LỬA LINH - PowerPoint PPT Presentation

zuri
l a linh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LỬA LINH PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
449 Views
Download Presentation

LỬA LINH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LỬA LINH • Chúng ta về từ muôn phương xa mang trong lòng lửa linh chan chứa. Lửa hồng ơi! Sáng lên đi! Lửa hồng ơi! Cháy thêm hơn! Cho lòng này được hưng phấn trong tình yêu. Lửa phục hưng trong anh và tôi, lửa tiếp nối Thánh Linh muôn đời. Đem tình yêu Cứu Chúa đến cho ngàn nơi.

  2. LỬA LINH 2) Chúng ta về từ muôn phương xa mang trong lòng lửa linh chan chứa. Lửa hồng ơi! Sáng lên đi! Lửa hồng ơi! Cháy thêm hơn! Cho lòng này được hưng phấn trong tình yêu. Lửa niềm tin trong anh và tôi, lửa tiếp nối Thánh Linh muôn đời. Ta cùng mang ánh sáng đến cho Việt Nam.