Boden 17 18 april
Download
1 / 61

Boden 17-18 april - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Boden 17-18 april. Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket. Näringsliv och Utveckling. Mål och syften 2013-. Lokala Utvecklingsplaner. Lokala Utvecklingsplaner. Lokala Utvecklingsplaner. Pågående processer . Fellingsbro projektet med anna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Boden 17-18 april' - zarek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Boden 17 18 april

Boden 17-18 april

Pilotkommuner för service på landsbygden från Tillväxverket


N ringsliv och utveckling

Näringsliv och Utveckling

Mål och syften 2013-

P g ende processer
Pågående processer

 • Fellingsbro projektet med anna

 • Pilkrog friskola som servicepunkt för fyra bygder där man startar med utvecklingsplaner i ett förankringsarbete.

 • Ramsberg, lanthandel, kyrka, skola, bad

 • Vedevåg affär som servicepunkt samt ek fr som den samlande kraften

 • Idrottsanläggning som servicepunkt Hallix…drift av anläggningar samt samhällsföretag.

 • Ullersätter bygdegård som servicepunkt

 • Löacafe,bygdegård friskola och använder sig av upptagningsområde som arbetsfält vilket då blir gränsöverskridande och utmanande…

 • Frövi Fellingsbro och företagareförening

 • Rockhammarfritidgård,cafe,bad


Utpekade fr gest llningar
Utpekade frågeställningar

 • Kan vi arbeta med mobila enheter för varuförsörjning, kommunalservice, statligservice… Kan bokbussen få en vidare tolkning av sitt uppdrag…

 • Lantbrevbäraren vilken roll kan en sådan spela…

 • Fiber på landsbygden hur viktig är den…

 • Byavaktmästare

 • Mötesplats,

 • Medborgaredialog,

 • Lanthandel, drivmedel,

 • Kommunikation

 • Infrastruktur


Utpekade fr gest llningar1
Utpekade frågeställningar

 • Laga mat i skolbespisningarna på varje skola (hur mycket mat slängs idag och hur kan man skapa resurser av det)

 • LIS – strandnäraboende

 • Fiber på landsbygden

 • Hushållsnära och omsorgsnära tjänster

 • Föreningsservice

 • Skötselavtal, vård av närsamhället

 • Kommunal och statligservice för medborgare och företag

 • Turism, besöksnäring, evenemang


Konkreta m l fas 1
Konkreta mål fas 1

 • Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Tematiskt tillägg och/eller Fördjupad översiktsplan…?

 • Verksamhet i respektive bygd för BMB, BKT, TURSAM, Kultur och fritid, BUN, Socialförvaltningen, Hemtjänst, Masugnen, arbetsmarknadsenheten, migrationsverket, blåljus och upplevd trygghet (nerikesbrandkår, polis, ambulans), våra kommunala bolag, bibliotek, folktandvård, hälsovård, turistinformation, arbetsförmedling, försäkringskassa, paketutlämning, kassaservice, svenska spel etc. Vilka kan vi påverka och hur…?


Konkreta m l fas 11
Konkreta mål fas 1

 • Hur skall vi förhålla oss till skapandet av Samhällsföretag och servicepunkter…?

 • Servicepunkter innehåll och drift samt ersättning (mål för hur de funktionella områdena skall se ut och hur servicepunkterna skall ägas och styras) Hur kan den interna organisationen förberedas för att kunna hantera olika upplägg…?

 • Upphandling av lokala aktörer (möjligheter)

 • Hur kan kommunen bli kund och köpa tjänster av lokala plattformar…


Konkreta m l fas 12
Konkreta mål fas 1

 • Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Policydokument för sociala företag etc.

 • Samhällsföretag, socialaföretag, etc innehåll och drift samt ersättning ( hur kan befintliga verksamheter bli en resurs)

 • Landsbygdssäkring kan en sådan skapas


Konkreta m l fas 13
Konkreta mål fas 1

 • Hur skall vi förhålla oss till skapandet av en Serviceförsörjningsplan (Varuförsörjningsplan med regelverk för utkörningsersättning)…?


Konkreta m l fas 14
Konkreta mål fas 1

 • Hur skall vi förhålla oss till ”Beredningsgruppen för lokalutveckling” och dess varande eller icke varande i framtiden…?

 • Övertagande av KSAU…?

 • Detta för att landsbygdsfrågorna skall bli en del av helheten och inte isolerade frågeställningar


Dokument
Dokument

 • Policy dokument

 • Landsbygdssäkring

 • Tematiskt tillägg/ fördjupad översiktsplan samt strategi

 • Definiera behovet av service i alla funktionella områden och orter

 • Matchande servicepunkt i centralorten

 • Digitala agenda för Lindesberg


N ringsliv u tveckling

Näringsliv & Utveckling

Verksamhetsplan


Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2013

 • ”Utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun 2012-2025”

 • Delmål i Utvecklingsplan för Näringsliv & Utveckling tom 2015

 • Verksamhetsplan för Näringsliv & Utveckling2013Bakgrund
BAKGRUND

 • Utvecklingsprogrammet utgår från den av kommunfullmäktige antagna utvecklings-strategin. Den beskriver delmål och inriktning av arbetet fram till och med år 2015 för de delar där Näringsliv & Utveckling känner sig ansvariga/delaktiga.  

 • Avsikten med dokumentet är att det skall ligga till underlag för verksamhets- och budgetplanering för enheten samt utgöra en mall för kommunens övriga verksamheter i den mån de berörs.


Vision
VISION

 • År 2025 har Lindesbergs kommun:

 • fått en stabil befolkningsutveckling tack vare en hög bibehållen inflyttning och en kraftig minskad utflyttning.

 • starkt bidragit till ett ökat förtroendekapital mellan kommunen, medborgarna och det lokala näringslivet

 • tillsammans med olika aktörer såsom företag, kommuninvånare, föreningar med flera blivit en ännu trivsammare kommun att verka, bo och leva i.


Stratsys n ringsliv och utveckling
Stratsys Näringsliv och utveckling


M lomr den
MÅLOMRÅDEN

 • UtvecklingsstateginBoden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • Fördjupad översiktsplan/LIS för våra sjönära mest attraktiva ytterområden är påbörjad.

 • Serviceplan för våra attraktiva ytterområden påbörjad.

 • Policys för lokalutveckling samt socialt företagande är antagna i kommunen.

 • Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av kommunen.


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • Delmål 2013

 • Fördjupad översiktsplan/lokalisering i strandnära områden (LIS) för våra sjönära och mest attraktiva ytterområden

 • AKTIVITETER 2013: Identifiera aktuella LIS områden

 • ANSVAR: Näringslivschefen

 • AKTIVITETER 2013: Skapa dialog och plan för en fördjupad översiktsplan för våra attraktiva ytterområden med berörda parter tex beslutsfattare, BMB etc.

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • Delmål 2013

 • Serviceplan för våra attraktiva ytterområden

 • AKTIVITETER 2013: Kartlägg och dokumentera nuläge vad avser service

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • Delmål 2013

 • Policys för lokalutveckling samt socialt företagande

 • AKTIVITETER 2013: Kartlägg och sammanställ behovet

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Workshop med kommunala beslutsfattare

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • AKTIVITETER 2013: Beslutsunderlag till KS/KF

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapa minst ett nätverk och en utbildning kring socialtföretagande

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Komptetensutveckling för tänkta företagare, beslutsfattare och tilltänkta kunder har påbörjats

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • Delmål 2013

 • Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av kommunen

 • AKTIVITETER 2013: Lokala utvecklingsplaner klara

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapade av regelverk för ramprogram

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för ramprogram

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapande av en dörr in verksamhet för projekt

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs

 • AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för hjälp till självhjälp för att gå från idé till verksamhet

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för redovisning och rekvirering av medel i projekt.

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för lokala utvecklingsplaner i funktionella områden

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Tillgängliggöra alla mallar och verksamheter på nätet i form av en blogg eller liknande

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Beredningsgrupp för Lokal Utveckling eller liknande behöver stöd i sin verksamhet för administration och dokumentation.

 • ANSVAR: Landsbygd


Kommunens vergripande m l 2015 kad service genom b ttre tillg nglighet f r medborgarna
Kommunens övergripande mål 2015Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna

 • Utredning kring servicepunkter är klar och implementering påbörjad.

 • Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar.

 • I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan av deltagande kommuner.

 • Öka till gängligheten för konsumentvägledning


Kommunens vergripande m l 2015 kad service genom b ttre tillg nglighet f r medborgarna1
Kommunens övergripande mål 2015Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna

 • Delmål 2013

 • Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad

 • AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala verksamheter

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Nätverka och skaffa en omvärldsanalys om vad som händer i övriga sverige inom området

 • ANSVAR: Landsbygd


Kommunens vergripande m l 2015 kad service genom b ttre tillg nglighet f r medborgarna2
Kommunens övergripande mål 2015Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna

 • AKTIVITETER 2013: Besöka Bodens kommun för att titta på deras servicepunkter.

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Besöka Örnsköldsviks kommun för att titta på deras servicepunkter

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Delta i de regionala träffar som anordnas av Länsstyrelsen i Örebro i ämnet service.

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april

Kommunens övergripande mål 2015Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya idéer och uppfinningar

 • Antal arbetstillfällen från slutet av 2012 till slutet av 2015 ska öka.

 • Antal nystartade företag under 2015 relativt 2012 skall öka .

 • En lokal inkubator för innovationer skall vara inrättad senast 2015.

 • En lösning för säkerhetsställande av lokalt riskkapital skall vara implementerad.


Boden 17 18 april

Kommunens övergripande mål 2015Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya idéer och uppfinningar

 • AKTIVITETER 2013: Identifiera parametrar för mätbara mål och syften

 • ANSVAR: Näringsliv

 • AKTIVITETER 2013: Identifiera företag och branscher etc

 • ANSVAR: Näringsliv

 • AKTIVITETER 2013: Boka in möten och uppföljning för företagsbesök

 • ANSVAR: Näringsliv

 • AKTIVITETER 2013: Skapa en väg in för hantering av EU Frågor

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapa och vara värd för företagsfrukosten

 • ANSVAR: Näringsliv


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser

 • Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad.

 • Utredning kring servicepunkter är klar och implementering påbörjad.

 • Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar.

 • I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan av deltagande kommuner.


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser

 • Delmål 2013

 • Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad

 • AKTIVITETER 2013: Skapa en dialog och plan med berörda parter som tex beslutsfattare, nämnder, förvalningar, BMB, BKT etc.

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser

 • Delmål 2013

 • Utredning kring servicepunkter pågår och implementering påbörjad

 • AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala verksamheter

 • ANSVAR: Landsbygd


Boden 17 18 april
Kommunens övergripande mål 2015Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal användning av tilldelade resurser

 • Delmål 2013

 • Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar

 • AKTIVITETER 2013: ”En väg in”

 • ANSVAR: Näringsliv/BMB


Kommunens vergripande m l 2015 kommunen ska ha h g standard inom it omr det
Kommunens övergripande mål 2015Kommunen ska ha hög standard inom IT-området

 • En stödjande funktion för underifrånperspektivet på landsbygden vid tillskapande av projekt för IT utbyggnad.

 • Förmedla näringslivets behov av IT kapacitet


Kommunens vergripande m l 2015 kommunen ska ha h g standard inom it omr det1
Kommunens övergripande mål 2015Kommunen ska ha hög standard inom IT-området

 • Delmål 2013

 • En stödjande funktion för underifrånperspektivet på landsbygden vid tillskapande av projekt för IT utbyggnad

 • AKTIVITETER 2013: Skapa nätverk för bredband och fiber där minst ett samarbetsprojekt i kommunen för påtryckning av kanaliseringsstöd skapas.

 • ANSVAR: Landsbygd

 • AKTIVITETER 2013: Skapa ett bollplank och synliggöra medtoder och mallar för ansökningar av bla kanalisationsstöd

 • ANSVAR: Landsbygd


N ringsliv och utveckling2

Näringsliv och Utveckling

10 punktsprogramet

Tick in the boxMark f r vibyns framtida utveckling r s krad
Mark för Vibyns framtida utveckling är säkradServicepunkt i lindesbergscentrum ppnad
Servicepunkt i Lindesbergscentrum öppnad
Plan f r l indesbergs centrumutveckling klar
Plan för Lindesbergs centrumutveckling klar
Turistbroschyr f r l indesbergs kommun med cykel och vandringsleder mm
Turistbroschyr för Lindesbergs kommun med cykel- och vandringsleder mm


M ten med andra kommuner om v rt projekt
Möten med andra kommuner om vårt projekt

 • Leksand

 • Svenljunga

 • Nora

 • Ludvika

 • Örebro läns kommuner

 • Bollnäs/Enköping ej planerat möte klartTv butiker har startas upp igen
Två Butiker har startas upp igen

 • Coop i Storå blev nedlagd

 • Tempo i Storå har öppnat

 • Handlarn i Vedevåg har bytt ägare

 • Bensinmack i Löa har öppnats säljer 1 miljon liter


Uppk rningar f r k rkort
Uppkörningar för körkort

 • Jag har på ditt uppdrag varit i kontakt med Roger Almgren på KörkortsCenter här i Lindesberg och gjort följande iakttagelser.  

 • Problemen kvarstår när det gäller bokningarna man är långt inne i sensommaren nu.

 • Man hade nyligen en dag för uppkörningar här i Lindesberg. Men eftersom bokningen är öppen på nätet för alla så är det först till kvarn som gäller. Detta innebar att andra nyttjar tiderna och med full rätt, men det innebär det faktum att våra lokala förmågor får stå tillbaka när tillgång till service är begränsad.

 • Det finnes en prioriteringsordning för områdena enligt följande: Örebro, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.

 • Enligt yttrande från Roger Almgren så funkar kontakten bra med Jens Yttergren i Örebro men att han behöver hjälp.

 • När det gäller Richard Granlund som är regionansvarig för Mälardalen så kunde kommunikationen fungera bättre. Enligt uppgift så sitter han på mandat att fördela resurspersoner lite jämnare i området och bör få hjälp och underlag att ta ett sådant beslut.


Uppk rningar f r k rkort1
Uppkörningar för körkort

 • Trafikverket har sedan fösta mars minskat sin personalstyrka med två personer som kan ge en förklaring till att åtgärder ej vidtagits. Detta skall inte förväxlas med det faktum att åtgärder inte har påbörjats och att plan för detta inte presenterats.  

 • Man har åsikter om att kontakt bör tas med transport ministern eftersom detta är politik och uppdraget man givit inte har utförts tillfredställande. Då bör detta påvisas! Det är dessutom ett rikstäckande problem som exempel kan nämnas att i norra delarna av Sverige får man rådet att ta sig till närmaste huvudort som då kan ligga 20 mil bort.

 • En kontenta blir att kommuner i storleksordningen av Lindesberg nu påvisar symtom av landsbygdsproblem när service efter service plockas bort ifrån kommunen. Hur många statliga tjänster har försvunnit från vår kommun det senaste 20 åren egentligen. Det är dags att påvisa behovet och slåss för den service vi har kvar. Mitt förslag är att vi gör slag i saken och stödjer den eventuella skrivelserna och uppvaktningar som initieras från Hallsberg, Kumla och Karlskoga.


Sociala media
Sociala media

 • Facebook Pilotkommuner: http://www.facebook.com/#!/groups/436690756364168/

 • Facebook Lindesberg: http://www.facebook.com/#!/Lindesbergsbygden

 • Blogg Lindesberg: http://lindesbergsbygden.wordpress.com/

 • Detta för att man skall kunna följa projektet där vi kan dela med oss av vårt arbete och sprida andras idéer.