tyle misji ile dotacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tyle misji, ile dotacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tyle misji, ile dotacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Tyle misji, ile dotacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Tyle misji, ile dotacji. Czy parki i i nkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ? Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013 Marek Winkowski – wiceprezes SOOIIPP. Dotacja a misja. Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na określony cel. Dotacja a misja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tyle misji, ile dotacji' - zoltin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tyle misji ile dotacji

Tyle misji, ile dotacji

Czy parki i inkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ?

Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013

Marek Winkowski – wiceprezes SOOIIPP

dotacja a misja
Dotacja a misja

Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na określony cel

dotacja a misja1
Dotacja a misja

Misja – powód, dla którego istnieje organizacja lub podejmowane jest określone działanie

przyk ady misji w klasycznym rozumieniu
Przykłady misji (w klasycznym rozumieniu)
 • O charakterze publicznym, np.:
  • Religijne - szerzenie wiary
  • Oświatowe - szerzenie wiedzy
  • Militarne - podbijanie lub utrzymywanie określonych terytoriów
przyk ady misji
Przykłady misji
 • Misja przedsiębiorstwa:

– zespół założeń uzasadniających cel istnienia, zaspakajane potrzeby, a także definiujących wartości dodane dla klientów

     • Przykład - misja Kompanii Kolejowej w USA – połączenie wschodu i zachodu „żelazną drogą” i zapewnienie transportu ludzi, zwierząt oraz towarów

Niestety, wierność misji stała się przyczyną upadku tej organizacji…

misje publiczne a misje przedsi biorstw
Misje publiczne a misje przedsiębiorstw
 • Przyświeca im odmienna wizja
 • Misje publiczne nie mają charakteru komercyjnego, misje przedsiębiorstw – zwykle mają taki charakter
 • Misje publiczne skupiają się głównie na „interesariuszach zewnętrznych”, misje przedsiębiorstw – głównie na „interesariuszach wewnętrznych”

A jakimi są misje parków i inkubatorów technologicznych??

park technologiczny
Park technologiczny

Park technologiczny(definicja z Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 art. 2, p. 15, oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537– to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

inkubator technologiczny
Inkubator technologiczny

Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która realizuje, we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, program którego głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku

misje park w i inkubator w t echnologicznych
Misje parków i inkubatorów technologicznych

„Przekształcanie wiedzy w produkty o wysokiej wartości dodanej”

przekszta canie wiedzy w produkty
Przekształcanie wiedzy w produkty

Jednostki służące komercjalizacji wiedzy, np. CTT

Parki i inkubatory technologiczne

Gospodarka – wytwórca produktów

Nauka – wytwórca wiedzy

slide12

Przedsiębiorstwo– w rozumieniu prawa wspólnotowego to każdy podmiot prowadzący działalnością gospodarczą tzn. OFERUJĄCY USŁUGI LUB TOWARY NA RYNKU, niezależnie od tego jaki jest jego status prawny, niezależnie od tego w jaki sposób jest finansowany

wachlarz us ug
Wachlarz usług
 • Udostępnianie nowoczesnej infrastruktury
 • Usługi badawczo rozwojowe
 • Usługi doradcze
 • Pozyskiwanie zamówień, budowa konsorcjum pod ich realizację
 • Szkolenia
 • Pośrednictwo w kontaktach międzynarodowych
kreowanie efektu synergii
Kreowanie efektu synergii

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Firma 1

100%

100%

100%

100%

Rozwój i wykorzystanie zasobów wśród firm ulokowanych poza parkiem

25%

Poziom wykorzystania

środków

25%

25%

25%

Pełne wykorzystanie środków

25%

25%

25%

25%

Koszty sytuacji „no-Park”: 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Koszty sytuacji „Park”: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

Rozwój i wykorzystanie zasobów wśród firm ulokowanych w parku

parki i inkubatory technologiczne
Parki i inkubatory technologiczne
 • Są przedsiębiorstwami
 • Posiadają odbiorców usług
 • Dzięki efektowi synergii obniżają koszty działania

Czym zatem uzasadnić dotacje dla tego typu organizacji?

slide16

W warunkach europejskich nie pojawiły się parki lub inkubatory technologiczne, które bez korzystania ze środków publicznych prowadziłyby w sposób kompleksowy usługi zgodne z ich misją.

Dlaczego w USA jest inaczej??

przyczyny
Przyczyny
 • Klienci to głównie mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • Przekształcanie wiedzy w produkty to działalność bardzo wysokiego ryzyka; MSP mają ograniczone rezerwy na tak wysoki jego poziom
 • Większość usług świadczonych przez parki i inkubatory technologiczne to usługi nierentowne
 • Zbyt mały popyt na poszczególne rodzaje usług będących ofertą parków i inkubatorów
przyk ad du ego w skali polski parku technologicznego 145 mln z aktyw w
Przykład dużego w skali Polski parku technologicznego – 145 mln zł aktywów

Podstawowe dane ekonomiczne:

 • Przychody z najmu powierzchni 12,5 mln zł
 • Przychody z usług:
  • Przychody z usług laboratoryjnych 1,2 mln zł
  • Przychody z usług B + R 2,8 mln zł
  • Inne usługi 0,5 mln zł

Suma: 4,5 ml zł

Przychody ogółem: 17 mln zł

przyk ad c d
Przykład c.d.

Podstawowe dane ekonomiczne:

 • Koszty najmu powierzchni 10 mln zł
 • Koszty świadczonych usług 10,5 mln zł

Koszty łącznie: 20,5 mln zł

przyk ad c d1
Przykład c.d.
 • Wynik:
  • Najem powierzchni: (12,5-10) 2,5 mln zł
  • Usługi: (4,5-10,5) -5 mln zł

Koszt realizacji misji…

efekty 1 3
Efekty (1/3)
 • 1500 wysokokwalifikowanych miejsc pracy
 • 150 firm innowacyjnych, z czego ponad 50% to firmy nowopowstałe dzięki bazie materialnej stworzonej przez park i inkubatory
 • Liczne nagrody krajowe i międzynarodowe otrzymywane przez firmy ulokowane w parku i inkubatorze
efekty 2 3
Efekty (2/3)
 • Liczne nowe produkty wprowadzone na rynek, w tym kilka rozwiązań oryginalnych w skali światowej, m. in.:
  • Katalizatory olefinowe metafazy,
  • Fosfolipidy pochodzenia zwierzęcego,
  • Nowej generacji substancje lecznicze, których działanie opiera się na komórkach, macierzystych
  • Przestrzeń interaktywna.
efekty 3 3
Efekty (3/3)
 • Wykonanie, dostarczenie i uruchomienie unikalnej w skali światowej instalacji do projektu XFEL – aport rzeczowy Polski do międzynarodowego projektu budowy lasera na swobodnych elektronach w Hamburgu
wnioski 1 4
Wnioski (1/4)

Jeżeli parki oraz inkubatory technologiczne sprowadzą swoją działalność do wynajmu powierzchni, mogą wówczas funkcjonować bez dotacji jako komercyjne przedsiębiorstwa, podobnie jak firmy developerskie.

wnioski 2 4
Wnioski (2/4)

Pełnienie misji :

„Wiedzę przekształcamy w produkt o wysokiej wartości dodanej”

wymaga korzystania z dotacji lub istotnego zwielokrotnienia popytu na usługi związane z komercjalizacją wiedzy – w warunkach polskiej gospodarki.

wnioski 3 4
Wnioski (3/4)

Bezpośrednie dofinansowanie przedsiębiorstw przynosi ograniczone efekty w rozwoju oryginalnych wdrożeń, ponieważ przedsiębiorcy wybierają łatwiejsze, bardziej rentowne rozwiązanie polegające na innowacji imitacyjnej.

wnioski 4 4
Wnioski (4/4)

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy uzasadnia dotowanie parków i inkubatorów technologicznych. Dotacjom tym jednak należy postawić wymogi podporządkowane misji : „Wiedzę przekształcamy w produkt o wysokiej wartości dodanej” oraz określić mierzalne cele.

slide30

Dziękuję za uwagę.

Marek Winkowski

wiceprezes zarządu SOOIIPP

wiceprezes zarządu WPT S.A.

winkowski@technologpark.pl