Download
f retags team 2010 01 07 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Företags team 2010-01-07 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Företags team 2010-01-07

Företags team 2010-01-07

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Företags team 2010-01-07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Företagsteam2010-01-07 Industrifacket Metall

 2. Vision!! • Företagsbesök/alla företag skall ha ett besök om året!! • 5 nya avdelningsombud • 2 nya klubbar Varför? 1 Höja organisationsgraden 2 Genomföra en bra avtalsrörelse 3 Vinna valet 2010 Industrifacket Metall

 3. Hur skall Avd 33 Vätterbygden jobba medFÖRETAGSTEAM Frågeställningar: Varför skall vi jobba i företagsteam? Vilka positiva effekter kan detta arbetssätt ge? Hur påverkar det oss som förtroendevalda i avd? Hur kan det underlätta för våra förtroendevalda på arbetsplatsen? Industrifacket Metall

 4. Varför skall vi jobba i företagsteam? Ökat stöd för förtroendevalda på arbetsplatsen. Riktade insatser för specifika företag. Bättre möjligheter att få en helhetsbild av de tilldelade företagen. Vilka positiva effekter kan detta arbetssätt ge? Tydligare budskap ut mot företagen. Fokusera mer på våra prioriterade områden (medlemsvärvning, avtal 2010, valet) En bred facklig kunskap i teamen Industrifacket Metall

 5. Hur påverkar det oss som förtroendevalda i avd? Tanken är att det skall bli mer avlastande för de förtroendevalda i avdelningen, och att fördelningen i teamen gör att man kan komplettera varandra beroende på företagets behov. Ett bra sätt att kunna fokusera på de företag som respektive team har. Hur kan det underlätta för våra förtroendevalda på arbetsplatsen? De får en naturlig kontakt i och med företagsteamet, och vet vart de kan vända sig vid frågor. Vet vilka behov som arbetsplatsen är i behov av, och kan därför ihop med sitt team komma fram till rätt lösning. Industrifacket Metall

 6. Arbetssätt för Avd 33 VätterbygdensFöretagsteam Besöka de angivna företagen i Företagsteamets område Handlingsplan tas fram gemensamt i företagsteamet, med fokusering på den kompetens man innehar i respektive kommitté. Handlingsplanen skall innehålla följande: När skall företagsbesöken utföras Vilka företag skall besökas Vilka ur företagsteamet besöker respektive företag En tidsplan skall tas fram när företagsbesöken genomförs. Avstämning sker till styrelserepresentanten efter genomförda besök. Avstämningen ska ske genom skriftlig rapport. Industrifacket Metall

 7. Miljökommitté/försäkringskommitté Medlemsvärvning/ställ frågan! Avtalsrörelsen/Information av tecknande av arbetsmiljöavtal (rehabilitering, arbetsanpassning) Valet 2010 – R.S.O pengar, Riksdagen beslutar. Arbetsmiljöinstitutet är nedlagt/idag finns ingen gemensam forskning angående arbetsmiljö. Nedrustning av vårt gemensamma socialförsäkringssystem. Rehabkedjan. Företagshälsovård, experter när det gäller kunskap om ergonomi, arbetsmiljö m.m. A-kassan Industrifacket Metall

 8. Studiekommitté Medlemsvärning/ställ frågan! Medlemscirkel – medlemsutbildning, hur är den svenska välfärdsmodellen uppbyggd, den är på väg att monteras ned. Vuxenutbildning - Komvux är drastiskt neddragen Förtroendemannens möjlighet att fortbilda sig Att via studiecirklar bilda sig för opinionsbildning Det livslånga lärandet, klassamhället förstärks Industrifacket Metall

 9. Arbetsbeskrivning/ansvarsfördelning för Avd 33 VätterbygdensFöretagsteam Styrelserepresentant Styrelserepresentanten är den person som rapporterar till övriga i avdelningsstyrelsen, vad som är genomfört och hur arbetet fortgår. De har det övergripande ansvaret för sitt team. De ansvarar för att företagsrapporter genomförs och arkiveras, för att senare användas som underlag för kartläggning av respektive företag. Avrapportering görs en gång/kvartal Industrifacket Metall

 10. Regionalt skyddsombud Det Regionala skyddsombudet ansvarar för det distrikt som respektive företagsteam tilldelats. Kartlägger företagen, vilket behov som finns när det gäller området arbetsmiljö. De har även fortsättningen kontinuerlig kontakt med miljökommittén, och ansvarar för att hitta ett bra arbetssätt att förena kommitténs arbete med företagsteamet. RSO verkar som tidigare med arbetsplatsbesök och skyddsronder Industrifacket Metall

 11. Övriga kommitté- och grupprepresentanter De har även fortsättningen kontinuerlig kontakt med respektive kommitté/grupp, och ansvarar för att hitta ett bra arbetssätt att förena kommitténs arbete med företagsteamet. Lägger fokus på sin specifika kompetens beroende på vilken kommitté/grupp vederbörande tillhör. Ansvaret att utvärdera vilka behov som finns på företagen i sitt team. Industrifacket Metall