1 / 25

Irena Cvitanović, viša savjetnica-specijalistica

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA FLEKSIBILNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA- Agencije za privremeno zapošljavanje odmori i dopusti. Irena Cvitanović, viša savjetnica-specijalistica. Zasnivanje radnog odnosa. Sklapanje ugovora o radu. STARI ZOR. NOVI ZOR promjene.

zubin
Download Presentation

Irena Cvitanović, viša savjetnica-specijalistica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSAFLEKSIBILNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA- Agencije za privremeno zapošljavanjeodmori i dopusti Irena Cvitanović, viša savjetnica-specijalistica

 2. Zasnivanje radnog odnosa

 3. Sklapanje ugovora o radu STARI ZOR NOVI ZOR promjene Poslodavac može, u slučaju kada nema potrebe za radom radnika, privremeno ga ustupiti u s njim povezano društvo u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci (sporazum s minimalnim sadržajem i pisana suglasnost radnika koji će se smatrati dodatkom ugovora) Na ustupanje se ne primjenjuju odredbe o privremenom zapošljavanju Povezani poslodavac se smatra poslodavcem u odnosu na propisanu sigurnosti i zaštitu zdravlja na radu Zašto ograničenje od 6 mjeseci kada nema dodatnih ograničenja Tko isplaćuje plaću, ako nije isplaćena, koga radnik može tužiti, tko odgovara za naknadu štete Mogu li se uvjeti iz sporazuma mijenjati npr. drugi poslovi i manja plaća • Radni se odnos zasniva ugovorom o radu • Presumpcija sklopljenog ugovora ako obavlja poslove s obilježjima radnog odnosa (oboriva presumpcija) • Ugovor se sklapa u pisanom obliku • U nedostatku pisane forme, presumpcija da je sklopljen na neodređeno vrijeme

 4. Ugovor o radu na NEODREĐENO I određeno vrijeme STARI ZOR NOVI ZOR promjene Odredba o ugovoru o radu na određeno vrijeme je sadržajno ista: Ugovor na određeno je iznimka od pravila na neodređeno Za prvi ugovor ne treba objektivan razlog i njegovo trajanje može biti duže od tri godine, ali tada se ne može sklapati uzastopni ugovor Za svaki uzastopni ugovor o radu treba objektivan razlog koji mora biti naveden Ako se sklapa više ugovora, njihovo ukupno trajanje ne može biti duže od tri godine, osim kod zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je to zbog objektivnog razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom • Ugovor o radu na neodređeno-pravilo • Presumpcija ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ako u ugovoru nije određeno vrijeme na koje je sklopljen

 5. UVJETI RADA RADNIKA, OBLIK i obvezni sadržaj UGOVORA O RADU STARI ZOR NOVI ZOR promjene Obvezni sadržaj ugovora o radu: Izmijenjen rok u kojem je poslodavac dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezna osiguranja (skraćen je s 15 na 8 dana) Kod ugovora u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo, određuje se trajanje upućivanja (neprekidno duže od 30 dana, kako bi se napravila razlika između upućivanja na rad u inozemstvo i službenog puta) te se omogućava upućivanje radnika u povezano društvo koje ima poslovni nastan u inozemstvu u trajanju od 2 godine Obvezni sadržaj kod ugovora na izdvojenom mjestu rada smanjen je broj bitnih sastojaka radi lakšeg zapošljavanja radnika u takvim oblicima rada • Propisani uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora na određeno vrijeme (usporedivi radnik) • Oblik ugovora o radu ( pisani uz presumpciju sklopljenog na neodređeno vrijeme ako se ne sklopi pisano ili poslodavac ne izda pisanu potvrdu)

 6. Rad maloljetnika STARI ZOR NOVI ZOR promjene Izrijekom propisana zabrana poslodavca da zaposli maloljetnika s 15 i starijeg od 15 , a mlađeg od 18 osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, koji za sklapanje ugovora nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi • Najniža dob za zaposlenje • Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje i raskidanje ugovora o radu i poduzimanje pravnih radnji u svezi s tim ugovorom pod uvjetom da ga zakonski zastupnik na to ovlasti • Nadziranje rada maloljetnika • (propisuje se obveza poslodavca u slučaju kada iz nalaza i mišljenja liječnika proizlazi da poslovi koje obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, ćudoređe ili razvoj)

 7. POSEBNI UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NOVI ZOR NOVI ZOR promjene Radi normativnog rasterećenja, brisane su odredbe koje su već propisane Zakonom o zaštiti na radu (Obveza donošenja podzakonskog akta kojim bi se propisali poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova) • Propisuju se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Ako su propisani ugovor o radu se može sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima • Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može sklopiti ugovor o radu pod uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje njihovo zapošljavanje

 8. OBVEZA RADNIKA DA POSLODAVCA OBAVIJESTI O BOLESTI I PODACI KOJI SE NE SMIJU TRAŽITI STARI ZOR NOVI ZOR promjene Ta se radnikova obveza proteže i za vrijeme trajanja radnog odnosa (obvezan ga je obavijestiti prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa) Podatke ne smije tražiti za vrijeme radnog odnosa a ne samo prilikom odabira kandidata i sklapanja ugovora o radu • Propisuje se obveza radnika da poslodavca obavijesti o bolesti ili nekim drugim okolnostima koja bi ga onemogućavale ili ometale u izvršenju obveza ili koje ugrožavaju život ili zdravlje osoba s kojima radnik dolazi u dodir • Propisan je institut zabrane prikupljanja podataka o radniku koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom

 9. AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

 10. Agencija za privremeno zapošljavanje STARI ZOR NOVI ZOR promjene Definiran je ustupljeni radnik kako bi se razlikovali radnici koji su stalni zaposlenici agencije u odnosu na radnike koji se zapošljavaju radi ustupanja korisniku • Definira se agencija za privremeno zapošljavanje kao poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika ustupa radnika korisniku za privremeno zapošljavanje • Može obavljati poslove ustupanja (pod uvjetom da je registrirana i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad) • Može obavljati djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem ako za to posjeduje dozvolu prema posebnom propisu

 11. UGOVOR O USTUPANJU RADNIKA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Smanjen je broj potrebnih podataka: Brisani su podaci o znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje poslova koje će obavljati ustupljeni radnik, jer definiranje tih poslova podrazumijeva i potrebne kompetencije za njihovo obavljanje Brisani su podaci o uvjetima rada koji se odnose radna mjesta na kojima će ustupljeni radnici obavljati poslove, jer su oni sadržani u ugovoru o radu za privremeno obavljanje poslova) • Sklapa se između agencije i korisnika u pisanom obliku • Propisani su sastojci koje takav ugovor mora imati

 12. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova STARI ZOR NOVI ZOR promjene Pravo na naknadu plaće za razdoblje kada nije ustupljen korisniku imat će samo ustupljeni radnik koji je zaposlen na neodređeno vrijeme Definirani su drugi uvjeti rada ustupljenog radnika (radno vrijeme, odmori i dopusti,osiguranje mjera ZNR, zaštita trudnica, posvojitelja i mladih te zaštita od diskriminacije u skladu s posebnim propisom) Kolektivnim ugovorom sklopljenim između agencije i sindikata, mogu se ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika (odstupanje od načela jednakog postupanja) • Ugovor agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili na neodređeno vrijeme uz propisan obvezni sadržaj ugovora • U vrijeme kada radnik nije ustupljen korisniku, ima pravo na naknadu plaće

 13. Otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova STARI ZOR NOVI ZOR promjene Izmijenjene su odredbe u odnosu na rok za izvanredni otkaz (teče od dana dostave pisane obavijesti od strane korisnika agenciji, što je bitno zbog prekluzivnog karaktera) • Na otkazivanje se ne primjenjuju odredbe o kolektivnom višku • Ugovor se može izvanredno otkazati ako postoje razlozi koji opravdavaju takav otkaz • Prestanak potrebe za ustupljenim radnikom prije isteka razdoblja na koje je ustupljen nije razlog za otkaz • Ustupljeni radnik ostvaruje pravo na zaštitu povrijeđenih prava na način propisan Zakonom

 14. OGRANIČENJE VREMENA USTUPANJA RADNIKA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Produženo je vrijeme ustupanja s 1 na 3 godine, uz mogućnost i duljeg ustupanja ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je to zbog drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom Promijenjeno je i s 1 mjeseca na 2 mjeseca trajanje razdoblja prekida koji se ne smatra prekidom razdoblja od 3 godine • Propisuje se odnosno ograničava vrijeme ustupanja

 15. OBVEZE AGENCIJE PREMA USTUPLJENOM RADNIKU, OBVEZE KORISNIKA, NAKNADA ŠTETE I EVIDENCIJA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Minimalna promjena na način da nije dužna uručiti ugovor o radu već uputnicu s propisanim elementima ugovora o radu Propisana obveza korisnika da agenciju pisano obavijesti o uvjetima rada kod radnika koji su kod njega zaposleni Korisnik da neistinite podatke, pa radnik tuži agenciju jer nije imao jednake uvjete rada • Propisana obveza agencije da prije upućivanja ustupljenog radnika, radniku uruči ugovor o radu odnosno uputnicu ako s njim ima sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u trajanju dužem od onoga na koje se ustupa • Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u odnosu na sigurnost i zaštitu zdravlja te posebnu zaštitu određenih grupa radnika • Korisnik je dužan radničko vijeće obavijestiti jednom godišnje o broju i razlozima uzimanja ustupljenih radnika • Institut naknade štete i evidencije nisu mijenjani

 16. Odmori i dopusti

 17. STANKA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Uređenje prava na stanku radnika koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavca, a ukupno radno vrijeme traje najmanje 6 odnosno 4,5 sati - kod svakog poslodavca razmjerno ugovorenom radnom vremenu Da li stanka mora biti određena u neprekinutom trajanju • odmor u trajanju od najmanje trideset minuta, na koji radnik ima pravo unutar jednog radnog dana • Propisani su uvjeti za stjecanje • Radnik stječe ako radi barem 6 sati dnevno • Maloljetni radnik sječe ako radi barem 4,5 sati dnevno

 18. DNEVNI ODMOR STARI ZOR NOVI ZOR promjene Da li se razdoblje od 24 sata promatra kao jedan kalendarski dan (od 0 do 24) ili kao vremensko razdoblje od 24 sata koje započinje početkom rada radnika skladno njegovom utvrđenom dnevnom odnosno tjednom rasporedu rada • odmor u trajanju od najmanje dvanaest sati neprekidno, na koji radnik ima pravo tijekom svakog razdoblja od dvadeset četiri sata.

 19. TJEDNI ODMOR STARI ZOR NOVI ZOR promjene Drugačije uređenje zamjenskog odmora Kada ne može koristiti na propisani način, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju Do sada se razdoblje korištenja zamjenskog odmora uređivalo kolektivnim ugovorom, sporazumom s radničkim vijećem ili ugovorom o radu s time da nije moglo biti duže od dva tjedna • odmor na koji radnik ima pravo u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, kojem se pribraja dnevni odmor u trajanju od najmanje dvanaest sati • Povoljnije uređenje za maloljetne radnike – najmanje 48 sati • Nedjelja ili dan koji nedjelji prethodi odnosno iza nje slijedi • Radnicima koji rade u smjenama ili koji zbog organizacije rada ne mogu koristititi 24 + 12 imaju pravo na odmor u trajanju od 24bez pribrajanja dnevnog odmora

 20. PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR STARI ZOR NOVI ZOR promjene Razmjeran dio u slučaju prestanka ugovora o radu Koliko kod novog poslodavca radnik ima godišnjeg odmora ako između radnih odnosa nema prekida dužeg od 8 dana, a koliko ako je prekid duži od 8 dana Pravo na godišnji odmor u slučaju mirovanja radnog odnosa • Pravo radnika na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu (cijeli godišnji odmor ili njegov razmjeran dio) • Najkraće trajanje 4 tjedna uz povoljnije uređenje za maloljetnike i osobe koji rade na “štetnim” poslovima • Način uređivanja “dodatnih” dana • Uvjeti za stjecanje prava na cijeli godišnji odmor (kod prvog zapošljavanja ili prekida između dva radna odnosa dužeg od 8 dana)

 21. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG ODMORA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena Propisana je iznimka kod uračunavanja blagdana ili neradnog dana: Ako bi po rasporedu trebao raditi na dan blagdana ili neradnog dana, a na zahtjev koristi godišnji odmor, u trajanje godišnjeg odmora uračunava se i taj dan Problem utvrđivanja dana u slučaju kada radnik ima nejednaki tjedni raspored rada • preračunavanje tjedana godišnjeg odmora u dane • Uračunavanje blagdana ili neradnog dana u trajanje godišnjeg odmora • Najmanje polovica dana zaokružuje se na cijeli dan, a polovica mjeseca na cijeli mjesec • Kada prestaje u polovici mjeseca s parnim danima – za taj mjesec ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos

 22. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA I NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR STARI ZOR NOVI ZOR promjene Što ako kolektivni ugovor sadrži odredbu da ima pravo na naknadu plaće koju bi primio da je radio (što je povoljnije), ali je u konkretnom slučaju tromjesečni prosjek veći Ovu naknadu treba razlikovati od naknade štete za neiskorišteni godišnji odmor (poslodavac radniku nije omogućio korištenje) te od naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu (radnik godišnji odmor ne može koristiti jer mu prestaje radni odnos- npr. prestanak ugovora na određeno ili izvanredni otkaz) • Pravo na naknadu u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne plaće u prethodna tri mjeseca • u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora (radnik se ne može odreći godišnjeg odmora)

 23. KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U DIJELOVIMA I PRENOŠENJE U IDUĆU KALENDARSKU GODINU STARI ZOR NOVI ZOR promjene Ako koristi u dijelovima mora tijekom kalendarske godine iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore Omogućeno je prenošenje neiskorištenog razmjernog dijela godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dva tjedna i njegovo korištenje do 30. lipnja Određena kategorija može godišnji odmor koji nije iskorišten do 30. lipnja, iznimno koristiti do kraja kalendarske godine (ako ga nije bilo moguće iskoristiti ili poslodavac nije omogućio do 30. lipnja • Radnik ima pravo na odmor u dva dijela ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori • Ako koristi u dijelovima, jedan dio mora biti u neprekidnom trajanju od 2 tjedna • Propisano je prenošenje godišnjeg odmora u iduću kalendarsku godinu i korištenje do 30. lipnja

 24. RASPORED KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA i NEMOGUĆNOST ODRICANJA STARI ZOR NOVI ZOR promjene Utvrđuje poslodavac najkasnije do 30. lipnja, a radnika najmanje 15 dana prije korištenja Izmjenom se izbjegava dvostruka obveza poslodavca da o utvrđenom rasporedu korištenja godišnjeg odmora obavještava radnika Forma obavijesti Prekid korištenja godišnjeg odmora i njegov nastavak • Utvrđuje poslodavac, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine te o rasporedu obavještava radnike • Radnika o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora obavještava najmanje 15 dana ranije • Ništetnost sporazuma o odricanju od prava na godišnji odmor

 25. PLAĆENI I NEPLAĆENI DOPUST STARI ZOR NOVI ZOR promjene Za darivanje krvi – 1 dan, koristi ga na dan darivanja krvi, osim ako se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim s radničkim vijećem ili ugovorom o radu drukčije ne uredi Može li se za vrijeme neplaćenog dopusta zaposliti kod drugog poslodavca Može li se za vrijeme neplaćenog dopusta otkazati ugovor o radu Može li se plaćeni dopust koristiti nakon nastanka događaja koji ga opravdava Ulazi li dan zbog darivanja krvi u 7 dana • pravo temeljem kojeg radnik nema obvezu rada, a koristi ga zbog svojih osobnih potreba(7 dana godišnje) • Za dobrovoljno darivanje krvi – 1 dan a ostvaruju ga tijekom kalendarske obveze • radnik nema obvezu rada, niti poslodavac ima obveze prema radniku, odnosno za vrijeme korištenja istog, sva prava i obveze iz radnog odnosa miruju.

More Related