fundusze europejskie jak si w tym odnale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundusze Europejskie Jak się w tym odnale źć ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundusze Europejskie Jak się w tym odnale źć ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnale źć ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnale źć ?. Fundusze Europejskie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundusze Europejskie Jak się w tym odnale źć ?' - zarek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fundusze europejskie
Fundusze Europejskie
 • Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii.
 • Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym.
 • Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:www.funduszeeuropejskie.gov.pl
programy operacyjny
Programy Operacyjny
 • Środki z funduszy europejskich przyznawane są w ramach dokumentów służących wdrażaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych.
 • Każdy program operacyjny dzieli się na priorytety złożone z działań, te zaś szczegółowo określają cele, na jakie mogą być przeznaczone unijne dotacje.
programy operacyjne na lata 2007 2013
Programy Operacyjnena lata 2007-2013
 • Infrastruktura i Środowisko
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Pomoc Techniczna
 • Regionalne Programy Operacyjne
slide5

Programy Operacyjne (PO)

Krajowe Programy Operacyjne (PO)

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych

PROJEKTY

program operacyjny infrastruktura i rodowisko
Program OperacyjnyINFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umożliwia podnoszenie poziomu i jakości życia.
 • Jednocześnie program dotuje projekty wspierające dorobek kulturowy państwa, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego.
slide7

Priorytety

Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko

slide8

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

instytucj zarz dzaj c jest
Instytucją zarządzającą jest:

Program i uszczegółowienie programu

Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

www.pois.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ) - www.mrr.gov.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucje po rednicz ce poii
Instytucje pośredniczącePOIiŚ

Ministerstwo Środowiska (Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) www.mos.gov.pl – (priorytet I-V)

Ministerstwo Infrastruktury (Departament Funduszy UE) www.mi.gov.pl – (priorytet VI-VIII)

Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) www.mg.gov.pl - (priorytet IX-X)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich) www.mkidn.gov.pl - (priorytet XI)

Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Europejskich) www.mzios.gov.pl – (priorytet XII)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich) www.mnisw.gov.pl - (priorytet XIII)

Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

instytucje wdra aj ce poii po rednicz ce ii stopnia
Instytucje wdrażającePOIiŚ(pośredniczące II stopnia)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl / tel. 022 459 01 00 - (działania 1.1, 2.1, 2.2, 3.1-3.3, 4.1-4.6, 9.1-9.6, 10.4)

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

www.ckps.pl / tel. 022 356 18 16 – (działania 5.1-5.4)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

www.cupt.gov.pl / tel. 022 630 19 80-(działania 6.1-6.3, 7.1-7.5, 8.1-8.4 )

instytucje wdra aj ce poii po rednicz ce ii stopnia1
Instytucje wdrażającePOIiŚ(pośredniczące II stopnia)

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

www.ipieo.pl / tel. 022 510 03 00 - (działanie 9.4-9.6, 10.4)

Instytut Nafty i Gazu

www.inig.pl / tel. 012 421 00 33 - (działanie 10.1-10.2)

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 89 78 - (działanie 11.1-11.2)

instytucje wdra aj ce poii po rednicz ce ii stopnia2
Instytucje wdrażającePOIiŚ(pośredniczące II stopnia)
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

www.csioz.gov.pl / tel. 022 597 09 27 - (działanie 12.1, 12.2)

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji

www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 35 – (działanie 13.1)

 • Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV
program operacyjny innowacyjna gospodarka

Program OperacyjnyINNOWACYJNA GOSPODARKA

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce.

Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

program operacyjny innowacyjna gospodarka1

Program OperacyjnyINNOWACYJNA GOSPODARKA

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce.

Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

slide16

Priorytety

Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka

slide17

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet III Kapitał dla innowacji

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Priorytet V Dyfuzja innowacji

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Priorytet IX Pomoc techniczna

instytucj zarz dzaj c jest1
Instytucją zarządzającą jest:

Program i uszczegółowienie programu

Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) – www.mrr.gov.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucje po rednicz ce poig
Instytucje pośredniczącePOIG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Wdrożeń i Innowacji) www.mnisw.gov.pl - (priorytet I-II)

Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) www.mg.gov.pl - (priorytet III-VI)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego) www.mswia.gov.pl - (priorytet VII-VIII)

Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

instytucje wdra aj ce poig po rednicz ce ii stopnia
Instytucje wdrażającePOIG (pośredniczące II stopnia)

Ośrodek Przetwarzania Informacji

www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (poddziałanie 1.1.1, działanie 1.3)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działania 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2)

Bank Gospodarstwa Krajowego (Departament Wspierania Przedsiębiorczości i InnowacjiWydział Kredytu Technologicznego)

www.bgk.com.pl / tel. 022 522 91 91

instytucje wdra aj ce poig po rednicz ce ii stopnia1
Instytucje wdrażającePOIG (pośredniczące II stopnia)

Polska Organizacja Turystyczna (Departament Funduszy Europejskich) – (działania 6.3, 6.4)

www.pot.gov.pl/tel. 022 536 70 80

Ministerstwo Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) - (działanie 4.5, poddziałanie 6.2.2) www.mg.gov.pl / tel.022 693 58 44

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (działania 7.1, 8.3, 8.4)

www.wwpe.gov.pl/ tel. 022 461 87 39

Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

program operacyjny kapita ludzki
Program OperacyjnyKAPITAŁ LUDZKI
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym: studentów, pracowników sektora państwowego i prywatnego.
 • Jednocześnie program dotuje projekty z zakresu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.
slide24

Priorytety

Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki

slide25

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Pomoc techniczna

instytucj zarz dzaj c jest2
Instytucją zarządzającą jest:

Program i uszczegółowienie programu

Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) – www.mrr.gov.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucje po rednicz ce pokl
Instytucje pośredniczącePOKL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania) www.mps.gov.pl

- (priorytet I-II)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Departament Funduszy Strukturalnych) www.men.gov.pl

- (priorytet III)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Deprtament Wdrożeń i Innowacji) www.mnisw.gov.pl- (priorytet IV)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

- (priorytet V)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (priorytety od VI do IX)

Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

instytucje wdra aj ce pokl po rednicz ce ii stopnia
Instytucje wdrażającePOKL (pośredniczące II stopnia)

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

www.crzl.gov.pl / tel. 022 237 00 00 – (działanie 1.1 – 1.2)

Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1)

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie 1.3.2-1.3.7)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działanie 2.1)

instytucje wdra aj ce pokl po rednicz ce ii stopnia1
Instytucje wdrażającePOKL (pośredniczące II stopnia)

Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych

www.nauka.gov.pl / tel. 022 529 23 03 – (działanie 2.3)

Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.mnisw.gov.pl / tel. 022 529 23 32- priorytet IV

instytucje wdra aj ce pokl po rednicz ce ii stopnia2
Instytucje wdrażającePOKL (pośredniczące II stopnia)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl / tel. 022 694 60 80 - (działanie 5.1)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl / tel. 022 621 20 20 – (działanie 5.2)

instytucje wdra aj ce pokl po rednicz ce ii stopnia3
Instytucje wdrażającePOKL (pośredniczące II stopnia)

Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl / tel. 022 693 48 24

- (działanie 5.4-5.5)

krajowy o rodek europejskiego funduszu spo ecznego
Krajowy OśrodekEuropejskiego Funduszu Społecznego
 • Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizacją non profit, świadczącą usługi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z EFS.
 • W każdym województwie znajdują się regionalne ośrodki, tzw.Regionalne Ośrodki EFS
program operacyjny rozw j polski wschodniej
Program OperacyjnyROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej.
 • Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski.
slide36

Priorytety

Programu Operacyjnego

Rozwój Polski Wschodniej

slide37

Priorytet I Nowoczesna gospodarka

Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Priorytet IV Infrastruktura transportowa

Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Priorytet VI Pomoc Techniczna

instytucja zarz dzaj ca
Instytucja zarządzająca:
 • Program i uszczegółowienie programu
 • Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

www.polskawschodnia.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucje po rednicz ce porpw
Instytucje pośredniczącePORPW
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 46

- (priorytet I–II)

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Projektów Infrastrukturalnych) www.parp.gov.pl / tel. 432 80 46

– (priorytet III-V)

 • Nie dotyczy w przypadku działań priorytetu VI
instytucje wdra aj ce porpw po rednicz ce ii stopnia
Instytucje wdrażającePORPW (pośredniczące II stopnia)
 • Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu
slide42

Program Operacyjny

POMOC TECHNICZNA

Celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania środków unijnych. Program finansuje system wdrażania oraz szkolenia, spotkania i akcje informacyjne o funduszach.

slide43

Priorytety

Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna

slide44

Priorytet I Wsparcie zasobów ludzkich

Priorytet II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO

Priorytet III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych

Priorytet IV Komunikacja i promocja

instytucja zarz dzaj ca1
Instytucja zarządzająca
 • Program i uszczegółowienie programu
 • Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

www.popt.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucje po rednicz ce popt
Instytucje pośredniczącePOPT
 • Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu
instytucje wdra aj ce popt po rednicz ce ii stopnia
Instytucje wdrażającePOPT (pośredniczące II stopnia)
 • Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu
slide49

Regionalny Program Operacyjny

 • Każde województwo posiada swój własny Regionalny Program Operacyjny. RPO finansuje projekty głównie z zakresu infrastruktury kultury, turystyki, przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia.
 • Są to mniejsze przedsięwzięcia niż w przypadku krajowych programów operacyjnych, nie przekraczające obszaru jednego województwa.
slide50

Priorytety

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

priorytety wrpo
Priorytety WRPO

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

Priorytet III Środowisko przyrodnicze

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe

Priorytet VII Pomoc techniczna

instytucj zarz dzaj c jest3
Instytucją zarządzającą jest:
 • Program i uszczegółowienie programu
 • Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – www.wrpo.wielkopolskie.pl

najważniejszymi dokumentami są:

instytucja po rednicz ca wrpo
Instytucja pośredniczącaWRPO
 • Priorytet III - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - www.wfosgw.poznan.pl
europe direct
Europe Direct
 • Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct.
 • Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE.
 • Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer00 800 67 89 10 11bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

www.ec.europa.eu/europedirect

slide56

Europe Direct Poznań

 • Punkt Europe Direct Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Poznań, która mieści się przy ulicy Przemysłowej 46 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 061 65 80 740 . Strona internetowa i adres mailowy: www.europe_direct_poznan.umww.pl

europe_direct@poznan.umww.pl

 • Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct:
 • www.europe-direct.katowice.pl/?strona=ED
sie regionalnych centr w informacji europejskiej
Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
 • Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE.
 • W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.
regionalne centrum informacji europejskiej w poznaniu
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
 • Punkt RCIE Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Poznań, która mieści się przy ulicy Bukowskiej 26/1 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 061 667 53 49; www.rcie.poznan.pl; rcie@rcie.poznan.pl
 • Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.
slide60

Dziękujemy za uwagęRCIE Poznań Ul. Bukowska 26/1 61-811 Tel./fax: +48 61 667 53 49rcie@rcie.poznan.plFundacja „ViribusUnitis” Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90www.blizejfunduszy.eubiuro@blizejfunduszy.eu