Download
teksto logikos pagrindai pagrindiniai logikos d sniai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teksto logikos pagrindai. Pagrindiniai logikos dėsniai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teksto logikos pagrindai. Pagrindiniai logikos dėsniai

Teksto logikos pagrindai. Pagrindiniai logikos dėsniai

323 Views Download Presentation
Download Presentation

Teksto logikos pagrindai. Pagrindiniai logikos dėsniai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teksto logikos pagrindai.Pagrindiniai logikos dėsniai doc. dr. Audronė Petrauskaitė

 2. Logika – tai mokslas apie samprotavimo būdą. • Tiria minčių struktūrą, minčių ryšius ir jų dėsningumus. • Logikai yra svarbi mastymo forma, o ne turinys.

 3. Kuo skiriasi fakto tiesa nuo loginės tiesos? • Empirinė (fakto) tiesa: teiginys, kurio teisingumą reikia patikrinti patyrimu. • Loginė tiesa: teiginys, kurio teisingumas priklauso nuo loginės struktūros. “ Martynas puikiai išmano lietuvių kalbos gramatiką.” “Jei Martynas rašo be klaidų, vadinasi jis puikiai išmano lietuvių kalbos gramatiką.”

 4. Loginio skirstymo klaidos Loginis skirstymas – tai veiksmas, kuriuo klasė padalijama į poklasius, remiantis tam tikru pagrindu. Loginį skirstymą sudaro: • Loginė klasė • Skirstymo nariai (poklasiai) • Skirstymo pagrindas (požymis)

 5. Skirstymo rūšys: • Skirstymas pagal požymio kitimą. “Balsiai pagal tarimo trukmę skirstomi į ilguosiusir trumpuosius.” • Skirstymas pagal požymio buvimą ar nebuvimą (dichotominis skirstymas). “Trumpieji balsiai gali būti kirčiuoti ir nekirčiuoti.” • Klasifikacija (natūralioji ir pagalbinė). “Lietuvių kalbos žodžių klasifikacija kalbos dalimis: nominatyvinės ir nenominatyvinės kalbos dalys.”

 6. Skirstymo taisyklės: • Skirstymas turi būti tolygus (tarp skirstymo narių ir skirstomosios klasės turi būti tolygumo santykis). Klaidos: • Nepilnas skirstymas. “Dramos žanrai – tai tragedija, komedija ir drama.” • Skirstymas su nereikalingais nariais. ”Mokslininkas apie gyvenimą kalba teiginiais, tezėmis, loginėmis sąvokomis.”

 7. Skirstymo taisyklės: • Skirstyti reikia vienu pagrindu. Klaidos pavyzdys: “ Vėliau kalbama apie istorinį momentą – Lietuvos ir vokiečių kovas.”

 8. Skirstymo taisyklės: • Skirstymo nariai turi vienas kitą šalinti. Klaida: painiojama visuma su dalimi. “ Tokių dvilypių asmenybių galima sutikti autoriaus romanuose ir prozos kūriniuose.”

 9. Skirstymo taisyklės: • Skirstymas turi būti nenutrūkstamas. Klaida: pažeidžiamas skirstymo nuoseklumas. Pvz.: “Mokinio gebėjimai yra bendrieji , matematiniai, kalbiniai ir kt.”

 10. Nustatykite, kokios pažeistos skirstymo taisyklės: • “Pasirinkimą lemia tėvai, aplinkiniai, aplinka, mokykla ir, aišku, dievas.” • “Galiausiai senutė nupėdina ant dirvono, kur linksminasi visi žmonės: moterys, vyrai, jaunikaičiai, merginos ir vaikai.” • “Gamybos procesai, ekonomikos aktualijos, gamtos pasaulio reiškiniai atspindimi tiek, kiek yra reikalingi pavaizduoti asmenybei, žmogaus būdui, likimui, – tam, kas domina visus.”

 11. “Kiekvienas kūrinys – atskiras pasaulis, kurį sudaro rašytojo pavaizduoti žmonės, vienokie ar kitokie jų santykiai, poelgiai, veiksmai, įvykiai, istorija, aplinka, gamta ir t. t.” • “ Šis rašytojas parašė dramą “Skirgaila”, kurioje vaizdavo lietuvių tautos padėtį, karių ir valdovų laikus, kurie išnyko labai nepalankiu metu, siekiant nepriklausomybės ir Lietuvos žemių vientisumo.” • “Vincas Krėvė-Mickevičius stiprino lietuvių kalbą, kultūrą, kūrybą.”

 12. Sąvokos apibrėžimo klaidos: Apibrėžimas – tai loginis veiksmas, kuriuo: • atskleidžiami esminiai objekto požymiai, • apibrėžiamasis objektas atskiriamas nuo kitų objektų. Apibrėžimą sudaro: • Apibrėžiamoji išraiška . • Apibrėžiančioji išraiška. • Jungiančioji išraiška ( ,,yra“, ,,reiškia“, ,,vadinama“ ir kt.)

 13. Apibrėžimo taisyklės: • Pakeičiamumo taisyklė: apibrėžiamąją ir apibrėžiančiąją sąvokas galima pakeisti viena kita. Klaidos: • Per platus apibrėžimas: ”Valdovas – tai žmogus, užimantis aukštas pareigas.” • Per siauras apibrėžimas: “Pasaulis – tai žmonės ir jų jausmai.”

 14. Apibrėžimo taisyklės: • Vienareikšmiškumo taisyklė: apibrėžiančioji išraiška turi tikti tik vienintelei apibrėžiamajai sąvokai. “Pušis – tai visžalis spygliuotis medis” “Paprastoji pušis – 20-40 m aukščio, tiesiu kamienu, rutuliška arba skėtiška laja, visžalis spygliuotis medis.”

 15. Apibrėžimo taisyklės: • Apibrėžime neturi būti ydingo rato: apibrėžiamoji ir apibrėžiančioji sąvokos yra tos pačios arba objektas apibrėžiamas sąvoka, kuri tampa aiški tik pati apibrėžta. Klaidos: “Liūdna pasaka – tai pasaka, kuri baigiasi liūdnai.” “Tradicinės liaudies dainos – tai vertinga tautos tradicija.”

 16. Apibrėžimo taisyklės: • Apibrėžimas turi būti aiškus, griežtas ir tikslus: apibrėžiančioji sąvoka turi atskleisti objekto specifiką, joje neturi būti neapibrėžtų sąvokų, neleisti vaizdingi palyginimai, metaforos ir pan. Klaidos: “Kalba – tai tautos siela” “Meninis vaizdas – tai gyvenimo paveikslas.”

 17. Kokios apibrėžimo taisyklės yra pažeistos? • “Nemanau, kad meilė yra vertinama taip, kaip ją vertina Juozapota. “ • “Ši “Liūdnos pasakos” ištrauka privertė mane susimąstyti, nes sukėlė daug minčių.” • “Siela – tai bekūnis žmogus, klajojantis po Žemę.” • “Ryškiausiai tai atsispindi trečiojo veiksmo antros scenos pokalbyje su kriviu Skurduliu – senu, nusilpusiu išminčiumi.”

 18. “Dažnu atveju (tačiau ne visada) meninis vaizdas – gyvenimo paveikslas – panašus į mūsų gyvenimo tikrovę, į realybę.” • “Literatūros ypatybė teikti estetinių išgyvenimų yra jos estetinė funkcija.”