Eligibility of expenditure communication visibility
Download
1 / 38

Eligibility of Expenditure Communication & Visibility - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Eligibility of Expenditure Communication & Visibility. Joint Technical Secretariat 25 April 2012, Tartu. Kulude abikõlblikkus Teabeedastuse ja nähtavuse juhised. Ühine tehniline sekretariaat 2 5. aprill 2012, Tartu. Overall objective. Beneficiary and project partner’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eligibility of Expenditure Communication & Visibility' - zev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eligibility of expenditure communication visibility

Eligibility of ExpenditureCommunication &Visibility

Joint Technical Secretariat

25 April 2012, Tartu


Kulude abik lblikkus teabeedastuse ja n htavuse juhised

Kulude abikõlblikkus Teabeedastuse ja nähtavuse juhised

Ühine tehniline sekretariaat

25. aprill 2012, Tartu


Overall objective
Overall objective

Beneficiary andprojectpartner’s

musttakeallnecessarymeasures

to publicisethefactthattheprojectis

co-financedbytheProgramme

(EuropeanUnionandRussianFederation, additionalfinancingfromtheEstonianStatebudgetforLSPs EST-RUS)

“The Beneficiary musttakeall necessary steps to publicise the fact that the European Union has financed or co-financedtheAction.”


Ldine eesm rk
Üldine eesmärk

Toetuse saaja ja partnerid peavad omalt poolt kasutama kõiki tarvilikke meetmeid, et avalikustada info programmi poolsest projekti kaasrahastamisest.

(Euroopa Liit ja Vene Föderatsioon,

täiendav rahastus Eesti riigi eelarvest suuremahuliste projektide puhul EST-RUS).

“The Beneficiary musttakeall necessary steps to publicise the fact that the European Union has financed or co-financedtheAction.”


Main aims
Main aims

The main aim of the commuinication and visibility actions are:

 • to ensure transparent use of EU funds, Programmeco-financing;

 • to increase awareness about the Programme, EU role, funding opportunities and supported projects;

 • to promote cross-border cooperation and its results.


Peamised eesm rgid
Peamised eesmärgid

Teabeedastuse ja nähtavuse peamised eesmärgid on:

 • tagada Euroopa Liidu ning programmi poolse rahastuse kasutamise läbipaistvus;

 • tõsta teadlikkust programmist; EL rollist rahastuse võimalustest ning toetatud projektidest;

 • edendada piiriülest koostööd ning tutvustada selle tulemusi.


Project d ocuments
Project documents

 • FullApplicationForm

 • ActivitiesPack 2

 • Grant Contract (Article 6 – Visibility)

  ModelPartnershipAgreement

  (point 11. Infomationandpublicitymeasures )

  http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms


Projekti d o k umen did
Projekti dokumendid

 • Täismahus taotlusvorm

  Tööpakett 2

 • Toetusleping (Artikkel 6)

  Partnerlusleping

  (punkt 11. Informatsiooni ja avalikustamise meetmed )

  http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms


Use of logo
Use of Logo

 • Compulsoryin ALL communicationtools

 • 9 colours

 • Lightbackgroundsuggested

 • Thesamesizeasother logos

 • Differentsizes

 • Black & white

  Programme logo to download:http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo1/logo

Smallest - 40x25 mm

Simplifiedversion- 20x8 mm


Logo kasutamine
Logo kasutamine

 • Kohustuslik KÕIGIteabeedastuse vahendite puhul

 • 9 värvi

 • hele taust soovituslik

 • samas mõõdus teiste kasutatavate logodega

 • erinevad suurused

 • must ja valge

  Programmi logo allalaadimiseks:http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo1/logo

Väikseim - 40x25 mm

Lihtsustatud variant - 20x8 mm


Communication tools communication and visibility guidelines
Communication tools(CommunicationandVisibilityGuidelines)

 • press releases, press conferences, press visits

 • web-sites, social media

 • e-publications – newsletters, project news and fact sheets

 • display panels & commemorative plaques (if the total contribution from the Programme for infrastructures or construction work exceeds 100 000 EUR)

 • publications - leaflets, brochures, etc.

 • promotional items

 • banners

 • vehicles, supplies and equipment

 • audio-visual production (videos)

 • events & visits

 • reporting

 • others


Teabeedastuse vahendid teabeedastuse ja n htavuse juhised
Teabeedastuse vahendid (Teabeedastuse ja nähtavuse juhised)

 • pressiteated, pressikonverentsid, pressikülastused

 • kodulehed, sotsiaalmeedia

 • e-publikatsioonid – uudiskirjad, projektiuudised ja infolehed

 • infostendid ja tänutahvlid (kui programmi poolne toetus infrastruktuuri või ehitustöödesse ületab 100 000 EUR)

 • publikatsioonid – voldikud, brošüürid jms.

 • reklaammeened

 • bännerid

 • sõidukid, tarvikud ning seadmed

 • audio-visuaalsedtooted (videod)

 • üritused ja külastused

 • aruandlus

 • muu


Press releases
Press releases

Press release should incorporate:

 • the Programme logo

 • the Programme statement

 • it should be mentioned that the funding was provided by the Programme

 • the amount of Programme co-financing in euro and in the local currency

  ! The press release is required to be sent at least initiating and finalising the project, as well as prior any major activity, event, news, result of the project.

 • “Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.

 • The Programme web-site is www.estlatrus.eu.”


Pressiteated
Pressiteated

Pressiteates peab sisalduma:

 • programmi logo

 • programmi üldine avaldus

 • programmi poolse kaasrahastuse määr eurodes ja kohalikus valuutas

  PS! Pressiteade on soovitav saata vähemalt projekti alul ning lõpus, samuti suuremate ürituste, sündmuste, uudiste, tulemuste kohta/eel

“ Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.

Programmi koduleht on www.estlatrus.eu.”


Leaflets brochures and newsletters
Leaflets, brochures and newsletters

 • the full set Programme Logo

 • the front page lower banner must carry the disclaimer

 • the general statement of the Programme

 • the project details - contact name, address, telephone, fax and e-mail info.

 • “This publication has been produced with the financial assistance of the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013. The contents of this document are the sole responsibility of <Beneficiary’s or project partner's name> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Programme,Programme participatingcountries, alongside with theEuropean Union.”

 • “Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.

 • The Programme web-site is www.estlatrus.eu.”


Voldikud bro rid ja uudiskirjad
Voldikud, brošüürid ja uudiskirjad

 • Täies mahus programmi logo

 • Avalehe alumises osas vastutamatusesäte

 • Programmi üldine avaldus

 • Projekti üksikasjad – kontaktisik, aadress, telefon, fax ja e-post.

 • “Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt <Toetuse saaja või projekti partneri nimi> ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”

“ Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu.”


Website
Website

 • the full set Programme Logo

 • the disclaimer on the homepage or the window with the article about project

 • link to the Programme website

 • link to the EuropeAid Co-operation Office webpage

 • “This website has been produced with the financial assistance of the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013. The contents of this document are the sole responsibility of <Beneficiary’s or project partner's name> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Programme,Programme participatingcountries, alongside with theEuropean Union.”


Koduleht
Koduleht

 • Programmi logo täismahus

 • vastutamatusesäte kodulehel või vaateaknas, kus avaldatud artikkel projektist

 • link programmi kodulehele

 • link EuropeAidkodulehele

 • “Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt <Toetuse saaja või projekti partneri nimi> ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”


Display panels after 100 000 eur
Display panels – after 100 000 EUR

should incorporate:

 • the Programme logo, which shall cover at least 50% of the area of the display panel

 • a phrase

 • Name of the Beneficiary, title of the project

 • start/end time of the works

 • minimum size shall be 1500 x 1000 mm

“This project is co-financed by the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013”


Infostendid le 100 000 eur
Infostendid – üle 100 000 EUR

Peab sisaldama:

 • programmi logo, mis hõlmab vähemalt 50% infotahvli pinnast

 • lause

 • toetusesaaja nimi, projekti nimi

 • tööde alguse ja lõpu aeg

 • miinimum mõõdud 1500 x 1000 mm

“Projekti kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013”Commemorative plaque 100 000 eur
Commemorative plaque – 100 000 EUR

should incorporate:

 • the Programme logo, which shall cover at least 50% of the area of the display panel

 • the phrase

 • the date on which the object was finished

 • minimum size shall be 500 x 300 mm

“This [name of the structure] was co-financed by the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013”


T nutahvel 100 000 eur
Tänutahvel – 100 000 EUR

Peab sisaldama:

 • programmi logo, mis hõlmab vähemalt 50% tänutahvli pinnast

 • lause

 • kuupäev, mil objekt valmis

 • miinimum mõõt 500 x 300 mm

[Objektinimi] kaasrahastasEuroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013


Vehicles supplies equipment and promotional items
Vehicles, supplies, equipment and promotional items

should incorporate:

 • the Programme logo

 • the phrase

  in English and in the official language of the respective Participating country

 • Stickers (provided by JTS)

 • informational postercan be used (template)!

"Provided with the support of the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013"


S idukid seadmed tarvikud ja reklaamesemed
Sõidukid, seadmed, tarvikud ja reklaamesemed

Peab hõlmama:

 • programmi logo

 • lauset

  inglise keeles ja programmis osaleva vastava riigi keeles

 • kleebised (väljastatakse ühise teh. sekretariaadi poolt)

 • võib kasutada posterit(näidis)!

“Hangitud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi

Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 toetusel"Reporting
Reporting

Frontcovercontain:

 • Name of theproject

 • Date of submission

 • Programme Logo

  Backcovercontain:

 • Disclamer

  Section of communication activities and their impactshouldbeincluded.

“The contents of this publication are the sole responsibility of <name of the author/beneficiary/project partner> and can in no way be taken to reflect the views of the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013 and Programme participating countries, alongside with the European Union”.


Aruandlus
Aruandlus

Esilehel kajastatud:

 • Projekti nimi

 • Esitamise kuupäev

 • Programmi Logo

  Tagaküljel:

 • Vastutamatusesäte

  Teabeedastuse osa ning selle mõju peab aruandes sisalduma.

Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt <Toetuse saaja või projekti partneri nimi> ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”


Completion of the project
Completion of the Project

! No Programme symbol may be included in any communication tools of the project6 monthsafterthephaseco-financedbytheProgrammehasfinished.

! Exception – commemorativeplaques(the commemorative plaque installed shall be maintained at least until 31 December 2025, forLSPs - 7 yearsafterthelastpaymentisreceived)


Projekti l petamine
Projekti lõpetamine

! 6 kuud peale programmi poolt kaasrahastatud projekti etapi lõppemist ei ole lubatud lisada programmi sümbolieid teabevahenditele

! Välja aratud – tänutahvlid (paigaldatud tänutahvlid peavad säiluma vähemalt 31.detsembrini 2025, LSP`de puhul - 7 aastat peale viimase makse saamist)Www estlatrus eu1
www.estlatrus.eu

 • Download Project Implementation Documents -

  http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms

 • All Questionsasked during 1st Call for Proposals are published (including those regarding project implementation)

 • subscribe the Programmenews

 • learn about the information seminarsand register on-line!


Www estlatrus eu2
www.estlatrus.eu

 • Allalaadimiseks projekti rakendamiseks vajalikud dokumendid -

  http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms

 • Kõik 1. taotlusvooru jooksul esitatud küsimused avaldatud (sh. need, mis puudutavad projektide elluviimist)

 • Telli programmi uudised

 • Tutvu infoga seminaride toimumisest ning registreeru veebis!


Summary kokkuv te
Summary / Kokkuvõte

 • comply with all visibility requirements

 • always use Programme’stitle & logo

 • Järgi kõiki teabeedastuse ja nähtavuse nõudeid

 • kasuta alati programmi nime ja logo


Guiding documents
GuidingDocuments

 • Communication and Visibility Manual for European Union External Actions

  http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

 • Programme’s Guidelines for Grant ApplicantsSection 3.1.4 - Publicity and Information Requirementshttp://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms

 • Programme’s Communication and Publicity Guidelines forOpenCallforProposals

  (also in Estonian) http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/guiding_documents

 • Glossary - www.estlatrus.eu » Glossary&Abbreviations


Suunavad dokumendid
Suunavad dokumendid

 • EL välistegevuse teabeedastuse ja nähtavuse suunised

  http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

 • Juhend toetuse taotlejatele Punkt 3.1.4 – teabeedastuse ja nähtavuse nõuded http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/agreements_and_forms

 • Teabeedastuse ja nähtavuse juhend avatud taotlusvoorude projektidele

  (ka eesti keeles) http://www.estlatrus.eu/eng/programme/project_implementation/guiding_documents

 • Sõnaseletuste loend - www.estlatrus.eu » Glossary&Abbreviations


Further information informatsioon
Further Information/ Informatsioon

www.estlatrus.eu


Thank you for attention ait h t helepanu eest
Thank you for attention!Aitäh tähelepanu eest!


ad