dr oec vita zari a asoc profesore n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr.oec. VITA ZARIŅA , asoc.profesore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr.oec. VITA ZARIŅA , asoc.profesore

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

Dr.oec. VITA ZARIŅA , asoc.profesore - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

Dr.oec. VITA ZARIŅA , asoc.profesore. Finanšu vadība un riski. Finanšu vadības būtība. Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi novērtēt visus citus uzņēmumā notiekošos procesus. Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore. 2. Finanšu vadības sastāvdaļas:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dr.oec. VITA ZARIŅA , asoc.profesore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr oec vita zari a asoc profesore

Dr.oec. VITA ZARIŅA, asoc.profesore

Finanšu vadībaun riski

finan u vad bas b t ba
Finanšu vadības būtība

Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi novērtēt visus citus uzņēmumā notiekošos procesus.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

2

finan u vad bas sast vda as
Finanšu vadības sastāvdaļas:

Finanšu plānošana

Kontrole

Finanšu vadīšana

Analīze

Kontrole

finan u vad bas pamatm r is uz muma v rt bas palielin ana
Finanšu vadības pamatmērķis – uzņēmuma vērtības palielināšana:

peļņu nesošu darbības virzienu paplašināšana;

saimnieciskās darbības rentabilitātes palielināšana;

efektīva uzņēmuma resursu izmantošana;

optimālas kapitāla struktūras veidošana

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

4

pe u neso u darb bas virzienu papla in ana
Peļņu nesošu darbības virzienu paplašināšana:

atsevišķu pakalpojumu un produktu rentabilitātes aprēķins, nosakot peļņu un zaudējumus nesošu pakalpojumu un produktu virzību vai darbības virziena iespējamo likvidāciju vai paplašināšanu;

uzņēmuma ieņēmumu struktūras veidošana, vadīšana un regulāra kontrole.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

5

saimniecisk s darb bas efektivit tes palielin ana
Saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana:

izmaksu analīze, vadība, kontrole;

izmaksu optimizācijas risinājumi;

budžetēšana un kontrole.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

6

efekt va uz muma resursu izmanto ana
Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana:

uzņēmuma līdzekļu struktūras veidošana un vadība;

uzņēmuma līdzekļu aprites paātrināšana;

ieguldīto līdzekļu sastāva analīze;

nelikvīdo un iesaldēto līdzekļu noteikšana un lēmumu pieņemšana par to likvidāciju.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

7

optim las kapit la strukt ras veido ana
Optimālas kapitāla struktūras veidošana:

mērķtiecīga kapitāla struktūras veidošana un vadība;

kapitāla cenas noteikšana un vadība;

finansēšanas avotu izvēle un piesaiste.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

8

slide9
Katram uzņēmumam ir sava finanšu vadības organizācijas forma, kura ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram:

attīstības plāniem;

vadītāju pieredzi;

darbības apjoma;

organizatoriskās struktūras;

pārstāvētās nozares.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

9

k p c da reiz finan u vad bas ievie anas m in jumi ir neveiksm gi iesp jamo probl mu iemesli
Kāpēc dažreiz finanšu vadības ieviešanas mēģinājumi ir neveiksmīgi?Iespējamo problēmu iemesli:

netiek noteikti konkrēti, reāli, izmērāmi, savlaicīgi mērķi;

nav izstrādāts finanšu vadības rīcības plāns (stratēģija) izvirzīto mērķu sasniegšanai;

netiek veikta regulāra finanšu plānošana (budžetēšana);

netiek kontrolēta reālo rezultātu atbilstība izstrādātajiem plāniem un analizēti noviržu iemesli;

finanšu plāni ir neelastīgi.

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

10

pl no ana
Plānošana:

palīdz uzņēmuma vadībai vadīt visus biznesa procesus, gūstot operatīvu informāciju par uzņēmuma saimniecisko stāvokli;

kalpo par saimnieciskās darbības kontroles mehānismu;

informē darbiniekus par uzņēmuma attīstības plāniem;

pl no ana1
Plānošana:

nosaka mērķus katrai struktūrvienībai;

var sasaistīt ar darbinieku motivēšanu;

koordinē vairākus uzņēmuma biznesa procesus – pārdošanu, ražošanu, investēšanu un citas aktivitātes;

palīdz nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietošanu un pārdali;

ir viens no izmaksu vadīšanas instrumentiem, kas palīdz kontrolēt un samazināt neefektīvās izmaksas.

pl no anas l me i
Plānošanas līmeņi

Plānošana ir kā ceļa karte, kas parāda, kurp iet, kas būs nepieciešams šai ceļā, kas un kad rezultātā tiks iegūts.

Šajā kartē ir vairākas pieturvietas – plānošanas līmeņi:

 • Stratēģiskā;
 • Taktiskā;
 • Operatīvā
pl no anas l me i1
Plānošanas līmeņi

Pagātne Tagadne Operatīvā Taktiskā Stratēģiskā

plānošana plānošana plānošana

strat isk pl no ana
Stratēģiskā plānošana
 • Kā 1. Kā pelnīt (kāda biznesa kopējā vīzija)?

2. Kādā jomā pelnīt (ko mēs gribam piedāvāt tirgū)?

3. Kam mēs gribam piedāvāt?

4. Vai mēs ar kaut ko atšķiramies?

BŪTĪBA

slide16

Skaistā nākotne

ideja, sapnis

Šodiena

stratēģija

analīze

ceļš

Stratēģiskā plānošana

strat isk pl no ana1
Stratēģiskā plānošana
 • Stratēģiskie plāni paredzēti ilgtermiņam!!!
 • Tajos atspoguļo uzņēmējdarbības:
  • Mērķus,
  • Produktus
  • Tirgus.
savu vietu mekl jot
SAVU VIETU MEKLĒJOT

klienta vajadzības

mūsu atšķirī-gums

konkurentuatšķirīgums

Vienādums

mūsu

piedāvā-jums

konku-rentu

piedāvā-jums

Adaptēts no Urbany J.E., Davis J.H. Strategic Insight in Three Circles, HBR, Nov 7

taktisk pl no ana
Taktiskā plānošana

IZAUGSME

1.Kādi materiālie resursi, darba resursi vajadzīgi?

2.Kādi finanšu resursi nepieciešami?

3.Kas un kā jāattīsta biznesa procesā?

taktisk pl no ana1
Taktiskā plānošana
 • Raksturīga vidēja termiņa periodam
 • Procesa ietvaros jāapzina uzņēmuma attīstības un uzlabojuma iespējas.
operat v pl no ana
Operatīvā plānošana

DARBĪBAS PLĀNS

 • Vērsta uz īstermiņa mērķu sasniegšanu
 • Palīdz risināt aktuālas problēmas uzņēmuma iekšienē
operat v pl no ana1
Operatīvā plānošana
 • Plānošanas pamatā ir mērķi un to sasniegšanas plāns.
 • Pirms mērķu un plānu noteikšanas uzņēmumam jāveic esošā stāvokļa analīze un ārējās vides izpēte.
uz muma m r i
uzņēmuma mērķi
 • Mērķi ir jūsu biznesa pamats, kas cieši saistīts ar jūsu misiju. Tiem jābūt pamatotiem, saprātīgiem un atbilstošiem jūsu uzņēmuma attīstības posmam.
 • Ja noteiksiet nepareizus mērķus, piedzīvosiet vilšanos un pilnīgu neveiksmi.
uz muma m r i1
Uzņēmuma mērķi

Mērķiem ir jābūt gudriem (SMART):

 • Konkrētiem (specific);
 • Izmērāmiem (measurable);
 • Sasniedzamiem (achievable);
 • Reāliem (realistic)
 • Ierobežotiem laikā (timed)
pl no ana k vad anas funkcija
Plānošana kā vadīšanas funkcija
 • Labs vadītājs plāno, organizē, koordinē, motivē un kontrolē!
 • Kāpēc daudzi mazi uzņēmumi to nedara?
  • Īpašniekam nav vienota redzējuma par uzņēmuma attīstību un stratēģiju;
  • Īpašnieks nevar izlemt nākotnes prioritātes;
  • Īpašniekam nav laika domāt par stratēģiju un rīcības plānu;
  • Īpašnieks nenovērtē plānošanas nozīmi.
efekt vas pl no anas pamatprincipi
Efektīvas plānošanas pamatprincipi
 • Plāniem jābūt skaidriem un nepārprotamiem;
 • Plāniem ir jābūt elastīgiem;
 • Plānošanai ir jābūt loģiski pakārtotai;
 • Plāniem ir jābūt visaptverošiem.
efekt vas pl no anas pamatprincipi1
Efektīvas plānošanas pamatprincipi

Svarīgi atcerēties!

Plāni tiek gatavoti tāpēc, lai tos izpildītu. Nevienā brīdī plānu izstrādāšanas laikā nevar rasties šaubas par plāna izpildes iespējamību, jo tā ir droša ziņa, ka plāns netiks izpildīts.

bud ets
budžets

Budžetēšana – viens no svarīgākajiem vadības instrumentiem, kas paaugstina uzņēmuma efektivitāti, kas balstās uz trim procesiem:

 • Plānošana;
 • Uzskaite;
 • Kontrole.
bud eta process
Budžeta process

PLĀNOŠANA

.

KONTROLE

UZSKAITE

bud etu veidi un funkcijas
Budžetu veidi un funkcijas
 • Budžeta forma, izstrādāšanas process un vadība netiek reglamentēta.
 • Budžets ir viens no efektīvākajiem finanšu plānošanas, vadības un kontroles mehānismiem.
 • Budžeta saturu un formu uzņēmums veido pats sev, ņemot vērā uzņēmuma īpatnības un vadībai nepieciešamo informāciju.
bud etu veidi un funkcijas1
Budžetu veidi un funkcijas
 • Ilgtermiņa budžeti – budžeti virs viena gada;
 • Īstermiņa budžeti – līdz vienam gadam;

Uzņēmumi, kuri vienlaikus lieto gan īstermiņa gan ilgtermiņa budžetus, ļoti efektīvi īsteno budžetēšanas principus.

k p c veidot bud etu tie i tagad
Kāpēc veidot budžetu tieši tagad?

Pirms uzdodiet šo jautājumu kādam, pajautājiet sev kā vadītājam:

 • Ko es vēlētos sasniegt?
 • Kā es vēlos sasniegt?
 • Kas man ir nepieciešams, lai to sasniegtu?
 • Kas ir tās kritiskās jomas, par kurām nedrīkst aizmirst, lai izvairītos no neveiksmes?
 • Kā es zināšu, ka esmu sasniedzis to, ko vēlējos?
k p c veidot bud etu tie i tagad1
Kāpēc veidot budžetu tieši tagad?
 • Plānošanas process ļauj kļūdīties uz papīra, pirms jūs kļūdāties pa īstam
 • Jūsu uzņēmums ir pelnījis vislabāko plānošanu, ja vien jūs tiešām vēlaties gūt panākumus, par kuriem sapņojat
 • Jūsu izredzes uz panākumiem palielināsies, ja vispirms domāsiet un tikai tad rīkosieties – jebkurā uzņēmumā – lielā vai mazā – individuāli lēmumi tiek bieži pieņemti “ lidojumā”
pl no anas sniegt s priek roc bas
Plānošanas sniegtās priekšrocības
 • Plānošana ļauj jums justies pārliecinātākiem par nākotni
 • Plānošana ir nenovērtējams līdzeklis , lai kontrolētu sava uzņēmuma darbību
pl no anas sniegt s priek roc bas1
Plānošanas sniegtās priekšrocības
 • Plānošana ir lielisks komunikāciju līdzeklis – iesaistiet tajā arī citus. Tad darbinieki zinās uzņēmuma vērtības, mērķus un uzdevumus un strādās ar lielāku atdevi
 • Plānošana palīdz uzlabot uzņēmuma procesus, identificējot vājās vietas un trūkumus
 • Plānošana izskauž paļaušanos tikai un vienīgi uz intuīciju. Sākumā jūs varat balstīties uz nojausmu, bet pēc tam nodrošinieties ar neapstrīdamiem un bezkaislīgiem faktiem
uz muma pieejas bud eta izstr d anai
Uzņēmuma pieejas budžeta izstrādāšanai
 • No augšas uz leju

Budžeta izstrādāšanu organizē un koordinē uzņēmuma vadība.

(+)Izstrāde notiek ātri.

(-) Darbinieki var negatīvi uztvert vadības uzspiestos plānus;

Vadība var nepārzināt visus procesus uzņēmumā

uz muma pieejas bud eta izstr d anai1
Uzņēmuma pieejas budžeta izstrādāšanai
 • No lejas uz augšu

Izstrāde sākas no uzņēmuma zemākā līmeņa.

Demokrātiskāka.

(+) Precīzāki dati, palielinās darbinieku motivācija

(-) Process var būt laikietilpīgs un nesaskanēt ar uzņēmuma stratēģiskiem mērķiem.

uz muma pieejas bud eta izstr d anai2
Uzņēmuma pieejas budžeta izstrādāšanai
 • Kombinētā pieeja

Darbinieki (struktūrvienības) izstrādā budžetu saskaņā ar uzņēmuma kopējiem mērķiem.

Šī universālā pieeja nodrošina gan vadības gan darbinieku interešu aizsardzību un efektīvu kontroli.

finan u bud eta sast vda as
Finanšu budžeta sastāvdaļas

Pārdošanas (pakalpojumu un preču realizācijas ieņēmumu) prognoze:

Jānosaka plānu detalizācija:

 • Kopējie ieņēmumi attiecīgā laika periodā;
 • Ieņēmumi pa produktu un pakalpojumu veidiem;
 • Ieņēmumi pa tirgiem;
 • Ieņēmumi pa klientu grupām un klientiem.
finan u bud eta sast vda as1
Finanšu budžeta sastāvdaļas
 • Pārdošanas prognoze – visbūtiskākā un visgrūtāk plānojamā sastāvdaļa.
 • Jāprognozē visi uzņēmuma ieņēmumi
 • Nepareizi noteikt nākotnes plānus, pamatojoties tikai uz pagātnes datiem.
finan u bud eta sast vda as2
Finanšu budžeta sastāvdaļas
 • Jāņem vērā faktori, kas var ietekmēt uzņēmuma ieņēmumus:
  • Noieta tirgus augšanas temps;
  • Uzņēmuma tirgus daļa;
  • Cenu izmaiņas;
  • Konkurentu aktivitātes;
  • Gaidāmās politiskās, likumdošanas un ekonomiskās izmaiņas.
finan u bud eta sast vda as3
Finanšu budžeta sastāvdaļas

Uzņēmuma pārdošanas apjomi ir atkarīgi arī no uzņēmuma pārdošanas organizācijas:

 • Pārdevēja darba organizācija;
 • Plānotā produkta vai pakalpojuma attīstība;
 • Plānotās mārketinga aktivitātes;
 • Atlaižu politika.
finan u bud eta sast vda as4
Finanšu budžeta sastāvdaļas

Jābūt diviem prognožu scenārijiem:

 • Optimistiskais;
 • Pesimistiskais.

Iespējamās problēmas:

 • Pārmērīgi optimistiska prognoze var beigties ar pārmērīgi lieliem ieguldījumiem pamatlīdzekļos un krājumos;
 • Pārmērīgi pesimistiska prognoze var bremzēt uzņēmuma attīstību.
finan u bud eta sast vda as5
Finanšu budžeta sastāvdaļas
 • Ražošanas plāna mērķis – prognozēt visas uzņēmuma ražošanas izmaksas, kurās iekļauj tās izmaksas, kas tieši saistītas ar produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu:
  • Izejvielu, materiālu un preču iepirkšanas izdevumi;
  • Darba alga;
  • Telpu noma;
  • Transporta pakalpojumi;
  • Apdrošināšana;
  • Apmācība u.c.
finan u bud eta sast vda as6
Finanšu budžeta sastāvdaļas
 • Mārketinga plāns ir cieši saistīts ar pārdošanas prognozi, jo plānotie mārketinga pasākumi var būtiski ietekmēt pārdošanas apjomus.
 • Mārketinga plānam ir jābūt tik detalizētam, cik tas ir nepieciešams pasākumu plāna organizēšanai un realizēšanai.
 • Mārketinga plānā ir jābūt pamatotam katra mārketinga pasākuma mērķim un prognozējamai atdevei.
finan u bud eta sast vda as7
Finanšu budžeta sastāvdaļas
 • Ieguldījumu plāna mērķis ir atspoguļot plānotās investīcijas uzņēmuma ilgtermiņa aktīvos.
 • Atkarībā no uzņēmuma mērķiem un prognozētā pārdošanas budžeta tiek plānoti nepieciešamie ieguldījumi.
 • Uzņēmums nedrīkst aizmirst izmaksas, kas rodas, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus – nolietojums, transports, apkope, procentu maksājumi
bud eta izstr d anas metodika
Budžeta izstrādāšanas metodika
 • Uzņēmuma vadībai ir jāpieņem četri svarīgi lēmumi par:
  • Budžeta periodu;
  • Uzņēmumam nepieciešamo budžeta veidu;
  • Plānošanas detalizācijas pakāpi;
  • Budžeta un grāmatvedības uzskaites attiecību
bud eta atgriezenisk saite
Budžeta atgriezeniskā saite

Budžeta izpilde

Budžets

 • .

Faktiskie dati

Budžeta korekcijas

Novirzes

Būtiskas

Nebūtiskas

Izpildes dēļ

Plānošanas dēļ

Darbības korekcijas

bud eta novir u apr in ana
Budžeta noviržu aprēķināšana
 • Fiksējot perioda saimnieciskās darbības rezultātus un salīdzinot tos ar plānotajām pozīcijām, iegūst novirzes, kas ir viens no galvenajiem indikatoriem budžeta izpildei kontrolē.

Izpildīts

Plānots

Novirze

Izpilde

Plānots

Izpilde %

ar ko s kt analiz t bud eta neizpildes iemeslus
AR KO SĀKT ANALIZĒT BUDŽETA NEIZPILDES IEMESLUS ?

Budžeta neizpildes iemeslus nosacīti var iedalīt vairākās grupās:

 • Budžets un organizatoriskais process;
 • Budžets un prognozes;
 • Budžets un izpilde;
 • Budžets un ārējie apstākļi.
finan u inform cijas anal ze

Finanšu informācijas analīze

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

58

finan u p rskati
Finanšu pārskati

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilance

Naudas plūsmas pārskats

Iekšējie pārskati

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

59

uz muma saimniecisk st vok a finan u anal z izmanto das metodes
Uzņēmuma saimnieciskā stāvokļa finanšu analīzē izmanto šādas metodes:

pārskatu lasīšana

horizontālā analīze

vertikālā analīze

finanšu koeficientu aprēķins un analīze

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

60

p rskatu las ana
Pārskatu lasīšana

uzņēmuma īpašuma stāvokli

īstermiņa vai ilgtermiņa investīcijas ieguldījumu aktīvos

pašu kapitāla un aizņemto līdzekļu veidošanas avotus

novērtē uzņēmuma sakarus ar piegādātājiem, pircējiem un kredītiestādēm

novērtē ieņēmumus no pamatdarbības un gada peļņu

horizont l anal ze
Horizontālā analīze

Parāda posteņu relatīvās un absolūtās izmaiņas

nepieciešami dati par vairākiem gadiem, analizējot šos datus, ir iespējams noteikt uzņēmuma attīstības tendences.

Horizontālā analīze

Sniedz priekšstatu par uzņēmuma izaugsmes tempiem un dažādu rādītāju pieauguma tempu proporciju.

Ļauj noskaidrot uzņēmuma attīstības tendences un to cikliskumu, iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem.

Ļauj novērtēt uzņēmuma apgrozījuma pieauguma efektivitāti attiecībā uz viņa finansiālo stabilitāti.

vertik l anal ze
Vertikālā analīze

Parāda struktūras izmaiņas

Analīzes gaitā tiek savstarpēji salīdzināti dati viena gada ietvaros.

Ļauj konstatēt izmaiņas uzņēmumu līdzekļu, līdzekļu avotu un izmaksu struktūrā, salīdzinot datus par vairākiem periodiem.

Sniedz priekšstatu par grāmatvedības pārskatiem relatīvo lielumu veidā, kas raksturo bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina struktūru.

Norāda uz „problemātiskajām„ vietām uzņēmuma darbā un ļauj sastādīt turpmākā darba plānu.

finan u koeficientu anal zes metodes priek roc bas
Finanšu koeficientu analīzes metodes priekšrocības

vienkāršība un ātrums

iegūtā informācija noderīga visām lietotāju grupām

iespēja konstatēt tendences un izmaiņas uzņēmuma finansiālā situācijā

iespējas novērtēt uzņēmuma situāciju attiecībā pret konkurentiem, citiem līdzīgiem uzņēmumiem.

finan u koeficienti
Finanšu koeficienti

likviditātes rādītāji ( liquidity ratious)

aktivitātes rādītāji (aktivity ratious)

maksātspējas rādītāji (solvency ratious)

rentabilitātes rādītāji (profitability ratious)

pašu kapitāla un uzņēmuma vērtības rādītāji (market value ratious)

bilances zelta likumi
Bilances zelta likumi

Uzņēmuma aktīvu finansēšanas noteikumi

Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē no pašu kapitāla

Pašu kapitāls – Ilgtermiņa ieguldījumi = Novirze (+- )

Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē no pašu kapitāla un ilgtermiņa saistībām

(Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības) – Ilgtermiņa ieguldījumi = Novirze (+ - )

Uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi jāfinansē ar īstermiņa saistībām

Īstermiņa saistības–Apgrozāmie līdzekļi=Novirze(+-)

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

66

pa u kapit l s
Pašu kapitāls

Pozitīvais:

vienkārši piesaistāms

augsta kapitāla atdeve (nav jāmaksā procenti)

pazemināts finansiālās stabilitātes un bankrota risks

Trūkumi:

ierobežota piesaistīšanas iespēja

neizmantojama pašu kapitāla rentabilitātes palielināšanas iespēja uz aizņemtā kapitāla piesaistīšanas rēķina

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

67

aiz emt ais kapit l s
Aizņemtais kapitāls

Pozitīvais:

pietiekami plašas piesaistīšanas iespējas

iespējams paplašināt saimnieciskās darbības mērogus

iespēja palielināt pašu kapitāla rentabilitāti uz saimnieciskās darbības paplašināšanas rēķina

Trūkumi:

piesaistīšanas sarežģītība

nepieciešams nodrošināt trešo pušu garantijas (bankas, apdrošināšanas kompānijas u.c.)

aktīvu rentabilitātes līmeņa pazemināšanās, jo peļņu samazina procentu maksājumi

finansiālās stabilitātes līmeņa pazemināšanās, līdz ar to arī maksātnespējas riska paaugstināšanās

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

68

likvidit te
Likviditāte

Raksturo uzņēmuma spēju laikā un pilnā apmērā norēķināties ar īstermiņa saistībām

Tīrais apgrozāmais kapitāls (NWC) = īstermiņa aktīvi – īstermiņa saistības

Kopējā likviditāte (CR) = īstermiņa aktīvi / īstermiņa saistības

Ātrā likviditāte (QR) = (īstermiņa aktīvi – krājumi) / īstermiņa saistības

Absolūtā likviditāte (AR) = nauda / īstermiņa saistības

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

70

aprites r d t ji koeficienti dienas
Aprites rādītāji (koeficienti/ dienas)

Krājumu aprite (ITR) = apgrozījums / v.krājumi

Pašizmaksa / vidējā krājumu vērtība

Dienās = 365 / krājumu aprite

Debitoru parādu aprite (RTR) = apgrozījums / vidējie debitoru parādi

Kreditoru parādu aprite (PTR) = pašizmaksa / vidējie parādi kreditoriem

Saimnieciskās darbības cikls = krājumu aprite + debitoru parādu aprite

Finanšu cikls = krājumu aprite + debitoru parādu aprite – kreditoru parādu aprite

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

71

pe a un rentabilit te
Peļņa un rentabilitāte

Parasti mēra procentos

Bruto peļņas rentabilitāte (GPM) = (bruto peļņa / apgrozījums) x 100

Pārdošanas (realizācijas) rentabilitāte(1)

(ROS) = (EBIT / apgrozījums) x 100

Pārdošanas (realizācijas) rentabilitāte(2)

(ROS) = (EBITDA / apgrozījums) x 100

Tīrās peļņas rentabilitāte (NPM) = (tīrā peļņa / apgrozījums) x100

Dr.oec. Vita Zariņa, asoc.profesore

72

finanses k sve valoda
FINANSES KĀ SVEŠVALODA
 • Ja jūs “slīkstat” finanšu purvā, sauciet palīgā grāmatvedi vai citu finanšu speciālistu. Tas var maksāt naudu, bet jūs būsiet pārliecināti, ka darbs ir paveikts profesionāli.
 • Ja jums liekas, ka spēsiet tikt galā ar finansēm pats, tikai jums nepieciešams nedaudz palīdzības, atrodiet kādu labu rokasgrāmatu, kursus vai konsultantu.
risks ir
Risks ir:

iespējamās briesmas

tas, kas var notikt, bet var arī nenotikt

nespēja prognozēt zaudējumus

kāda sagaidāmā notikuma nenotikšanas iespējamība vai kādu sagaidāmo lielumu rādītāju novirzes iespēja

briesmas, zaudējumu, neveiksmju iespējamība

neveiksmes varbūtība

riska iest an s apst k i
Riska iestāšanās apstākļi

Risks

Objektīvi

apstākļi

Subjektīvi

apstākļi

riska nov rt anas elementi
Riska novērtēšanas elementi:

Notikumu iestāšanās biežums

Risku izpausmju seku smagums (zaudējumu apjoms)

Riska cēlonis – nejaušs notikums vai notikumu kopums, kuru iestāšanās rada zaudējumus

Riska apstākļi ietver visu to, kas ietekmē iespējamā zaudējuma lielumu

risku vad ba
Risku vadība

Metožu, paņēmienu un pasākumu kopa, ar kuru palīdzību var līdz noteiktai pakāpei prognozēt risku un izstrādāt pasākumus riska novēršanai vai tā negatīvo seku samazināšanai

riska nov rt ana
Riska novērtēšana

Statistiskā novērtēšanas metode

Vidējā lineārā novirze

Dispersija

Variāciju koeficients

Varbūtību sadalījums u.c.

Ekspertu metode

Speciālo koeficientu metode

Jūtīgumu koeficients

Bezzaudējumu punkts

Uzņēmuma finanšu koeficienti u.c.

risku vad bas galvenie uzdevumi
Risku vadības galvenie uzdevumi:

Noteikumu rašanās varbūtība

Izdalīt un noteikt iespējamos riskus, to lielumus

Apkārtējās sistēmas analīze, risku iespējas un apmēri

Nepieciešamās stratēģijas izvēle katrā atsevišķā situācijā