Zak ady aktywno ci zawodowej
Download
1 / 31

Zak?ady aktywno?ci zawodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Zakłady aktywności zawodowej. w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Lokalny system wsparcia. Ośrodek wsparcia ( Środowiskowy dom samopomocy, Dzienny dom pomocy Klub samopomocy ). Zakład aktywności zawodowej. Zakład pracy chronionej. Rodzina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zak?ady aktywno?ci zawodowej' - zizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zak ady aktywno ci zawodowej

Zakłady aktywności zawodowej

w systemie rehabilitacji i zatrudniania

osób niepełnosprawnych


Zak ady aktywno ci zawodowej

Lokalny system wsparcia

Ośrodek wsparcia

(Środowiskowy dom samopomocy,

Dzienny dom pomocy

Klub samopomocy)

Zakład aktywności zawodowej

Zakład pracy chronionej

Rodzina

Otwarty rynek pracy

Warsztat terapii zajęciowej


Otoczenie prawne
Otoczenie prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej(Dz.U. Nr 6, poz.77 ze zm.)


Cele dzia alno ci
Cele działalności

 • przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku

 • pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości tych osób

  w efekcie:

 • zatrudnienie na odpowiednim miejscu pracy u innego pracodawcy


Na terenie polski funkcjonuje 35 zaz
Na terenie Polski funkcjonuje 35 ZAZ

W tym po:

 • 6 w woj. śląskim

 • 5 w woj. małopolskim i wielkopolskim

 • 4 w woj. warmińsko – mazurskim

 • 3 w woj. dolnośląskim

 • 2 w woj. lubelskim, podkarpackim izachodniopomorskim

 • 1 w woj. mazowieckim, łódzkim, kujawsko– pomorskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim

 • nie utworzono ZAZ w woj. lubuskim i podlaskim 

  w tym 9 ZAZ finansowanych na podstawie umowy z PFRON


Liczba zaz w wojew dztw ach
Liczba ZAZw województwach


Z atrudnienie w zaz stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Zatrudnienie w ZAZstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie

 • w 35 ZAZ zatrudnionych było ogółem 1735osób, w tym 1223ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 • średnie zatrudnienie w 1 ZAZ:

  • 50 (49,571) osób ogółem

  • 35 (34,942) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności


Typ dzia alno ci
Typ działalności

 • 16 usługowa

 • 6 usługowo-produkcyjna

 • 4 produkcyjna

 • 9 brak danych


Organizatorzy zaz
Organizatorzy zaz

 • 22 – organizacje pozarządowe

 • 11 – powiaty

 • 2 – brak danych


Powiat jako organizator zaz
Powiat jako organizator ZAZ

art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w celu realizacji zadańpowiat może tworzyć jednostki organizacyjne, ale nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej więc

działalność gospodarcza ZAZ zorganizowanego przez powiat powinna ograniczać się do realizacji takich zadań


Tworzenie zaz kroki
Tworzenie zaz - kroki

 • złożenie wniosku w urzędzie marszałkowskim

 • przedłożenie wniosku do opinii starosty

 • rozpatrzenie wniosku

 • zawarcie umowy

 • złożenie wniosku do PIP o stwierdzenie spełniania warunków (art. 28 ustawy-wymienione dalej) - po utworzeniu zakładu

 • złożenie wniosku do wojewody o przyznanie statusu

  (w przypadku odmowy przyznania statusu – zwrot środków uzyskanych na utworzenie)


Tworzenie zaz
Tworzenie zaz

Art. 29. 1. Powiat, gmina oraz fundacja,stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 • posiada ona wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy jeżeli prowadzi działalność:

  xwytwórczą - 2,5 do 1

  xusługową - 3,0 do 1

  xwytwórczą i usługową 2,75 do 1


Tworzenie zaz1
Tworzenie zaz

 • spełnia ona następujące warunki:

  xobiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład:

  - odpowiadają przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy

  -uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowaniastanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich

  xjest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne


Tworzenie zaz2
Tworzenie zaz

 • przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności

 • uzyska pozytywną opinię starosty


Tworzenie zaz3
Tworzenie zaz

Koszty utworzenia i działania zaz są finansowane ze środków:

 • PFRON

 • samorządu terytorialnego

 • z innych źródeł

  Dofinansowania dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką


Koszty tworzenia zaz finansowane ze rodk w pfron
Koszty tworzenia zaz finansowane ze środków PFRON

 • przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację

 • zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego

 • wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług

 • zakup surowców, materiałów i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej

 • zakup środków transportu


Koszty utworzenia zaz stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Koszty utworzenia ZAZstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie

 • Koszty utworzenia dla 33 z 35 ZAZ wynosiły 41 335 414, 67 zł

 • Średni koszt utworzenia wyniósł1 252 588, 32 zł(średnio 33798,38 złna 1 pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności)


Koszty utworzenia zaz stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie1

Województwo

Liczba ZAZ

Koszty utworzenia (w zł)

Warmińsko -mazurskie

4

38 945 000,00

Śląskie

6

10 138 319,12

Wielkopolskie

5

5 857 449,60

Zachodniopomorskie

2

4 548 661,72

Dolnośląskie

3

4 393 212,01

Małopolskie

5

3 848 672,66

Lubelskie

2

1 689 886,50

Podkarpackie

2

1 430 000,00

Kujawsko-Pomorskie

1

1 400 000,00

Świętokrzyskie

1

1 189 810,00

Pomorskie

1

937 939,00

Łódzkie

1

820 412,06

Opolskie

1

663 351,00

Mazowieckie

1

523 201,00

Koszty utworzenia ZAZstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie


K oszty dzia alno ci zak adu finansowane ze rodk w pfron
Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON

 • wynagrodzenia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (do 100% najniższego wynagrodzenia)

 • wynagrodzenia pracownikówdziałalności obsługowo-rehabilitacyjnej

 • koszty materiałów, energii, usług materialnych, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi

 • koszty dowozu osób niepełnosprawnych


K oszty dzia alno ci zak adu finansowane ze rodk w pfron1
Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON

 • koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy

 • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników

 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych


K oszty dzia alno ci zak adu finansowane ze sprzeda y wyrob w i us ug
Koszty działalności zakładu finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług

 • wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

 • koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Udzia dofinansowania koszt w dzia alno ci stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Udział dofinansowania kosztów działalnościstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie


Koszty dzia alno ci zaz stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Koszty działalności ZAZstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie

koszt działalności34 ZAZ - 24 439 844,22 zł

w tym:

 • 16 234 502,03 złze środkówPFRON

 • 1 208 465,90 złze środków ZFA

 • 6 152 838,27 złze środków własnych

 • 1 279 192,59 złz innych środków

  Zsumowane powyższe koszty (24 874 998,79 zł) są wyższe niż podana kwota kosztów ogółem o435 154,57 zł


Redni koszt dzia alno ci zaz stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Średni koszt działalności ZAZstan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie

średni koszt działalności34 ZAZ –

718 818,95 zł

(na jednego pracownika  ze znacznym stopniem niepełnosprawności34ZAZ/1193 osoby- 20 486,04 zł.)

W tym średnio:

 • 477 485,35 złze środków PFRON(dane z 34 ZAZ)

 • 38 982,77 złze środków ZFA(dane na z 31 ZAZ)

 • 236 647,63 złze środkówwłasnych(dane z 26 ZAZ)


Zak adowy fundusz aktywno ci
Zakładowy fundusz aktywności

Art. 31 ust. 4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień (...) oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności


Zak adowy fundusz aktywno ci zwolnienia
Zakładowy fundusz aktywności -zwolnienia

ZAZ zwolniony jest z odprowadzania:

 • podatku rolnego

 • podatku leśnego

 • podatku od czynności cywilnoprawnych

 • podatku od nieruchomości

 • części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • opłat (z wyjątkami)


Zwolnienia podatkowe stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie
Zwolnienia podatkowestan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie

 • Łączna kwota zwolnień z podatków wynosiła ogółem 721 007,69 zł dla 34 ZAZ

 • Średnia kwota zwolnień dla jednego ZAZ wynosiła21 206,11zł


Zwolnienia podatkowe stan na dzie 31 12 05r r d o urz dy marsza kowskie1

Podatek

Kwota zwolnienia

(w zł)

Od nieruchomości

105 512,65

Rolny i leśny

2 921,90

Od czynności cywilnoprawnych

136,00

zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych

612 437,14

Zwolnienia podatkowestan na dzień 31.12.05r. źródło: urzędy marszałkowskie


Zak adowy fundusz aktywno ci1
Zakładowy fundusz aktywności

przeznacza się na:

 • usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy

 • zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku

 • pomoc w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do pracy poza zakładem i wyrównaniu ich szans w nowym miejscu pracy


Zak adowy fundusz aktywno ci2
Zakładowy fundusz aktywności

przeznacza się na:

 • pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub podejmują świadome decyzje dotyczące samodzielnego życia

 • rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym

 • pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych


Kierunki ewentualnych zmian podstawowe dylematy
Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy

 • Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego?

 • Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia

 • Co jest zbędne?

 • Co wymaga zmiany albo uproszczenia?

 • Uwarunkowania i ograniczenia