Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hannelore Juhtsalu Rille Raaper SA Archimedes Hariduskoostöö keskus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hannelore Juhtsalu Rille Raaper SA Archimedes Hariduskoostöö keskus

Hannelore Juhtsalu Rille Raaper SA Archimedes Hariduskoostöö keskus

276 Views Download Presentation
Download Presentation

Hannelore Juhtsalu Rille Raaper SA Archimedes Hariduskoostöö keskus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rahvusvahelise koostöö võimalused vabahariduslikele koolituskeskusteleTäiskasvanuhariduse programmidGrundtvigNordplus Adult Hannelore Juhtsalu Rille Raaper SA Archimedes Hariduskoostöö keskus http://archimedes.ee/grundtvig grundtvig@archimedes.ee

 2. Elukestva õppe programm Lifelong Learning programme Grundtvig 27 Euroopa Liidu riiki + Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Horvaatia, Šveits Nordplus Framework programme Nordplus Adult 5 Põhjamaad + 3 Balti riiki Island, Norra, Rootsi, Soome (k.a. Ahvenamaa), Taani (k.a. Gröönimaa ja Fääri saared), Eesti, Läti, Leedu Rahvusvaheline koostöö Euroopas

 3. EESMÄRGID • täiskasvanuharidusega seotud asutuste koostöö edendamine Euroopas • täiskasvanuhariduse kvaliteedi ja populaarsuse tõstmine • Euroopa kodanike elukestva õppe võimaluste arendamine ja mitmekesistamine • kodanikuaktiivsuse kasvatamine • täiskasvanute tagasi õppimise juurde toomine

 4. OSALEJAD Kõik täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvad ASUTUSED – projektikoostöö võimalused vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid,täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide avatud ülikoolid, kohalikud omavalitsused, muuseumid, raamatukogud, teatrid, vanglad, mittetulundusühingud, liidud, seltsid, kodanikeühendused jt. Täiskasvanuhariduse valdkonna TÖÖTAJAD – täienduskoolituse võimalused koolitajad, koolitusjuhid, juhid

 5. NORDPLUS ADULTwww.nordplusonline.org • PROJEKTID JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD – tähtaeg 1.märts 2012 - vähemalt 3 asutuse koostöö • Arendusprojektid • Uurimisprojektid • Temaatilised koostöövõrgud • MOBIILSUSPROJEKTID – tähtaeg 1.märts 2012 - vähemalt 2 asutuse koostöö • Täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate täiendkoolitus - kursused ja õppevisiidid • Täiskasvanud õppijate enesetäiendamine Põhjamaa rahvaülikoolides (Soome, Rootsi, Norra, Taani) – allkoordinaator Eesti Vabaharidusliit, eeltähtaeg! • Nordplusi projekti ettevalmistavad lähetused – tähtaeg 15.oktoober 2011

 6. GRUNDTVIG - ÕPIKOOSTÖÖ PROJEKTID vähemalt 3 partnerit kolmest Euroopa riigist protsessikeskne koostöö ja kogemuste vahetamine ühist huvi pakkuval teemal heade ja vajalike töömeetodite ülevõtmine ja rakendamine oma asutuses oma asutuse töötajate (kolleegide) koolitamine, arendamine ja motiveerimine uute, mitmekesiste ja senisest põnevamate õppimisvõimaluste loomine täiskasvanutele õppijate kokku viimine teiste õppijatega Euroopast, silmaringi laiendamine Tähtaeg – veebruar 2012

 7. GRUNDTVIG- EAKATE (50+) VABATAHTLIKUTEENISTUSE PROJEKTID kahe organisatsiooni koostöösuhete arendamine ühisprojekt, mille viivad ellu 50+ vabatahtlikud kohaliku kogukonna arendamine, vabatahtlik töö ja kodanikuaktiivsus asutuse töötajate koolitamine ja uute oskuste õpetamine mitteformaalsed õppimisvõimalused eakatele eakate kodanikuaktiivsuse tõstmine Tähtaeg – märts 2012

 8. GRUNDTVIG- RAHVUSVAHELISED ÕPIRINGID rahvusvahelise kursuse korraldamine täiskasvanud õppijatele üle Euroopa õpiring – koolitus, kursus, seminar, õpi- või töötuba, vestlus- või aruteluring osalejaid seob huvi antud teema vastu – huvikoolitus korraldajale - rahvusvahelise koolituse korraldamise kogemus ja oma tegevuse rikastamine koolitajate enesetäiendamine, uute oskuste arendamine Grundtvigi õpiringide kataloog 2011 – http://archimedes.ee/grundtvig Tähtaeg – veebruar 2012

 9. Õpiringi korraldamise kogemus Anne Tootmaa Saaremaa Kunstistuudio Grundtvigi õpiring Kuressaares 17. – 24.jaanuar 2011 “Discovering the parallels of folk patterns of European nations in ceramics”

 10. GRUNDTVIGTäiskasvanuhariduse valdkonna töötajale… Kellele? täiskasvanute koolitajad, koolituste korraldajad, haridusprogrammide arendajad, koolituste projektijuhid, muuseumipedagoogid, loodushariduse edendajad, täiskasvanuharidusasutuste juhid jt. Mis? Osalemine koolituskursustel(in-service training) Osalemine tööalastel õppevisiitidel(visits and exchanges) Täiskasvanuhariduse valdkonna töötaja praktika(assistantships) Miks? õpetamis-, nõustamis- ja juhtimisalaste oskuste ja teadmiste täiustamine uute töövõtete, õppematerjalide arendamine teadmiste, kogemuste omandamine elukestvast õppimisest Euroopas võõrkeeleoskuse, sotsiaalsete- ja kultuuriliste pädevuste arendamine silmaringi laiendamine, motivatsiooni tõstmine head sõbrad ja koostööpartnerid tulevikuks

 11. Koolituskursused Kestus: 5 päeva kuni 6 nädalat Vorm: struktureeritud ja kindla programmiga koolituskursus, seminar, töötuba mõnes teises Euroopa riigis Valdkond: • täiskasvanute õpetamise metoodika (sh keeleõppe metoodika) • koolituskorraldus ja koolitusprogrammide väljatöötamine • täiskasvanuharidusasutuste juhtimine ja haldus • täiskasvanuhariduse süsteem ja põhimõtted • erivajadustega täiskasvanute õpetamine • kultuuridevahelisus koolitussituatsioonis jms • Järgmine tähtaeg: 29. aprill

 12. Õppevisiidid jaosalemine konverentsidel Kestus: 1 päev kuni 3 kuud Vorm: õppevisiit, töövarjuks olemine, tööpraktika, assisteerimine, konverents mõnes teises Euroopa riigi asutuses Valdkond: • täiskasvanute õpetamise metoodika • koolituskorraldus, täiskasvanuharidusasutuste juhtimine ja haldus • erivajadustega täiskasvanute õpetamine • immigrantide koolitamine jms Järgmine tähtaeg: 29. aprill

 13. Täiskasvanuhariduse valdkonna töötaja praktika Kestus: 3 kuni 10 kuud Valdkond: • assisteerimine täiskasvanuharidusega tegeleva asutuse juhtimisel ja igapäeva töös • assisteerimine õppetegevuse läbiviimisel ja/või koolitamine • osalemine täiskasvanuharidusalaste projektide algatamisel • oma maa, kultuuri ja keele tutvustamine • rahvusvahelise mõõtme lisamine vastuvõtva asutuse töösse Järgmine tähtaeg: märts 2012

 14. Täienduskoolituse kogemus • Margit Düüna • Koolituskeskus Osilia • Koolituskursus: „Effective Continuing Professional Development“ • (september 2011, Portugal)

 15. Õppida pole kunagi hilja! SA Archimedes Hariduskoostöö keskus Täiskasvanuhariduse büroo http://archimedes.ee/grundtvig grundtvig@archimedes.ee Hannelore Juhtsalu (projektid) Rille Raaper (täienduskoolitus)