slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B. An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge. Aidhmeanna: - tacú le forbairt ghairmiúil mhúinteoirí Gaeilge - múineadh agus foghlaim an ábhair - tacú le húsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáideach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B' - zev


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge

Aidhmeanna:

- tacú le forbairt ghairmiúil mhúinteoirí Gaeilge

- múineadh agus foghlaim an ábhair

- tacú le húsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáideach

- tábhacht scileanna labhartha sna siollabais a chur chun cinn

Foinsí Eolais:

www.education.ie

www.examinations.ie

www.muinteoirgaeilge.ie

sol thar taca ochta 2007 2010
Soláthar Tacaíochta 2007 -2010

Cúrsaí Áitiúla (Éascaitheoirí)

Cuairteanna Scoile

+ Saintacaíocht bhreise

Tacaíocht ar líne

Nuachtlitreacha srl.

sol thar taca ochta plean oibre 2010 2012
Soláthar Tacaíochta: Plean Oibre2010 - 2012

Cúrsaí Áitiúla

(Éascaitheoirí)

Cuairteanna

Scoile

+ Saintacaíocht bhreise

Tacaíocht ar líne

Nuachtlitreacha srl.

an fhoireann taca ochta strucht r r igi nach

Hilari - 1

Caoimhe - 2

Vernon - 3

Íde - 4

An Fhoireann Tacaíochta - Struchtúr Réigiúnach

Maria - 6

Tomás – 5

slide6

Sonraí Teagmhála

Seoladh poist:

An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge

Ionad Oideachais Átha Luain

Bóthar Mhaigh Droma

Átha Luain

Co. na hIarmhí

Teil: 0906-420401

Facs: 0906-486548

R-phost: oifig@muinteoirgaeilge.ie

Suíomh idirlín: www.muinteoirgaeilge.ie

slide7
9.30 – 10.45 Ceardlann 1:

Taighde Fheidhmeach

An Bhéaltriail Ardteiste Nua

Cleachtas Inmholta chun an teanga labhartha a fhorbairt agus a mheas

10.45 – 11.00 Tae/Caife

11.00 – 1.00 Ceardlann 2:

Measúnú Neamhfhoirmeálta & Foirmeálta – Straitéisí úsáideacha

1.00 – 2.00 Lón

2.00 – 3.45 Ceardlann 3:

Saothrú agus Measúnú na Gaeilge labhartha

– Tascanna, Taifead agus Trealamh

Clár an Chúrsa

taighde fheidhmeach
Taighde Fheidhmeach
 • Déan cur síos ar chur chuige amháin nó dhó a úsáideadh sa seomra ranga a chuir le hinniúlacht na scoláirí sa Ghaeilge labhartha.
 • Déan cur síos ar an gcineál obair bhaile a tugadh agus a chuir le hinniúlacht na scoláirí sa Ghaeilge labhartha.
 • Tabhair cuntas ar straitéis nó dhó a d’úsáid tú le dul chun cinn na scoláirí sa Ghaeilge labhartha a mheas

(Tabhair sonraí faoi mhodheolaíochtaí, minicíocht, critéir mharcála srl.)

imlitreacha ciorcl in go d ta
Imlitreacha/Ciorcláin go dáta
 • 0042/07

Na hathruithe ar riar na marcanna sa Bhéaltriail sna scrúduithe teistiméireachta – T. Sóisearach agus Ardteistiméireacht – agus na himpleachtaí atá aige sin ar chodanna eile na scrúduithe

 • 20/2010

Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Ardleibhéal agus Gnathleibhéal), cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, 2013 agus 2014

 • 0056/10

Na siollabais athbhreithnithe don Ardteistméireacht Fheidhmeach agus don Ardteistiméireacht, Bhonnleibhéal

 • 0071/2010

Soiléiriú maidir leis an dán Caoineadh Airt Uí Laoghaire (Ardleibhéal), uainiúchán na scrúduithe agus soiléiriu maidir leis an Ardteistiméireacht Fheidhmeach

 • S90/10

Riar na marcanna atá le bronnadh ar chodanna na Béaltrialach, ar an gCluastuiscint agus ar na páipéir scríofa ag an Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal

teastas s isearach
Teastas Sóisearach
 • Eolas ar fáil ar www.examinations.ie
   • Eolas faoi Scrúduithe
bonnleibh al
Bonnleibhéal

An Triail Chluastuisceana

Léamhthuiscint: 3 cheist

Ceapadóireacht: 2 cheist

an bh altriail ghaeilge bonnleibh al
An Bhéaltriail Ghaeilge(Bonnleibhéal)

Beidh an comhrá bunaithe ar na ceithre bhloc seo:

 • Bloc 1: An teaghlach agus áit chónaithe. (50 marc)
 • Bloc 2: An scoil agus cúrsaí scoile. (50 marc)
 • Bloc 3: Caitheamh Aimsire. (50 marc)
 • Bloc 4: Laethanta saoire; am agus aimsir; obair. (50 marc)

Cumas Gaeilge (40 marc)

Iomlán 240 marc

scr d na hardteistim ireachta gn thl ibh al 2011 2012
Scrúdú na hArdteistiméireachtaGnáthléibhéal2011 2012
gn thleibh al p ip ar 1 2
Gnáthleibhéal – Páipéar 1 & 2

Béaltriail 15 nóim 240

Iomlán600

ardleibh al p ip ar 1 2
Ardleibhéal – Páipéar 1 & 2

Béaltriail 15 nóim. 240

Iomlán 600

f ilti 5 mharc
Fáiltiú : 5 mharc

5 mharc ar 5 phíosa eolais:

 • ainm
 • aois
 • seoladh baile
 • dáta breithe
 • scrúduimhir
aithris na fil ochta 35 mharc
Aithris na Filíochta: 35 mharc

Grád Aicme Marc

A Sármhaith 29-35

B An-mhaith 24-28

C Maith 19-23

D Measartha 14-18

E Lag 9-13

F An-lag 0-8

cur s os ar shraith picti r 80 marc
Cur síos ar shraith pictiúr: 80 marc

Grád Aicme Marc

A Sármhaith 68-80

B An-mhaith 56-67

C Maith 44-55

D Measartha 32-44

E Lag 20-31

F An-lag 0-19

Béim ar idirghníomhaíocht - beifear ag súil leis ón iarrthóir go mbeidh ar a c(h)umas ceisteanna a chur chomh maith le ceisteanna a fhreagairt

comhr ginear lta 120 marc 75 marc ar st r gaeilge 45 marc ar chumas teanga
Comhrá Ginearálta : 120 marc75 marc ar Stór Gaeilge & 45 marc ar Chumas teanga

Grád Aicme Stór Gaeilge Cumas

A Sármhaith 64-75 39-45

B An-mhaith 53-63 32-38

C Maith 42-52 25-31

D Measartha 30-41 18-24

E Lag 19-29 12-17

F An-lag 0-18 0-11

forbairt na teanga labhartha saothr t st il
Forbairt na teanga labharthaSaothrú & Tástáil
 • Éilíonn sé a lán ama
 • Próiseas an-tapaidh faoi bhrú ama –

(ní hionann teanga labhartha & teanga scríofa)

 • Pearsantacht/Scileanna Cumarsáide
 • Foirmlí teanga & caint spontáineach
 • Líofacht & Cruinneas i gceist
 • Comhthéacs an-tábhachtach
slide26

Forbairt na teanga labhartha

 • Ní thagann caint gan ionchur
 • Ní thagann caint gan ghá
 • Ní thagann caint gan mhisneach
forbairt na teanga labhartha
Forbairt na teanga labhartha

An Cainteoir dúchais:

 • Bíonn an chaint stadach…/sosanna…
 • Bíonn athrá ann…
 • Bíonn botúin ann...
 • Bíonn féincheartú ann…
 • Bíonn cur isteach ó dhaoine eile…
conas a ghintear labhairt
Conas a ghintear labhairt
 • Pleanáil san inchinn– eolas ar theanga, ar ábhar, ar an éisteoir, ar an suíomh srl. (Conceptualisation)
 • Na focail – comhréir le cur le chéile(Formulation)
 • Labhairt fhisiciúil na teanga(Articulation)
 • Seiceáil – botúin srl.(Self-monitoring)

(Levelt, 1989)

slide30

Triail Bhonnlíne

Measúnú Leanúnach

(Neamhfhoirmeálta & Foirmeálta)

Taifeadadh Rialta

Buaicphointe

meas n
Measúnú
 • Mínigh tábhacht an mheasúnaithe
 • Cabhraigh leo féinmheasúnú a dhéanamh
 • Cabhraigh leo piarmheasúnú a dhéanamh
 • Cur chuige ciorclach (gramadach)
 • Meascán den mheasúnú foirmeálta agus neamhfhoirmeálta
 • Déan amach greille measúnaithe bunaithe ar chritéir chinnte
 • Tabhair aischothú rialta bunaithe ar chritéir chinnte
slide33
Déan measúnú ar an bpíosa cainte seo.

Pléigh an marc a bhronn tú leis an duine in aice leat & tabhair fáthanna.

comhchreat tagartha na heorpa um theangacha cefr
Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR)
 • Stór Focal
 • Líofacht
 • Cruinneas
 • Cumarsáid
 • Foghraíocht
slide36
Stór focal:

Raon foclóra sách fairsing ag an gcainteoir le gur féidir leis/léi é/í féin a chur in iúl ar bhealach cuí ar réimse leathan topaicí; an chaoi ar féidir leis an gcainteoir scód a ligean leis an teanga gan a bheith cosctha ag stór na bhfocal atá aige/aici. Cuimsíonn sé saintéarmaíocht an ábhair maraon le cora cainte.

slide37
Líofacht

An rith cainte nádúrtha atá ag an gcainteoir; gan na focail a bheith ag teip air/uirthi; spontáineacht na cainte; cumas an chainteora é/í féin a chur in iúl ar bhealach a léiríonn go bhfuil an teanga ar a t(hoil) aige/aici.

slide38
Cruinneas

Cé chomh cruinn is atá an cainteoir ó thaobh na gramadaí agus na struchtúr teanga de. Cumas an chainteora an ghramadach agus struchtúir theanga a úsáid go comhthéacsach agus go héasca.

slide39
Cumarsáid

Cumas an chainteora an chaint a choimeád ar siúl; a c(h)umas cur leis an gcaint agus idirghníomhú leis an gcainteoir eile trí shealaíocht chuí a úsáid; a bheith in ann straitéisí a úsáid, nuair is gá, leis an gcomhrá a choimeád ar siúl.

slide40
Foghraíocht:

Cé chomh cruinn is chomh beacht is a labhraíonn an cainteoir a léiríonn go bhfuil dul na Gaeilge ar fhuaimniú na bhfocal. Cuimsíonn sé tuin chainte, rithim, fuaimniú, béim, srl.

scr d b il na hardteistim ireachta
Scrúdú Béil na hArdteistiméireachta
 • Stór Gaeilge
 • Cumas Teanga
 • Critéir an CEFR san áireamh
slide42
Anois éist arís agus

bronn marc faoi na critéir seo:

 • Stór Focal
 • Líofacht
 • Cruinneas
 • Cumarsáid
 • Foghraíocht
tascanna samplacha
Tascanna Samplacha
 • Straitéisí Praiticiúla
 • Giotaí Físeáin
 • Measúnú Neamhfhoirmeálta
 • Measúnú Foirmeálta
 • Uirlisí Measúnaithe
 • Leabhrán Tascanna
molta maidir le hobair ghr pa
Moltaí maidir le hobair ghrúpa
 • Tairbhe obair ghrúpa a mhíniú do na scoláirí
 • Teorann ama don tasc
 • Tascanna réadúla le sprioc chinnte agus soiléir roimh ré;
 • Marcanna / Aiseolas
 • Grinnbhreathnadóireachtghníomhach ar siúl ag an múinteoir
 • Foclóir & nathanna a bheidh ag teastáil don tasc/idirphlé a chleachtadh roimh ré
 • Foinsí eolais, foclóirí & suímh idirlín (www.focal.ie) bheith ar fáil sa seomra ranga
 • Sampla a thabhairt den obair ghrúpa don rang roimh ré;
 • Béim ar eolas seachas ar thuairimí nuair is tosaitheoirí iad na foghlaimeoirí
 • Líofacht a éileamh
 • Cur ina luí ar fhoghlaimeoirí gur féidir agus go gcaithfidh siad botúin a dhéanamh chun an teanga a shealbhú
feidhmeanna
Feidhmeanna

Bliain 1

Beannú

Cur síos a chur in iúl

Mothúcháin a nochtadh

Tuairimí a nochtadh

Míniú a thabhairt

Aontú nó easaontú

Seasamh a thógáil nó taobh a ghlacadh

Ag léiriú amhrais

Ag déanamh achoimre

Ag áiteamh ar an éisteoir

Ag dul i bhfeidhm ar an éisteoir

Ag éirí níos teibí Bliain 6

Neamh-fhoirmeálta

Foirmeálta

uirl s meas naithe
Uirlísí Measúnaithe
 • Uirlisí Samplacha:
   • Féinmheasúnú
   • Piarmheasúnú
   • Measúnú chun Foghlama
   • Measúnú ar an bhFoghlaim
   • Measúnú Neamhfhoirmeálta
   • Measúnú Foirmeálta
slide51

Ag deireadh na ceardlainne seo beidh

deis agat:

Réimse gléasanna taifeadta agus straitéisí measúnaithe

a thriail,

a phlé agus

a mheas i gcomhthéacs an tseomra ranga

slide53

Machnamh

 • Cén tairbhe a bhaineann le taifeadadh mar ghné de fhorbairt na teanga labhartha?
 • Cad é/iad na píosaí trealaimh ba mhó a thaitin leat & cén fáth?
 • Cad iad na straitéisí agus píosaí trealaimh a thriailfidh tú mar chuid den mheasúnú foirmeálta agus neamhfhoirmeálta i do sheomra ranga Gaeilge, idir seo agus deireadh na scoilbhliana?