slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Numatomos temos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Numatomos temos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Numatomos temos - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

EFEKTYVAUS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI BEI PRIEMONĖS B. Sabaliūtė A. Smailys 2012 0 6 0 7 Kelmė. Numatomos temos. Bendradarbiavimas grupėje ir jo valdymas . Bendravimo akto etapai ir proceso valdymas . Kūno kalba ir jos įtaka bendravimui.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Numatomos temos' - zudora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EFEKTYVAUS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI BEI PRIEMONĖSB. Sabaliūtė A. Smailys2012 0607Kelmė

numatomos temos
Numatomos temos
 • Bendradarbiavimas grupėje ir jo valdymas.
 • Bendravimo akto etapai ir proceso valdymas.
 • Kūno kalba ir jos įtaka bendravimui.
 • Neverbalinio bendravimo ypatumai, bendraujant su skirtingų kultūrų atstovais.
 • Efektyvaus klausymosi pagrindai.
 • Bendradarbiavimo nuostatos kūrimas.
 • Sąveika tarp grupių.
 • Psichologinių dėsningumų išbandymas praktinėse situacijose.
bendradarbiavimas grup je

META-KOMUNIKACIJA

DALYKINIS LYGIS

SANTYKŲ

LYGIS

EMOCINIS

LYGIS

ORIENTA-

CIJA

SPRENDIMAS

VYKDY-MAS

KONTAKTAS

KONFRONTACIJA

EMOCIJOS PADEDA

EMOCIJOS TRUKDO

EMOCIJOS PADEDA

Bendradarbiavimas grupėje
optimaliai bendradarbiavimas vyksta 4 is faz mis
Optimaliai bendradarbiavimas vyksta 4-is fazėmis:
 • Kontakto arba konfrontacijos fazė;
 • Orientacijos fazė;
 • Sprendimo fazė;
 • Vykdymo fazė.
kontakto arba konfrontacijos faz
Kontakto arba konfrontacijos fazė
 • Partneriai susitinka;
 • Užmezgamas kontaktas;
 • Sutariama dėl temos ar bendradarbiavimo srities;
 • Susitariama dėl trukmės;
 • Suderinami tikslai.
orientacijos faz
Orientacijos fazė
 • Surenkama informacija;
 • Išsiaiškinamos aplinkybės;
 • Nustatomos kliūtys, problemos sunkinančios tikslo pasiekimą;
 • Nustatomi esami veiksniai, kurie padeda pasiekti tikslą;
 • Atliekama ekspertų ar specialistų pagalba informacijos analizė.
sprendimo faz
Sprendimo fazė
 • Suformuluojamos alternatyvos;
 • Aptariami galimų sprendimų privalumai ir trūkumai;
 • Išsiaiškinama kuris sprendimas optimaliausias, kuo ir kam;
 • Susitariama, kurį sprendimą primti.
vykdymo faz
Vykdymo fazė
 • Aptariamas sprendimo įvykdymo planas;
 • Paaiškinama vykdantiems tikslas, planas, priemonės, veiksmų derinimo principai;
 • Vykdytojai atlieka numatytus veiksmus siekiant aptarto tikslo įvertindami realias aplinkybes ir derindami veiksmus.
bendradarbiavimo lygiai
Bendradarbiavimo lygiai
 • Emocinis
 • Santykių
 • Dalykinis
 • Metakomunikacija
bendradarbiavimas emociniame lygyje
Bendradarbiavimas emociniame lygyje
 • Kontaktą lydi audringos arba stiprios emocijos;
 • Orientacijos fazė trumpa, nes norisi greičiau spręsti, emocijos trukdo klausytis;
 • Sprendimas be alternatyvų, nesvarstomas, nes ir priimamas pagal patrauklumą;
 • Vykdoma greitai arba, emocijai praėjus, nebevykdoma.
bendradarbiavimas santyki lygyje
Bendradarbiavimas santykių lygyje
 • Kontaktas paremtas nuostata į partnerius;
 • Sukuriami pasitikėjimo arba nepasitikėjimo santykiai;
 • Atsiranda pozityvus požiūris į partnerius arba ne;
 • Pasimatuojamos jėgos.
 • Orientacijos fazėje informacija priimama tik iš tų, kuriais pasitikima;
 • Kalba stipresnieji, silpnesni – tyli arba tildomi;
 • Sprendimą siūlo stipresnė pusė ir naudoja spaudimą.
 • Vykdantys paklūsta, o vykdymo kokybę lemia pagarbos priėmusiam sprendimą laipsnis;
 • Didelė tikimybė, kad nebus atsižvelgta į realias aplinkybes.
bendradarbiavimas dalykiniame lygyje
Bendradarbiavimas dalykiniame lygyje
 • Kontakto metu aptariamas tikslas;
 • Orientacijos fazėje išklausomi visi dalyviai, pasitelkiami specialistai, surenkama maksimaliai informacijos, analizuojama galimybės, trukdžiai ir palankūs veiksniai;
 • Sprendimo fazėje svarstomos alternatyvos, pasirenkamas visas puses tenkinantis ir visiems vienodai suprantamas sprendimas.
 • Vykdymo fazėje išsiaiškinamas sprendimo įgyvendinimo planas ir veiksmai derinami prie realių sąlygų taip, kad norimas tikslas būtų pasiektas.
dalykiniame lygyje bendradarbiavimas vyksta tokia tvarka
Dalykiniame lygyje bendradarbiavimas vyksta tokia tvarka:

Pirmiausia surenkama informacija;

Išklausomi visi situacijoje dalyvaujantys asmenys;

Išanalizuojama situacija/informacija;

Apsvarstomi alternatyviniai sprendimai, priimamas vienas iš jų;

Išsamiai paaiškinama vykdytojams, kodėl būtent toks sprendimas priimtas.

Tikėtina, kad dalykiniame lygyje priimti sprendimai bus patys optimaliausi.

metakomunikacija kalb jimas apie kalb jim bendravimo proceso valdymas
Metakomunikacija – kalbėjimas apie kalbėjimą (bendravimo proceso valdymas)

Kalbėjimo eiliškumo nustatymas.

Grįžtamojo ryšio davimas ar jo reikalavimas.

Rūpinimasis, kad kiekvienas norintis kalbėti būtų išklausytas.

Partnerio skatinimas kalbėti;

Laiko valdymas.

Pokalbio vietos valdymas.

Informacijos priemonių valdymas.

Pokalbio temos valdymas; pranešimas, apie ką bus kalbama.

Kas tai sugeba daryti, yra bendravimo lyderis

kontakto ar konfrontacijos faz je sutvarkomos emocijos ir santykiai tarp bendradarbiavimo partneri
Kontakto ar konfrontacijos fazėje sutvarkomos emocijos ir santykiai tarp bendradarbiavimo partnerių:

Išreiškiamos arba aptariamos emocijos, jų kilimo priežastys;

Pasakoma ar kitaip išreiškiama pozityvi nuostata į partnerį;

Susitariama dėl dalykinių santykių: kas imasi pagrindinės atsakomybės, kokiu laipsniu dalyvauja kiti;

Atsižvelgiama į vieni kitų interesus, juos aptariant;

Suderinami tikslai.

orientacijos faz je renkama informacija faktai nuomon s
Orientacijos fazėje renkama informacija, faktai, nuomonės
 • Dalykiniame lygyje partneriai sudaro vieni kitiems sąlygas išsakyti savo nuomonę, vieni kitų išklauso, mažai vertina;
 • Jei orientacija vyksta santykių lygyje, kalba tik vadovai, o pavaldiniai pasyviai klausosi ir neaišku, kaip supranta;
 • Jei orientacijos fazė vyksta dalykiniame lygyje - ieškoma situacijos aiškumo; santykių lygyje ieškoma kaltininkų; emociniame lygyje ieškoma stiprių žodžių ar pasiteisinimų;
 • Šioje fazėje emocijos trukdo;
sprendimo faz kai surenkama pakankamai informacijos si lomi sprendimai
Sprendimo fazė. Kai surenkama pakankamai informacijos, siūlomi sprendimai:
 • Jei sprendžiama dalykiniame lygyje, svarstomi visi pasiūlyti sprendimų variantai, kol pasirenkamas optimaliausias.
 • Jei sprendžiama santykių lygyje, tai arba balsuojama, arba vadovas pasako, kad bus taip, kaip jis nusprendė, ir savo sprendimą mažai aiškina ir komentuoja.
 • Jei sprendžiama emocijų lygyje - gąsdinama, koneveikiama, kaltinama.
vykdymo faz je v l svarbu santykiai ir emocijos
Vykdymo fazėje vėl svarbu santykiai ir emocijos:

Jei sprendimas buvo priimtas dalykiniame lygyje, vykdytojai buvo išklausyti ir patys dalyvavo sprendimo priėmime, tai jiems vykdyti būna lengva, vykdoma atsakingai ir energingai.

Jei sprendimas buvo priimtas santykių lygyje, vykdytojai buvo neišklausyti ir mažai informuoti, vykdymas priklausys nuo to, kokie vyrauja santykiai tarp vadovų ir pavaldinių: jei santykiai abipusiai pagarbūs ir dalykiški, vykdoma bus pakankamai gerai; jei ne – vykdoma bus formaliai, atsiras įvairių kliūčių, nesusipratimų.

bendravimo etapai
Bendravimo etapai

1. Pasiruošimas bendravimui (persiorientavimas)

dėmesio sutelkimas į bendravimą su partneriu

neverbalinis dėmesys

2. Kontakto užmezgimas su klientu

partnerio dėmesio pritraukimas

pasisveikinimas, kreipimasis

3. Apsikeitimas bendravimo turiniu

informacijos perteikimas

informacijos priėmimas

4. Kontakto nutraukimas

savalaikis abiem pusėms

pozityvus

k no kalbos ir teksto atitikimas
KŪNO KALBOS IR TEKSTO ATITIKIMAS

Pagal G. Egan, apie pranešėją informaciją gauname ir pirmą įspūdį susidarome iš:

Žodžių

7%

Balso charakteristikų

38%

Bendro vaizdo

55%

ne odin s bendravimo priemon s
Nežodinės bendravimo priemonės
 • Veido išraiška (mimika)
 • Akių kontaktas
 • Kūno poza
 • Gestai
 • Balso ypatybės
 • Tarpasmeninė erdvė
 • Prisilietimai (rankos paspaudimas)
k tai gal t reik ti3
Ką tai galėtų reikšti?
 • KRITIŠKAS VERTINIMAS
klausymasis ar neb na taip kad besiklausydami
KlausymasisAr nebūna taip, kad besiklausydami:
 • Mes tik vaizduojam klausymą, o iš tikrųjų . . .;
 • Nebenorime toliau klausyti, nes jau turime savo nuomonę ir sprendimus;
 • Nerimaujame, nes laikas bėga, o savų rūpesčių mums per akis;
 • Laukiame progos pasakyti savo mintis;
 • Koncentruojamės ties tuo, ką atsakysim pašnekovui;
 • Ruošiame kontrargumentus, nes mūsų požiūris kitoks;
 • Pertraukinėjame partnerį savo klausimais arba teiginiais;
 • Nuolat vertiname tai, kas sakoma ir pan.
aktyvaus klausymosi technikos
Aktyvaus klausymosi technikos
 • Dėmesingas tylėjimas.
 • Minties persakymas.

“Jei aš jus teisingai supratau, jūs ...”. “Kitaip sakant, jūs manote ... ." ir pan.

 • Pasitikslinimas.

“Ką turėjote galvoje, sakydamas...”

 • Apibendrinimas.
klausim tipai
Klausimų tipai
 • Atviri klausimai.

Prasideda raide “K”

 • Nukreipiantys klausimai.
 • Uždari klausimai.

Prasideda žodžiais “Ar”, “Gal”

pagrindin s gyvenimo nuostatos
Pagrindinės gyvenimo nuostatos
 • AŠ + , JŪS –

Aš geras ir sėkmingas, Jūs negeri ir nesėkmingi.

 • AŠ - , JŪS +

Aš negeras ir nesėkmingas, Jūs geri ir sėkmingi.

 • AŠ - , JŪS –

Aš negeras ir nesėkmingas, Jūs negeri ir nesėkmingi.

 • AŠ + , JŪS +

Aš geras ir sėkmingas, Jūs geri ir sėkmingi.

kaip nuostatos pasirei kia santykyje su bendravimo partneriu
Kaip nuostatos pasireiškia santykyje su bendravimo partneriu?
 • Žmonės su nuostata AŠ +, JŪS - linkę galvoti: “Jūsų nuomonė ir interesai nedaug ko verti”
 • Žmonės su nuostata AŠ -, JŪS + linkę galvoti: “Mano nuomonė ir interesai nedaug ko verti”
 • Žmonės su nuostata AŠ -, JŪS - linkę galvoti: “visų nuomonės aplamai nieko vertos”.
 • Žmonės su nuostata AŠ +, JŪS + linkę galvoti: “Mano ir jūsų nuomonė ir norai verti dėmesio”
pozicija bendravime
Pozicija bendravime
 • “Iš viršaus” (vertinanti, spaudžianti);
 • “Iš apačios” (nuolanki, priklausoma);
 • Lygiavertė (partneriška, geranoriška, bendradarbiaujanti).