ocenianie w polskim systemie edukacyjnym n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ocenianie w polskim systemie edukacyjnym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ocenianie w polskim systemie edukacyjnym - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Ocenianie w polskim systemie edukacyjnym. Teresa Sadoń-Osowiecka Uniwersytet Gdański Pracownia Dydaktyki Geografii. 1. Miejsce oceniania w procesie kształcenia. Dokumenty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ocenianie w polskim systemie edukacyjnym' - sheena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ocenianie w polskim systemie edukacyjnym

Ocenianie w polskim systemie edukacyjnym

Teresa Sadoń-Osowiecka

Uniwersytet Gdański

Pracownia Dydaktyki Geografii

dokumenty
Dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329i Nr 106, poz. 496, z 1997 r., Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 listopada 2003r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562).

podstawa programowa kszta cenia og lnego
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • „Nauczyciele w szkole podstawowej (…) umożliwiają im (uczniom) poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.”
ocenianie
Wewnątrzszkolne

wiadomości i umiejętności określone w szkolnym zestawie programów nauczania

postępy i zachowanie ucznia

osiągnięcia ucznia w odniesieniu do programów nauczania

przeprowadzane przez nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego

Zewnętrzne

umiejętności i wiadomości określone w Podstawie programowej oraz opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych

osiągnięcia w odniesieniu do standardów wymagań egzaminacyjnych

przeprowadzane na koniec poszczególnych etapów kształcenia przez OKE

(na podst. materiałów CKE)

ocenianie
cele oceniania
Wewnątrzszkolne:

dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

motywowanie ucznia do dalszych postępów

wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez doskonalenie metod nauczania

Zewnętrzne

sprawdzanie osiągnięć ucznia

dostarczenie porównywalnych w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (poziomie nauczania)

wpływanie na proces nauczania poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia

Cele oceniania
przedmiotowy system oceniania
Przedmiotowy system oceniania
 • Sformułowanie wymagań:
 • w odniesieniu do specyfiki przedmiotu
 • w odniesieniu do celów nauczania przedmiotu (wynikających z obowiązującej Podstawy programowej kształcenia ogólnego)
 • uwzględniających poziom wiedzy uczniów - zarówno wiedzy osobistej jak i wiedzy naukowej oraz sposobu uczenia się jej
rodzaje oceniania wg so nickiego
Rodzaje oceniania wg Sośnickiego
 • Ocenianie aktualistyczne - aktualne stany psychiczne wyrażane przez ucznia (wiedza ucznia=wiedza nauczyciela)
 • Ocenianie dyspozycjonalne - uwzględnienie warunków pracy ucznia; całościowe i integrujące (sfera intelektualna, wolicjonalna, emocjonalna, zdolność skupienia uwagi, umiejętność obsrwacji i wytrwałość)
 • Ocenianie prognostyczne - uwzględnienie strefy najbliższego rozwoju; dynamiczne; nastawione na zmianę
wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen

plan wynikowy

jak powinno przebiega ocenianie
Jak powinno przebiegać ocenianie?

Planowanie procesu nauczania (uczenia się)

analizowanie efektów uczenie się

ocenianie

komunikowanie efektów

Na podst. J. Chodnicki, M. Grondas, A. Kolodziejczyk, J. Królikowski (1999), Program Nowa Szkola. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Ocenianie, Wyd. CODN

nurty w zakresie oceniania
Nurty w zakresie oceniania
 • Formalizujący - ocena aktualistyczna; wiadomości i umiejętności mierzalne przy pomocy testów i odpowiednich skal zgodnych z taksonomią celów kształcenia
 • liberalizujący - ocena dyspozycjonalna i prognostyczna; jakościowy opis odzwierciedlający całość osobowości ucznia

wg I. Kopaczyńska (2004), Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia

ad