stan obecny i zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stan Obecny i Zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stan Obecny i Zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Stan Obecny i Zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Stan Obecny i Zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami. Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu. Stan w gospodarce odpadami komunalnymi. Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce (2011 r.). Źródło: EUROSTAT. Stan w gospodarce odpadami opakowaniowymi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stan Obecny i Zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami' - zaviera-nunez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stan w gospodarce odpadami komunalnymi
Stan w gospodarce odpadami komunalnymi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce (2011 r.)

Źródło: EUROSTAT

g wne problemy aktualnego systemu gospodarki odpadami
Główne problemy aktualnego systemu gospodarki odpadami

„szara strefa”;

zbyt duża masa odpadów kierowana na składowiska;

niska świadomość społeczna odnośnie potrzeby prawidłowego postępowania z odpadami;

nielegalne pozbywanie się odpadów;

problemy z akceptacją społeczną dla budowy instalacji zagospodarowania odpadów.

kluczowe regulacje prawne obowi zuj ce
Kluczowe regulacje prawne - obowiązujące
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.)
ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja tej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadziła zmiany do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.Na elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 r. składają się:

 • stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (gospodarstw domowych);
 • właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomościw zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • podmiot odbierający odpady komunalne zostanie wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych;
 • przedsiębiorca startujący w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie gminy, w której zamierza odbierać odpady komunalne;
 • zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, a także pozostałości z sortowania będą przekazywane do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
nowa ustawa o odpadach wesz a w ycie 23 stycznia 2013 r
Nowa ustawa o odpadach (weszła w życie 23 stycznia 2013 r.)
 • zmodyfikowana hierarchia sposobów postępowania z odpadami: (zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; recykling; inne metody odzysku, np. odzysk energii; unieszkodliwianie);
 • nowe podmioty uczestniczące w gospodarowaniu odpadami (sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami);
 • uproszczenie samego systemu gospodarki odpadami:
  • jeden rejestr podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami,
  • ułatwienia w zakresie sprawozdawczości - posiadacze odpadów będą składali maksymalnie tylko dwa roczne sprawozdania z prowadzonej działalności dotyczącej gospodarki odpadami;
 • stworzenie bazy danych o odpadach (BDO);
 • określone kryteria i przypadki, w których odpady będą mogły utracić status odpadów;
 • określone kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne (substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie)
projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotycz cych gospodarki odpadami
Projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotyczących gospodarki odpadami
 • Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • zwolnienie przedsiębiorców z uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, którzy wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg,
 • zobowiązanieorganizacji odzysku opakowań do uwzględnianiado dnia 31 grudnia 2020r. w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
 • umożliwienie osobie prawnej reprezentującej grupę przedsiębiorców wprowadzających:
  • produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
  • środki niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony roślin)

zawierania porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań,

 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego w terminie do 30 kwietnia roku następnego, przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego dla przedsiębiorców (i na ich koszt):
  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie,
  • eksportujących oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.
projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotycz cych gospodarki odpadami c d
Projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotyczących gospodarki odpadami c.d.
 • Projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 • znosi opłatę recyklingową;
 • wprowadza obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez wprowadzających poniżej 1000 pojazdów rocznie;
 • zmienia wymagania dotyczące kształtu sieci pojazdów oraz zmienia sposób obliczenia opłaty za brak sieci;
 • znosi dopłaty do demontażu pojazdów;
 • wprowadza opłatę za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu przez stacje demontażu;
 • wprowadza możliwość przyjmowania zużytych części pochodzących z napraw pojazdów przez stacje demontażu.
projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotycz cych gospodarki odpadami c d1
Projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotyczących gospodarki odpadami c.d.
 • Projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • od dnia 15 sierpnia 2018 r. nowa ustawa będzie obejmowała swoim zakresem 6 grup sprzętu (Do 14 sierpnia 2018 r. nadal będzie obowiązywał dotychczasowy podział na 10 grup);
 • sprzedawca detaliczny sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, sprzedający sprzęt w sklepach o powierzchni poświęconej sprzedaży tego sprzętu wynoszącej co najmniej 400 m2 będzie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu;
 • stworzenie elektronicznego systemu monitorującego przepływ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez cały cykl jego życia;
 • do 2016 r. minimalny poziom zbierania wynosi 4 kg/mieszkańca/rok (lub poziom z ostatnich 3 lat jeśli już osiągnięto 4 kg);
 • od dnia 14 sierpnia 2016 r., Polska może osiągnąć poziom zbierania niższy niż 45 %, ale wyższy niż 40 %, średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach (odroczenie związane z osiągnięciem ostatecznego poziomu zbierania dla kilku państw członkowskich, w tym Polski);
 • obowiązek zebrania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 65% masy wprowadzonego sprzętu lub 85% masy wytwarzanego zużytego sprzętu Polska zobowiązana jest realizować od 2021 r.
projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotycz cych gospodarki odpadami c d2
Projektowane zmiany legislacyjne w zakresie ustaw dotyczących gospodarki odpadami c.d.
 • Projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach :
 • zwolnienie z realizacji części obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niewielkie ilości baterii lub akumulatorów (do 1 kg/rok — baterie lub akumulatory przenośne oraz do 100 kg/rok — baterie lub akumulatory przemysłowe oraz samochodowe),
 • uzupełnienie brzmienia definicji wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • doprecyzowanie zasad realizacji przez podmioty pośredniczące obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • zaostrzenie przepisów dotyczących przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (art. 63 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach).
przewidywane korzy ci z wprowadzonych zmian do nowego systemu gospodarki odpadami
Przewidywane korzyści z wprowadzonych zmian do nowego systemu gospodarki odpadami
 • Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami;
 • Wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów;
 • Wpływ na kształt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy;
 • Usprawnienie pracy organów administracji terenowej i organów kontrolnych;
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
 • Wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów;
 • Zmniejszenie masy składowanych odpadów.

Przykładowy opis wykresu

Lacus – podpis pod zdjęciem

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Stanisław Gawłowski

Sekretarz Stanu