1 / 7

Škola pro děti

Škola pro děti. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673. Příjemce:. Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní. Téma hodiny: Vyjmenovaná slova M – dmýchat,chmýří,nachomýtnout se, Litomyšl.

zora
Download Presentation

Škola pro děti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vyjmenovaná slova M – dmýchat,chmýří,nachomýtnout se, Litomyšl Doporučeno pro: 3.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL Vysvětli, co to znamená: • Pracuje hlem__ždímtempem. • Petrkl__č prý odem__kájaro. • To se vym__kávšem zvyklostem. • Sejde z očí, sejde z m__sli. • Zm__lenáneplatí.

  3. Vyber a doplň vhodná slova • Auto dostalo náhle ……………. • Nezapomeň si ……………… ruce ……………….. • Blížil se ……….. tempem. ……………….schodiště. • Byla to ………… …………… • ……… jsme muzikanti, přicházíme z české země. • Můžeš ……. půjčit sešit? • Horským ……. vedla úzká cesta. • Zedník ……… zeď. • …………. je druh medvěda. • Dana………….dobré vysvědčení. ( mýlka, my, smyk, mi, Míla, umýt, hlemýždí, myla, nemilá, mýdlo, průsmyk, omítat, mívat, mýval )

  4. Jste dobří pozorovatelé? • Řekněte, co všechno se musí stát nebo musí být před tím, než auto dostane smyk. • Řekněte přesně, co dělá auto, které dostalo smyk. • Řekněte přesně, co všechno se může stát po tom, když auto dostane smyk.

  5. CVIČENÍ. To jsme m__: máma, táta, můj bratr a já. Nam__dli si ruce m__dlema pořádně si je um__j. Koupíš m__  v m__stnímobchodě novou knihu? Snaž se přem__šlet, abys vym__slelřešení slovní úlohy. Kam zase zm__zel M__chal? Každý se přece může zm__lit.   Koupila si v obchodě obyčejnou m__nerálku. To se m__  nelíbí.   Mam__nkaby chtěla m__t m__čkuna nádobí. To je om__l.   V m__slivněna kraji lesa bydlí m__slivec. Do kina na nový film   jedeme m__  všichni.

  6. Doplň a vyhledej v osmisměrce. Kl__ka, kl__č, ol __va, l__zátko, l__vanec, sl__b, ml__t, vl__v , l__pa, l__ný, M__la , mal__na, osl__k.

More Related