Download

KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA - ŠKOLSKI KURIKULUM


Advertisement
/ 109 []
Download Presentation
Comments
bowen
From:
|  
(1156) |   (0) |   (0)
Views: 271 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA - ŠKOLSKI KURIKULUM. Vladimir Jurić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Definicija kurikuluma.
KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA - ŠKOLSKI KURIKULUM

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 1

KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA - ŠKOLSKI KURIKULUM

Vladimir Jurić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Definicija kurikulumaSlide 2

Definicija kurikuluma

 • Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

Kurikulum i funkcije koleSlide 3

Kurikulum i funkcije škole

 • Temeljne funkcije škole

 • Reprodukcija i daljnji razvoj društva

 • Porast humanosti

 • Prijenos kulture

Kurikulum i funkcije kole1Slide 4

Kurikulum i funkcije škole

 • Škola kao selekcijska instanca

 • Škola kao administrativna institucija

 • Škola kao ekonomska institucija

Kurikulum i funkcije kole2Slide 5

Kurikulum i funkcije škole

 • Škola je institucija personalizacije

 • Njena obvezna zadaća je da pomaže osobi, najviše što je moguće u NJENOM razvoju, posebno u nastavi, povećavajući joj duhovne i mentalne snage. Tu se prvenstveno ide za duhovnim kultiviranjem putem promjene znanja i osjećaja unutar glavnog cilja, razvoja osobnog mišljenja.

Kurikulum i funkcije kole3Slide 6

Kurikulum i funkcije škole

 • Integracijska funkcija (uvođenje u društveno-politički sustav, preko integracije u tim, orijentacije spram cilja)

 • Socijalizacijska funkcija (podrazumijeva institucionalno posredovanje tipičnih obrazaca ponašanja)

Kurikulum i funkcije kole4Slide 7

Kurikulum i funkcije škole

 • Pedagoške funkcije škole

 • Obrazovna ili personalizirajućafunkcija (Posebna znanja; otvoriti posebne domete svijesti, dosegnuti razvoj osobnosti)

Kurikulum i autonomnost koleSlide 8

Kurikulum i autonomnost škole

 • Odnos između oktroiranog i školskog kurikuluma

 • Kurikulumska sloboda i autonomija škole

 • Kompetencije stručnih timova škole

 • Ovisnost o standardima (tko, kojim slijedom i na kojoj razini)

Glavna zada a kolskoga kurikulumaSlide 9

GLAVNA ZADAĆA ŠKOLSKOGA KURIKULUMA

 • IZGRADNJA JEDINSTVENOG PROFILA ŠKOLE

 • INDIVIDUALNOG KONCEPTA ŠKOLE IZ KOJEG PROIZLAZE SMJERNICE NASTAVNOG PLANA

 • VIDLJIVOST KONKRETNE POVEZANOSTI ZAJEDNICE UČITELJA I ZAJEDNICE UČENIKA

Kolski kurikulum indikator razumijevanja nacionalnog kurikulumaSlide 10

ŠKOLSKI KURIKULUM – INDIKATOR RAZUMIJEVANJA NACIONALNOG KURIKULUMA

 • Uobičajen obrazac plana i programa rada škole

 • Ne sadrži elemente vrednovanja

 • Općenito nedostaju bitne sastavnice kurikuluma

 • Neophodnost promjene obrasca

Modeli kontrole implementacije kurikulumaSlide 11

MODELI KONTROLE IMPLEMENTACIJE KURIKULUMA

 • Model procjene

 • Model ispitne provjere

 • Model filantropije

 • Klasični birokratski model

Model procjeneSlide 12

Model procjene

 • RAZLIČITI OBLICI KONTROLE STANDARDIZIRANIH POSTIGNUĆA DEFINIRAJU RELATIVNO PRECIZNE OKVIRE ONOGA ŠTO ŠKOLA TREBA ČINITI, ODNOSNO, ŠTO ŠKOLA MOŽE OČEKIVATI OD PRIMJENE MJERENJA KADA SU U PITANJU SAMI CILJEVI MJERENJA.

Model filantropijeSlide 13

Model filantropije

 • S JEDNE STRANE, DRŽAVA PROPISUJE SADRŽAJE I METODE U OBLIKU OBVEZUJUĆEG KURIKULUMA

 • S DRUGE STRANE, DRŽAVA INICIRA POTENCIJALNE INOVACIJE

 • U OBA SLUČAJA MATERIJALI OBUHVAĆAJU SADRŽAJE I METODE KOJI SU REGULIRANI POSTAVLJENIM CILJEVIMA

Klasi ni birokratski modelSlide 14

Klasični birokratski model

 • DRŽAVA USMJERENA SPRAM DEIFINIRANJA SADRŽAJA PONEKAD NA VRLO PRECIZAN NAČIN DETERMINIRA SADRŽAJE I OBRASCE

 • OVAJ OBLIK DRŽAVNE KONTROLE RADA U OBRAZOVNOM SUSTAVU ZBOG PRIHVAĆANJA PROPISANOG KURIKULUMA OSIGURAVA TOČNO OSTVARENJE CILJEVA

Organizacijski modeli kole i razvojni kurikulumSlide 15

Organizacijski modeli škole i razvojni kurikulum

 • Emancipacijski proces

 • Poticanje kritike: Samokritike i kritike drugih, empatije i tolerancije

Kola i dr avaSlide 16

Škola i država

 • Ustanovljenje modernog državnog školstva

 • Nadležnost države u školskom kurikulumu

Moderni kurikulum mijenja odnoseSlide 17

Moderni kurikulum mijenja odnose:

 • Škole i društva

 • Škole i gospodarstva

 • Škole i roditelja

 • Škole i društvenih skupina

Kole i dru tvene skupineSlide 18

Škole i društvene skupine

 • Tromost promjena u državnim školama uvjetuje osnivanje škola izvan izravnog utjecaja države

 • utjecaj se “premješta” na niže i učinkovitije razine

Polo aj koleSlide 19

Položaj škole

 • Škola kao autonomna institucija

 • Međuovisnost i međudjelovanje pojedinih aspekata škole

 • Škola stoji u žarištu odmjeravanja društvenih snaga

Determinante kolskog kurikulumaSlide 20

Determinante školskog kurikuluma

 • Kurikulum i tendencije razvoja škole

 • Kritika postojećeg školskog sustava sa stajališta razvojnog kurikuluma

 • Struktura budućeg školskog obrazovanja

 • Usporavajući momenti

 • Sudjelovanje pedagogijskih znanosti

 • Kurikulum i različitost razvoja škola

To ini kolski program istinski interesantnim nekoj koliSlide 21

ŠTO ČINI ŠKOLSKI PROGRAM ISTINSKI INTERESANTNIM NEKOJ ŠKOLI

 • Školski program pruža nastavnicima perspektivu

 • Škola mjesto stabilne motivacione strukture, osobnog djelovanja i uključivanja u procese razvoja škole

 • Odgovori na složena pitanja nastave

 • Izgradnja dugoročne strukture kooperativnosti u kolegiju

Kako su obrazlo ena o ekivanjaSlide 22

KAKO SU OBRAZLOŽENA OČEKIVANJA

 • Prognoze školskog programa

 • Temelji očekivanja; stvarna osnova škole, studija uspješnosti (dobro vodstvo, visok stupanj zadovoljstva učenika, pedagoški radni konsenzus učitelja)

 • Timovi i njihova kooperativnost

Razredni timSlide 23

RAZREDNI TIM

Kurikularni krugSlide 24

KURIKULARNI KRUG

Kolski kurikulumSlide 25

ŠKOLSKI KURIKULUM

 • Gdje smo kao škola? (Skupina individualaca? Kolektiv? Tim?)

 • Što želimo? Što želimo postići?

 • Koje su naše etičke vrednote?

Odgojni ciljeviSlide 26

ODGOJNI CILJEVI

 • Za koje se odgojne zadaće osjećamo odgovorni?

 • Koje postupke primjenjujemo u nastavi u formiranju osobnosti?

 • Što činimo kao tim da učenci razviju socijalne kompetencije?

Ocjena uspjehaSlide 27

OCJENA USPJEHA

 • Što je zajedničko u vrijednosnim pretpostavkama o učinkovitosti i procjeni u timu?

 • Kako provodimo procjenu i provjeru učinkovitosti u smislu razvoja mišljenja izvan okvira nastavnog predmeta?

 • Kako se rezultati procjene evaluiraju u timu?

Pristup razlikamaSlide 28

PRISTUP RAZLIKAMA

 • U čemu se slažu, a u čemu razlikuju pojedini nastavnici u procjeni sposobnosti pojedinog učenika?

 • Koja su iskustva u istodobnom poticanju i zahtijevanju darovitih skupina učenika?

 • Koje prethodno usavršavanje trebaju proći nastavnici za složeni rad u pristupu heterogenim skupinama učenika?

Koje zada e treba ispuniti kolski kurikulumSlide 29

KOJE ZADAĆE TREBA ISPUNITI ŠKOLSKI KURIKULUM?

 • Glavna zadaća izgradnja profila škole kao individualnog koncepta škole

 • Razviti unutarnju inovacijsku dinamiku

 • Učiniti izvanjski transparentnim

OrijentacijaSlide 30

Orijentacija

 • REALISTIČNOST ŠKOLSKOG KURIKULUMA

 • KOJE ELEMENTE TREBA SADRŽAVATI ŠKOLSKI KURIKULUM

 • KAKO ZAPOČINJE OSTVARENJE KURIKULUMA, NA ŠTO SE NADOGRAĐUJE I NA KOJU TRADICIJU

 • KOJE RAZVOJNE KORAKE MOŽE UČINITI ŠKOLA

 • TKO TREBA SUDJELOVATI

 • KAKO SE MOŽE PODRŽATI ŠKOLSKI KURIKULUM

Orijentacija1Slide 31

Orijentacija

 • KOJE SE ZADAĆE POSTAVLJAJU PRED UPRAVU ŠKOLE

 • KOJE ZADAĆE IMA ŠKOLSKI NADZOR

 • ŠTO ĆE PROMICATI ŠKOLSKI KURIKULUM

 • TKO TREBA ODOBRITI ŠKOLSKI KURIKULUM

 • KAKO STOJIMO S NJEGOVIM PRIHVAĆANJEM

 • KAKO UKLJUČITI RODITELJE – LOKALNU ZAJEDNICU

Mnogi putovi vode u rimSlide 32

MNOGI PUTOVI VODE U RIM

A pripreme za izradu kurikulumaSlide 33

A. Pripreme za izradu kurikuluma

 • 1.Snimanje (registriranje okolnosti u školi i procjena njihova utjecaja na budući program, analiza školskih dokumenata) - STANJE

 • 2.Kvalifikacija (određivanje vrste posla i projektiranje mogućih aktivnosti) - ŠTO

 • 3.Kvantifikacija (orijentacijsko utvrđivanje razdoblja i vremena trajanja mogućih aktivnosti) - KOLIKO

 • 4. Orijentacijsko utvrđivanje metoda, postupaka, instrumenata - KAKO

 • 5.Orijentacijsko utvrđivanje subjekata za moguće aktivnosti (nastavnik,stručni suradnik,liječnik i slično) - TKO

B daljnja razradaSlide 34

B. Daljnja razrada

 • 6.Odabiranje aktivnosti i poslova za godišnji plan i za perspektivni plan škole

 • 7.Rangiranje utvrdenih aktivnosti prema stupnju važnosti (zajednička procjena nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja)

 • 8.Uvid u iskustva drugih škola i uliteraturu

 • 9. Eventualna analiza dosadašnjih vlastitih programa i uvažavanje praćenja i bilježaka

B daljnja razrada1Slide 35

B. Daljnja razrada

 • 10.Predviđanje upotrebe postojećih instrumenata i izrada novih

 • 11.Procjenjivanje dimenzija programskih sadržaja (informativna, deskriptivna, analitička razina i slično)

 • 12.Utvrđivanjepovoljnih i nepovoljnih okolnosti za provođenje pojedinih dijelova programa (realni okviri programa)

C izrada globalnog kurikulumaSlide 36

C.Izrada globalnog kurikuluma

 • 13.Raspoređivanje i okupljanje aktivnosti prema srodnim područjima

 • 14. Raspoređivanje dijelova kurikuluma s obzirom na logične, tematske i vremenske okvire

 • 15.Posebno označavanje dijelova kurikuluma koji su izuzetno važni za tu godinu

 • 16.Posebno označavanje dijelova kurikuluma koji su veza s proteklim godinama.

C izrada globalnog kurikuluma1Slide 37

C.Izrada globalnog kurikuluma

 • 17.Posebno označavanje dijelova kurikuluma za koje je potrebna daljnja programska razrada u obliku složenijih projekata

 • 18.Posebno označavanje dijelova kurikuluma koji se ne mogu vremenski točnije odrediti

 • 19.Planiranje vremenskih rezerva za svaki pojedini dio segment i ukupnih vremenskih rezerva.

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 38

Planiranje razvoja škole

Razvojni ciljevi škole za školsku godinu2005/2006

Najmanje: Neko područje nastave, na primjer odgojno

Koji su ciljevi škole?

Plan i program rada

Što škola treba činiti?

Tko će ispitati učinke?

Planiranje evaluacije

Koje pretpostavke treba ispuniti?

Plan usavršavanja

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 39

Školski kurikulum- jezgre

 • Prikaz škole

 • Elementi (na primjer)

 • •Ideja vodilja škole

 • •Temeljna pedagoška orijentacija

 • •Izvještaj o dosadašnjem radu na razvoju

 • Daljnji aspekti odluka škole

 • Planiranje i razvoj škole

 • Obvezatnielementi:

 • Razvojni cilj

 • Plan rada za 1-2 godine

 • Planiranje stručnog usavršavanja

 • Orijentacija spram razvojnog cilja i plan rada

 • 5. Planiranje evaluacije

Preporuka: orijentacija prema naslovnicima

funkcije – i priprema spram posebnih ciljeva

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 40

Razvojni ciljevi

su konkretno oblikovani i namjerno promijenjeni, srednjeročno utvrđeni izato za razvoj škole obvezni

 • Dobri razvojni ciljevi:

 • izvedeni su iz široke baze školskog okruženja

 • osigurana je podrška unutar i izvan škole

 • oni su konkretni i relevantni za nastavu

 • vode prema rezultatima koji su kratkoročno, srednjeročno i dugoročno provjerljivi

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 41

P l a n r a d a

orijentacioni i priručni plan najmanje za jednu (a bolje za dvije godine)

 • sadrži sljedeće elemente:

 • konkretnezamisli i ciljeve

 • predviđene učinke

 • sudjelovanje/odgovornost

 • radne etape, vremenski slijed

 • postupke u evaluaciji

 • katalog aktivnosti: što obaviti, tko s kime, kada/do kada

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 43

Zakonski okvir

ŠKOLA

ŠKOLSKI SUSTAV

Vanjsko vrednovanje

Krizni menadžment

Sustav komponenti

Sustav praćenja

Razvojni plan škole

Samovrednovanje

Usmjerena

evaluacija

Međunarodni

pregled

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 44

Profesionalizami

usavršavanje

Razredna i školska klima

Poučavanje i

učenje

Školski menadžment

Unutarnje i vanjske

relacije

5 kvalitativnih područja

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 45

Pedagoški

Menadžment

Upravljanje menad mentSlide 46

Upravljanje (menadžment)

 • Definicija:

  Oblikovanje unutarnjeg i vanjskog okruženja za djelotvoran skupni rad i vođenje institucije prema ispunjenju ciljeva

Temeljni pojmoviSlide 47

Temeljni pojmovi

 • Upravljanje (management)

 • Provjera (controling)

 • Nadzor (supervizija)

 • Vođenje (leadership)

Funkcije upravljanja kontrole nadzora i vo enjaSlide 48

Funkcije upravljanja, kontrole, nadzora i vođenja

 • Upravljanje je odgovorno za uspjeh

 • Kontrola za njegovu transparentnost

 • Nadzor za praćenje tijeka i prilagođavanje smjera

 • Vođenjeza utjecaj na ljude

Etiri funkcije menad mentaSlide 49

Planiranje

Odabir ciljeva

Kontrola

Organiziranje

Nadzor i mjerenje

Zajednički rad

Vođenje

Koordiniranje

Četiri funkcije menadžmenta

PlaniranjeSlide 50

Planiranje

Planiranje je proces kojeg koriste menadžeri kako bi identificirali i odabrali prikladne ciljeve i moduse djelovanja organizacije.

Tri koraka dobrog planiranja :

1. Koji bi se ciljevi trebali slijediti?

2. Kako bi se ciljevi trebali postići?

3. Kako prikupiti resurse?

 • Funkcija planiranja određuje koji će učinak postići organizacija, koliko će biti učinkovita i koje će strategije biti korištene.

OrganiziranjeSlide 51

1-10

Organiziranje

 • Organiziranjem menadžeri stvaraju strukturu radnih odnosa među suradnicima koja im u najboljoj mjeri omogućuje suradnju i postizanje ciljeva.

 • Menadžer oblikuje grupe s obzirom na zadatke koje pojedini član izvršava.

  • Menadžer će također postaviti hijerarhijsku strukturu i liniju vertikalne odgovornosti.

 • Organizacijska struktura ishod je organiziranja. Ova struktura koordinira i motivira zaposlene kako bi zajedno radili i postizali ciljeve.

Vo enjeSlide 52

Vođenje

 • Menadžeri vođenjem određuju smjer, stanje i jasnu viziju koju će zaposleni slijediti i pomažu im da steknu razumijevanje njihove uloge u postizanju ciljeva.

 • Vodstvo podrazumijeva menadžera koji koristi moć, utjecaj, viziju, uvjeravanje i komunikacijske vještine.

 • Ishod je funkcije vođenja visoka razina motivacije i posvećenost zaposlenih organizaciji.

Provjera kontrolaSlide 53

Provjera (kontrola)

 • Kontrolom menadžer procjenjuje koliko uspješno organizacija postiže ciljeve i poduzima korektivne postupke kako bi poboljšala izvedbu.

 • Menadžer će nadzirati pojedince, djelatne okvire i organizaciju kako bi utvrdio je li postignuta željena razina izvedbe.

  • Menadžer će poduzeti i određene postupke kako bi povećao kvalitet izvedbe.

 • Ishod je funkcije kontrole točna mjera izvedbe te regulacija učinka i učinkovitosti.

Profit iz zagrljajaSlide 54

PROFIT IZ ZAGRLJAJA

 • Čim se uđe u ured, i prije no što se popije kavica, treba zagrliti kolege. Pa i šefa. Jer tako će poduzeće poslovati uspješnije! Jutarnji i nekoliko dnevnih zagrljaja redovito prakticiraju zaposlenici poduzeća «Farrelly facilities and Engineering» u Suttonu.

Profit iz zagrljaja1Slide 55

PROFIT IZ ZAGRLJAJA

 • Priču o zagrljenim radnicima objavio je BBC. Grle se posljednje dvije godine otkako je njihov direktor John Farrelly sudjelovao na seminaru o uspješnom menadžerstvu. Tada su mu psiholozi kazali da zagrljaji dižu moral zaposlenika. Direktorov brat Jerry Farrelly objasnio je novinarima što zapravo u uredu rade.

Profit iz zagrljaja2Slide 56

PROFIT IZ ZAGRLJAJA

 • «Svatko od nas počinje dan u uredu prijateljskom gestom. Najčešće je to zagrljaj, no može biti i tapšanje po ramenu ili prijateljsko rukovanje», ističe J. Farrelly. No Farrellyjevi zaposlenici kažu da tvrtka posluje uspjelije otkako su uveli «nježne» mjere. Ujedno, svaki djelatnik ima slobodan dan na svoj rođendan (vgr).

Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 57

Spol i menadžment

Razmi ljamo li ovakoSlide 58

Razmišljamo li ovako?

 • Postoji li eventualno uopćena specifičnost upravljanja i vođenja žena spram

  • drugih žena

  • muškaraca

 • Postoji li eventualno uopćena specifičnost upravljanja i vođenja muškaraca spram

  • drugih muškaraca

  • žena

 • Zabavimo seSlide 59

  Zabavimo se !

  Razredna i kolska klimaSlide 62

  Razredna i školska klima

  • Pod školskim ozračjem (školskom atmosferom) podrazumijeva se specifičan pečat školskog života koji oblikuju i doživljavaju osobe što u njemu sudjeluju (ravnatelj, nastavnici, učenici i ostale osobe u školi). Taj se pečat ostvaruje na razne vrste i načine, ovisno o tome kako osobe što u tome sudjeluju, tumače i ostvaruju svoje uloge na osnovi njihova samostalnog razumijevanja u svezi sa zakonitostima i pravilima ustanova.

  Razredna i kolska klima1Slide 63

  Razredna i školska klima

  • Karakteristika školskog ozračja u određenoj školi jest opis interakcijskih oblika u toj školi. Interes za školsko ozračje proizlazi iz važne činjenice da je moguć i neizbježan utjecaj svake osobe na bilo koju drugu osobu i skupinu te da se taj utjecaj može spoznati. Poznavanje spomenutih utjecaja omogućava nam mijenjanje odnosa i igranje uloga, i u konačnici, promjenu školskog ozračja u kojem će se i prava djeteta znatno više uvažavati.

  Kola autokratsko izoliraju a tip 1Slide 64

  Škola autokratsko - izolirajuća (Tip 1)

  • Ravnatelj i svaki pojedini nastavnik u cjelini određuje život škole, ostali (također i roditelji) - »nemaju se što javljati«; roditelji su pri tome također tretirani kao podređeni (»kao učenici«). Cilj i zadaća škole u ovom svjetlu nije stvaranje »nepotrebnih« vanjskih kontakta, koji se smatraju štetnima za učenje. Jedini je cilj posredovanje znanja (isključivi je naglasak na kognitivnom aspektu), a inovacije se teško prihvaćaju i daju se jedino »na znanje«.

  Kola autokratska bliska ivotu tip 2Slide 65

  Škola autokratska - bliska životu (Tip 2)

  • Svim aktivnostima u školi upravlja se posredstvom uprave, dominantnog nastavnika ili upravi sličnoj skupini. U školi je obično vrlo dinamično, osjeća se »kretanje i gibanje« u školskom životu, upriličuju se svečanosti, pozivaju interesantne osobe iz znanosti i gospodarstva, postavljaju izložbe i sl. Promatrači mogu ostati zbunjeni i očarani, ali nikako ne mogu zapaziti da je sav taj život pasivan i bez inicijative. »Šarm« i znanje ujedinjeni u provedbenoj radosti stavljaju svaku drugu inicijativu u stranu čineći je neprikladnom.

  Demokratsko izoliraju i tip kole tip 3Slide 66

  Demokratsko - izolirajući tip škole (Tip 3)

  • U školi ima mnogo razumijevanja za partnerske odnose, vodi se razgovor s roditeljima i učenicima, prirodno je u toj školi priznavanje »individualnog prava«. Sve što se događa treba se dogoditi u školi, bez obaziranja na ono što dolazi izvana ili što se od nje očekuje. Pozitivna je pri tome želja da se uspostavi mali “bolji svijet”, a negativna je nesklonost objašnjavanju “velikog svijeta”.

  Demokratska i ivotno bliska kola tip 4Slide 67

  Demokratska i životno bliska škola (Tip 4)

  • U ovoj se školi s razumijevanjem odnose prema učeniku, na primjer, kako povećati interes za različite sadržaje (jezik, zemljopis, religiju, matematiku i sl.). Nastoji se što bolje upoznati učenika (steći sliku o njemu) i proniknuti u motive što ga pokreću. Ravnatelj i nastavnici pri tome su uvjereni da u procesu odgoja i obrazovanja moraju i sami učiti. Oni prihvaćaju objašnjenja da škola raste i razvija se zajedno sa svojim okružjem i da učenje “pokreću brojni učitelji” izvan ustrojenog školskog učenja. Susrete s pjesnicima i umjetnicima te znalcima iz znanosti i politike mogu pokretati roditelji.

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 68

  Uvođenje mjera

  Kontrola

  KVALITETNA

  RASPRAVA

  Ciljevi i

  projekt

  Pregled

  Osvrt

  na rezultate

  Razvojni plan:

  Planiranje

  Evaluacija

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 69

  Kako to znamo?

  Što podrazumijevamo pod razvojem škole?

  Što čini “dobru” školu?

  Jesmo li dobra škola?

  Što činimo da ostanemo dobra škola

  ili da postane još bolja?

  Kako ćemo moći prepoznati rezultate?

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 70

  Razvojni plan škole

  Što je plan razvoja škole?

  • Plan razvoja škole je okvir i instrument za kontinuirano,

  • sustavno i detaljno planiranjeiunapređivanje rada u školi.

  • To je pismeni sporazumza određeno vremensko

  • razdoblje, s unutarnjim i vanjskim utjecanjem, koje

  • potiče osjećaj zajedništva i obveze.

  • To jedokaz i dokumentrada koji će se izvršiti u školi.

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 71

  To je proizvod/proces koji generira istovjetnost namjera

  nastavnika, učenika i roditelja

  To je okvir odnosa koji pruža orijentaciju i sigurnost

  svim sudionicima

  To je dokumentkoji kreiratransparentnost i obvezu

  Razvojni plan škole

  Koje su funkcije razvojnog plana škole?

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 72

  Usklađenost koja omogućava usmjerenost snaga prema

  važnijim projektima

  Referenceimjerila procjene kojima je moguće

  mjeriti razvoj škole

  Javnost rada kako bi se pružila jasna slika o školi i njenim

  nastojanjima za razvojem

  Povezivanje sa školama sa sličnim programima razvoja

  Razvojni plan škole

  Koje su funkcije razvojnog plana škole?

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 73

  Objašnjenje akcije

  Status razvoja i ciljeva

  Projekt za postizanje ciljeva

  Plan aktivnosti za implementaciju rezultata

  Preispitivanje

  Razvojni plan škole

  Što je sadržaj razvojnog plana škole?

  Dugoro no planiranje razvoja koleSlide 74

  Dugoročno planiranje razvoja škole

  • Dugoročno planirati razvoj znači prvenstveno planirati;

   promjenu uvjeta (okolnosti) u kojima djeluje škola, a posebno onih koje su “usko grlo” daljeg razvoja.

  • Najčešće upotrebljavane sintagme, kad je u pitanju planiranje i programiranje, kao; ·razvoj programa·, revizija programa·, “inovacija programa” i sl., ukazuju da programiranje uvijek podrazumijeva i dugoročnije perspektive.

  • Razvoj, dakle, podrazumijeva promjene, inoviranje, što znači predviđanje boljeg unutarnjeg ustrojstva škole kako bi učinci odgoja i obrazovanja bili značajniji i iznad onih kojise ostvaruju. Ovo posljednje često sugerira pomake u ciljevima i, još više, u sadržajima.

  Dugoro no planiranje razvoja kole1Slide 75

  Dugoročno planiranje razvoja škole

  • Često se udugoročnom planiranju razvoja škole operira s postocima. Govori se, na primjer,o 10-postotnoj izmjeni programa (iskustva iz svijeta). To ima veze s otporom koji proizvodi svaka promjena. Nerealno je očekivati frontalno prihvaćanje i djelomičnih promjena, a još manje “krupnih” i obuhvatnijih (obično reformskih).

  • Identifikaciju kadrova unutar škole koji mogu i imaju sklonosti da postanu nositelji razvoja i članovi timova za dugoročno planiranje i programiranje. S tim uvezi također planirati njihove doprinose.

  • Identikaciju subjekata izvan škole (znanstvene ustanove, Zavod za školstvo, općenito eksperte) kako bi se ostvarila veza između aktualnih postignuća i spoznaja u širim regionalnim i međudržavnim razmjerima s našim iskustvima (školskim – lokalnim - pozitivni aspekti globalizacije)

  Dugoro no planiranje razvoja kole2Slide 76

  Dugoročno planiranje razvoja škole

  • Procjenu potencijalnih “kanala” komunikacije unutar škole i izvan nje kako bi se unaprijed otklonilo ili odustalo od “zagušenih kanala”. To se prvenstveno odnosi na nespremnost subjekata koji su relevantni za dugoročni razvoj škole, ali i na tromost i objektivnu zapriječenost među subjektima komunikacije.

  • Analizu mjere planiranog razvoja, dakle promjena, u vezi s normama. Predviđanje posljedica u daljem školstvu (eventualno zapošljavanju) koje mogu proizvesti promjene.

  Dugoro no planiranje razvoja kole3Slide 77

  Dugoročno planiranje razvoja škole

  • Ispitivanja očekivanja učenika i roditelja i dovođenje takvih rezultata usklad s planovima dugoročnog razvoja.

  • Utvrđivanje smjerova razvoja i promjena za one vrste promjena koje “izmiču” normiranju kako bi se unutar tih smjerova ostvarivao razvoj prema načelu aktualizacije.

  Kvalitet koleSlide 78

  KVALITET ŠKOLE

  Indikatori kvalitete grupirani su u slijede a razvojna podru jaSlide 79

  Indikatori kvalitete grupirani su u slijedeća razvojna područja

  :

  Kurikulum

  Postignuća

  Učenje i poučavanje

  Podrška učenicima

  Školski etos

  Resursi

  Menadžment, rukovođenje i osiguravanje kvalitete

  KurikulumSlide 80

  Kurikulum

  Struktura kurikuluma

  • • opseg i usklađenost elemenata kurikuluma• integriranje, prožimanje• školski raspored i mogućnosti izbora učenikaPredmeti i programi

  • • opseg, usklađenost i izbor sadržaja• integriranje sadržaja, kontinuitet i napredak• podrška i savjetovanje učitelja

  Postignu a mjere se vanjskim vrednovanjem nezavisnim ocjenjivanjemSlide 81

  Postignuća (mjere se vanjskim vrednovanjem, nezavisnim ocjenjivanjem)

  • Sveukupna kvaliteta školskih postignuća - uspjeh učenika na nacionalnim testovima

  • • napredak škole u podizanju postignuća• napredak učenika u učenju• postignuća učenika s obzirom na državnu razinu i /ili na državnim ispitima• povezanost s ostalim indikatorima kvalitete

  Podr ka u enicimaSlide 82

  Podrška učenicima

  • Kurikularno i strukovno vodstvo

  • Podrška pri izboru predmeta, za buduće obrazovanje ili pri zapošljavanju

  • Ispravnost i relevantnost informacija i savjeta

  Podr ka u enicima1Slide 83

  Podrška učenicima

  • Povezanost s lokalnim vlastima ili drugim upravnim tijelima, drugim školama, agencijama i poslodavcima

  • Povezanost s lokalnim vlastima ili drugim upravnim tijelima

  • Povezanost s drugim obrazovnim institucijama

  • Povezanost s dobrovoljnim organizacijama, širom lokalnom zajednicom i poslodavcima

  Kolski etosSlide 84

  Školski etos

  • Partnerstvo s roditeljima, školskim odborom i lokalnom zajednicom

  • Poticanje roditelja na uključivanje u proces učenja svoje djece i u život škole

  • Postupci za komuniciranje s roditeljima

  • Obaviještenost roditelja o radu škole

  • Povezanost škole sa školskim odborom

  • Uloga škole u lokalnoj zajednici

  ResursiSlide 85

  Resursi

  • Smještaj i opremljenost

  • Dostatnost, opseg i prikladnost

  • Pretpostavke za osiguravanje zdravlja i sigurnosti

  Resursi1Slide 86

  Resursi

  • Pribavljanje sredstava

  • Dostatnost dostupnih novčanih sredstava

  • Dostatnost, opseg i prikladnost resursa

  Resursi2Slide 87

  Resursi

  • Zaposlenici

  • Zapošljavanje

  • Iskustvo, kvalifikacije i stručnost zaposlenika

  Resursi3Slide 88

  Resursi

  • Djelotvornost i iskorištenost zaposlenika

  • Djelotvornost nastavnika i timski rad

  • Stvaranje razreda i iskorištenost nastavnika

  • Udruživanje nastavnika radi podrške učenicima

  • Djelotvornost i iskorištenost pomoćnog osoblja

  Resursi4Slide 89

  Resursi

  • Vrednovanje i razvoj zaposlenika

  • Povezanost vrednovanja zaposlenika i njihovog razvoja sa samovrednovanjem škole i planiranjem razvoja škole

  • Postupci za vrednovanje zaposlenika

  • Profesionalni razvoj zaposlenika

  Resursi5Slide 90

  Resursi

  • Upravljanje novčanim sredstvima

  • Razumijevanje sustava financiranja škola

  • Načini upravljanja školskim budžetom

  • Korištenje novčanih sredstava za podršku razvojnim planovima škole, te za unapređivanje učenja i poučavanja

  Menad ment rukovo enje i osiguravanje kvaliteteSlide 91

  Menadžment, rukovođenje i osiguravanje kvalitete

  • Ciljevi i politika škole

  • Jasnoća i prikladnost ciljeva

  • Djelotvornost postupaka za formuliranje politike škole

  VrednovanjeSlide 92

  VREDNOVANJE

  To je posebnost va e kole po emu se razlikuje od drugih kolaSlide 93

  Što je posebnost vaše škole, po čemu se razlikuje od drugih škola?

  Kako va i u enici napreduju u u enjuSlide 94

  Kako vaši učenici napreduju u učenju?

  • Kako znate? Argumentirajte vašu procjenu.

  • U kojim predmetima su učenici najbolji i zašto?

  • U kojim je predmetima potrebno poboljšanje i što se poduzima da bi se ono ostvarilo?

  Kakav je osobni razvoj u enika razvoj li nosti osje aja kompetentnosti stavova vrijednostiSlide 95

  Kakav je osobni razvoj učenika? (razvoj ličnosti, osjećaja kompetentnosti, stavova, vrijednosti…)

  • Kako to znate? Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koji su najjači aspekti razvoja razvoja i zašto?

  • Što traži poboljšanja i što se poduzima?

  Koliko je u va oj koli u inkovita nastava pou avanje i poticanje u enikaSlide 96

  Koliko je u vašoj školi učinkovita nastava, poučavanje i poticanje učenika?

  • Kako znate? Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najbolja obilježja poučavanja, i zašto?

  • Što traži poboljšanja i što se poduzima?

  Koliko je nastavni plan i program uskla en s potrebama svih u enikaSlide 97

  Koliko je nastavni plan i program usklađen s potrebama svih učenika?

  • Kako to znate? Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najbolja obilježja nastavnog plana i programa, i zašto?

  • Koji aspekti nastavnog plana i programa traže poboljšanja i što poduzimate?

  Kako su organizirane izvan kurikularne izvan nastavne kolske aktivnosti u enikaSlide 98

  Kako su organizirane izvan-kurikularne, izvan-nastavne školske aktivnosti učenika?

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najbolja obilježja izvan-nastavnog programa, i zašto?

  • Što najviše traži poboljšanja i što poduzimate?

  Kako je organizirana podr ka u enicima savjetovanje pomo u u enju emocionalna podr kaSlide 99

  Kako je organizirana podrška učenicima? (savjetovanje, pomoć u učenju, emocionalna podrška…)

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najbolja obilježja savjetovanja i podrške, i zašto?

  • Što najviše traži poboljšanja i što poduzimate?

  Koliko dobro kola sura uje s roditeljimaSlide 100

  Koliko dobro škola surađuje s roditeljima?

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najsnažnija obilježja suradnje, i zašto?

  • Što najviše traži poboljšanja i što poduzimate?

  Koliko dobro kola sura uje s lokalnom zajednicomSlide 101

  Koliko dobro škola surađuje s lokalnom zajednicom?

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koja su najsnažnija obilježja suradnje, i zašto?

  • Što najviše traži poboljšanja i što poduzimate?

  Koji su dobri uvjeti prostora smje taja i opremljenosti za svrhu obrazovanja koju kola treba nuditiSlide 102

  Koji su dobri uvjeti prostora, smještaja i opremljenosti za svrhu obrazovanja koju škola treba nuditi?

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koji dijelovi škole nude najbolje uvjete za rad s učenicima i za učenje?

  • Koja područja trebaju najviše poboljšanja i kakvi su vaši planovi da ih ostvarite?

  Koliko je u inkovita op a organizacija upravljanja kolom razmotrite i imbenike izvan koleSlide 103

  Koliko je učinkovita opća organizacija upravljanja školom? (razmotrite i čimbenike izvan škole)

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koji su ključni elementi koji određuju upravljanje vašom školom?

  • Što bi se po vama trebalo mijenjati i kako?

  Koliko je u inkovito rukovo enje kolom management koleSlide 104

  Koliko je učinkovito rukovođenje školom? (management škole)

  • Na temelju kojih pokazatelja ste tako procijenili?

  • Koji aspekti rukovođenja su najbolji i zašto?

  • Koje aspekte rukovođenja bi trebalo mijenjati i što se poduzima?

  • Koji su najjači aspekti upravljanja školskim resursima (ljudskim i materijalnim) i zašto?

  • Koji aspekti upravljanja školskim resursima trebaju poboljšanje i što se poduzima?

  Kakvo mi ljenje o koli imaju u eniciSlide 105

  Kakvo mišljenje o školi imaju učenici?

  • Na temelju čega tako procjenjujete?

  • Što najviše vole u svojoj školi?

  • Što treba poboljšati i što se poduzima?

  Kakvo mi ljenje o koli imaju roditeljiSlide 106

  Kakvo mišljenje o školi imaju roditelji?

  • Na temelju čega tako procjenjujete?

  • Što najviše vole u svojoj školi?

  • Što treba poboljšati i što se poduzima?

  Kako procjenjujete napredovanje kole u posljednje tri godineSlide 107

  Kako procjenjujete napredovanje škole u posljednje tri godine?

  • Na temelju čega tako procjenjujete?

  • U čemu je ostvaren najveći napredak i zašto?

  • Što i nadalje traži poboljšanja i što se poduzima?

  Koliko je va a kola dobraSlide 108

  Koliko je vaša škola dobra?

  • Kako to znate? Čime potkrepljujete vašu tvrdnju?

  • Što činite i treba činiti da ona bude još bolja?

  • Što i nadalje traži poboljšanja i što se poduzima?

  Kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada kolski kurikulumSlide 109

  HVALA NA STRPLJENJU!

  ... i OPREZNO ZA ŠANKOM


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro