slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Õppekavade rakendamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Õppekavade rakendamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Õppekavade rakendamine. Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister Viimsi, 24. märts 2010. 1. Ülesanded õppekava uuendamisel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Õppekavade rakendamine' - zubin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Õppekavade rakendamine

Tõnis Lukas,haridus- ja teadusminister

Viimsi, 24. märts 2010

1

slide2
Ülesanded õppekava uuendamisel
 • Ülesanded õppekava uuendamiseks seadis riikliku õppekava nõukogu 2008. aastal dokumendis “Lähteülesanne põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamiseks aastatel 2008-2011”
 • Lähteülesandes:
 • eraldi õppekavad põhikoolile ja gümnaasiumile
 • õppekava on valitsuse määrus
 • fikseeriti kooliastmed ja tunnijaotuskava põhikoolis
 • õppekava arendusprotsess peab olema pidev
 • arendustöös lähtuda kehtivast õppekavast, haridust puudutavatest strateegiatest ning dokumentidest, uuringute tulemustest, sihtrühmade kriitikast, vahepeal toimunud arendustöödest (REKK ja TÜ)‏

2

slide3
Üldharidussüsteemi arendamise eesmärgid, millele RÕK kaasa aitab (lähteülesanne RÕK arendamiseks 2008-2011)
 • Üldharidussüsteemi vajadused:
 • Koolist väljalangevuse vähendamine ja hariduslike erivajadustega (sh andekad) laste toetamine
 • Turvalise koolikeskkonna saavutamine
 • Suurem kompetents ja huvi kasvatamine täppis- ja loodusteaduste ning tehnika/tehnoloogia valdkondades
 • Eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete kodanike kujundamise toetamine
 • Eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga õpilaste toetamine
 • Infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppetöös

3

slide4
Õppekava üldosa üldist suundumust ei ole vaja muuta. Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?
 • Ainekavades (tööülesanne töörühmadele):
  • vähendada õpilaste koormust, suunata kasutama aktiivseid õppemeetodeid
  • lõimida ainekavad valdkondlikult
  • lõimida ainekavad õppekavade üldosadega, arvestades õppekavade alusväärtusi, üldpädevusi, läbivaid teemasid
  • arvestada asjassepuutuvates riiklikes strateegiates, arengukavades ning lepingutes toodut

4

slide5
Kes tegid õppekava?
 • Riiklik õppekava nõukogu kinnitas lähteülesande
 • Arutlustes olid peamisteks partneriteks: õpilased, õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad
 • Ainetöörühmades üle poole praktiseerivaid õpetajaid
 • Õppekava ekspertnõukogu arutas olulised küsimused läbi
 • HTM, REKK ja TÜ korraldasid tööd

5

slide6
Õppekava rakendamine
 • esma- ja täiendkoolituses kasutatakse ESF-programmide ressursse, ka koolide kasutuses olevaid ressursse
 • õppekirjanduse puhul nähakse üleminekut uuele õppekirjandusele osaliselt enne rakendumistähtaegu, osaliselt pärast. Töörühmad on hinnanud erinevates ainetes muutmisvajadust. Nähakse ette rahastamise kasvu 20% õpilase kohta aastas viie aasta jooksul
 • füüsilise keskkonna osas konkretiseerib õppekava nõudmised, millega koolipidajad saavad arvestada. Võimalik täiendav rahastamine riigieelarvest puudutab eelkõige prioriteetseid loodusaineid, matemaatikat ja tehnoloogiat
 • muutused valikkursuste nõuetes ja rühmatundides ei too kaasa rahastamismudeli muutust

6

slide7
Õppekava rakendamine 2010. a
 • maakondlikud teabepäevad, ainealane teavitamine, teave kirjastajatele ja koolitajatele
 • üldosa koos kommentaaridega trükitakse
 • aineraamatud põhikoolile
 • abimaterjalid (materjalid õppimisest ja õpetamisest I ja II kooliastmes, lõimingust, läbivatest teemadest)‏

7