Universiti
Download
1 / 27

LAPORAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Universiti Putra Malaysia Penilaian Laman Web PTJ. LAPORAN. Ringkasan Eksekutif. Penilaian Laman Web PTJ (Fasa 1 iaitu peringkat pematuhan garis panduan) telah dijalankan pada 19 Disember 2013 dan tamat pada 24 Januari 2014 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LAPORAN' - zorion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laporan

Universiti Putra Malaysia

PenilaianLaman Web PTJ

LAPORAN


Ringkasan eksekutif

RingkasanEksekutif

Penilaian Laman Web PTJ (Fasa 1 iaitu peringkat pematuhan garis panduan) telah dijalankan pada 19 Disember 2013 dan tamat pada 24 Januari 2014.

Kriteria yang diubahsuai daripada garis panduan penilaian laman web yang dibangunkan oleh Multimedia Development Corporation (MDEC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU).

Sehingga 19 Disember 2013, terdapat 76 laman web PTJ yang disenaraikan oleh MarComm untuk dinilai tetapi hanya 75 saja yang boleh dibuat penilaian. (Sekolah Pengajian Siswazah masih menggunakan laman web lama)

Keputusan penilaian menunjukkan 14 PTJ memperolehi markah 100-90 (18.7%), 24 PTJ dengan markah 89-80% (32.0%), 13 PTJ mendapat 79-70% (17.3%), 11 PTJ dengan markah 69-60% (14.6%), 5 PTJ memperolehi 59-50% (6.7%), 5 PTJ dengan markah 49-40% (6.7%) dan 3 PTJ mendapat 39-30% (4.0%).

Isu utama: Kualiti terjemahan maklumat dalam Bahasa Inggeris (termasuk kandungan yang belum mempunyai terjemahan), Arkib yang tidak mempunyai kandungan, Gayapenulisan, susunan maklumat dan kualiti Kandungan (memenuhi keperluan pelanggan), tiada Piagam Pelanggan (termasuk laporan piagam pelanggan), pemilihan Gambar (tidak berkualiti), Direktori Staf (terjemahan jawatan, tidak komprehensif di PTJ dan tidak dikemaskini), tiada paparan pada maklumat Terkini, dan Menu Pelanggan dan Menu Utama yang kurang tepat dan tidak lengkap.


Objektif

Objektif

Penilaianlaman web mempunyaiobjektifutamasepertiberikut:


Objektif laman web

ObjektifLaman Web

Membantu bakal pelajar mendapat maklumat dan sumber penting UPM, dan sekali gus menarik minat menjadikan UPM sebagai destinasi pengajian tinggi utama dalam kalangan lima Universiti Penyelidikan di Malaysia.

Membantu bakal pelajar (khususnya antarabangsa) dalam program mobiliti, internship dan lain-lain.

Meningkatkan penglibatan alumni dalam aktiviti universiti termasuk memudahkan sumbangan derma, endowmen, wakaf ilmu dan lain-lain.

Mewujudkan komuniti universiti yang lebih luas, termasuk penyertaan masyarakat dalam pelbagai aktiviti pengembangan, sukarelawan, dan perkongsian ilmu.

Menyediakan pemegang taruh dengan pelbagai maklumat seperti polisi, peraturan, sistem tadbir urus, perkembangan dan lain-lain termasuk peluang pekerjaan dan maklumat pekerjaan

Mempelawa hubungan korporat, antarabangsa dan industri dalam aktiviti penyelidikan, keusahawanan, pengajaran, dan pembangunan pelajar.


Pengguna laman web
PenggunaLaman Web

 • Staf

 • PelajarSemasa

 • BakalPelajar (LepasanSekolah, Martikulasi, Politeknik, Kolej, dan IPT lain

 • BakalPelajar (Program Mobiliti, PertukarandanInternship)

 • BakalStaf

 • IbuBapa

 • Alumni

 • Masyarakat

 • Penaja

 • Media

 • KementeriandanAgensiKerajaan Yang Berkepentingan

 • RakanMoUdanMoA

 • SektorKorporat

 • dan lain-lainLaporan

KeputusanPenilaianHasilSemakan

MaklumatPeratusPencapaian Pembangunan Laman Web Mengikut PTJ BagiTahun 2013 adalahsepertiJADUAL


14 18 7 daripada 75 ptj berjaya menyiapkan 90 100 laman web mengikut garis panduan laman web upm

37(49.3%) PTJ tidakmencapai 80.0%

37 PTJ tersebutmeliputi:

11 KolejKediaman(29.7%)

3 Fakulti (8.1%)

5 Institut (13.5%)

8 PusatdanAkademi (21.6%)

10 Pejabat/ Bahagian(27.0%)

14(18.7%) daripada 75 PTJberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

14 PTJ tersebutmeliputi:

4 Fakulti : 28.6%

2 Institut : 14.3%

1 KolejKediaman : 7.1%

5 PusatdanAkademi : 35.7%

2 Pejabat/Bahagian : 14.3%


4 daripada 16 fakulti berjaya menyiapkan 90 100 laman web mengikut garis panduan laman web upm

4daripada 16 Fakultiberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

FakultiSainsdanTeknologiMakanan : 96.4%

FakultiPertanian: 94.4%

FakultiSainsPertaniandanMakanan : 91.3%KampusBintulu

FakultiPengajianPendidikan : 90.3%

3Fakultitidakmencapai 80.0%

FakultiSains : 79.1%

FakultiEkologiManusia : 70.4%

FakultiPerubatandanSainsKesihatan : 65.8%


Laporan

HasilSemakan Pembangunan Laman Web PTJ olehJawatankuasaPemantauanLaman Web PTJ


2 daripada 9 institut b erjaya menyiapkan 90 100 laman web mengikut garis panduan laman web upm

2daripada 9 Institutberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

InstitutTeknologiMaju: 97.3%

InstitutBiosains : 90.0%

5 Instituttidakmencapai 80.0%

InstitutKajianDasarPertaniandanMakanan : 79.2%

InstitutPengajianSainsSosial : 74%

InstitutGerontologi : 73.6%

InstitutPenyelidikanMatematik : 67.8%

InstitutPerhutananTropikadanProdukHutan : 60.7%


Laporan

HasilSemakan Pembangunan Laman Web PTJ olehJawatankuasaPemantauanLaman Web PTJ


Laporan

5 Pusattidakmencapai 80.0%

Pusat Islam Universiti : 64.5%

PusatSukan : 50.0%

PusatAsasiSainsPertanian : 46.0%

PusatPengimejanDiagnostikNuklear : 32.4%

Pusat Pembangunan Akademik : 48.5%

AkademiSukan : 45.0%

5daripada 16 Pusat/Akademitermasuk Taman PertaniandanPusatAsasiSainsPertanianberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

PusatKesihatanUniversiti : 97.4%

PusatPemajuanKompentasi Bahasa : 95.0%

PusatSumberdanPendidikanKanser : 90.7%

PusatKokurikulumdan Pembangunan Pelajar : 96.0%

Pusat Pembangunan MaklumatdanKomunikasi : 92.4%


1 daripada 17 kolej berjaya menyiapkan 90 100 laman web mengikut garis panduan laman web upm

1daripada 17 Kolejberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

KolejSebelas : 91.9%

11 Kolejtidakmencapai 80.0%

KolejEmpatbelas 78.0%

KolejCanselor 77.4%

KolejTunDr. Ismail 74.5%

KolejKelima 63.3%

KolejDuabelas59.8%

KolejTigabelas58.0%

KolejKedua57.9%

KolejTun Perak 47.5%

KolejSepuluh41.9%

KolejKeenam37.8%

KolejEnambelas33.3%


Laporan

10 Pejabat/Bahagiantidakmencapai 80.0%

BahagianAkademik : 77.1%

PejabatNaibCanselor : 76.8%

Pejabat TNC (Hal EhwalPelajardan Alumni) : 75.5%

Pejabat Pembangunan danPengurusanAset : 75.5%

BahagianKeselamatan : 73.4%

Bahagian Audit Dalam : 68.1%

PejabatPendaftar : 67.0%

Pejabat TNC (JaringanIndustridanMasyarakat : 62.5%

PejabatPenasihatUndang-undang : 60.9%

Bendahari : 59.4%

2daripada 16 Pejabat/Bahagianberjayamenyiapkan 90-100% laman web mengikutGarisPanduanLaman Web UPM

Perpustakaan : 95.5%

Pejabat TNC (PenyelidikandanInovasi) : 90.3%


Isu utama

1

2

3

IsuUtama

5

6

4


Isu utama1

9

7

8

IsuUtama

11

10

12Giving to college faculty or giving to upm

Giving to College/ Faculty or Giving to UPM

InformasiPertanian (AgriPutra)

Kebanyakanlaman web universitiantarabangsamempunyaikandungankhasuntuk Give atau Giving To Faculty atau Giving To University. Bagaimanapun, UPM atau PTJ belummembangunkan menu untuksumbangandaripada alumni ataumasyarakatkhususnyasumbangan yang dibuatmelalui online seperti Ways to Give, Your Impact dan Recognition.

(WakafIlmusebagaisalahsatukomponen)

UPM perlumewujudkansatu Menu atauikon “PERTANIAN” sebagaisatuinformasi yang unikdankhusus di laman web utama UPM. Melalui menu tersebut, UPM bolehberkongsimaklumatberkenaankekuatandisiplinpertanian. Perkongsiankaedahpenanaman yang betul (untukbeberapajenistanamanutamaatau lain-lain), pertaniankomersial, komoditi, penyakittanaman, hasilpenyelidikanpertanian, konservatoripertanian, bukudan lain-lain penerbitan yang berkaitan.


Piagam pelanggan

PiagamPelanggan

U-Respon

UPM dan PTJ perlumemaparkandanmengemaskinipiagampelanggansekurang-kurangnya 3 kali dalamtempohsetahun. Piagampelanggan yang dibangunkanmestilahberfokuskankepadaperkhidmatanutamadanmempunyaielemen SMART iaituSpecific, Measureable, Attainable, Relevant and Time-Specific.

iDEChendaklahmelihatsemulakeupayaansistem U-Respondalammemberikan Feedback Notification atau Response. Terdapatkes di mana (semasapenilaian MDEC dan SIRIM), pelanggantidakmenerimamaklumbalassebagaimanadiperlukandalamsistem U-Respon.


Slider

Slider

Direktori Staf

Cara persembahan slider belumberadapadatahap yang memuaskanpadakebanyakan slider laman web PTJ. Gaya penulisandangambarpada slider seharusnyamempunyaielemen “pemasaran” yang memfokuskankepadapemberitahuanpenemuan, peristiwa, kempen, pencapaian, kepakaran, aktiviti CSR dan lain-lain. Kadang-kadang slider jugabolehdiletakkanvidoe yang memberipenerangansecarajelasdanmenariktentangmaklumat yang hendakdisampaikan.

Slider bukansahajamempunyaigambar yang bolehmempengaruhi, membujukdanmenarikperhatiantetapiiajugaperludilengkapkandenganpenulisan yang mempunyaimaklumatselanjutnyapadahalaman yang berkaitan. Contoh slider padalaman web National University of Singapore, Stanford University dan University of Michigan bolehdijadikanpanduan.

PTJ perlumemastikansemuastafkemaskinimaklumatnombortelefon di dalamsistem SISMAN supayadirektorimempunyaimaklumatnomborperhubungan yang tepat. Terjemahanjawatanjugaperludilihatdengantelitisupayaiamelambangkanmaksuddanfungsijawatan yang sebenar. Begitujugadengandirektori di PTJ sepertiInstitut, PejabatdanBahagian, terdapatnamapensyarah (asalFakulti) yang tidakdisenaraikandalamdirektoriberkenaankeranamaklumattersebutterdapat di Fakulti. IDEC perlumemainkanperananuntukmemastikansemuadirektoritersebutbolehdiakses di semua web PTJ. PandanganpelanggansupayaperkataanProf., Dr., Prof.Madya, Tuan, Puan, Cikdiletakkandihujungnama (dalamkurungan), perludipertimbangkansewajarnya.


Berita semasa

BeritaSemasa

PengemaskinianMaklumat

Kebanyakanlaman web PTJ memaparkangambar yang samauntuksemuaberitasemasapadamukahadapanlaman web masing-masing. Inimenunjukkantiadakepelbagaiandankeunikanberitasemasauntuk PTJ berkenaan. Terdapatjugakekeliruanbentukberitasemasadanpengumuman di manaada PTJ yang meletakkanpengumumandalamberitasemasa. Penulisanberitamempunyai format yang tersendiridansecaraakademiknyaadalahberdasarkan 5W dan 1H. Jikaperlu, kursuspenulisanberitaperludibuatkepadasemuapegawaiberkaitan.

Maklumat yang dipaparkansamadadalamstatistik, direktori, pengumuman, hebahan, terkini, slider, acara, banner, berita, promosidan lain-lain perludikemaskinidarisemasakesemasa. Contohnya, masihterdapat banner aktiviti yang telahdijalankanlebihdaripada 1 bulandipaparkandalamlaman web PTJ.


Informasi alumni

Informasi Alumni

Maklumat Penyelidikan

RMC dimintasupayamelihatsemuladanmengenalpastibentukmaklumat yang perludipaparkanolehFakultidanInstitutdenganmengambilkiramaklumattersebutdiperlukandanpentingkepadapelanggan. Keperluandenganertikataperkongsianpenemuan, peneranganperkhidmatan, bidangkeutamaan (bentukpenulisan), menawarkankerjasama, kepakarandan lain-lain. Apabilasemulaelemenstrategikditetapkan, satugarispanduanbagaimanamemaparkanmaklumatsupayalebihkonsistendanmenarikdibentukuntukdigunapakaiolehsemua PTJ.

Dicadangkansupayaikon Alumni mengandungimaklumatsepertiberikut: ProfilAlumni UPM/Fakulti yang menciptanamapadaperingkatkebangsaanatauantarabangsa (MenteriKabinet, Wakil Rakyat, Usahawanberjaya, TokohKorporat, AhliSukandan lain-lain), kaedahmemberisumbangan (Giving Back) termasukbentuksumbangandankepentingansumbangan, Pendaftaran alumni secara online, memaparkanaktiviti alumni, memuatnaikpenerbitan alumni (jikaada) danmempelawaSukarelawan Alumni untukaktivitiuniversiti.


Maklumat kolej kediaman

MaklumatKolejKediaman

PautanLuar

Melihatsemulacadanganmaklumatberikutuntukdimasukkandalamlaman web KolejKediaman : PeraturanKolejKediamanPelajar, PanduanPenggunaanKemudahan, KehidupanKampus, PanduanKeselamatan, MotivasiPembelajaran, Pengurusan Masa, PanduanatauProsedurPelaksanaanAktivitiPelajar, TeknikPembelajaran, KepimpinanPelajar, Protokol, EtiketSosial, PemakananKesihatan, Perpaduan, KaedahPenajaan, Sukarelawan, Sekretariatatau Biro yang ditubuhkan di Kolejdanpelbagai input lain yang bolehmemberimanfaatkepadapelajardanpelanggan

Dicadangkaninstitusi yang mempunyaiMoU/MoAdibuatpautanpadalaman web PTJ. Dan PTJ perlumaklumkankepadainstitusiberkenaantentanginisiatif yang diambil.


Program penilaian laman web fasa 2

JadualPenilaian 2014

Program PenilaianLaman Web Fasa 3

Tarikh : 22 – 31 Disember 2014

Metodologi:

SoalSelidik

Senaraisemakkriteriakandungandankualitipenulisan

Tindakanpembetulandancadanganpenambahbaikan (Penilaian 2)

Program PenilaianLaman Web Fasa 2

Tarikh : 21 – 30 April 2014

Penilaiandalamkalanganpenggunaiaitu:

Pelajar

Bakalpelajar

Pelawat

Staf

Alumni

Metodologi:

SoalSelidik

Senaraisemakkriteriakandungandankualitipenulisan

Tindakanpembetulandancadanganpenambahbaikan (Penilaian 1)


Kesimpulan

Kesimpulan

Penyediaankandunganlaman web adalahhasilkreativitidaninisiatif di bawahtanggungjawabJawatankuasaLaman Web UPM danJawatankuasaKerjaLaman Web PTJ iaitubergantungkepadafungsidanperkhidmatanutama yang disediakanolehuniversiti. Fungsidanperkhidmatan yang dipaparkanmelaluilaman web mestilahmemenuhikeperluanutamapelanggandandikemaskinidarisemasakesemasa

Aspekkandungan yang perluditambahbaikkhususnyapersembahanmaklumatdanteknikpenulisanlaman web. Silarujuklaman web universitiantarabangsa yang disenaraikandalam ranking terbaikWorld Webometric Ranking seperti Stanford University, National University of Singapore, Cornell University, University of Washington, University of Michigan, University of California Berkeley dan University of Minnesota sebagaipanduan

Rujukjugalaman web Hokkaido University, Taylor’s University danNanyang Technological University. Jenamalaman web universiti-universititersebutmempunyaikekuatanya yang tersendiri, terutamanyaberkaitanaspek “pemasaranuniversiti” apabila 9th QS-APPLE yang bersidang di Sungkyun Kwan University, Korea, pada 30 Oktober – 1 November 2013 telahmengumumkan Hokkaido University (Jepun), Taylor’s University (Malaysia) dan ETS TOEFL (Australia) sebagaipenerima Best International Website Page. ManakalaNanyang Technological University (Singapore) diumumkansebagaipenerimaanugerahuntukkategori Most Crerative Corporate Institutional Video yang dipaparkanmelaluilaman web


Laporan

TERIMA

KASIH