Download
bola tampar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOLA TAMPAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
BOLA TAMPAR

BOLA TAMPAR

2762 Views Download Presentation
Download Presentation

BOLA TAMPAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOLA TAMPAR KEMAHIRAN MENYANGGA DALAM PERMAINAN BOLA TAMPAR

 2. SEJARAH BOLA TAMPAR • Permainan bola tamparmuladiperkenalkanpadatahun 1895 diGimnasium YMCA di Holyoke, Massachhusetts, Amerika Syarikat oleh Prof. William J.Morgan (1870-1942) merupakanseorangPengarah. Padaasalnyaiaadalahpermainanrekreasi.

 3. Bola tamparmempunyaisejarahperkembangan yang agakperlahan.MelaluipergerakanYMCA,Kanadamerupakan Negara luar yang pertamamenerimapermainaninisekitartahun 1900.Selepas itu,diperkenalkankenegara-negara lain seperti Cuba(1905), Puerto Rico(1909), Uruguay (1912), China (1913) danJepun (1917)

 4. Ketikaberlakunyapeperanganpertamadankedua,anggota-anggotaangkatantenteraAmerika Syarikat telahmemperkenalkanpermainaninike Asia danEropah. Secaraberansur-ansurpermainan bola tampartelahberkembangdaripadapermainanrekreasikepadasukan yang dipertandingkan.

 5. OBJEKTIF PERMAINAN • Mengetahui dan memahami kemahiran-kemahiran asas bola tampar. • Berkebolehanmenghadapidanmengatasitekanan, menyesuaikandirikepadasituasi yang berubah-ubah. • Berdisiplin dan mengekalkan konsentrasi bermain ketika pertandingan dan juga latihan.

 6. GELANGGANG PERMAINAN 3 m 0.5 m (minimum) Garisan belakang Garisan serangan Garisan servis Garisan tengah Garisan serangan 9 m 18 m

 7. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN DALAM PERMAINAN BOLA TAMPAR BOLA TAMPAR MENYANGGA SERVIS MENGUMPAN MEREJAM MENGADANG

 8. UNDANG-UNDANG PERATURAN BOLA TAMPAR

 9. PERATURAN ASAS BOLA TAMPAR • Semasa permainan, satu pihak terdiri daripada 6 orang pemain dan tidak boleh kurang. • Permainan ini dikawal oleh 2 orang referi

 10. Hanya ketua pasukan yang bermain dibenarkan berhubung dengan referi semasa perlawanan • Pergerakan servis mesti dilakukan dalam masa 5 saat dari bunyi wisel referi.

 11. Memijak garis servis semasa membuat servis adalah salah • Pemain boleh kontek bola dengan menggunakan mana-mana bahagian badanya.

 12. Pemaindibenarkanbermaindenganmenggunakansebelahtangandanjugamenanduk bola • Pemainbarisanbelakangtidakdibenarkanmerejam bola semasaberadadalamkawasanserangan.

 13. Pasukan boleh meminta 2 kali rehat dan 6 pertukaran dalam setiap set • Permainan setiap set tamat apabila satu pihak berjaya memperoleh mata ke-25. • Jika skor sampai 24-sama, permainan set itu akan tamat jika satu pihak itu mendapat kelebihan 2 mata daripada lawannya , (26-24) atau satu pasukan itu mendapat mata ke-27, (27-25)

 14. UNDANG-UNDANG PASUKAN Pendaftaran • Tiap-tiappasukandibenarkanmendaftar 12 orangpemain, seorangjurulatih, seorangpenolongjurulatih, danseorangdoktorperubatan. • Pendaftaranpemain-pemainadalahwajib. • Pemain-pemain yang telahdirekodkantidakbolehditukar.

 15. Kapten • Hanyakaptendibenarkanbercakapdenganreferidiatassebarangbentukkeraguan. • Kaptenbolehmenandaiborangskor.

 16. Jurulatih • Jurulatihbolehmenandaiborangskor. • Jurulatihbolehmemberiarahankepadapemain-pemaindanahli-ahli yang dudukdiatasbangkusewaktuperlawananberlansung.

 17. Peserta Pemain yang tidakbermainharusdudukdiatasbangkuatauberadadikawasanmemanaskanbadan.

 18. SusunanGiliran • Enampemainsetiappasukanmestiberadadalamgelanggang • 3 pemaindisepanjangjaring (Pemaindepan). • 3 pemainlagipemainbelakang.

 19. jaring 3 2 4 1 6 5 zon servis

 20. Apabilaservisdilakukan,pemain-pemaindibenarkanbergerakbebasdigelanggangsendiridanzonbebas.Apabilaservisdilakukan,pemain-pemaindibenarkanbergerakbebasdigelanggangsendiridanzonbebas. • Pasukan yang mendapathakservis,pemain-pemainnyaharusberputarsatuposisimengikutarah jam.

 21. UNDANG-UNDANG PERSEDIAAN PERMAINAN PenentuanPerlawanan • Membuatlambungansyilingberdasarkan: = servispertama = pemilihangelanggang

 22. Sesimemanaskanbadan • 3 minituntuksetiappasukan • 5 minitjikasesimemanaskanbadandijalankanserentakolehkedua-duapasukan.

 23. Kelewatan Hanya 15 minitsahajaakandiberikankepadasesuatupasukan yang lewatdanselepasitulawannyaakandiberikanKemenanganpercumadengankiraan 25 – 0, 25 - 0.

 24. Pasukantidaklengkap • Pasukan yang mempunyaikurangdaripada 6 pemaindianggaptidaklengkapdantidakdibenarkanbermaindalam set atauperlawanan. • Pasukanlawanakandiberipoinataupoindan set untukmemenangiperlawanantersebut.

 25. UNDANG-UNDANG BERMAIN Bola Bola Dalam : bola yang menyentuhlantaigelanggangbermaintermasukgarisansempadannya. Bola Keluar : Sebahagian bola yang menyentuhlantaiadalahdiluargarisansempadangelanggang.

 26. : Ia menyentuh sesuatu bahan di luar gelanggang, siling, atau orang di luar gelanggang. : Ia menyentuh antena, tali, tiang atau bahagian jaring yang berada di luar antena.

 27. Sesuatupasukantidakdibenarkanmemukul bola 4 kali sebelummengembalikan bola kepadapihaklawankecualimenyandang. • Pemaintidakdibenarkanmembuatpukulanlarang. • Pemaintidakdibenarkanmembuatpukulanterbantu. • Pemaintidakdibenarkanmenyentuh bola berturutankecualimenyandang.

 28. Jaring Pemaintidakdibenarkanmenyentuh bola ataupihaklawannyadalamruanglawan. • Pemaintidakbolehmasukruanglawan. • P emaintidakdibenarkanmenyentuhjaring.

 29. UNDANG-UNDANG PENGGANTIAN PEMAIN • Bilanganpengggantianmaksimum yang dibenarkanbagisesuatupasukanbagisatu set adalah 6. • Satuataulebihpemainbolehdigantikanpadamasa yang sama. • Pemainpenggantibolehmasukbermainhanyasatu kali dalam 1 set, danhanyabolehdigantisemulaolehpemain yang sama.

 30. Pemain yang telahdigantihanyabolehmasuksemuladenganmengambilposisiasalnya. • Pemain yang cedera, atautidaklayakbermainperludigantimelaluipenggantiansah.

 31. Semua undang-undang permainan di bawah MAVA dan Persekutuan Bola Tampar Antarabangsa hendaklah diikuti