retorik og argumentation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retorik og argumentation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retorik og argumentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
zubeda

Retorik og argumentation - PowerPoint PPT Presentation

380 Views
Download Presentation
Retorik og argumentation
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Retorik og argumentation Retorik Retorikkens appelformer Argumentationsanalyse Retorikkens discipliner

 2. Retorik • Politisk kommunikation opstod med demokratiet i Athen 507.f.kr. • Den oprindelige betydning af ordet er ”talekunst” eller ”veltalenhedens kunst”

 3. Politiske taler • Retorikken beskæftigede sig oprindeligt med mundtlig kommunikation, men dens begreber kan overføres til andre former for kommunikation, både skriftlig kommunikation og kommunikation igennem TV.

 4. Politiske taler • USA`s præsident afholder hvert år en TV-transmitteret tale til det amerikanske folk

 5. Politiske taler • I Danmark holder statsministeren sin nytårstale hvert år d. 1. januar samt en tale ved folketingets åbning, som anses for årets vigtigste politiske tale

 6. Retorikkens appelformer • Appel: Henvendelse • Appelform: En måde at henvende sig til andre på • Tre appelformer: • Logos • Pathos • Ethos

 7. Logos Form Eksempel Al Gore bruger logos, men han appellerer også meget til tilhørernes frygt for miljøkatastrofer En universitetsprofessor der holder forelæsning • Appellerer til tilhørernes fornuft • Logik og rationale • Anvender ofte statistik og videnskabelige undersøgelse

 8. Pathos Form Eksempel Dansk Folkeparti • Appellerer til tilhørernes følelser såsom f.eks. frygt eller stolthed • Politisk anvendes ofte appel til nationalfølelse og medlidenhed med bestemte grupper, f.eks. gamle og syge

 9. Ethos Form Eksempel Tidligere statsminister Poul Schlüter ”der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet”, eller Richard Nixon ”I am not a crook.” En prædiken i en evangelistisk frikirke eller ved den muslimske fredagsbøn. • Henviser til talerens troværdighed • Anvender talerens egen autoritet og troværdighed • Kan også referere til eksterne autoriteter som for eksempel forskere, gud

 10. Klassediskussion • Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige former? • Hvad skal der til for at løse politiske problemer? • Hvornår kan retorikkens appelformer skabe problemer frem for at løse dem? • Oplever I, når I lytter til politikere i dag, at man kan stole på hvad de siger? • Hvad er et argument?

 11. Forskellen på tro og viden Tro Viden

 12. Forskellen på en holdning, en påstand og et argument Holdninger og påstande Argumenter En serie logisk opbyggede og ofte objektivt baserede udsagn der fører frem til en konklusion. Forudsætningerne for argumentet kan ofte være baseret på kulturelle, historiske, moralske eller etiske forudsætninger som ikke nødvendigvis deles af alle. • En mening der ofte er baseret på personlige præferencer eller oplevelser. • Vil ofte være alment accepteret som sandheder inden for ens primære sociale grupper som f.eks. familie og vennekreds.

 13. Forskellen på det objektive og det subjektive Objektive Subjektive Noget som er præget af en personlig og ofte forudindtaget opfattelse Er ofte ensidigt og generaliserende Eksempler: Anne har grimt tøj på. Irakiske flygtninge er kriminelle og undertrykker kvinder. • Noget som ikke er præget af personlige meninger eller følelser • Er nuanceret og tager forbehold. • Eksempler: Anne har en blå- og hvidternet skjorte og gule bukser på. Irakiske flygtninge er som oftest muslimer og taler arabisk.

 14. Argumentets reference • Argumenter har ofte en underforstået basis, som det refererer til og henter sin autoritet fra • Det kan f.eks. være: Videnskaben, Etikken, Religionen, Moralen, Det personlige, Historien, Æstetikken, Kulturen, ideologisk, politisk, menneskerettighederne, størst mængde af lykke osv.

 15. Eksempler på brugen af referencer • Argumenter for ægteskab mellem homoseksuelle • Videnskaben: Homoseksualitet er kendt fra mange dyregrupper og må som sådan betragtes som naturlig. Derfor kan man ikke fra et videnskabeligt synspunkt forbyde disse ægteskaber • Religionen: Biblen siger ganske tydeligt, at en mand ikke må ligge ved en mands side som ved sin kones, derfor kan man ikke tillade ægteskaber mellem dem

 16. Eksempler på brugen af referencer • Moralen: Hvis vi tillader ægteskab mellem homoseksuelle vil det nedbryde danskernes moral. Eller alternativt: Det er amoralsk at forsøge at hindre folk i at udleve deres seksualitet • Det personlige: Jeg finder tanken om homoseksuelle ægteskaber skræmmende • Historien/Kulturen: Vi har ikke i Danmark haft tradition for at acceptere homoseksuelle og en accept vil være med til at nedbryde vores kultur.

 17. Eksempler på brugen af referencer • Ideologisk: Det er en grundholdning, at alle mennesker skal have lige rettigheder og selv kunne vælge deres seksuelle præferencer • Menneskerettighederne: Menneskerettighederne, som vi har underskrevet, siger tydeligt, at det er forbudt at forfølge mennesker pga. deres seksuelle præferencer • Størst mængde af lykke: Hvis nogle homoseksuelle skal kunne gifte sig for at blive lykkelige, må det være samfundets opgave at sørge for at de får den mulighed

 18. Klassediskussion • Hvilke referencer synes I er de vigtigste? • Hvilke styrker og svagheder har de forskellige argumenter? • Er der nogle af dem, I ikke vil acceptere som valide referencer? • Videnskaben, Etikken, Religionen, Moralen, Det personlige, Historien, Æstetikken, Kulturen, ideologisk, politisk, menneskerettighederne, størst mængde af lykke.

 19. Formel logik og tautologier Formel logik Tautologi Hvis vi tillader for mange flygtninge ind over grænsen, vil der komme for mange flygtninge til Danmark • A=B B=C det medfører at A=C • Eksempel på forkert anvendt formel logik • Sten kan ikke flyve, mutter kan ikke flyve ergo er mutter en sten

 20. Argumentets bestanddele • Konklusion • Hansen Drikker • Begrundelse • Han er arbejdsløs • Logisk forudsætning • Alle arbejdsløse drikker • Kan I genkende eksemplet?

 21. Argumentationskneb • Autoritetskneb: ”Jeg er professor, så jeg må vide bedst” • Mængdekneb: ”Tre millioner danskere kan ikke tage fejl…” • Generalisering: ”Min nabo støjer, alle naboer støjer” • Hensigtskneb: ”Når du siger sådan, er det bare, fordi du vil opnå et eller andet” • "Stråmanden": Man tillægger modparten et synspunkt, han ikke har, og som man derefter gendriver, fx "I socialdemokrater vil jo opkræve hele bruttonationalproduktet i skat. Men det må I forstå, ikke er muligt, for så går samfundet helt i stå".  •  Religiøse autoriteter: Det er syndigt i Guds øjne.

 22. Retorikkens discipliner Når det praktiske arbejde med at lave en tale eller en fremlæggelse opstår, er der 5 generelle skridt som følges • Inventio (at fremskaffe stoffet) • Dispositio (at ordne stoffet) • Elocutio (at formulere stoffet) • Memoria (at indøve talen) • Actio (at fremføre talen)

 23. Inventio • I denne fase finder og udvælger man sig det stof man vil arbejde med • Metoder: Brainstorm, mindmap • Informationssøgning i bøger og på internettet • Hypoteser og problemorienterede spørgsmål Mindmap

 24. Dispositio Dispositioner Klassisk disposition A. Indledningen Skal skabe opmærksomhed, vinde tilhørernes velvilje og introducere emnet. B. Sagsfremstillingen Skal overbevise ved at informere, fornøje og bevæge. C. Argumentationen C1: Underbyggelse af egne synspunkter C2: Gendrivelse af modstanderens synspunkter D. Afslutningen Emnet afrundes og konklusionen fremlægges. Eventuelt appelleres til tilhørernes følelser. • Den klassiske disposition anvendes ofte ved opgaveskrivning • I artikler kan den journalistiske model bruges, hvor man begynder med konklusionen • Der skal være sammenhæng mellem det, man vil med opgaven og den dispositionsform, man vælger

 25. Eloctio At formulere stoffet Retoriske virkemidler Appelformerne Gentagelser Billedsprog, fx sammenligninger Humor og ironi Fremmedord og fagudtryk, hvis man vil virke klog Inddragelse af eksempler • Et klart sprog der passer med målet • Kvaliteter kan være at det er klart, præcist, levende, nuanceret. • Skal tilpasses tilhørerne • Skal renses for ”støj” som f.eks. flyvende tekster i powerpoints

 26. Eksempler på retoriske virkemidler • Gentagelser: I øvrigt mener jeg, at Kartago skulle ødelægges • Billedsprog: De er en pest over Europa • Humor: If youcan’tjointhem, beat them • Fremmedord og fagudtryk: Moderne unge er i en ambivalent svingning mellem almagt og afmagt • Eksempler: På min mors plejehjem er der dårlige/gode forhold, eller: Som sagen med ungdomshuset viser…

 27. Memoria Hvad virker Hvad virker ikke At læse op fra papiret Ikke at have styr på hvad man siger hvornår Ikke at have styr på hvem der siger hvad hvornår, hvis man er flere • At tale frigjort fra papiret • At kunne hele talen • At have øvet sig • At have øjenkontakt til tilhørerne • At kunne modtage spørgsmål til stoffet og kunne uddybe det

 28. Actio • Påklædning • Styling • Personlig stil • Kontakt til tilhørere • Intonation • Gestik/Kropssprog

 29. Klassediskussion • Hvor støder I ind i problemer, når I fremlægger? • I hvilken disciplin bruger I mest tid? • Hvordan indøver I en fremlæggelse? • Hvordan øver I gestik og intonation?