slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žemės, miškų ir maisto mokslo , studijų ir verslo sl ėni s ,, NEMUNAS ” Programos projektas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žemės, miškų ir maisto mokslo , studijų ir verslo sl ėni s ,, NEMUNAS ” Programos projektas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Žemės, miškų ir maisto mokslo , studijų ir verslo sl ėni s ,, NEMUNAS ” Programos projektas - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Žemės, miškų ir maisto mokslo , studijų ir verslo sl ėni s ,, NEMUNAS ” Programos projektas. 2008-06-02. Pagrindiniai Sl ėnio iniciatoriai - du u n iversitetai. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Lietuvos veterinarijos akademija. Slėnio dalyviai ir partneriai .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Žemės, miškų ir maisto mokslo , studijų ir verslo sl ėni s ,, NEMUNAS ” Programos projektas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Žemės, miškųir maisto mokslo, studijų ir verslo slėnis ,,NEMUNAS” Programos projektas 2008-06-02

  2. Pagrindiniai Slėnio iniciatoriai - du universitetai Lietuvos žemės ūkio universitetas Lietuvos veterinarijos akademija

  3. Slėnio dalyviai ir partneriai • Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas • Lietuvos žemdirbystės institutas • Lietuvos miškų institutas • LŽŪU Vandens ūkio institutas • LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas • LVA Gyvulininkystės institutas • LVA Veterinarijos institutas • Kauno technologijos universitetas • KTU Maisto katedra • KTU Maisto institutas

  4. Slėniodalyviai ir partneriai • UAB koncernas „Achemos grupė“ • ARVI įmonių grupė • AB ,,Kauno grūdai” • AB „Utenos mėsa“ • Lietuvos melioracijos įmonių asociacija • Baltijos agroverslo institutas • Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA • UAB „Vakarų medienos grupė” • Asociacija ,,Lietuvos mediena”

  5. Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir studijų institucijos Lietuvoje

  6. Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio ,,Nemunas“ steigimui ir plėtrai numatyta teritorija prie LŽŪU

  7. Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio ,,Nemunas“ steigimui ir plėtrai numatyta teritorija LVAir LVA PMBC Giraitė LVA

  8. Vizijoje buvusi slėnio „Nemunas“ struktūra

  9. Slėnio ,,Nemunas” vizijoje buvo numatyti du plėtros etapai • I etapas – Slėnio branduolio formavimas • - Slėnio Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro su verslo inkubatoriumi, biblioteka ir duomenų saugykla sukūrimas • Slėnio laboratorijų komplekso suformavimas • Gyvulininkystės technologijų parko, gyvūnų veislininkystės centro bei veterinarijos ir gyvulininkystės inovatyvių technologijų mokymo centro sukūrimas • MTEP centrų formavimas Slėnio branduolyje ir institutų integracija • II etapas – Slėnio branduolio papildymas, tinklinės slėnio infrastruktūros optimizavimas • I etapo įgyvendinimui planuotas lėšų poreikis - 334,84 mln. Lt. • II etapo įgyvendinimui planuotas lėšų poreikis - 309,22 mln. Lt.

  10. Slėnis „Nemunas“ turėjo būti vystomas pagal dvi tarpusavyje susijusias ir viena kitą papildančias pagrindines programas: 1. Slėnio plėtros programa (– pagal šią programą formuojama teritoriškai integruota bei bendro naudojimo Slėnio infrastruktūra Kaune (MTEP, žinių ir technologijų perdavimui, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui, naujų įmonių kūrimuisi). 2. Nacionalinė kompleksinė žemės ūkio programa – pagal šią programą formuojama tinklinė žemės, miškų ir maisto ūkio MTEP infrastruktūra Slėnio „Nemunas“ veikloje dalyvaujančiose mokslo ir studijų institucijose, vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, žmogiškųjų išteklių ugdymas (tinklinė, t.y. teritoriškai neintegruota, infrastruktūra reikalinga dėl žemės ūkio specifikos, dažnai ekonomiškai netikslinga ir kartais neįmanoma sukelti visos reikiamos infrastruktūros į vieną vietą). Šios dvi programos turėjo būti tarpusavyje susijusios ir papildyti viena kitą, kartu formuodamos efektyviai funkcionuojantį mokslo, studijų ir verslo centrą – Slėnį „Nemunas“.

  11. Slėnio ,,Nemunas” programos rengimo metu išryškėjusios problemos (1) • ŠMM atstovai slėnio ,,Nemunas” ,,savo galvose nemato; tai tik didelė kompleksinė programa..” • Slėnio formavimui ŠMM ketina prisidėti tik per žemės, miškų ir maisto ūkio nacionalinę kompleksinę programą (iki 110 – 120 mln.Lt); • Ūkio ministerija 5 slėnių formavimo projektams numato iki 100 mln. Lt. Papildomai ES parama gali būti skiriama tik verslo subjektams (ne pirminės žemės ūkio produkcijos gamybos įmonėms), tačiau verslo nuosavas indėlis turi būti 50 proc., todėl • verslo partnerių indėlis slėnio suformavimui ir suinteresuotumas slėnio ,,Nemunas” veikla tapo minimalus • slėnio ,,Nemunas” sukūrimo, sektoriaus mokslinio potencialo, studijų ir verslo sutelkimo slėnio branduolyje idėja visokeriopai SKALDOMA

  12. Slėnio ,,Nemunas” programos rengimo metu išryškėjusios problemos (2) • ŠMM pateiktos tendencingos rekomendacijos slėnio programai rengti: • siūlomas LŽI, LSDI, LMI reorganizavimas į Agrarinių ir miškų ūkio mokslų institutą (AMŪMI), įkuriant jame podiplominių studijų centrą, iš esmės reiškia dar vieno teritorialiai išbarstyto universiteto steigimą šalyje, kartu susilpninant Lietuvos žemės ūkio universitetą (LŽŪU) • siūlymas koncentruotis ties kryptimis ,,saugių ir konkurencingų augalų ir gyvūnų auginimo bei laikymo technologijų kūrimas“ ir ,,augalų ir gyvūnų genetika, biotechnologija, selekcija“ atima galimybę slėnyje plėtoti maisto technologijų ir bioenergetikos kryptis • Slėnio branduolio - bendro naudojimo slėnio infrastruktūros bei teritoriškai integruotos bendro naudojimo MTEP infrastruktūros – formavimo dalis bei partnerių suinteresuotumas ženkliai sumažėjo • Greta slėnio programos palieka studijų infrastruktūra ir įranga

  13. Veikla / Finansavimo šaltinis Bendradarbiavimas su kitais Slėniais / mokslininkų grupėmis „Minkšti“ projektai Nr. 1, 2 ir t.t. I. Aukšto lygio mokslininkų grupių aprūpinimas reikiama įranga / ŠMM – Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa Agrobiotechnologijų, bioenergetikos ir miškininkystės grupė Augalų bio-technologijos grupė Fitotechnologijų grupė Maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo grupė Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras (LŽŪU, LŽI, LSDI) II. Slėnio viešosios MTEP infrastruktūros, skirtos nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokslinių darbų įgyvendinimui, plėtra / Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) – Nacionalinė kompleksinė programa Augalų genetikos biotechnologijos centras (LŽŪU, LSDI, LŽI) Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras (LVA, LVA GI) Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras (LŽŪU, LMI) Bioenergetikos tyrimų ir studijų centras (LŽŪU) Biosistemų ir vandens inžinerijos tyrimų ir studijų centras (LŽŪU, ŽŪII, VŪI) Maisto mokslo ir technologijų centras (KTU, KTU MI, LSDI) Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų centras (LVA, LVA VI) Žemės ūkio mokslo, mokymo ir informacinių technologijų centras Agroinovacijų ekonomikos ir vadybos centras III. Slėnio komunikacijų ir techno- logijų perdavimoinfrastruktūra, verslo inkubatorius/Ūkio ministerija Žemės ūkio mokslo technologijų parkas Verslo inkubatorius IV. Universitetinių institutų integracija (bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa) / Slėnio dalyvių mokslinės veiklos integracija LVA VI, dalinė LVA GI integracija į LVA; LŽŪU ŽŪII, LŽŪU VŪI integracija į LŽŪU; LŽI, LSDI, LMI reorganizacija Agro-biotechnologijų, bioenergetikos ir miškininkystės kompetencijos centras Maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo kompetencijos centras V. Įmonių MTEP laboratorijų kūrimas / Privačios ir kt. lėšos Privati Slėnio MTEP infrastruktūra Koreguota slėnio „Nemunas“ veiklos struktūra

  14. Veikla / Finansavimo šaltinis Bendradarbiavimas su kitais Slėniais / mokslininkų grupėmis „Minkšti“ projektai Nr. 1, 2 ir t.t. I. Aukšto lygio mokslininkų grupių aprūpinimas reikiama įranga / ŠMM – Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa Agrobiotechnologijų, bioenergetikos ir miškininkystės grupė Augalų bio-technologijos grupė Fitotechnologijų grupė Maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo grupė Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras (LŽŪU, LŽI, LSDI) II. Slėnio viešosios MTEP infrastruktūros, skirtos nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokslinių darbų įgyvendinimui, plėtra / Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) – Nacionalinė kompleksinė programa Augalų genetikos biotechnologijos centras (LŽŪU, LSDI, LŽI) Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras (LVA, LVA GI) Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras (LŽŪU, LMI) Bioenergetikos tyrimų ir studijų centras (LŽŪU) Biosistemų ir vandens inžinerijos tyrimų ir studijų centras (LŽŪU, ŽŪII, VŪI) Maisto mokslo ir technologijų centras (KTU, KTU MI, LSDI) Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų centras (LVA, LVA VI) Žemės ūkio mokslo, mokymo ir informacinių technologijų centras Agroinovacijų ekonomikos ir vadybos centras III. Slėnio komunikacijų ir techno- logijų perdavimoinfrastruktūra, verslo inkubatorius/Ūkio ministerija Žemės ūkio mokslo technologijų parkas Verslo inkubatorius IV. Universitetinių institutų integracija (bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa) / Slėnio dalyvių mokslinės veiklos integracija LVA VI, dalinė LVA GI integracija į LVA; LŽŪU ŽŪII, LŽŪU VŪI integracija į LŽŪU; LŽI, LSDI, LMI reorganizacija Agro-biotechnologijų, bioenergetikos ir miškininkystės kompetencijos centras Maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo kompetencijos centras V. Įmonių MTEP laboratorijų kūrimas / Privačios ir kt. lėšos Privati Slėnio MTEP infrastruktūra Koreguota slėnio „Nemunas“ veiklos struktūra

  15. Slėnio veikla bus vystoma 2 ašinėmis kryptimis: BIOMASĖ ir MAISTAS Kiekvienoje iš krypčių veiks kompetencijos centras, kuriamas atsižvelgiant įSKVC atlikto aukščiausio lygio centrų vertinimo išvadas, apjungiant mokslinį potencialą: • AGRO-BIOTECHNOLOGIJŲ, BIOENERGETIKOS IR MIŠKININKYSTĖS KOMPETENCIJOS CENTRAS LŽŪU/LŽI/LMI/.... • MAISTO TECHNOLOGIJŲ, SAUGOS IR SVEIKATINGUMO KOMPETENCIJOS CENTRAS (MAISTAS)LVA/KTU/KTUMI/LSDI Pagrindiniai technologijų plėtojimo uždaviniai: • saugių ir konkurencingų augalų ir gyvūnų auginimo bei laikymo • technologijų kūrimas • augalų ir gyvūnų genetika, biotechnologija, selekcija • maisto kokybės ir saugos užtikrinimas, modernių technologijų ir • naujų produktų kūrimas • biomasė energetikai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, darni aplinka

  16. Slėnio ,,Nemunas” programos projekte numatytų viešosios infrastruktūros projektų kurimo planas (1)

  17. Slėnio ,,Nemunas” programos projekte numatytų viešosios infrastruktūros projektų kurimo planas (2)

  18. Slėnio ,,Nemunas” steigimui – esamos bazės panaudojimas • Steigimas numatytas esamų mokslo, studijų, verslo bazių pagrindu • Tęsiamas ilgametis bendradarbiavimas, vyksta slėnio kūrimo partnerių integracija • Slėnio veiklai bus naudojami jau sukurti ir veikiantys: LŽŪU - Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas - Universalios paskirties paviljonas - Nuotolinio mokymo centras - Karjeros centras LVA - Gyvulininkystės ir veterinarijos darbuotojų tęstinio mokymocentras - Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras - Melžimo mokymo centras - Karjeros centras - Praktinio mokymo ir bandymų centras - Patologijos centras - esamos institutų ir universitetų mokslinės laboratorijos, mokomieji ūkiai, bandymo stotys

  19. Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras Tikslas: siekti inovatyvaus, daugiatikslio ir stabilaus miško resursų naudojimo, įvairiapusiškai tenkinant įvairių visuomenės sluoksnių poreikius, vykdyti taikomąją mokslinę veiklą, koncentruojant mokslinį potencialą, finansinius resursus bei gerinant studijų kokybę. Uždaviniai: • sukurti infrastruktūrą, reikalingą modernių mokslinių tyrimų vykdymui, palankios verslo ir mokslo ir mokymo bendradarbiavimo aplinkos suformavimui; • vykdyti inovatyvius miško informacinių sistemų tyrimus; • vykdyti medžiojamųjų gyvūnų ir faunos taikomuosius tyrimus; • vykdyti medienos kokybės, naudojimo ir apdirbimo tyrimus; • teikti urbanizuotų ir natūralių teritorijų rekreacinio projektavimo paslaugas; • kurti ir tobulinti plantacinės miškininkystės technologijas.

  20. Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras- MTEP įrangos įsigijimas

  21. Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras- statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję 40 mokslo darbuotojų • Numatomi svarbiausi MTEP užsakovai: UAB „Euromediena”, valstybinės miškų urėdijos, Ignalinos AE, UAB „Achema”, UAB „Bionovus” • Verslo indėlis centro formavimui – nėra.

  22. Maisto mokslo ir technologijų centras Tikslas: kurti aplinką tausojančio, sveikesnio, saugesnio ir aukštesnės pridėtinės vertės maisto technologijas Uždaviniai: • Sukurti infrastruktūrą, užtikrinančią kokybiškas bei veiksmingas sąlygas tarptautiniu mastu konkurencingų maisto mokslo ir technologijų srities tyrimų vykdymui bei aukščiausios kvalifikacijos specialistams rengimui; • Vykdyti maisto mokslo ir technologijų tyrimus, orientuotus į maisto pramonės poreikius, naujų maisto produktų kūrimą bei esamų kokybės bei saugos gerinimą, siekiant padidinti šalies maisto pramonės konkurencingumą ES ir pasaulio rinkose. • Plėtoti mokslinius tyrimus naujomis maisto fizikos ir inžinerijos kryptimis, kurios iki šiol buvo mažai vystomos Lietuvos mokslo institucijose.

  23. Maisto mokslo ir technologijų centras- MTEP įrangos įsigijimas

  24. Maisto mokslo ir technologijų centras- statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 80 mokslo darbuotojų • Centro veikloje taip pat dalyvaus 9 mokslininkai iš maisto verslo įmonių (UAB KRAFT FOODS LIETUVA, UAB BHJ Baltik, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Boslita“ • Numatomi svarbiausi MTEP užsakovai: UAB „Euromediena”, valstybinės miškų urėdijos, Ignalinos AE, UAB „Achema”, UAB „Bionovus” • Verslo indėlis centro formavimui – nėra.

  25. Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras Tikslas:vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus gyvūnų užkrečiamų ligų epidemiologijos, etiopatogenezės, gydymo ir profilaktikos srityse, kurti aukštos kokybės, saugesnes bei sveikesnes gyvūnines maistines žaliavas. Uždaviniai: • Sukurti aukšto mokslinio lygio tyrimų centrą, užtikrinantį veiksmingas sąlygas gyvūnų sveikatingu-mo, maisto žaliavų kokybės tyrimams vykdyti bei aukščiausios kvalifikacijos specialistams rengti. • Sukurti būtinų priemonių, veiksmų bei tyrimų sistemą gyvūninių žaliavų kokybei užtikrinti: gyvūnų genotipo (veislių) parinkimas, atitinkamų auginimo sąlygų, pašarų kokybės užtikrinimas, tausojantis ir saugus ligų prevencinių bei gydymo priemonių taikymas, sveiko gyvūno, skirto maistui išauginimas, bei gautos žaliavos kokybės įvertinimas. • Sukurti infrastruktūrą, užtikrinančią kokybišką ir konkurencingą gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninių žaliavų kokybės mokslinių tyrimų atlikimą. • Koncentruoti aukštos kvalifikacijos žmogiškuosius išteklius gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninių žaliavų kokybės mokslinių tyrimų vykdymui. • Atlikti gyvūnų asocijuotų virusinių infekcijų bei zoonozių, vyraujančių infekcinių faktorių virusologinius ir specifinės prevencijos tyrimus. • Įvertinti išskirtų ir arbitražinių mikroorganizmų molekulinę epidemiologiją, filogenetinę analizę, virusinių/bakterinių baltymų funkcinius tyrimus ir jų pritaikymą infekcinių ligų diagnostikoje. • Atlikti užkrečiamų bakterinių ligų, zoonozių, jų plitimo gyvūnų tarpe mikrobiologinius tyrimus ir įvertinti išskirtų sukėlėjų biologines savybes bei jautrumo antibakterinėms medžiagoms laipsnį. • Tirti bendrų gyvūnams ir žmonėms bakterinių ligų ir gyvūninės kilmės maisto produktų kontaminacijos vektorius bei ekologinių veiksnių įtaką bakterinių ligų plitimui. • Kaupti ir saugoti mikroorganizmų kolekcijoje gamybines ir kontrolines mikroorganizmų padermes, skirtas mokslo ir kokybės kontrolės tikslams.

  26. Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras - MTEP įrangos įsigijimas

  27. Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras - statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 60 tyrėjų. • Verslo indėlis centro formavimui – nėra.

  28. Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras Tikslas: plėtoti gyvūnų mitybos ir biotechnologijos tyrimus, vystant konkurencingą gyvulininkystę, teikiančią vartotojams saugius ir kokybiškus gyvūninės kilmės produktus Uždaviniai: • Sukurti gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratoriją, skirtą ūkinės paskirties gyvūnų mitybinių procesų optimizavimo, pašarų konversijos ir produkcijos kokybės gerinimo tyrimams. • Sukurti pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratoriją, skirtą pašarų gamybos technologijų įtakos pašarų kokybei įvertinimui bei naujų technologijų kūrimui. • Sukurti gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo MTEP infrastruktūrą,skirtą: - genetinių išteklių išskirtinių požymių paieškai bei mažų populiacijų gyvybingumo palaikymo, jų būklės kitimo ir optimizavimo tyrimams; - gametų kriokonservavimo procesų modelių specifinių rūšiai, veislei ir genotipui kūrimui. • Tobulinti nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo procesus, susijusius su žemės ūkio gyvūnų mitybos parametrais, jų optimizavimu bei šėrimo būdais ir technologijomis. • Spręsti gyvūnų nutriciologijos, gyvūnų mitybinių normų detalizavimo problemas, ruošti rekomendacijas gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos, saugos ir kokybės gerinimo klausimais.

  29. Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras - MTEP įrangos įsigijimas

  30. Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras - statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 50 mokslo darbuotojų • Numatomi svarbiausi MTEP užsakovai:UAB KŪB „Arvi kalakutai“, AB „Kauno grūdai“, AB „Kretingos grūdai“, UAB „GUIOBALT“ • Verslo indėlis centro formavimui – nėra.

  31. Augalų genetikos ir biotechnologijos centras Tikslas:vykdyti žemės ūkiui ir pramonei reikšmingus augalų genetikos ir biotechnologijos fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus. Uždaviniai: • Sukurti infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniu mastu konkurencingų augalų biotechnologijos srities tyrimų vykdymui, kompleksinių žemės ūkio ir pramonės problemų sprendimui bei aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimui. • Tirti žemės ūkiui ir pramonei reikšmingų sodo, daržo ir lauko augalų genetinį potencialą ir saugoti genetinius resursus. • Vykdyti biotechnologinius augalų adaptyvumo, produktyvumo ir metabolizmo tyrimus, kurie padidins žemės ūkio gamybos efektyvumą, gerins žemės ūkio produkcijos ir pramoninės žaliavos kokybę ir leis įsisavinti naujas augalinės žaliavos panaudojimo pramonėje technologijas.

  32. Augalų genetikos ir biotechnologijos centras - MTEP įrangos įsigijimas

  33. Augalų genetikos ir biotechnologijos centras - statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 30 mokslo darbuotojų • Numatomi svarbiausi MTEP užsakovai:AB „Achema“, UAB „Kesko Agro Lietuva“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Litagros chemija“, UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „Arvi“ ir Ko, UAB „Linas ir viza“, AB „Biotecha”, AB „Norta” • Verslo indėlis centro formavimui – 25 tūkst. Lt. (UAB ,,Biotecha” - Augalų metabolomikos laboratorijai)

  34. Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras Tikslas: kurti harmoningas aplinkai ir tausojančias išteklius agrotechnologijas, konkurencingo ir saugaus maisto bei inovatyvių pramonės produktų žaliavos gamybai. Uždaviniai: • Tirti saugaus maisto gamybos grandinės segmentų sąsajas su aplinkos terpe ir kurti į rinkos poreikius orientuotas technologijas; • Parengti šalies gamtines ir socio-ekonomines sąlygas atitinkančias žaliavų bioenergetikai ir kitiems produktams gamybos technologijas; • Atlikti technologinių procesų poveikio aplinkai vyraujančiose Lietuvos agroekosistemose išsamų įvertinimą. • Tobulinti tyrimų metodus, modernizuoti studijų procesą, sudaryti sąlygas agronomijos srities magistrantams ir doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus.

  35. Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras - MTEP įrangos įsigijimas

  36. Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras - MTEP įrangos įsigijimas

  37. Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras - statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 100 mokslo darbuotojų, • 11 mokslininkų iš verslo įmonių (UAB „Arvi Fertis”, UAB „Kustodija”, UAB „Agrochema”, AB „Achema”, UAB „Kemira GrowHow”, UAB „Linas ir viza”, UAB „Primagra”, Vereinigte Hagel-Versicherung VVaG filialas „VH Lietuva“) • Verslo indėlis centro formavimui – 25 tūkst. Lt. • prašoma ženkli ŽŪM ir jos administruojamų ES finansinės paramos priemonių parama

  38. Bioenergetikos (biomasės energetikos) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros centras Tikslas: vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą biodegalų ir kitų atsinaujinančios energijos rūšių gamybos ir vartojimo srityje Uždaviniai: • tobulinti įprastinių biodegalų (biodyzelino ir bioetanolio) gamybos technologijas, parenkant naujas žaliavas, katalizatorius ir inovatyvius gamybos procesus; • tobulinti biologinių tepamųjų medžiagų gamybos technologijas, parenkant naujus komponentus ir inovatyvius gamybos procesus; • tirti antros kartos biodegalų (biometanolio, bio-DME, Fisher-Tropsh dyzelino ir kt.) gamybos iš biomasės procesus; • tirti biovandenilio, tinkamo naudoti elektros keitikliuose, gavimo iš sintezės dujų, pagamintų iš biomasės, procesus; • tirti biomasės ir organinių atliekų žematemperatūrinį katalizinį suskystinimą ir biodyzelino frakcijos išskyrimą iš gauto produkto; • tirti biodujų gamybos iš biomasės ir atliekų gamybą, siekiant padidinti metano išeigą ir sumažinti inertinių ir kenksmingų komponentų kiekį bei biodujų valymo būdus iki reikalavimų gamtinėms dujoms; • tirti racionalius biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo būdus; • tirti biomasės ne maisto reikmėms paruošimo, kieto kuro procesus ir logistiką; • pagal gautus MTEP rezultatus projektuoti, gaminti ir montuoti mažo našumo technologines linijas, jas įsisavinti ir diegti pramonėje; • sudaryti sąlygas magistrantų ir doktorantų MTEP darbų vykdymui.

  39. Bioenergetikos (biomasės energetikos) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros centras - MTEP įrangos įsigijimas

  40. Bioenergetikos (biomasės energetikos) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros centras- statyba, rekonstukcija • Centrą sudarys MTEP laboratorijos: • Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorija • Biodyzelino, biologinių tepalų ir bioetanolio laboratorija • Biodujų laboratorija • Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorija • Biomasės ne maisto reikmėms paruošimo ir logistikos bei kieto kuro procesų laboratorija • konstravimo ir projektavimo tarnyba, demonstracinių projektų parkas • su remonto dirbtuvėmis • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 30 mokslo darbuotojų • Verslo indėlis centro formavimui – 2,325 mln. Lt.

  41. Biosistemų ir vandens inžinerijos tyrimų ir studijų centras Tikslas: užtikrinti mokslinių tyrimų sistemos žemės, miškų, vandens ir maisto sektoriuose vientisumą, mokslinių pasiekimų inžinerinius sprendimus bei diegimą gamyboje, kuriant saugias, aplinkai palankias bei tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus Uždaviniai: • Sukurti infrastruktūrą, reikalingą: žemėnaudos optimizavimo, žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio sektoriuose naudojamų statinių funkcionalumo užtikrinimo, agroekosistemų ir vandens ekosistemų tvaraus funkcionavimo, energijos sąnaudų, taršos ir profesinės rizikos mažinimo žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės technologijose moksliniams tyrimams; • Plėtojant mokslinius tyrimus, tobulinti tyrimų metodus, atnaujinti studijų programas, modernizuoti studijų procesą, žinių kaupimą ir sklaidą..

  42. Biosistemų ir vandens inžinerijos tyrimų ir studijų centras- MTEP įrangos įsigijimas

  43. Biosistemų ir vandens inžinerijos tyrimų ir studijų centras- statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 40 tyrėjų iš VŪŽF, ŽŪIF, VŪI, ŽŪII • Verslo indėlis centro formavimui – 360tūkst. Lt. (Melioracijos įmonių asociacija,..)

  44. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras Tikslas: intensyvinti slėnio steigėjų ir partnerių, mokslininkų, tyrėjų, studentų bei verslininkų bendravimą, užtikrinti potencialo panaudojimo sinergiją, sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui bei technologijų perdavimo inovatyvioms verslo įmonėms mechanizmą Uždaviniai: • Sutelkti Slėnio steigėjų ir partnerių mokslinį potencialą, sudarant jiems sąlygas žinias ir patirtį skleisti betarpiškai bendraujant Slėnio aplinkoje; • Telkti pažangias Lietuvos įmones, dirbančias žemės, miškų ir maisto ūkio bei susijusiose ūkio srityse, visokeriopai padedant joms kurti bei parduoti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas; • Komercializuoti Slėnio steigėjų mokslinius tyrimus ir jų rezultatus; • Koordinuoti Slėnio steigėjų mokslo potencialą nukreipiant juos naujų technologijų kūrimui ir plėtrai; • Skatinti Slėnio steigėjų ir inovacinių įmonių bendradarbiavimą tam, kad mokslininkų žinios būtų panaudotos realią naudą teikiančių produktų kūrimui;

  45. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras Uždaviniai(2): • Skatinti ir remti inovacijų pradžią bei žiniomis pagrįstų verslo įmonių inkubavimą vykdant rinkotyros ir rinkodaros taikomuosius tyrimus, atliekant agroinovacijų ekonominį įvertinimą, tyrimus, susijusius su specializuotos programinės įrangos, lemiančios pažangą informacijos, svarbios žemės ūkio verslo, mokslo ir studijų sritims gavimo, kaupimo, perdavimo, saugojimo, atkūrimo, valdymo, vizualizavimo sritimis; • Teikti rizikų žemės ūkyje valdymo, sprendimų priėmimo paramos, konsultavimo ir kitas inovacines informacines paslaugas; • Teikti virtualių produktų (informacinių sistemų) kūrimo žemės ūkio verslo, mokslo, studijų ir konsultavimo poreikiams tenkinti paslaugas; • Užtikrinti kokybišką ir viešą prieigą prie visateksčių mokslinės informacijos duomenų bazių; • Vykdyti Slėnio dalyvių ir partnerių veiklos viešinimo funkcijas, skleisti mokslo ir technologijų pasiekimus sektoriaus atstovams ir plačiajai visuomenei.

  46. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras numatyta įrengti: • visų steigėjų ir verslo partnerių biurus, kurie padėtų palaikyti betarpiškus ryšius ir perduoti informaciją; • verslo inkubatorių- padėsiantį inkubuotis inovatyvioms žemės ūkio ir su juo susijusioms įmonėms bei steigtis pumpurinėms (angl. k. spin-off) įmonėms; • bibliotekos elektroninį katalogą su skaitykla; • konferencijų sales, kuriose būtų organizuojami seminarai, kursai, paskaitos dideliam vartotojų skaičiui, vykdomi verslo pristatymai, parodos, mugės ir pan.; • patalpas verslo subjektams, galėsiantiems užtikrinti efektyvų Slėnio darbą; • Slėnio administracines patalpas. Į Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veiklą įsilies du centrai, kurių veikla vystoma tiek moksline, tiek paslaugų teikimo kryptimi: • Agroinovacijų ekonomikos ir vadybos centras • Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centras

  47. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centrasAgroinovacijų ekonomikos ir vadybos centras Tikslas: agroinovacijų ekonominio įvertinimo, rinkotyros ir rinkodaros metodologinis aprūpinimas ir gebėjimų stiprinimas Uždaviniai: • vykdyti tyrimus, susijusius su agroinovacijų ekonominio įvertinimo, rinkotyros ir rinkodaros metodologijų kūrimu, modifikavimu ir adaptavimu; • dalyvauti vykdant antrosios ir trečiosios pakopos universitetines studijas bei vykdyti neformalųjį mokymą, siekiant suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų agroinovacijų ekonominiam įvertinimui, rinkotyrai, rinkodarai, diegimų vadybai; • vykdyti agroinovacijų ekonominį įvertinimą, rinkotyros ir rinkodaros taikomuosius tyrimus; • teikti mokslinių tyrimų, konsultavimo ir mokymo paslaugas esamiems ir potencialiems slėnio ,,Nemunas” partneriams

  48. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centrasAgroinovacijų ekonomikos ir vadybos centras- MTEP įrangos įsigijimas – 663 tūkst. Lt. - statyba, rekonstukcija • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 25 darbuotojai • Verslo indėlis centro formavimui – nėra

  49. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centrasŽemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centras Tikslas: vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą duomenų valdymo, perdavimo, atkūrimo, vizualizavimo ir specializuotos programinės įrangos bei informacinių technologijų kūrimo srityse, skatinant inovacijas ir pažangą žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose, suteikiant kitų Slėnio dalyvių moksliniams tyrimams ir jų rezultatams naują kokybę Uždaviniai: • tirti duomenų svarbių žemės ūkio verslo, mokslo, studijų ir konsultavimo sritims gavimo, kaupimo, perdavimo, saugojimo, atkūrimo, valdymo ir vizualizavimo procesus; • kurti virtualias specializuotas informacines sistemas, skatinančias mokslinę ir technologinę pažangą (modeliavimo, rizikų žemės ūkyje valdymo, sprendimų priėmimo paramos, konsultavimo ir kt.) žemės ūkio verslo, mokslo, studijų ir konsultavimo poreikiams tenkinti, panaudojant žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse dirbančių mokslininkų rezultatus; • kurti duomenų valdymo, komunikacinę ir programinę įrangą; • vykdyti su kitais slėnio ,,Nemunas” veikloje dalyvaujančiais centrais ir laboratorijomis bendrus MTEP projektus, atliekant specializuotos programinės įrangos ir informacinių technologijų kūrimo mokslinių tyrimų valdymo, rezultatų apdorojimo, vizualizavimo ir kt. funkcijas; • vykdyti eksperimentinę veiklą, siekiant užpildyti programinės įrangos tobulinimo technologinių žinių spragas; • gautais MTEP rezultatais užtikrinti informacinės visuomenės kūrimo procesų intensyvinimą žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse; • vadovauti ir sudaryti sąlygas magistrų ir doktorantų MTEP vykdyti.

  50. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centrasŽemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centras- MTEP įrangos įsigijimas – 1188 tūkst.Lt. • Su Centro veikla bus susiję daugiau nei 15 darbuotojų • Verslo indėlis centro formavimui – nėra