slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIK w szkole podstawowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIK w szkole podstawowej

play fullscreen
1 / 14

TIK w szkole podstawowej

116 Views Download Presentation
Download Presentation

TIK w szkole podstawowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ

 2. Dlaczego mapy myśli ? • Pomagają zaoszczędzić czas na tworzenie notatek; • Ułatwiają ich zapamiętywanie i powtarzanie; • Wykorzystują potencjał całego mózgu; • Zwiększają efektywność: nauki, kreatywności, myślenia, planowania, podejmowania decyzji, prezentacji itd. • http://www.kurs.mapy-mysli.com

 3. Mapy myśli i mapy pojęć Mapa myśli pojęć metoda błyskawicznego, opisują relacje między graficznego notowania pojęciami i terminami wspomagająca twórcze z określonej dziedziny myślenie

 4. Przykładowe zastosowaniamap pojęć w edukacji szkolnej • sprawdzenie wiedzy początkowej uczniów • (np. przed rozpoczęciem nowego działu); • „zebranie”, uporządkowanie zdobytych wiadomości (np. przed sprawdzianem); • jako sprawdzian (aby móc wykorzystać mapy myśli jako sprawdzian trzeba stopniowo przygotować do tego uczniów)

 5. Możliwe zastosowania język polski • rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach • rozpoznawanie w wypowiedziach podstawowych części i określanie ich cech; • rozpoznawanie w tekście literackim: porównań, przenośni, epitetów, wyrazów dźwiękonaśladowczych; • charakteryzowanie bohaterów literackich;

 6. Możliwe zastosowania język obcy Gromadzenie zasobów słownictwa w zakresie tematów takich jak na przykład: dom, szkoła, zakupy, podróżowanie, życie rodzinne i towarzyskie;

 7. Możliwe zastosowania historia i społeczeństwo • poznawanie mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce; • wymienianie miejsc największych skupisk Polaków na świecie; • opisywanie życia w Atenach peryklejskich, przy użyciu pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada;

 8. Możliwe zastosowania przyroda wymienianie form ochrony przyrody stosowanych w Polsce; rozróżnianie i opisywanie rodzajów wód powierzchniowych.

 9. Możliwe zastosowania matematyka • rozpoznawanie różnych rodzajów liczb; • odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach

 10. Możliwe zastosowania muzyka wprowadzanie i rozumienie podstawowych pojęć muzycznych (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo); określanie charakterystycznych cech polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka).

 11. Przydatne narzędzia TiK http://www.text2mindmap.com http://blumind.pl/pobierz/ http://imindmap.pl – program komercyjny http://www.mindmeister.com/ - darmowa aplikacja on-line http://www.xmind.net/ http://www.kurs.mapy-mysli.com/ - darmowy kurs tworzenia map myśli

 12. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UWAGĘ  Anna Fatyga