slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obchodní banky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obchodní banky

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Obchodní banky - PowerPoint PPT Presentation

zita
167 Views
Download Presentation

Obchodní banky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obchodní banky

  2. Činnost bank se řídí Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Banky musí pro působení na českém trhu získat od ČNB bankovní licenci, jejíž předpokladem je základní kapitál v minimální výši 500 mil. Kč, kvalitní podnikatelský záměr a schopné odborné vedení. Co je licence? Úřední souhlas s provozováním činnosti Slovo vzniklo z latinského slova licentia a vždy bylo chápáno jako udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním. Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena. Cílem takovéto licence je korigovat určité lidské činnosti, a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou činnost dělat to, co stát považuje za správné.

  3. Banky tvoří výkonnou složku s podnikatelským záměrem, se kterou přichází do styku klienti (tj. fyzické a právnické osoby). Činnost bank je většinou univerzální, neboť poskytují veškeré bankovní služby pro své klienty. Klienti si mohou libovolně zvolit kteroukoliv obchodní banku. Banky jsou povinny dodržovat bankovní tajemství o poskytnutých bankovních službách a obchodních operacích. Banky se od sebe mohou lišit některými podmínkami (např. při poskytování úvěrů), musí se ale řídit všeobecně platnými pravidly, které vyhlašuje ČNB.

  4. Základní činnosti banky • přijímají vklady od veřejnosti, • poskytují úvěry • investují do cenných papírů na vlastní účet • zajišťují finanční pronájem (finanční leasing) • zprostředkovávají platební styk a zúčtování • vydávají a spravují platebních prostředky, například platební karty a cestovní šeky • poskytují záruky

  5. Další činnosti bank: * otvírání akreditivů,* obstarávání inkasa,* finanční makléřství,* výkon funkce depozitáře,* směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),* poskytování bankovních informací,* obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,* pronájem bezpečnostních schránek,

  6. Rejstřík peněžních ústavů vede ČNB – k 10. 2. 2013 je stav: Banky a pobočky zahraničních bank 44 Družstevní záložny 13 Obchodníci s CP a pobočky zahranič. obch. s CP 62 Investiční společnosti 22 Investiční fondy 77 Podílové fondy 168 Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 52 Seznam bank (platný k 10. 2. 2012)

  7. Zdroje informací: http://cs.wikipedia.orgt Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách http://www.cnb.cz