odredenu temu moguce je predvidjeti vi?e sati, kao ?to je moguce vi?e tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (obavezne i izborne teme) Orijentacija prema sveobuhvatnosti (kumulativnosti) znanja

4. Ucitelj ima va?nu ulogu u postavljanju jasnih i ostvarivih obrazovnih ciljeva u konkretnim uvjetima Ucitelj samostalno i odgovorno odlucuje o redoslijedu obradbe nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vje?banje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja

5. Tematsko planiranje: zapocinje odabirom odredene teme odreduju se ciljevi, zadaci, biraju sadr?aji i aktivnosti koje ce se realizirati po?eljno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanucionicke ili terenske nastave

6. KORELACIJE: 1. tematska korelacija 2. strukturalna korelacija Za tematsku se korelaciju odabire - tema, a za strukturalnu ? kljucna rijec (pojam)

7. Timsko planiranje: oblik planiranja u kojem zajednicki sudjeluju ucitelji/ice, strucni suradnici, ucenici (i roditelji) omogucuje ostvarivanje korelacija i integracija, a ucenicima lak?e i razumljivije stjecanje znanja omogucuje unutarnji i medupredmetni suodnos u nastavnom procesu (rasterecenje ucenika) povezani se sadr?aji br?e i trajnije pamte

8. omogucuje kreiranje nastavnog procesa specificnog za svaku ?kolu razmjenom iskustava bolje se upoznaju nastavni sadr?aji drugih predmeta, ali i pro?iruju spoznaje o aktivnostima i interesima ucenika omogucuje se analiza ostvarenja prethodnog mjesecnog plana i programa ?to je preduvjet samoevaluacije omogucuje se izradba fleksibilnog tjednog rasporeda rada

9. integracijsko ? korelacijsko planiranje: povezivanje (integracija) nastavnih sadr?aja u cjelinu ? ucenicima ce omoguciti cjelovito uocavanje pojava, stjecanje i povezivanje znanja, uocavanje va?nosti stecenih znanja u svakodnevnom ?ivotu

10. KAKO PROVODITI TIMSKO ILI INTEGRACIJSKO ? KORELACIJSKO PLANIRANJE U NASTAVI? KAKO IZRADITI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM? Godi?nji (globalni) nastavni plan i program izraduje se na pocetku ?kolske godine za izradbu ucitelj koristi Nastavni plan i program za osnovnu ?kolu koji sadr?i: cjeline, teme, kljucne pojmove, obrazovna postignuca

11. sadr?i naziv tema i broj predvidenih sati za realizaciju u jednom mjesecu (aktivnosti ucenika) na sjednici RV analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanucionicka nastava (terenska nastava), kazali?ne predstave...

13.

14. 2. razred - svibanj -

15. J ? jezik JI ? jezicno izra?avanje K ? knji?evnost MK ? medijska kultura ?K ? ?kolska knji?nica

16. Mjesecni plan i program izraduje se iskljucivo temeljem Nastavnog plana i programa HNOS-a (www.mzos.hr) razrednik saziva sjednicu razrednog vijeca sjednicu RV mogu voditi ravnatelj/ica ili strucni suradnik planiranje je najbolje zapoceti s prirodom i dru?tvom (u razrednoj nastavi) i s jednim od prirodnih predmeta ? priroda/biologija, geografija, fizika ili kemija (u predmetnoj nastavi)

17. predla?u se moguci suodnosi (korelacije): - u svakom predmetu na zasebnom satu - na integriranom dvosatu (blok satu) - integriranom danu - tijekom izvanucionicke (terenske nastave) - u timskoj nastavi nerealiziranu temu iz pro?log mjeseca prenosi se u sljedeci mjesec

19. Mjesecni plan i program: izraditi u obliku tablice ili mentalne (umne) mape (programi: Mindjet Mind Manager Pro6; FreeMind) upisati nastavne teme (i broj predvidenih sati) istaknuti korelaciju, AKTIVNOSTI UCENIKA, kljucne pojmove istaknuti ga na vidljivo mjesto u ucionici na posebno oznaceno mjesto u zbornici (ili na vidljivom mjestu u ?koli)

23. - DAN GRADA PULE - - MAJCIN DAN - PID: - Jucer, danas, sutra; - Projekt - ?ivotinja Mjesto u kojem ?ivim (IUN) Blagdani prikupiti, promatrati, istra?iti HJ: PCP(10): Pocetno pisanje pisanih slova (latinicno pismo) J(2): Glas, slovo, rijec; Recenica; Interpunkcija; Veliko pocetno slovo JI(4)): Slu?anje i govorenje; Postavljanje pitanja i davanje odgovora; Sastavljanje recenica od zadanih nizova rijeci; Citanje; Pisanje; Pisanje ? po?tivanje pravopisne norme K(5): Pjesma: Zelena ?kola,; Prica: ?e?ir, Nemoj obrisati osmijeh, Radost, Je?evi u gostima MK(2): Slikovnica; Film: Tvrdoglavo mace (?K) sastaviti, usporediti, opisati, pokazati MAT: - Usporedivanje brojeva do 20 - Redni brojevi do 20 - Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci rijecima LK: - Dizajn POVR?INA ? Vizualna kom.; - Crtanje - TOCKA I CRTA ? Crte po toku i karakteru izraditi, nacrtati, istra?ivati TZK: - Sl. igra sa smanjenim brojem igraca u oznacenom prostoru (N); Presk. kratke vijace; Hodanja i trcanja uz gl. pratnju:; Stoj na lopaticama; El. igra bez pomagala; ?t. igra bez pomagala; Kolut naprijed niz kosinu; Razliciti polo?aji visova i hvatova igrati se, pokazati SR: - Majcin dan - Upoznajemo mjesto u kojem ?ivimo (IUN) ?ivot u demokratskoj zajednici: ucenje za demokratsko gradanstvo - radionica istra?ivati igrom GK: P: - J. Kaplan: Cestitka majcici - Djecja poskocica S: Sviranje doba EGK:Impro vizacija pokretom istra?ivati pokretom EJ: - Majcin dan Good-bye istra?iti, pokazati VJ (izb.): Marija, uzor na?im majkama; Majcin dan; U zajednici Isusovih ucenika; Crkva, kr?tenje; Dan ?kole izraditi, objasniti svibanj, 2007. Razrednica: Marina Dikovic primijeniti, igrati se, racunati

24. PID (8) Zdravlje (higijenske navike, bolest); Prehrana (obroci, namirnice); Zdravstvene ustanove (zdravstveni djelatnici, hitna pomoc), IUN ? posjet i predavanje (istra?iti, uociti, usporediti) HJ (20) J(4): Imenice, Veliko pocetno slovo (u imenima blagdana), Skupovi ije/je/e/i (rijec); JI(7): Izra?ajno citanje (interpretativno); Opisivanje (opis lika); Pisanje ? po?tivanje pravopisne norme; K(7): Redoslijed dogadaja u prici (Tko je zapravo bolestan); Dijelovi pjesme (pjesma, kitica, stih, pjesnicka slika) (Vruci srpanj u ?eceru, Macka kod zubara, Karneval); Tema: Velika tajna, Moja ljubav, Vesna; Prijatelj u invalidskim kolicima, Ka?ila?i, MK(2): Lutkarska predstava: Je?eva kucica; ?K - Radionice u knji?nici i djecji casopisi; L: K. Capek: Po?tarska bajka (istra?iti, izraditi, ma?tati) MAT (16) - Mno?enje brojeva; Zamjena mjesta faktora; Mno?enje brojem 2; Mno?enje brojem 10; Mno?enje brojem 5 (zbrajanje, pribrojnik, mno?enje, umno?ak, faktor); Zadaci rijecima; Ispit znanja (usporediti, tocno i samostalno rije?iti, procijeniti) TZK (12) Razliciti polo?aji upora i sjedova na spravama; ?t. igra s pomagalima; Ritmicno povezivanje jednono?nih i suno?nih skokova; Presk. kratke vijace u kretanju; Stoj penjanjem uz okomitu plohu; Penjanje na zapreke do 80 cm (bacanje, hvatanje, igranje) TJ (izb) (9) Atmosferske prilike: Opisivanje vremenske situacije (Il dizionario illustrato); Karneval; Valentinovo (istra?ivanje, prepricavanje) VJ (izb.) (9) Pepelnica, Korizma; Upuceni smo jedni na druge; Isus je trebao trpjeti biti raspet i umrijeti (prepricavanje, pisanje, crtanje, rje?avanje zadataka) EJ (9) Tracy?s shoe; Valentine?s day; Greta in action; Booboo and Boobah (pisanje, crtanje, bojanje, pjevanje, citanje) PP ? Pisanje i prep. VTS: V, T, recenica s rijeci: VOLI i ilustracijama VTS; Pricanje do?ivljaja s temom Ljubav i Ma?kare, Prepisivanje recenica ? globalno citanje PP ? Oduzimanje br. 1 od br. 1 i 2 ? prikazivanje ilustr.; Dodavanje br. 1 br. 4 ? prikazivanje ilustr.; Spajanje ilustracije broja 2 i 3 s br. rijecju GK (4) P: V. Tomerlin: Brzojav; Junak Janko (Narodna); S: Sviranje doba kao pratnja pjesmi SG: C.S.Saens: Klokani; B. Sakac: Instrument carobnjak EGK: Slobodni improvizirani dijalozi glasom LK (4) Boja ? Cistoca boje (jarke i zagasite boje); Ploha ? Oblo ? uglato (izraditi) SR (4) Valentinovo (Dan ljubavi); Ma?kare... - IUN ? posjet zdravstvenoj ustanovi

26. Vje?ba Izradite izvedbeni plan i program za svoj predmet za jedan razred po izboru (radite u skupinama): Godi?nji ili globalni Mjesecni


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro