Nota kuliah rawatan islam
Download
1 / 4

Nota Kuliah Rawatan Islam - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

PENGENALAN Perubatan Islam adalah perubatan yang berasaskan : Al-Quran As- Sunnah Bahan alami Perbomohan – perubatan yang menggunakan perantaraan jin untuk mencapai hajat . Perubatan moden Di antara sebab bomoh menggunakan cincin adalah untuk simpan jin / syaitan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nota Kuliah Rawatan Islam' - zev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nota kuliah rawatan islam

 • PENGENALAN

 • Perubatan Islam adalahperubatan yang berasaskan :

 • Al-Quran

 • As-Sunnah

 • Bahanalami

 • Perbomohan – perubatan yang menggunakanperantaraanjinuntukmencapaihajat.

 • Perubatanmoden

 • Di antarasebabbomohmenggunakancincinadalahuntuksimpanjin/syaitan.

 • Di dalam Al-Quran terdapat :

  • > 80 perkataansyaitan

  • > 30 perkataanjin

  • NamaNabi Muhammad s.a.whanyadisebutsebanyak 3 kali.

  • Inimenunjukkanhakikatjin & syaitanamatperludiketahuiolehmanusiauntukmemahami tipi dayanya.

  • Iblis

  • Suatumakhluk Allah yang diciptakandaripadaapi yang sangatpanas yang mula-mulasekalimenentang Allah.

  • Mata kirinyabuta. Bagaimanabolehbuta?

  • Kisahnya, iblisberjumpadenganNabiIdrisa.sdenganmenyamarsebagaiseorangtua. NabiIdristerkenalsukamenjahitkasut. KataibliskepadaNabiIdris “bolehkahengkaumasukkantelurkedalamlubangjarumini? NabiIdrismenyedariiblis yang menyamar, menjawab “malah, akumampumemasukkanduniakedalamtelur” lalumenyuruhiblismelihatlubangjarum yang dipegangnya. Tatkalaitu, nabiIdrismencucukmatakiriiblis.

Nota KuliahRawatan Islam

JenisPerubatan

Perubatan Islam

PerubatanModen

Perbomohan

Tumbuhan

Haiwan

Batubatan

DarunNuraniyyah, PusatRawatan Islam & TarbiyyahIlmu.

1


Nota kuliah rawatan islam1

 • Iblismelahirkanspesiesjin

 • Iblispadaasalnyamerupakan guru kepadasegalaparamalaikat.

 • NamaasalnyaAzazil.

 • TandinganiblishanyaparaNabidanRasul. Maksudnya, iblishanyamenggangguparaNabidanRasul.

 • SetelahiblisenggantundukkepadaNabi Adam a.s, denganmenderhakaperintah Allah s.w.t, makaiatelahdicampakkankeluardarisyurga.

 • IblismencarihelahuntukmasuksemulakesyurgabagimenggodaNabi Adam danHawa.

 • Iatelahmerayukepadamalaikat, katanya :

 • Iblis: “Sesungguhnya, Allah telahmencampakkanakukeluardarisyurgaini. Akuinginkembalikesyurga, keranaakuinginmemohonkemaafandaripada Adam”

 • Malaikat : “Takboleh, kalaukauikutaku, malaikatpenjagasyurgaakantahan.”

 • Iblis : “Kalaubegitu, kaubukamulutsupayaakubolehbersembunyididalammulutkau”

 • Makamalaikat pun membukamulutlaluiblismasukkedalammulutnya.Apabiladitanyaolehmalaikatpenjagasyurga, “adasesiapa yang mengikut”, iahanyamenggelengkepala. Makadapatlahiblismasukkedalamsyurgauntukmenggoda Adam & Hawa agar turut sama dikeluarkan dari syurga.

 • Perempuan mengandung yang mengidam pelik-pelik, tandanya diganggu syaitan.

 • Iblis membiakkan anak pinaknya yang dinamakan jin & syaitan.

 • Apa beza jin & syaitan?

 • Jin berpegang kepada Islam

 • Syaitan – kafir.

 • Istilah syaitan yang sebenarnya merujuk kepada golongan jin & manusia yang ingkar perintah Allah & melakukan perbuatan jahat.

 • Jin & syaitan membiak dengan banyak sehingga mencapai 1000 setahun.

 • Taqwa adalah kekuatan untuk berdepan syaitan.

 • Jangan sebut apa nak buat seperti sedekah, sebabnya syaitan akan berusaha menyekat dengan pelbagai tipu helah. Syaitan boleh mencuri berita di langit.

 • Jin & syaitan tidak mati sehingga berlakunya kiamat kecuali golongan yang dipanah petir akibat mencuri berita di langit.

 • Suara ibu walau dalam alam ghaib, dapat didengari oleh anak. Antara kaedahnya, berpaut pada azan.

 • Mengikut sunnah, azan mampu membelah 7 petala langit & 7 petala bumi.

 • Alam manusia dan jin, ada beribu lapisan.

 • Manusia lakukan perkara bahaya sebab otaknya dipengaruhi syaitan.

 • Syaitan tak boleh baca ayat Quran, tetapi jin boleh.

Nota KuliahRawatan Islam

DarunNuraniyyah, PusatRawatan Islam & TarbiyyahIlmu.

2


Nota kuliah rawatan islam2

 • Orang yang dirasukolehjinlebihbahayadaripadasyaitansebabnyajinbolehbacaayatAl-Quran.

 • Konseppengajianperubatan Islam yang dipelajariiniadalahpengajianfalsafahperubataniaitugabunganlogikadansunnah.

 • Falsafahterbitdarikebijaksanaan guru.

 • Matlamatutamaperubatan Islam adalahdakwah.

 • Apabilarawatpesakit, perlubagiamalankepadapesakitagar adapeningkatandalamhidupnya.

 • INGAT! Apabilakitabuatkerja Allah, Allah akanselesaikanurusankita. Rezekitakperludicari, iaakansampaiapabilakitabuatkerja Allah.

 • Sejarahpengembangan Islam di Tanah Melayu, bermuladenganperubatan Islam yang dibawaolehgolonganpendakwahterhadaporangkafir. Golonganpendakwahdikalanganpedaganginimerawatpenduduktempatan yang sakithinggasembuhdenganizin Allah. Laluberitainisampaikepengetahuangolonganistana. Apabilakeluarga raja ditimpamusibah, makapendakwahinitelahdimintauntukmemulihkanwaris raja yang ditimpamusibah. Denganizin Allah, makasembuhlahwaristersebut. Raja yang gembiradengansituasiini, mempelawapendakwahuntukmenjadipenasihat. Makapeluanginilah yang digunakanolehpendakwahuntukmengIslamkan raja, golonganbangsawandanrakyatjelata.

 • Bangsajin :

 • Bunyan

 • Ifrid

 • Pelesit

 • Hanturaya

 • Toyol

 • Dan bayaklagi.

 • Jin terdiridaripadaberbeza-bezabangsa yang berbezadarisegirupabentuk.

 • MasjidilAqsa– masjidasaldibinadibahagianbawalmasjidasalolehgolonganjinsemasapemerintahanNabiSulaimana.s.

 • GolonganjininitidakmenyedarikewafatanNabiSulaimansehinggalahbagindarebahsetelahtongkatnyareputdimakananai-anai. MerekatidakberanimeninggalkanperintahNabiSulaiman. NabiSulaimanmohon agar kewafatanbagindadisebunyikan, dandikhabarkankepadabagindadidalamhatisahaja.

 • Jangannyatakanperasaanmarah, takut, sedihh, kecewamelaluiperbuatan, keranajindansyaitandapatmengetahuinya. Segalanyaperludisimpandidalamhati. Jin & syaitantidakdapatmembacaapa yang adadihatimanusia.

Nota KuliahRawatan Islam

DarunNuraniyyah, PusatRawatan Islam & TarbiyyahIlmu.

3


Nota kuliah rawatan islam3

 • Jin & syaitanakandudukdisendiutamadansendi-sendikecil.

 • Atritisberpuncadaripadajindalambentukbuih yang dudukdisendikecilsepertitangandsbnya.

Nota KuliahRawatan Islam

DarunNuraniyyah, PusatRawatan Islam & TarbiyyahIlmu.

3


ad