stratej gel t rme ba kanli i n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Mehmet İSLAMOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı. 22 MAYIS 2009. KURULUŞ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI' - zenevieva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stratej gel t rme ba kanli i

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Mehmet İSLAMOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı

22 MAYIS 2009

kurulu
KURULUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 5436 sayılı Kanunileyapılandeğişiklik uyarınca 01.01.2006 tarihi itibariyle, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak, Bakanlığımız “Strateji Geliştirme Başkanlığı” kurulmuştur.

slide3

TEŞKİLATI

Strateji Geliştirme Başkanlığı;

 • Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı,
 • Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı,
 • Performans Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı,
 • İç Kontrol Daire Başkanlığı
yetk g rev ve sorumluluklar
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 • Bakanlığın stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlık merkez teşkilatında Bakan adına imzaya yetkili makamları belirlemek, ilkelere bağlamak amacıyla imza yetkileri yönergesini hazırlamak,
slide5
Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 • Başbakanlık ve diğer Bakanlıklardan gelen araştırma, soruşturma, gensoru önergelerini, cevaplandırmak, bakanlık görüşünü bildirmek ve gündem dışı görüşme konularını takip etmek,
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
slide6
Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek  ve kayıtlarını tutmak,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek,
slide7
Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, problemleri önleyici ve etkinliğini artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal çizelgelerini düzenlemek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
stratej gel t rme ba kanli inin ba lica faal yetler
Stratejik Plan

Faaliyet Raporları

Performans Programları

Bütçenin Hazırlanması

Bütçenin Uygulanması

Yatırımların Koordinasyonu, İzlenmesi ve Raporlanması

Taşınır İşlemleri

Taşınmaz İşlemleri

Bakanlık Kesin Hesabı

Alacak Takibi

İç Kontrol

Ön Mali Kontrol

Harcama Yetkililerine Danışmanlık

Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmaları

Eğitim Faaliyetleri

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ BAŞLICA FAALİYETLERİ
stratejik plan
Stratejik Plan
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince, stratejik plan hazırlamakla yükümlü bulunan Bakanlığımız, bu doğrultuda; “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu” ve daha önce yapılan örnek çalışmaları dikkate alarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı ve eki eylem planını hazırlayarak DPT’ye sunmuştur.
 • Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayacak ilk stratejik planının, 1 Kasım 2006 - 5 Ocak 2009 tarihlerini kapsayan hazırlanma sürecinde; 454 iş günü çalışılarak, stratejik eylem planında belirtilmiş olan 25 adet süreç adımı ile ilgili olarak toplam 144 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlere iştirak eden kişi sayısı 288’dir.
slide10
Stratejik plan hazırlama sürecinde farklı 9 adet rapor hazırlanmıştır. Oluşturulan raporlar;
 • “Stratejik Yönetim Çalışma Programı Raporu”,
 • “PEST ve SWOT Analizi Raporu”,
 • “Stratejik Yönetim Eğitim Programı Raporu”, “Kurumsal Analiz Raporu”,
 • “Misyon-Vizyon, Değerler ve Stratejik Amaçlar Çalışma Raporu”,
 • “İç Paydaş Anket Raporu”,
 • “Dış Paydaş Anket Raporu”,
 • “Stratejik Plan Süreç Raporu” ve
 • “Taslak Stratejik Plan” olup, toplam 656 sayfadan oluşmaktadır.
 • Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayacak ilk taslakStratejik Planı DPT Müsteşarlığına gönderilmiş olup, halen bu Müsteşarlıkça inceleme aşamasındadır.
faaliyet raporlar
Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesi gereğince, her yılın Nisan ayı sonuna kadar, Bakanlığımız merkez teşkilatını kapsayan “İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmakta, öncelikle, Başbakanlık, Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgililere gönderilmektedir. Bu kapsamda, 2006-2007 ve 2008 yılları idare faaliyet raporları hazırlanarak ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.
 • Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının önemli faaliyetlerini içeren haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmektedir.
 • Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 07.03.2006 tarihli ve 259 sayılı Genelgesi gereğince, talep edilen dönemler itibariyle, Bakanlığımız “İl Faaliyetleri Raporu” hazırlanmakta, Bakanlık Üst Yönetimi’ne, Başbakanlığa ve TBMM Üyeleri’ne gönderilmektedir.
slide12
İhtiyaç duyulması halinde, Bakanlığımız Merkez, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının geçmiş yıllara ait faaliyet bilgileri derlenerek, “Bayındırlıkve İskânBakanlığı UzunYıllıkFaaliyetleri Raporu” hazırlanmaktadır.
 • Bu kapsamda, Bakanlığımızın 2003-2007 yılları faaliyetlerini kapsayan iki adet kitap hazırlanmış, Başbakanlığa, TBMM Üyeleri’ne, kamu kurum ve kuruluşlarına ve diğer ilgililere gönderilmiştir.
 • GAP İlleri ile ilgili olarak, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğünce, üçer aylık dönemlerde hazırlanan yatırım gerçekleşmeleri derlenerek, “GAP İlleri Yatırım Gerçekleşme Raporları” oluşturulmakta ve GAP Bölge İdaresi Başkanlığına gönderilmektedir.
slide13
Yılda iki kez olağan olarak toplanan GAP Yüksek Kurulu ile ilgili olarak, Bakanlığımız Üst Yönetimine sunulmak üzere, yatırım gerçekleşme durumları ve gündemde yer alan diğer konuları içeren bilgi notları hazırlanmaktadır.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16’ncı maddesi ve her yıl DPT Müsteşarlığı’nca gönderilen konu ile ilgili yazı gereğince, yılda bir kez Temmuz ayında olmak üzere, Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarından gelen bilgileri içeren, “Yılı Programı Tedbir Teklifleri Raporu” hazırlanmakta ve DPT Müsteşarlığı’na gönderilmektedir.
 • Her yıl yayımlanan, “Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince yılda dört kez üçer aylık dönemlerde olmak üzere, Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarından gelen bilgileri içeren, “Yılı Programı Tedbirleri İzleme Raporu” hazırlanmakta ve DPT Müsteşarlığı’na gönderilmektedir.
slide14
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 07.03.2006 tarihli ve 259 sayılı Genelgesi gereğince, “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi” hazırlanarak birimlere dağıtımı yapılmış ve Bakanlık internet sayfasında kullanıma sunulmuştur. Bakanlığımız Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi, birimlerin yeni önerileri ve Bakanlık Makamı’nın uygun görüşü doğrultusunda güncellenmektedir.
 • Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda, her yıl altı aylık dönemlerde olmak üzere, iki kez, “Yüksek Çevre Kurulu Kararlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu” hazırlanmakta, Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilmektedir.
 • Bakanlığımız Merkez, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarından yılda bir kez gelen bilgiler derlenerek, “Enerjinin Verimli Kullanımı Raporu” hazırlanmakta ve haziran ayı içerisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilmektedir.
slide15
5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi gereğince, yılda bir kez haziran ayı sonu itibariyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmakta ve Bakanlık internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bu kapsamda, 2006-2007 ve 2008 yılları “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış ve Bakanlık İnternet sayfasında kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
 • Sayın Bakanımızın, TBMM Genel Kurulu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığımız yılı bütçeleri ile ilgili olarak, sunuş konuşmaları raporu, Bakanlığımız ilgili birimleriyle koordineli olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, 2007-2008 ve 2009 yılları bütçeleri ile ilgili olarak altı adet rapor hazırlanarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri’ne ve diğer ilgililere gönderilmiştir. Ayrıca, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmıştır.
 • Bakanlığımız Üst Yönetimi için, değişik zamanlarda çok sayıda faaliyet raporu hazırlanmıştır.
b t enin haz rlanmas
Bütçenin Hazırlanması
 • Harcama birimlerinin, yılı bütçesine ilişkin merkez ve merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, orta vadeli programın yayımlanmasından önce gerekli çalışmalar Başkanlığımızın bilgilendirmesiyle başlatılmaktadır.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince Mayıs ayı sonunda yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) ve Haziran ayının onbeşine kadar yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) doğrultusunda ve 17’nci maddesinde belirtilen esasları da dikkate alarak, Bakanlığımız önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözden geçirerek, ödenek ihtiyaçlarını netleştirerek bütçe hazırlığına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.
 • 2007, 2008 ve 2009 yılı bütçe hazırlıkları aynı anlayışla sürdürülmüştür. 2010 yılı bütçesi de ilk defa Performans Esaslı Bütçe anlayışına göre hazırlanmaktadır.
slide17
5018 sayılı Kanunun 17’nci maddesi gereği, harcama birimlerince hazırlanan bütçe teklifleri, OVP, OVMP, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberine göre Başkanlığımızca incelenmektedir.
 • Maliye Bakanlığı ve DPT yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmiş olan makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri de göz önünde bulundurularak, 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi gereği, Bakanlığımız bütçesine son şekli verilmektedir.
 • 5018 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi gereğince,Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’de görüşülerek, kabulünden sonra Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girmektedir.
performans program haz rlanmas
Performans Programı Hazırlanması
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince, performans programı hazırlamakla yükümlü bulunan Bakanlığımız, bu doğrultuda; “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”, Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” dikkate alınarak, Başkanlığımız rehberliğinde Bakanlığımız harcama birimlerinin Birim Performans Programları hazırlanmakta olup; bu çalışmalar Başkanlığımızca konsolide edilerek, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2010 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır.
 • Bakanlığımızın 2010 Yılı Performans Programı hazırlıklarına 19 Şubat 2009 tarihinde Müsteşarlık Makamından alınan onayla başlanmış olup, 24 Şubat 2009 - 5 Mart 2009 tarihleri arasında Bakanlığımız harcama birimlerine yönelik eğitimler verilmiştir.
 • Eğitimleri müteakip Bakanlığımız 2010 Yılı Performans Programı hazırlıklarına esas olmak üzere haftada üç gün harcama birimlerinde Birim Performans Programları Başkanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Harcama Birimlerinin Birim Performans Programları 15 Mayıs 2009 tarihi itibariyle hazırlanmış olacaktır.
b t enin uygulanmas
Bütçenin Uygulanması
 • 5018 sayılı Kanunun 20-40’ıncı maddeleri gereğince;
 • Bakanlığımız yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulur.
 • Bütçe uygulama sürecinde aktarma, serbest bırakma, revize, ekleme, şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ile ödenek gönderme ve tenkis işlemleri yapılmaktadır.
yat r mlar n koordinasyonu zlenmesi ve raporlanmas
Yatırımların Koordinasyonu, İzlenmesi ve Raporlanması
 • Bakanlığımız yatırım programı teklifleri, OVP, OVMP, Bakanlık Stratejik Planı, bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberine göre incelenir. Bakanlık yatırım programı teklifinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca vize edilmesini müteakip bütçe tasarısına eklenir.
 • Yılı yatırım programında yer alan projelerdeki yer, süre, karakteristik, proje maliyeti ve ödeneğinde yıl içinde yapılacak revize talepleri Başkanlığımızca incelenerek Bakanlık Makamının onayına sunulmaktadır.
 • Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve ilgili mevzuatında belirtilen dönemler itibarı ile harcama birimlerince hazırlanan yatırım harcama gerçekleşme raporları, Başkanlık tarafından konsolide edilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, yatırım değerlendirme raporu ise Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmektedir.
ta n r lemleri
Taşınır İşlemleri
 • 5018 sayılı Kanunun 44’üncü maddesine göre çıkarılan 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda işlemler tesis edilmektedir.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Harcama birimlerince düzenlenen ve Başkanlığımıza gönderilen Taşınır Hesap Cetvelleri konsolide edilerek Bakanlığımız Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri düzenlenerek Bütçe Kesin hesaplarıyla birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir.
ta nmaz lemleri
Taşınmaz İşlemleri
 • 5018 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 2 Ekim 2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda işlemler tesis edilmektedir.
 • Taşınmaz kayıtlarının mevzuata uygun bir şekilde tutulması için Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte “Taşınmaz Kayıt Programı” hazırlanmaktadır.
 • Taşınmaz Kayıt Programının yazılım tamamlama çalışmaları devam etmekte olup, 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde pilot kullanıma sunulması planlanmaktadır.
bakanl k kesin hesab
Bakanlık Kesin Hesabı
 • Bütçe uygulama sonuçlarının yansıtıldığı Bakanlığımız Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kanunun 42’nci maddesine istinaden çıkarılan “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre hazırlanmaktadır.
 • Maliye Bakanlığına gönderilen Bakanlık Kesin Hesap Tasarısı, yılı bütçe kanunu tasarısı ile birlikte TBMM’de görüşülerek yasalaşmaktadır.
alacak takibi
AlacakTakibi
 • 5018 sayılı Kanunun 71’inci maddesi gereğince, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Teşkilatını ilgilendiren kamu zararlarının alacak takibini yapma görevi Başkanlığımıza verilmiştir.
 • “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlemler tesis edilmektedir.
kontrol
İç Kontrol
 • 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58’inci maddelerinde tanımlanan İç Kontrol sisteminin Bakanlığımızda kurulması maksadıyla Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile “Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda harcama birimleriyle birlikte Başkanlığımız koordinasyonunda eylem planı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
 • Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı rehber doğrultusunda 15 kişiden müteşekkil Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlık çalışmaları 30 Nisan 2009 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
 • Taslak Eylem Planı Müsteşar Yardımcımız başkanlığında harcama yetkililerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, taslağa son şekli verilecektir.
 • Bakanlığımız İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Müsteşarlık Makamının onayını müteakip 30/06/2009 tarihine kadar yürürlüğe konulacaktır.
slide26
İç Kontrol sisteminin kurulması amacıyla Bakanlığımız birimlerinin detaylı organizasyon şemaları, birim ve unvan bazında görev tanımları ile iş süreçleri ve iş akış şemaları üzerinde çalışılmaktadır.
 • Maliye Bakanlığı ile uygulama birliğinin sağlanması, mali ve mali olmayan işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçlaStrateji Geliştirme Başkanlığı otomasyon sisteminin (SGB.net) kullanımının yaygınlaşması ile yönetim süreçlerinde daha aktif bir rol oynaması hedeflenmektedir.
n mali kontrol
Ön Mali Kontrol
 • 5018 sayılı Kanunun 58. maddesi ile “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
 • Bakanlığımız harcama birimlerinin mal ve hizmet alımlarında bir milyon TL,yapım işlerinde ise iki milyon TL’yi aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Başkanlığımızca incelenmektedir. Uygun görülmeyenler ise gerekçeli olarak harcama yetkililerine iade edilmekte ve uygun görüş verilmediği halde harcama yetkililerince gerçekleştirilen işlemler Üst Yöneticiye bildirilmektedir.
slide28
Bakanlığımız harcama birimlerinden gelen ödenek gönderme belgeleri, ayrıntılı harcama programına (AHP),bütçe tertibine, Yılı Yatırım Programına ve ödeneklerin kullanımına ilişkin bütçe uygulama talimatlarına/tebliğlerine göre incelenerek, uygun görülenler (e-bütçe) sistemi üzerinde onaylanmaktadır.
 • Ödenek aktarma talepleri, 5018 sayılı Kanun ve Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Yılı Yatırım Programı ve ilgili Bütçe Uygulama Talimatları/ Tebliğleri çerçevesinde Başkanlığımızca incelenmektedir.
 • Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı Kadro Dağılım Cetvelleri, tahsis ve tenkis talepleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre incelenerek, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uyum sağlandıktan sonra onaylanarak Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir.
slide29
Seyahat kartları talepleri, Harcırah Kanununun 48’inci maddesi gereğince, memuriyet mahallinde evrak dağıtımı için görevlendirilecek personele verilmesi düşünülen,seyahat kartları talepleri Başkanlığımızca incelenmektedir.
 • Bakanlığımız merkez ve taşra kadrolarında görev yapan personele ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin yan ödeme cetvellerindeki zam ve tazminatların ödenmesinde Başkanlığımızca onaylanan yan ödeme cetvelleri esas alınmaktadır.
harcama yetkililerine dan manl k
Harcama Yetkililerine Danışmanlık
 • Mali mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak merkez ve taşra teşkilatı harcama yetkililerine danışmanlık hizmeti verilerek, harcama yetkililerine ve gerçekleştirme görevlilerine yönelik rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.
y netim bilgi sistemi al malar
Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmaları
 • Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), genel anlamda, bir kurumun tamamına yönelik karar verme sistemine yardım etme işlemidir. Bu yüzden, YBS bir kurumun karar verme, yönetme ve diğer işlemlerini destekleyecek bilgileri sağlayan bir sistemidir.
 • Kamu kurumlarının gerekli organizasyonel yapıyı oluşturmak suretiyle, yönetim bilgi sistemi kurma, geliştirme ve yürütmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
 • 5018 sayılı Kanunla kamu kurumları için yasal bir zorunluluk haline gelen Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması çalışmaları henüz başlangıç aşamasındadır.
slide32
Bu amaçla 17.12.2008 tarihinde Yönetim Bilgi Sistemi Merkezi kurulmuş ve Başkanlığımız SGB Yönetim Bilgi Sistemleri Merkezinde çalışacak personelin görevlendirilmesi yapılmıştır.
 • Yönetim Bilgi Sistemi eğitim çalışmaları kapsamında personele Temel Network, Aktif Cihaz Konfigürasyonu ve Microsoft Sunucularının Yapılandırılması konularında TemelEğitim ve Uygulamalı Eğitim verilmiştir.
 • Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Mali konularla ilgili SGB.net yazılımının kurulumu ve Bakanlığımıza uyarlanması çalışmalarına başlanmıştır.