www prc krakow pl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.prc.krakow.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.prc.krakow.pl

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

www.prc.krakow.pl - PowerPoint PPT Presentation

zev
269 Views
Download Presentation

www.prc.krakow.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.prc.krakow.pl

 2. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (ALS) Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji

 3. ERC Guidelines 2005 • Prewencja NZK • Wewnątrzszpitalne NZK • Zewnątrzszpitalne NZK • Opieka poresuscytacyjna

 4. ERC Guidelines 2005Prewencja NZK • Ocena pacjenta ABCDE • Skale oceny /EWS, kryteria wezwania/ • MET, zespół resuscytacyjny • DNAR

 5. ERC Guidelines 2005NZK VF/VT • Pojedyncze wyładowania • RKO 30:2 bezpośrednio po defibrylacji • Pętle trwające 2 minuty • Energia 150-200J dla 1. defibrylacji • Energia 150-360J dla kolejnych • 360J dla defibrylatorów jednofazowych

 6. ERC Guidelines 2005NZK VF/VT • Adrenalina po 2. defibrylacji • 1 mg co 3-5min • Amiodaron po 3. defibrylacji • 300 mg iv + /ew.150 mg iv/ + wlew 900 mg/24h • Lek-defibrylacja-RKO-ocena rytmu

 7. RKO 30:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Wezwij zespół resuscytacyjny Oceń rytm Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna) Defibrylacja nie wskazana (PEA/asystolia) • W trakcie RKO • lecz odwracalne przyczyny NZK* • sprawdź położenie i przyleganie elektrod • wykonaj/sprawdź: • dostęp donaczyniowy • drożnośc dróg oddechowych • i tlenoterapia • nie przerywaj uciśnięć klatki • piersiowej po zabezpieczeniu dróg • oddechowych • podawaj adrenalinę co 3-5 min • rozważ amiodaron, atropinę, • magnez 1 Defibrylacja 150-360 J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min * Odwracalne przyczyny NZK HipoksjaOdma prężna (Tension pneumothorax) Hipowolemia Tamponada osierdzia Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne Toksyny Hipotermia Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)

 8. ERC Guidelines 2005Asystolia/PEA • 1 mg adrenaliny iv natychmiast po uzyskaniu dostępu dożylnego • Kolejna dawka co 3-5 min, az do powrotu spontanicznego krążenia.

 9. ERC Guidelines 2005 • W przypadku wątpliwego rozpoznania niskonapięciowego VF defibrylacja NIE zalecana. • Kontynuacja RKO przez 2 minuty.

 10. ERC Guidelines 2005 • Tromboliza w trakcie resuscytacji • Etiologia zatorowa • Przedłużenie czynności • resuscytacyjnych /60-90 min/

 11. ERC Guidelines 2005zewnątrzszpitalne, niezauważone NZK • W zewnątrzszpitalnym, niezauważonym NZKRKO przez 2 min przed defibrylacją (5 cykli 30:2).

 12. ERC Guidelines 2005Opieka poresuscytacyjna • Terapeutyczna hipotermia /32-34ºC przez 12-24h/ • Zewnątrzszpitalne NZK (VF/VT) • Zewnątrzszpitalne NZK (nie VF/VT) • Wewnątrzszpitalne NZK

 13. ERC Guidelines 2005częstoskurcze z tętnem • Kardiowersja w przypadku niestabilnego pacjenta w przebiegu częstoskurczu - niezależnie od jego pochodzenia • Amiodaron po 3. kardiowersji 300 mg przez 10-20 min. iv + wlew 900 mg/24h