Loo hui min a143108
Download
1 / 18

LOO HUI MIN A143108 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

LOO HUI MIN A143108. HHHC9701: Kemahiran Pengurusan Dan Keusahawanan. Perancangan secara peta minda. MINI MESYUARAT. Kumpulan program harus merancang aturcara program dan aktiviti permainan untuk peserta Aturcara program dan aktiviti permainan hendaklah ditetapkan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOO HUI MIN A143108' - zeroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Loo hui min a143108

LOO HUI MIN A143108

HHHC9701: KemahiranPengurusan Dan Keusahawanan


Perancangan secara peta minda
Perancangansecarapetaminda


Mini mesyuarat
MINI MESYUARAT

Kumpulan program harusmerancangaturcara program danaktivitipermainanuntukpeserta

Aturcara program danaktivitipermainanhendaklahditetapkan

Kumpulan program haruslahmenyediakanperalatanuntukaktivitipermainandanmengujipermainan

Kumpulan program harusmemastikansemuaperalatantelahdisediakandanmemberitahuaturcara program kepadaurusetia yang lainKemahiran pengurusan
KEMAHIRAN PENGURUSAN

 • KemahiranPengurusanMasa

 • Menjadualkankerjamengikutkeutamaankerja

 • Kemampuanuntukmenggunakanmasadalammelakukanaktivitimengikuttempoh yang ditetapkan

 • KemahiranPembuatKeputusan

 • membuatkeputusan yang dapatditerimadanmembawakebaikan

 • membeliperalatanpermainandenganmenggunakankosyan g rendah

 • KemahiranKemanusiaan/Interpersonal

 • Kemampuanuntukbekerjasamadengan orang lain

 • Memahamisertamemotivasiahlikumpulan


Kemahiran keusahawan
KEMAHIRAN KEUSAHAWAN

 • KEMAHIRAN DALAM MENCARI PELUANG MELALUII

 • PEMIKIRAN KREATIF

 • Sentiasamecaripilihan-pilihan yang lain serta idea-idea yang baru

 • Ambilkirakemungkinan lain

 • Ambilkirapandangan orang lain

 • Menjana idea kreatifmelaluiSumbangsaran ( Brainstorming )

 • KEMAHIRAN MENCARI SUMBER DALAM PERNIAGAAN

 • Memudahkanperlaksanaanprojek

 • Penyediaanperalatandenganharga yang murah

 • KEMAHIRAN KOMUNIKASI

 • Penyampainan yang baikdanberkesan

 • Memujukdanmenyakinkan orang lain dalamperjumpaan


Masalah yang dihadapi
Masalah yang dihadapi

Aktvitiluartidakbolehdijalankansemasahujan

Aktivitimengambilmasa yang terlalupanjang

Masalahkekurangan idea

Menghadapimasalahtiadabekalan air


Cara penyelesaian
Cara Penyelesaian

Memindahkanaktivitiluarketempat yang mempunyaibumbung

Mengurangkanaktivitipermainan yang disediakan

Menjana idea melaluisumbangsaran

Megisi air denganbladi yang kosongterdahulu


Loo hui min a143108

LaporanaktivitiYang paling disukai

5%

 • Ice Breaking

15%

 • MalamKebudayaan

30%

 • Station Games

50%

 • Treasure Hunt


Loo hui min a143108

Perkara yang boleh

diperbaiki

Station Games janganletakpadawaktutengahari.

Kita bolehmenjimatkanlagikosuntukmembeliperalatanpermainan.

Kita mestimempunyaipelan yang keduajikaaktivititidakdapatdijalankandenganlancardanberkesan.


Loo hui min a143108

Perjumpaan 1 ( 25 Feb 2014)

Menjana idea melaluisumbangsaran


Loo hui min a143108

Perjumapaankedua (5 Mac)

Membentangaktivitipermainan yang disediakan


Loo hui min a143108

Perjumapaanketiga ( 13 Mac 2014)

Mengujipermainan


Loo hui min a143108

21-23 Mac 1014 - menjadi MCad