Download
ngu n c y tr ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NGUỒN CẬY TRÔNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
NGUỒN CẬY TRÔNG

NGUỒN CẬY TRÔNG

455 Views Download Presentation
Download Presentation

NGUỒN CẬY TRÔNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Done , spelling check _ pdf _ Nov 08 2008 NGUỒN CẬY TRÔNG Mẹ nguồn cậy trông Hoàng Vũ

 2. 1. Mẹ ơi bao người 1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi.

 3. 1.. 1.. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

 4. ĐK. Mẹ nguồn cậy trông Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van.

 5. ĐK.. .. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

 6. 2. Và bao nhiêu người 2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm.

 7. 2.. 2.. Đoàn con xin Mẹ : rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

 8. ĐK. Mẹ nguồn cậy trông Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van.

 9. ĐK.. .. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

 10. 3. Còn ai chưa về 3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua.

 11. 3.. 3.. Mẹ ban cho được bền chí trung thành thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

 12. ĐK. Mẹ nguồn cậy trông Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van.

 13. ĐK..E .. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

 14. pic

 15. Pdf-jpg-1 thanhnhaconline

 16. Pdf-jpg-2