L okalne c entra i nformacji f orum z wi zk w z awodowych
Download
1 / 37

L okalne C entra I nformacji F orum Z wiązków z awodowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

L okalne C entra I nformacji F orum Z wiązków z awodowych. PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W RAMACH Priorytetu V - DOBRE RZĄDZENIE Działania 5.5 - ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Poddziałania 5.5.2 - WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' L okalne C entra I nformacji F orum Z wiązków z awodowych' - zephania-benson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L okalne c entra i nformacji f orum z wi zk w z awodowych

Lokalne Centra Informacji

Forum Związków zawodowych


PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W RAMACH

Priorytetu V - DOBRE RZĄDZENIE

Działania 5.5 - ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO

Poddziałania 5.5.2 - WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Okres realizacji projektu:

1.VII.2011r. – 31.X.2012r.

 Wartość projektu:

1 496 557,84 zł


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

usprawnienie procesów

obiegu informacji i komunikacji

w Forum Związków Zawodowych

w zakresie

prowadzenia efektywnego dialogu społecznego

z wykorzystaniem ICT

w relacjach z członkami FZZ

wszystkich poziomów organizacyjnych z 16 województw.


Grupa docelowa projektu

80 członków FZZ z 16 województw, w tym:

 • WKDS (3os/woj. - 48osób)

 • WRZ (1os/woj. - 16 osób)

 • LCI – 16 os –po 1 os wybranej spośród członków ZW


SZKOLENIA:

dla WKDS / WRZ / LCI

CEL

wzmacnianie potencjału przedstawicieli FZZ w WKDS, WRZ, ZW w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego na szczeblu regionalnym

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy

FORMUŁA:

5 edycji po 3 dni szkoleń (24h) – po 16 os/szkoleniu

ZAKRES TEMATYCZNY:

efektywna komunikacja

(komunikacja interaktywna i interpersonalna, mechanizmy współpracy z PS, zarządzanie informacją, wystąpienia publiczne etc.)


SZKOLENIA:

dla LCI

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

siedziba Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy

FORMUŁA:

I EDYCJA / 3 dni / 24h

szkolenie kompetencji kluczowych

(m.in. PR, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, zapoznanie z gatunkami dziennikarskimi, prawo prasowe, ICT w redakcji etc)

II EDYCJA / 2 dni / 12h

szkolenie z zakresu tworzenia baz danych i równości płci


KRYTERIA NABORU:

WKDS / WRZ

rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ

oświadczenie o udziale w pracach w/w gremiów,

ankieta potrzeb i motywacji udziału w szkoleniu

PRACOWNICY LCI

rekomendacja ZW i 1 wiceprzewodniczącego FZZ

doświadczenie w pracy związkowej

udokumentowane ukończenie szkolenia „Efektywny Dialog”

w ramach CSiK


REKRUTACJA:

1.KAMPANIA INFORMACYJNA (założenia Projektu i dokumentacja projektowa będą dostępne na stronie www.fzz.org.pl oraz w Biurze Projektu i LCI.)

2.ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH (przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu, LCI, drogą pocztową i elektroniczną)

3.PODPISANIE UMÓW (bezpośrednio przed szkoleniem)DZIAŁANIA W RAMACH

LOKALNYCH CENTRÓW INFORMACJI

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


1.

FUNKCJONOWANIE

LOKALNYCH CENTRÓW INFORMACJI FZZ


MIEJSCE FUNKCJONOWANIA LCI

LCI będą mieściły się w 16 województwach

(miejsca zostaną ustalone w sierpniu br.)

KAŻDE LCI BĘDZIE WYPOSAŻONE W ZAPLECZE BIBLIOTECZNE

z dostępem do literatury m.in. z zakresu

prawa, dialogu społecznego, działalności związkowej;

Katalog wspomagany będzie przez wydawnictwa

np.: MPiPS, MRR, CPS Dialog

(planuje się aktualizację bibliografii)

Powstanie LCI ma wpłynąć na wzrost utożsamiania się członków FZZ w regionach z centralą i poczucia przynależności do niej, a także scalenie konfederacyjnej struktury.


Poprzez LCI członkowie FZZ będą mogli m.in.

zgłaszać swoje postulaty (na formularzu, dostępnym także na stronie www),

pozyskiwać informacje i rozwiązywać bieżące problemy pracownicze,

proponować treść kolejnych artykułów do e-NNF,

zapoznać się z dostępną literaturą związkową, prawniczą, z zakresu Dialogu Społecznego

(w bibliotekach LCI).


2.

ZATRUDNIENIE 16 PRACOWNIKÓW LCI

ORAZ

ICH PRZESZKOLENIE m.in.

W KIERUNKU PEŁNIENIA FUNKCJI KORESPONDENTÓW TERENOWYCH


PRACOWNICY LCI

Pracownicy LCI będą mieli wpływ na przekazywanie członkom FZZ aktualnej i rzetelnej treści m.in. na łamach e-NNF i stronie internetowej FZZ.

FORMA ZATRUDNIENIA:

umowa cywilnoprawna z FZZ

WYMIAR CZASU PRACY :

70 h/m-c (ok. 1/2 etatu)

OKRES ZATRUDNIENIA:

15 m-cy

Od 1.VIII.2011r – 31.X.2012


ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI

 • organizacja zaplecza biurowo - administracyjnego punktu LCI i czuwanie nad prawidłowością jego funkcjonowania

 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

 • promocja Projektu na terenie województwa

 • zbieranie, redagowanie i popularyzacja informacji o FZZ – zgodnie z zasadami komunikacji i zarządzania wypracowanymi w ramach CSiK m.in. siatką komunikacji

 • bieżąca współpraca z redaktorem e-NNF m.in. w zakresie opracowywania i redagowania tekstów do biuletynu e-NNF (1x/m-c), wysyłki newslettera, etc.

 • organizacja spotkań projektowych, w tym CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat


CD. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW LCI

 • organizacja dyżurów prawnika (4h/m-c)

 • organizacja zaplecza bibliotecznego, katalogowanie biblioteki LCI

 • stworzenie baz danych członków FZZ w każdym województwie z uwzględnieniem m.in. pełnionej funkcji, nazw organizacji związkowych, zakładów pracy(ankiety)oraz dokonanie zestawień pod kątem równości płci (cel-usprawnienie komunikacji i dotarcia z informacją na wszelkie szczebli organizacyjnych FZZ, diagnoza stanu K i M w organizacjach członkowskich FZZ)

 • bieżący monitoring postępu prac projektowych i sprawozdawczość z zakresu działania LCI w województwie (w tym współpraca ze specjalistą ds. monitoringu)

 • wsparcie techniczne i organizacyjne ZW

 • bieżąca współpraca z koordynatorem projektu, w tym przedkładanie mu miesięcznych kart czasu pracy, potwierdzających wykonanie zadań projektowych oraz wszelkich dokumentów, wymaganych w ramach Projektu


3.

ORGANIZACJA SPOTKAŃ

„CAFE FORUM”


„CAFE FORUM

CEL:

 • dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych,

 • aktywizacja w/w struktur FZZ

 • umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk,

 • diagnoza potrzeb i problemów członków FZZ w powiatach

 • możliwość współtworzenia e-NNF z udziałem członków struktur powiatowych


cd. „CAFE FORUM

to ukłon w kierunku najniższego szczebla dialogu społecznego,

fundament sprawnej komunikacji wewnętrznej FZZ

oraz dotarcia do większej liczby działaczy

FORMUŁA SPOTKAŃ:

1 spotkanie / 2h / po ok.15os / ok. 6 powiatów/woj. (łącznie 96 spotkań/16woj.)

Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI

Nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa

(w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji, ilość członków FZZ w województwie, następnie nabór wg kolejności zgłoszeń)


4.

ORGANIZACJA SEMINARIÓW TEMATYCZNYCH

„FORUM DIALOGU”

Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW


FORUM DIALOGU”

z udziałem ekspertów

Cel - wymiana informacji i dobrych praktyk w ramach prowadzenia DS. z udziałem eksperta z zakresu mediacji i/lub negocjacji, udzielającego uczestnikom porad i wskazówek z uwzględnieniem potrzeb regionu.

FORMUŁA SPOTKAŃ:

1 spotkanie / 4h / po ok.15os /

ok. 6 spotkań/woj. (łącznie 96 spotkań / 16 woj.)

Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI:

członkowie WKDS, Zarządu Wojewódzkiego, WRZ

(kryterium - rekomendacja ZW)


5.

ORGANIZACJA DEBAT

Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI


DEBATY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Cel:

 • diagnozowanie bieżącej sytuacji i wyzwań DS w regionach,

 • poszukiwanie platformy współpracy z PS

 • rozwiązywanie ewentualnych konfliktów dla wzmocnienia i propagowania idei DS.

  FORMUŁA SPOTKAŃ:

  1 spotkanie / ok. 3h / po 30 os

  1 spotkanie/1woj.(łącznie 16 spotkań / 16 woj.)


6.

STWORZENIE LOKALNYCH

BAZ DANYCH CZŁONKÓW FZZ


LOKALNA BAZA

DANYCH KONTAKTOWYCH CZŁONKÓW FZZ

Cel:

 • poprawa procesów komunikacyjnych w FZZ

 • dotarcie z informacją na najniższe szczeble organizacyjne

 • diagnoza stanu w zakresie ilości K i MBiuletyn e-NNF będzie stanowił cyfrową redakcję czasopisma, umieszczonego na stronie www.fzz.org.pl (z możliwością wydruku).

[1 wydanie/ min. 20 str, śr. 30.000znaków/m-c]

Łącznie 13 wydań biuletynu e–NNF

Ilość pobrań będzie mierzona w statystyce.

Formuła będzie tworzona w oparciu o stały dialog z Czytelnikami.

Nad prawidłową realizacją planu wydawniczego, zbieraniem informacji od pracowników LCI oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwać będzie REDAKTOR (przeszkolony z zakresu ICT i tworzenia e-NNF).


Tematyka e-NNF:

 • popularyzacja zasad DS. i działalności związkowej,

 • porady eksperckie, prawne

 • artykuły dotyczące polityki równości, inicjatyw terenowych FZZ, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji - zwłaszcza na poziomie regionalnym

 • wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ

 • popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.


Informacje do biuletynu pozyskiwane będą przez pracowników LCI

 • podczas spotkań projektowych tj. CAFE FORUM , FORUM DIALOGU, debat

 • z postulatów i wniosków indywidualnych składanych w LCI.

  O nowym wydaniu e-NNF członkowie FZZ będą informowani poprzez newsletter.

  Wykonanie zdjęć, skład i obróbka graficzna, bieżące wsparcie informatyczne dla zespołu redakcyjnego (planowane są 4 spotkania w jego ramach) powierzone zostaną w ramach usługi.


HARMONOGRAM pracowników LCI


ETAP 1 pracowników LCI

Zatrudnienie personelu LCI

VIII. 2011r. – IV kwartał 2012r.

ETAP 2

Organizacja zaplecza biurowego LCI

w tym zakup sprzętu, mebli, założenie linii telefonicznej, organizacja bibliotek

VII – IX. 2011r.

ETAP 3

Tworzenie i aktualizacja bazy danych członków FZZ na potrzeby LCI

VIII.2011r. – IV kwartał 2012r.


ETAP 4 pracowników LCI

Przygotowanie i organizacja seminariów „Forum Dialogu"

X.2011r. – IV kwartał 2012

ETAP 5

Przygotowanie i organizacja spotkań „Cafe Forum"

IX.2011r. – IV kwartał 2012r.

ETAP 6

Przygotowanie i organizacja debat z pracodawcami

XI.2011r. - IV kwartał 2012r.

ETAP 7

Dyżury prawnika w LCI

IX.2011r. – IV kwartał 2012r.


ETAP 5 pracowników LCI

Rekrutacja na szkolenia

VIII.2011r. – I.2012R.

ETAP 6

Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji

(dla WKDS/WRZ/LCI)

IX-2011r. – II.2012r.

ETAP 7

Przygotowanie i organizacja szkoleń z zakresu

kompetencji kluczowych i tworzenia baz danych

(dla LCI)

VIII-IX. 2011r.


Wartość dodana projektu pracowników LCI

 • budowanie klimatu zaufania miedzy uczestnikami dialogu społecznego (debaty),

 • promocja rozwiązań na rzecz społecznej informacji,

 • wymiana doświadczeń członków FZZ

 • wzrost poczucia przynależności do centrali związkowej


BIURO PROJEKTU: pracowników LCI

BYDGOSZCZ

PL. TEATRALNY 4

TEL. 52/371 83 33

FAX. 52/342 18 71

[email protected]


ad