1 / 19

Janusz Korczak

Janusz Korczak. Patron Szkoły Podstawowej w Raczkowie. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879r. w Warszawie. Zginął 6 sierpnia 1942r. w obozie zagłady w Treblince. Powie ś ciopisarz. Pedagog. Publicysta. Lekarz - pediatra.

zubaida
Download Presentation

Janusz Korczak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Janusz Korczak Patron Szkoły Podstawowej w Raczkowie

 2. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879r. w Warszawie Zginął 6 sierpnia 1942r. w obozie zagłady w Treblince

 3. Powieściopisarz Pedagog Publicysta Lekarz - pediatra

 4. Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, później studia uzupełnił w Berlinie i Paryżu. Urodził się w zamożnej rodzinie inteligenckiej żydowskiego pochodzenia. Prawdziwe nazwisko: Henryk Goldszmit Pseudonim: Janusz Korczak, Stary Doktor, Hen-Ryk

 5. W 1912 roku objął stanowisko dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydowskich, a później także Naszego Domu, sierocińca dla dzieci polskich.

 6. A jak wyglądał Janusz Korczak? Był niezbyt wysoki, lekko przygarbiony, z ryżą bródką i sporą łysiną. Miał zawsze lekko przymrużone niebieskie oczy. Najczęściej chodził w lekarskim zielonym fartuchu.

 7. Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną  pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał, że dziecko ma prawo być sobą, być takim jakim jest.

 8. Utwory literackie dla dzieci

 9. Utwory pedagogiczne

 10. W 1942 roku Korczak zostaje zamknięty w getcie z wychowankami  Domu Sierot. Odrzuca propozycję ocalenia i w sierpniu 1942 roku zostaje wywieziony wraz z dziećmi do obozu zagłady w Treblince, gdzie wraz z nimi zginął.

 11. Jego postać znana jest w Polsce i za granicą o czym świadczą poświęcone mu liczne wiersze, opowiadania, wspomnienia, książki. We wszystkich dziedzinach sztuki znajdujemy prace upamiętniające w różnorodny sposób jego dokonania: pomniki, rzeźby, obrazy, utwory muzyczne, sztuki teatralne i filmy.

 12. Istnieje wiele organizacji i stowarzyszeń, które popularyzują idee Janusza Korczaka i upowszechniają jego dorobek twórczy. Nasza szkoła należy do Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej. Na przypomnienie zasługuje fakt, iż uczeń naszej szkoły Jakub Dzieran wygrał konkurs na logo Kręgu Korczakowskiego.

 13. Sobótka Pomniki Janusza Korczaka Jerozolima Warszawa

 14. Dzieci..."Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają."

 15. Zabawa..."Nie to ważne w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje. Można rozumnie bawić się lalką, a głupio i dziecinnie grać w szachy. Można ciekawie i z fantazją bawić się w straż, pociąg, polowanie, w Indian, a bezmyślnie czytać książki."

 16. Szkoła..."(...) na szkołę skarżą się ci, którym w domu jest dobrze, którym dom dużo daje różnych rozrywek; albo tacy, od których rodzice żądają, żeby się dobrze uczyli, chociaż nie są zdolni i nauka im z trudem przychodzi."

 17. "Nie niosę Ci modłów długich o Boże [...].daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc,ich trudom błogosławieństwo.Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek przyjm jedyny mój klejnot: smutek. Smutek i pracę.”Janusz Korczak – „Modlitwa wychowawcy”

 18. Pamięć o Korczaku wciąż żywa Janusz Korczak był wielkim przyjacielem dzieci. Nie tylko je kochał i był dla nich dobry, lecz je szanował i przyznawał im prawa równe prawom dorosłych. Uczył także dzieci, że nie tylko prawa mają, lecz i obowiązki. Zawsze pamiętajcie o Januszu Korczaku - może nawet najpiękniejszej, najszlachetniejszej postaci w naszej literaturze. Oddał dzieciom wszystko, także własne życie. Nie ma Go wśród żyjących, ale jest wśród nas, obecny poprzez swoje mądre książki.

 19. „mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...” Dziękujemy za uwagę!

More Related