1 / 19

4C-ID designers balanceren in historisch interieur

4C-ID designers balanceren in historisch interieur. E. Quanten Directeur onderwijs XIOS/PXL. In primeur. +. Hogeschool PXL. Opleiding Sociaal Werk – anno 2011. Sociaal Werk – go for ‘design’. KANS. ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn . overbelasting

zinna
Download Presentation

4C-ID designers balanceren in historisch interieur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 4C-ID designers balanceren in historisch interieur E. Quanten Directeur onderwijs XIOS/PXL

 2. In primeur + Hogeschool PXL

 3. Opleiding Sociaal Werk – anno 2011

 4. Sociaal Werk – go for ‘design’

 5. KANS • ONTWERPPRINCIPES • 4C/ID • betekenisvolle leertaken • ↓ cogn. overbelasting • ondersteunende info • procedure info • Randvoorwaarden OVERHEID • module = min. 3 stp • evaluatie - assesment • leerkrediet WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD • Randvoorwaarden HOGESCHOOL • semesterorganisatie • # modules /ac.j • balans kennis & vaardigh. • omkadering / VTE • infrastructuur • “historisch interieur” • VERANDERINGSPROCES • behoud opdracht • behoud kennisbasis • autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS • Pijlers voor curriculumontwerp

 6. Pijlers voor curriculum (2011-2012) 1 organisatie - beleid prof. identiteit MW/PW cliënt/medewerker werking organisatie - werking beleid maatschappij

 7. MW/PW Prof. identiteit Cliënt/werk-nemergericht Organisato-risch werken Beleidsmatig werken Overleg voeren Samenwerken Zich professionaliseren Leiding geven Kwaliteitsniveau Organisatie- en werkmodellen evalueren Signaleren Veranderingsplannen opstellen & implementeren Implementeren management Leiding geven / coachen Interne communicatiesystemen ontwikkelen en implementeren Beroep / organisatie vertegenwoordigen Uitvoering PVA coördineren Afronden Plan van aanpak in overleg opstellen Vertrouwen, vraagverheldering, diagnose … Sociaal technische administratie Methodisch gesprekken voeren met cliënten

 8. KANS • ONTWERPPRINCIPES • 4C/ID • betekenisvolle leertaken • ↓ cogn. overbelasting • ondersteunende info • procedure info • Randvoorwaarden OVERHEID • module = min. 3 stp • evaluatie - assesment • leerkrediet WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD • Randvoorwaarden HOGESCHOOL • semesterorganisatie • # modules /ac.j • balans kennis & vaardigh. • omkadering / VTE • infrastructuur • “historisch interieur” • VERANDERINGSPROCES • behoud opdracht • behoud kennisbasis • autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS ontwerpprincipes versus voorwaarden en team blauwdruk curriculum 2 DILEMMA

 9. Blauwdrukcurriculum (2011-2012) 2 71 stp ≈ 74 stp ≈ 13 stp 22 stp

 10. Blauwdrukcurriculum: verticale samenhang

 11. KANS • ONTWERPPRINCIPES • 4C/ID • betekenisvolle leertaken • ↓ cogn. overbelasting • ondersteunende info • procedure info • Randvoorwaarden OVERHEID • module = min. 3 stp • evaluatie - assesment • leerkrediet WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD • Randvoorwaarden HOGESCHOOL • semesterorganisatie • # modules /ac.j • balans kennis & vaardigh. • omkadering / VTE • infrastructuur • “historisch interieur” • VERANDERINGSPROCES • behoud opdracht • behoud kennisbasis • autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS ontwerpprincipes versus voorwaarden en team blauwdruk curriculum ontwerp opleidings programma 2 3 DILEMMA DILEMMA

 12. Ontwerp opleidingprogramma (2012-2013) 3

 13. KANS • ONTWERPPRINCIPES • 4C/ID • betekenisvolle leertaken • ↓ cogn. overbelasting • ondersteunende info • procedure info • Randvoorwaarden OVERHEID • module = min. 3 stp • evaluatie - assesment • leerkrediet WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD • Randvoorwaarden HOGESCHOOL • semesterorganisatie • # modules /ac.j • balans kennis & vaardigh. • omkadering / VTE • infrastructuur • “historisch interieur” • VERANDERINGSPROCES • behoud opdracht • behoud kennisbasis • autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS blauwdruk curriculum ontwerp opleidings programma realisatie 4 2 3 DILEMMA DILEMMA

 14. Realisatie opleidingsprogramma (2013-2014) 4

 15. Resultaten ‘design’ randvoorwaarden ontwerpprincipes ‘historisch interieur’ • Samenhangend curriculum • Integratie theorie en praktijk • Inbouwen van professionele identiteit • Frequent teamoverleg • Versterken betrokkenheid beroepenveld • Leerwinst curriculumontwikkeling dienst onderwijs TOEKOMST? Hoge kwaliteit van programma Tevreden studenten en afgestudeerden Tevreden personeel Tevreden werkveld

 16. Reflectie bij 4C-ID als ontwerpmodel • een ontwerpmodel op metaniveau • definiëring beroepsrollen / competenties • essentie • gefaseerde opbouw • integratie – verhogen authenticiteit ? ontwerpmodel voor het geheel van een curriculum

 17. Discussie • De hogeschool dient haar voorwaarden voor curriculumontwerp (randvwn) te herzien. • De ondersteunende informatie dient in dezelfde modules van de taakklassen te worden geïntegreerd. M.a.w. de opdeling houdt te streng vast aan klassiek ontwerp. • De verwevenheid ondersteunende en procedurele informatie doet geen afbreuk aan principes van het 4C-ID model. • Elke lector moet betrokken worden bij het uitwerken van leertaken; bij de begeleiding van leertaken. • Evaluatie gebeurt na elke leertaak, waarna feedback, en niet enkel op het einde van een module.

 18. DANK! Suggesties / vragen: elly.quanten@xios.be (vanaf september 2013: elly.quanten@pxl.be )

More Related