Niels Bohn
Download
1 / 19

MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

Niels Bohn. GD. Tiết 59 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO. I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ. Theo Rơ-dơ–pho: Nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO. QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ. Niels Bohn. GD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ' - zeke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Niels Bohn

GD

Tiết 59 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ

Theo Rơ-dơ–pho:

Nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ


Niels Bohn

GD

Tiết 59 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ

Trong mẫu hành tinh nguyên tử:

- Hạt nhân mang điện tích dương rất nhỏ, tập trung phần lớn khối lượng của nguyên tử ở trung tâm.

- Còn các êlectron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân trên các quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ


Niels Bohn

GD

Tiết 59 BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ

Mẫu này gặp khó khăn là không giải thích được tính bền vững của nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ


Niels Bohn

II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. Tiên đề về các trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong các trạng thái có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng.Khi ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ.

-Trong các trạng thái dừng của nguyên tử , electron chỉ chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định :Quỹ đạo dừng.

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ


Niels Bohn

GD

II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Xét với nguyên tử hidro, các bán kính quỹ đạo tăng theo quy luật nào ?

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

r0

9r0

4r0

Bán kính thứ nhất

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ

Bán kính thứ hai

Bán kính thứ ba


Niels Bohn

GD

II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Với nguyên tử Hidro,bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ thuận với bình phương của các số nguyên liên tiếp:rn = n2 ro với ro = 5,3.10-11 m

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

Tên quỹ đạo: K L M N O P …Bán kính: r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0...

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ


Niels Bohn

GD

En

hfnm

II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Em

  • 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu: En – Em : = hfnm = En - Em

  • - Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng En cao hơn.

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

En

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ

Em

hfnm


Niels Bohn

GD

II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Tiên đề còn cho thấy: Nếu một chất hấp thụ được ánh sáng có bước sóng nào thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng ấy.

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không ?

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ

VẬN DỤNG


MẪU NGUYÊN TỬ BO VÀ QUANG PHỔ VẠCHCỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

Đèn hơi H2

Quang phổ vạch phát xạ

C

S

J

P

L1

L

L2

F

Quang phổ vạch hấp thụ

Quang phổ liên tục

Hiện tượng đảo sắc


P TỬ HIĐRÔ

O

N

M

L

K

Pasen

Banme

Laiman

BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

III - QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ

  • Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ :

  • – Daõy Laiman naèm trong vuøng töû ngoaïi

  • – Daõy Banme coù moät phaàn naèm trong vuøng töû ngoaïi vaø moät phaàn naèm trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy, trong phaàn naøy coù 4 vaïch : vaïch ñoû H ( = 0,6563m), vaïch lam H ( = 0,4861m), vaïch chaøm H ( = 0,4340m) vaø vaïch tím H ( = 0,4102m)

  • – Daõy Pasen naèm trong vuøng hoàng ngoaïi


P TỬ HIĐRÔ

O

N

M

L

K

H

H

H

H

Pasen

Banme

Laiman

2. Giaûi thích söï taïo thaønh quang phoå vaïch cuûa hyñroâ

a. Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ

a. Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ

– Daõy Laiman naèm trong vuøng töû ngoaïi

– Daõy Laiman naèm trong vuøng töû ngoaïi

– Daõy Banme coù moät phaàn naèm trong vuøng töû ngoaïi vaø moät phaàn naèm trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy, trong phaàn naøy coù 4 vaïch : vaïch ñoû H ( = 0,6563m), vaïch lam H ( = 0,4861m), vaïch chaøm H ( = 0,4340m) vaø vaïch tím H ( = 0,4102m)

– Daõy Pasen naèm trong vuøng hoàng ngoaïi


b. Giaûi thích TỬ HIĐRÔ

– Nguyeân töû Hyñroâ coù 1 electron quay xung quanh haït nhaân. ÔÛ traïng thaùi cô baûn nguyeân töû Hyñroâ coù naêng löôïng thaáp nhaát, electron chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo K (gaàn haït nhaân nhaát)


b. Giaûi thích TỬ HIĐRÔ

– Khi nguyeân töû nhaän ñöôïc naêng löôïng kích thích (ñoát noùng hoaëc chieáu saùng) electron chuyeån leân quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng cao hôn : L, M, N, O, P, . . . Luùc ñoù nguyeân töû ôû traïng thaùi kích thích, traïng thaùi naøy khoâng beàn vöõng (thôøi gian toàn taïi khoaûng 10–8s) neân ngay sau ñoù electron laàn löôït chuyeån veà caùc quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng thaáp hôn.

– Moãi laàn electron chuyeån töø 1 quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng cao xuoáng moät quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng thaáp hôn, theo tieân ñeà 2, nguyeân töû phaùt ra moät phoâtoân coù naêng löôïng : hf = Ecao – Ethaáp. Luùc ñoù, nguyeân töû phaùt ra 1 soùng aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng  xaùc ñònh öùng vôùi 1 vaïch maøu xaùc ñònh treân quang phoå. Do ñoù, quang phoå cuûa Hyñroâ laø quang phoå vaïch

hfmn

hfmn


P TỬ HIĐRÔ

O

N

M

L

H

H

H

H

K

Pasen

Banme

Laiman

+ Daõy Lyman ñöôïc taïo thaønh khi electron chuyeån töø quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo K.

+ Daõy Banme ñöôïc taïo thaønh khi electron chuyeån töø caùc quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo L, trong ñoù : Vaïch ñoû H (M  L), vaïch lam H (N  L), vaïch chaøm H (O  L), vaïch H (P  L)

+ Daõy Pasen ñöôïc taïo khi electron chuyeån töø caùc quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo M .


Niels Bohn TỬ HIĐRÔ

GD

VẬN DỤNG

Câu 1: Chọn câu sai trong tiên đề về các trạng thái dừng ?

Câu 1: Chọn câu sai trong tiên đề về các trạng thái dừng ?

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

a. Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng

lượng xác định gọi là các trạng thái dừng.

b. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ

năng lượng.

c. Trong các trạng thái dừng, electron chuyển động trên

các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định.

d. Trong trạng thái dừng, electron dừng lại không chuyển

động.

a. Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng

lượng xác định gọi là các trạng thái dừng.

b. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ

năng lượng.

c. Trong các trạng thái dừng, electron chuyển động trên

các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định.

d. Trong trạng thái dừng, electron dừng lại không chuyển

động.

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ

VẬN DỤNG


Niels Bohn TỬ HIĐRÔ

GD

BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

VẬN DỤNG

Câu 2: Chọn câu sai trong tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng ?:

MÔ HÌNH HÀNH TINH

NGUYÊN TỬ

a. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao

En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp Em thì nó phát ra

phôtôn có năng lượng đúng bằng En – Em

b. Khi nguyên tử đang ở trạng thái có năng lượng thấp Em hấp

thu được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em

thì nó chuyển lên trạng thái năng lượng En

c. Khi nguyên tử phát xạ hoặc hấp thụ năng lượng, nó phải

thay đổi trạng thái dừng

d. Tiên đề 2 của Bo giải thích được sự phát xạ quang phổ liên

tục của nguyên tử

CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO

QUANG PHỔ PHÁT XẠ,

QUANG PHỔ HẤP THỤ

CỦA HIĐRÔ

VẬN DỤNG


KIỂM TRA BÀI CŨ TỬ HIĐRÔ

Câu 3. Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác của khái niệm về quỹ đạo dừng?

A. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

B. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác.

C.Quỹ đạo mà electron bắt buộc phải chuyển động trên đó.

D.Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng.


Vận dụng TỬ HIĐRÔ

Câu 4.Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử được phản ánh trong câu nào dưới đây?

A. Nguyên tử phát ra một phôton mỗi lần bức xạ ánh sáng.

B. Nguyên tử thu nhận một phôton mỗi lần bức xạ ánh sáng.

C. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó.

D. Nguyên tử chỉ có thể chuyển từ trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác. Mỗi lần chuyển, nó bức xạ hay hấp thụ một phôton có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.


Vận dụng TỬ HIĐRÔ

Câu 5. Cho 1eV = 1,6.10-19J; h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng En = -0,85eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng Em = -13,60eV thì nguyên tử phát ra một phôtôn có bước sóng:

A. 0,0974μm.

B. 0,4340μm.

C. 0,4860μm.

D. 0,6563μm.


ad