Advertisement
/ 26 []

Planiranje i programiranje u nastavi


Download Presentation

Planiranje i programiranje u nastavi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Planiranje i programiranje u nastavi

Planiranje i programiranje u nastavi

Dr.sc. Elvi Piršl

Marina Diković, znanstvena novakinja

Didaktika

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


 • Nastavni plan i program za osnovnu školu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.)

 • Izvedbeni nastavni plan i program:

 • Godišnji ili globalni plan i program

 • Mjesečni plan i program


Kako planirati i programirati

Kako planirati i programirati?

 • Broj tema u HNOS-u ne predstavlja broj nastavnih sati – za određenu temu moguće je predvidjeti više sati, kao što je moguće više tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (obavezne i izborne teme)

 • Orijentacija prema sveobuhvatnosti (kumulativnosti) znanja


 • Učitelj ima važnu ulogu u postavljanju jasnih i ostvarivih obrazovnih ciljeva u konkretnim uvjetima

 • Učitelj samostalno i odgovorno odlučuje o redoslijedu obradbe nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vježbanje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja


Tematsko planiranje:

 • započinje odabirom određene teme

 • određuju se ciljevi, zadaci, biraju sadržaji i aktivnosti koje će se realizirati

 • poželjno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanučioničke ili terenske nastave


Korelacije

KORELACIJE:

1. tematska korelacija

2. strukturalna korelacija

Za tematsku se korelaciju odabire - tema, a za strukturalnu – ključna riječ (pojam)


Timsko planiranje:

 • oblik planiranja u kojem zajednički sudjeluju učitelji/ice, stručni suradnici, učenici (i roditelji)

 • omogućuje ostvarivanje korelacija i integracija, a učenicima lakše i razumljivije stjecanje znanja

 • omogućuje unutarnji i međupredmetni suodnos u nastavnom procesu (rasterećenje učenika)

 • povezani se sadržaji brže i trajnije pamte


 • omogućuje kreiranje nastavnog procesa specifičnog za svaku školu

 • razmjenom iskustava bolje se upoznaju nastavni sadržaji drugih predmeta, ali i proširuju spoznaje o aktivnostima i interesima učenika

 • omogućuje se analiza ostvarenja prethodnog mjesečnog plana i programa što je preduvjet samoevaluacije

 • omogućuje se izradba fleksibilnog tjednog rasporeda rada


 • integracijsko – korelacijsko planiranje:

 • povezivanje (integracija) nastavnih sadržaja u cjelinu – učenicima će omogućiti cjelovito uočavanje pojava, stjecanje i povezivanje znanja, uočavanje važnosti stečenih znanja u svakodnevnom životu


KAKO PROVODITI TIMSKO ILI INTEGRACIJSKO – KORELACIJSKO PLANIRANJE U NASTAVI?KAKO IZRADITI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM?

 • Godišnji (globalni) nastavni plan i program

 • izrađuje se na početku školske godine

 • za izradbu učitelj koristi Nastavni plan i program za osnovnu školu koji sadrži: cjeline, teme, ključne pojmove, obrazovna postignuća


 • sadrži naziv tema i broj predviđenih sati za realizaciju u jednom mjesecu (aktivnosti učenika)

 • na sjednici RV analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanučionička nastava (terenska nastava), kazališne predstave...


2. razred

- svibanj -


J – jezik

JI – jezično izražavanje

K – književnost

MK – medijska kultura

ŠK – školska knjižnica


 • Mjesečni plan i program

 • izrađuje se isključivo temeljem Nastavnog plana i programa HNOS-a (www.mzos.hr)

 • razrednik saziva sjednicu razrednog vijeća

 • sjednicu RV mogu voditi ravnatelj/ica ili stručni suradnik

 • planiranje je najbolje započeti s prirodom i društvom (u razrednoj nastavi) i s jednim od prirodnih predmeta – priroda/biologija, geografija, fizika ili kemija (u predmetnoj nastavi)


 • predlažu se mogući suodnosi (korelacije):

  - u svakom predmetu na zasebnom satu

  - na integriranom dvosatu (blok satu)

  - integriranom danu

  - tijekom izvanučioničke (terenske nastave)

  - u timskoj nastavi

 • nerealiziranu temu iz prošlog mjeseca prenosi se u sljedeći mjesec


 • Mjesečni plan i program:

 • izraditi u obliku tablice ili mentalne (umne) mape (programi: Mindjet Mind Manager Pro6; FreeMind)

 • upisati nastavne teme (i broj predviđenih sati)

 • istaknuti korelaciju, AKTIVNOSTI UČENIKA, ključne pojmove

 • istaknuti ga na vidljivo mjesto u učionici

 • na posebno označeno mjesto u zbornici (ili na vidljivom mjestu u školi)


 • LK: - Dizajn

 • POVRŠINA –

 • Vizualna kom.; - Crtanje - TOČKA I CRTA – Crte po toku i karakteru

 • izraditi, nacrtati, istraživati

HJ: PČP(10): Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo) J(2): Glas, slovo, riječ; Rečenica; Interpunkcija; Veliko početno slovo

JI(4)): Slušanje i govorenje; Postavljanje pitanja i davanje odgovora; Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi; Čitanje; Pisanje; Pisanje – poštivanje pravopisne norme K(5): Pjesma: Zelena škola,; Priča: Šešir,Nemoj obrisati osmijeh, Radost, Ježevi u gostima MK(2): Slikovnica; Film: Tvrdoglavo mače (ŠK)

sastaviti, usporediti, opisati, pokazati

MAT: - Uspoređivanje brojeva do 20

- Redni brojevi do 20

- Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci riječima

GK: P: -J. Kaplan: Čestitka majčici

- Dječja poskočica

S: Sviranje doba

EGK:Impro vizacija pokretom

istraživati pokretom

 • - DAN GRADA PULE -

 • - MAJČIN DAN -

 • PID: - Jučer, danas, sutra;

 • - Projekt - životinja

 • Mjesto u kojem živim (IUN)

 • Blagdaniprikupiti, promatrati, istražiti

primijeniti, igrati se, računati

 • EJ: - Majčin dan

 • Good-bye

 • istražiti, pokazati

svibanj, 2007.

Razrednica: Marina Diković

TZK: - Sl. igra sa smanjenim brojem igrača u označenom prostoru (N); Presk. kratke vijače; Hodanja i trčanja uz gl. pratnju:; Stoj na lopaticama; El. igra bez pomagala; Št. igra bez pomagala;

Kolut naprijed niz kosinu; Različiti položaji visova i hvatova

igrati se, pokazati

 • SR: - Majčin dan

 • - Upoznajemo mjesto u kojem živimo (IUN)

 • Život u demokratskoj zajednici: učenje za demokratsko građanstvo - radionica

 • istraživati igrom

VJ (izb.): Marija, uzor našim majkama; Majčin dan; U zajednici Isusovih učenika; Crkva, krštenje; Dan škole

izraditi, objasniti


PID (8) Zdravlje (higijenske navike, bolest); Prehrana (obroci, namirnice); Zdravstvene ustanove (zdravstveni djelatnici, hitna pomoć), IUN – posjet i predavanje (istražiti, uočiti, usporediti)

PP – Oduzimanje br. 1 od br. 1 i 2 – prikazivanje ilustr.; Dodavanje br. 1 br. 4 – prikazivanje ilustr.; Spajanje ilustracije broja 2 i 3 s br. riječju

GK (4) P: V. Tomerlin: Brzojav; Junak Janko (Narodna); S: Sviranje doba kao pratnja pjesmi

SG: C.S.Saens: Klokani; B. Sakač: Instrument čarobnjak

EGK: Slobodni improvizirani

dijalozi glasom

MAT (16) - Množenje brojeva; Zamjena mjesta faktora; Množenje brojem 2; Množenje brojem 10; Množenje brojem 5 (zbrajanje, pribrojnik, množenje, umnožak, faktor); Zadaci riječima;Ispit znanja(usporediti, točno i samostalno riješiti, procijeniti)

PP – Pisanje i prep. VTS: V, T, rečenica s riječi: VOLI i ilustracijama VTS; Pričanje doživljaja s temom Ljubav i Maškare, Prepisivanje rečenica – globalno čitanje

SR (4) Valentinovo (Dan ljubavi); Maškare...

- IUN – posjet zdravstvenoj ustanovi

LK (4) Boja – Čistoća boje(jarke i zagasite boje); Ploha – Oblo – uglato

(izraditi)

TZK (12) Različiti položaji upora i sjedova na spravama; Št. igra s pomagalima; Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova; Presk. kratke vijače u kretanju; Stoj penjanjem uz okomitu plohu; Penjanje na zapreke

do 80 cm

(bacanje, hvatanje, igranje)

HJ (20) J(4): Imenice, Veliko početno slovo (u imenima blagdana), Skupovi ije/je/e/i (riječ); JI(7): Izražajno čitanje (interpretativno); Opisivanje (opis lika); Pisanje – poštivanje pravopisne norme; K(7): Redoslijed događaja u priči (Tko je zapravo bolestan); Dijelovi pjesme (pjesma, kitica, stih, pjesnička slika) (Vrući srpanj u šećeru, Mačka kod zubara, Karneval); Tema: Velika tajna, Moja ljubav, Vesna; Prijatelj u invalidskim kolicima, Kažilaži, MK(2): Lutkarska predstava: Ježeva kućica; ŠK - Radionice u knjižnici i dječji časopisi; L: K. Čapek: Poštarska bajka

(istražiti, izraditi, maštati)

VJ (izb.) (9) Pepelnica, Korizma; Upućeni smo jedni na druge; Isus je trebao trpjeti biti raspet i umrijeti

(prepričavanje, pisanje, crtanje, rješavanje zadataka)

EJ (9) Tracy’s shoe;Valentine’s day; Greta in action; Booboo and Boobah

(pisanje, crtanje, bojanje, pjevanje, čitanje)

TJ (izb) (9) Atmosferske prilike: Opisivanje vremenske situacije (Il dizionario illustrato); Karneval; Valentinovo(istraživanje, prepričavanje)


Vje ba

Vježba

 • Izradite izvedbeni plan i program za svoj predmet za jedan razred po izboru (radite u skupinama):

 • Godišnji ili globalni

 • Mjesečni