die behandeling van pyn waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen dpp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Die behandeling van pyn : Waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen ? (DPP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Die behandeling van pyn : Waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen ? (DPP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Die behandeling van pyn : Waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen ? (DPP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Die behandeling van pyn : Waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen ? (DPP). Prof. Oppel B.W. Greeff MBChB , FCFP (SA), M.PharmMed , FFPM (RCP), MD Hoof: Departement van Farmakologie , Mediese Skool , Universiteit van Pretoria. Die aanloop.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Die behandeling van pyn : Waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen ? (DPP)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
die behandeling van pyn waar staan ons wat betref dekstropropoksiefeen dpp

Die behandeling van pyn: Waarstaanonswatbetrefdekstropropoksiefeen? (DPP)

Prof.Oppel B.W. Greeff

MBChB, FCFP (SA), M.PharmMed, FFPM (RCP), MD

Hoof: Departement van Farmakologie, MedieseSkool, Universiteit van Pretoria

die aanloop
Die aanloop
 • Gebruik in die behandeling van pynsedert die 1950’s! DPP: In 1957 geregistreerin die VSA.
 • VSA: 23.3 miljoenvoorskriftevir DPP in die VSA in 2007!
 • 1979: Petisiena die FDA: Misbruik & mortaliteit word as hoofredeaangevoer.
bevindings
Bevindings
 • Konnieassosiasie met kardiotoksisiteitbewysnie
 • DPP misbruik word geassosieer met oordosisselfmoordpogings
 • As enkelmiddel is DPP niebeter of swakker as parasetamolnie
 • DPP plus anderanalgetika is additiefanalgeties
 • Parasetamol, aspirien & die NSAIM’s word meer met toksisiteitgeassosieer by hoëdosisse as DPP

Petisie is afgewys

slide4
DPP
 • 2006: FDA – herevalueerregistrasie
 • 2007: Engeland: NHS onttrekko-proksamol (parasetamol + DPP) van die mark – ge-impliseer in 300-400 selfmoorde/jaar
 • 2009: EMA(EuropseRegistrasieowerheid) Herevaluasie + Onttrekking
 • 2010: MBR-SA: Herevaluasie + onttrek. Appélsaakhangende
die farmakologie van dpp
Die farmakologie van DPP
 • Analgesie – Mu1reseptoragonisme
 • Euforie, respiratorieseonderdrukking, G-I newe-effekte: Mu2reseptoragonisme
 • Kappa reseptorbemiddelling
 • Verdereanalgesie: non-kompeterende N-metiel-D-aspartaat (NMDA) reseptorantagonisme

Nor-propoksifeen: lokaleverdowingseffektesooslidokaïen & kinidien

 • Potenteblokkeerders van die natriumkanale van die kardialemembraan
 • Werksoos die Klas 1C anti-aritmiesemiddels
slide6

Konsensusdokument: Dekstropropoksifeengebruik in S.A.: 8 April 2010 Adviespaneelsaamgestel en onafhanklikgefasiliteerdeur J.R. Snyman

 • Bevraagtekenstatistiek in Sandilands se artikelwaaroponttrekking van DPP in Brittanjebaseer is
 • Bevraagtekenkardiotoksisiteit van DPP
 • Ondersteun die FDA watvroeërnie die middelonttrek het nie en datverderekardiotoksisiteitstudiesgedoenmoet word
slide7
FDA
 • Stelop 30/01/2009 ‘n Advieskomiteesaam – stem 14-12 teen voortgesettebemarking van DPP
 • Versoekvervaardigerom ‘n deeglike QT studieuittevoer op DPP se effekte op kardio-elektrofisiologie
veelvuldige t oenemende d osis vtd mad studie
VeelvuldigeToenemendeDosis(VTD,MAD) studie
 • Ewekansige, dubbel-blinde, plasebogekontroleerde VTD studie
 • 1ste kohort: 600 mg DPP
 • 2e : 900 mg
 • Metings: Telemetrie & intermitterende EKG opnames
 • Resultate: BetekenisvolleQTcintervalverlenging met beidedosisse
  • 600 mg: D11 – grootstegemiddeldeverandering in QTcF* = 29.8 ms – 7 uurnalaastedosis
  • 900 mg: = 38.2 ms – 2 uurnalaastedosis
ich e14 riglyn
ICH-E14 riglyn
 • Middels wat die gemiddelde QT/QTc interval met > 20 msverleng, het ‘n betekenisvolleverhoogdewaarskynlikheidom pro-aritmiestewees!

Dosisafhanklikeverlenging van die PR en QRS intervalle is ookwaargeneem

Ouerpasiënte & pasiënte met nierontoereikenheid is veralkwesbaar

Die veiligheidsrisiko van DPP oortrefsybeperktevoordele in pynverligting by aanbevoledosisse!

watter twak is geskryf in publikasies
Wattertwak is geskryf in publikasies?
 • Datmiddelswat die hidrochloriedsout (Lentogesic®) of die napsilaatsout (Synap Forte®) bevatbetekenisvol- verskillendeklinieseeffektehet!
 • Die VTD (MAD) studie word blatant verkeerdelikaangehaal!
 • DPP word in S.A. by veiligedosisse en virveiligetydperkegebruik!
 • Dat DPP in verskeielande op grond van gebrekkigeinligtingonttrek is
 • Skedulering tans in S.A. moetvoortduur ten eindeSynap Forte® se beskikbaarheidteverseker
feite
Feite!
 • DPP is niemeereffektief as parasetamol, aspirien of enigeanderopioiednie
 • Die oralebiobeskikbaarheid van beidesoute is bykansdieselfde
 • DPP plasmakonsentrasietoonGEEN korrelasie met klinieseterapeutieseeffektiwiteitnie
 • DPP speel ‘n betekenisvollerol in geneesmiddel- verwandteselfmoordpogings.
 • DPP behoort glad nie in die ouerpasiëntgebruikte word nie
 • Daarbestaan ‘n ryk, effektiewe armamentarium van analgetiesemiddels
deaths in scotland due to co proxamol alone
Deaths in Scotland due to co-proxamol alone

Extracted from: Co-proxamol withdrawal has reduced suicide from drugs in Scotland, Sandilands EA et al. Br J ClinPharmacol 66:2, 290 - 293

nsaims
NSAIMs
 • Klassifikasie:
  • Ligte tot matige anti-inflammatoriesewerking:
   • Propionsuurderivate ibuprofen, naproksen
   • Fenaamsuurderivatemefanaamsuur
  • Betekenisvolle anti-inflammatoriesewerking:
   • Salisielsuuraspirien
   • Pirasoloonderivateasapropasoon

fenielbutasoon

   • Asynsuurderivatediklofenak, indometasien
   • Oksikamderivatepiroksikam
  • Selektiewe COX-2 inhibitoreselekoksib, parekoksib
algemene hantering van pyn
AlgemeneHantering van Pyn
 • Ligtepyn
  • Nie-opioïedanalgetikaparasetamol
  • NSAIMs aspirien, ibuprofen
 • Matigepyn
  • Laeeffektiwiteitopioïedkodeïenfosfaat
  • Laeeffektiwiteitopioïed± NSAIMs dihidrokodeïen+ibuprofen
  • Matigeeffektiwiteitopioïed ± NSAIMs tramadol ± ibuprofen
 • Ergepyn
  • Hoëeffektiwiteitopioïede morfien
  • Hoëeffektiwiteitopioïede + NSAIMs morfien + ibuprofen
 • Oorweldigendepyn
  • Hoëeffektiwiteitopioïede + angsiolitikamorfien + diasepam

en/ of sterkkalmeermiddelmorfien + chlorpromasien

in s a
In S.A.:
 • 18: Narkotieseanalgetika
 • 34: Enkelmiddelanalgetika
 • 57: Kombinasieanalgetika
 • - 89 om van tekies!
wenke
Wenke
 • Houditeenvoudig!
 • Ken ‘n keuse-middel in elkeklasbaiegoed
 • Knoop die narkotieseantagonisteiewers vas – doksapram (Dopram®) & naloksoon
 • Oordosisse en afhanklikheid is wesenlikeprobleme!
 • ‘n Goeieverduideliking en gerusstellingdrabetekenisvol by tot effektiewepynverligting